EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0057

Kommissionens direktiv 2007/57/EF af 17. september 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af dithiocarbamater (EØS-relevant tekst)

OJ L 243, 18.9.2007, p. 61–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; stiltiende ophævelse ved 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/57/oj

18.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/61


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/57/EF

af 17. september 2007

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af dithiocarbamater

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager (1), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (2), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (3), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (4), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Maksimalgrænseværdierne afspejler anvendelsen af de minimumsmængder af pesticider, der skal til for at opnå effektiv plantebeskyttelse, anvendt på en sådan måde, at der opnås den lavest mulige, toksikologisk acceptable restkoncentration, især med hensyn til den skønnede indtagelse gennem føden.

(2)

Der holdes løbende øje med maksimalgrænseværdierne for pesticider, og disse værdier ændres under hensyntagen til nye oplysninger, herunder om nye eller ændrede anvendelser. Kommissionen har modtaget oplysninger om nye eller ændrede anvendelser, som kan formodes at ville betyde ændrede restkoncentrationer af maneb, mancozeb, metiram, propineb og thiram.

(3)

Aktivstoffet ziram blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (5) ved Kommissionens direktiv 2003/81/EF (6). Optagelsen i bilag I til direktiv 91/414/EØF var baseret på en vurdering af de forelagte oplysninger om det foreslåede anvendelsesformål. De foreliggende oplysninger er blevet gennemgået og er tilstrækkelige til, at der kan fastsættes visse maksimalgrænseværdier.

(4)

Der er allerede fastsat EF-maksimalgrænseværdier for maneb, mancozeb, metiram, propineb og thiram ved direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF. Der er taget hensyn til disse grænseværdier ved tilpasningen af maksimalgrænseværdierne ved nærværende direktiv. Især skal det nævnes, at eftersom den rutinemæssige overvågning ikke gør det muligt at foretage en individuel bestemmelse af restkoncentrationerne for hver enkelt af stofferne maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram, er maksimalgrænseværdierne fastsat for hele gruppen af disse pesticider, som også er kendt som dithiocarbamater. Der findes dog metoder til isoleret bestemmelse af propineb, thiram og ziram, om end ikke som rutineanalyser. Disse metoder bør anvendes i de tilfælde, hvor det er relevant, dvs. hvor der er behov for specifikt at bestemme koncentrationen af propineb, ziram og/eller thiram.

(5)

I Kommissionens reviderede vurderingsrapporter, der blev udarbejdet med henblik på optagelse af de pågældende aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF, fastsættes den accepterede daglige indtagelse (ADI) og eventuelt den akutte referencedosis (ARfD) for de pågældende stoffer. Forbrugernes eksponering for fødevarer behandlet med de pågældende aktivstoffer er blevet vurderet efter de gældende fællesskabsprocedurer. Det er sket under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen (7), og udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter (8) om den anvendte metodologi. Det konkluderes, at de foreslåede maksimalgrænseværdier ikke medfører overskridelse af ADI eller ARfD.

(6)

Maksimalgrænseværdierne bør sættes til bestemmelsesgrænseværdien, hvis anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til godkendte anvendelsesformål ikke medfører påviselige pesticidrester i eller på fødevaren, eller hvis der ikke er nogen godkendte anvendelsesformål, eller hvis de anvendelsesformål, der er godkendt af medlemsstaterne, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data, eller hvis anvendelsesformål i tredjelande, der medfører restkoncentrationer i eller på fødevarer, som kan blive bragt i omsætning på Fællesskabets marked, ikke er blevet underbygget med de nødvendige data.

(7)

Det er derfor nødvendigt at ændre de maksimalgrænseværdier, der er indeholdt i bilagene til direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF, for at sikre passende overvågning af og kontrol med forbuddet mod deres anvendelse og for at beskytte forbrugerne. Maksimalgrænseværdier, der allerede er fastsat i bilagene til disse direktiver, bør ændres. Maksimalgrænseværdier, der ikke tidligere er blevet fastsat, bør nu fastsættes for første gang.

(8)

Direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag II til direktiv 76/895/EØF udgår oplysningerne vedrørende thiram.

Artikel 2

Direktiv 86/362/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 3

Direktiv 86/363/EØF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 4

Direktiv 90/642/EØF ændres som angivet i bilag III til nærværende direktiv.

Artikel 5

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 18. marts 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 19. marts 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/8/EF (EUT L 63 af 1.3.2007, s. 9).

(2)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/27/EF (EUT L 128 af 16.5.2007, s. 31).

(3)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/28/EF (EUT L 135 af 26.5.2007, s. 6).

(4)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/39/EF (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 25).

(5)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/52/EF (EUT L 214 af 17.8.2007, s. 3).

(6)  EUT L 224 af 6.9.2003, s. 29.

(7)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen i 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(8)  Den Videnskabelige Komité for Planters udtalelse af 14. juli 1998 om spørgsmål vedrørende ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


BILAG I

I del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF affattes oplysningerne om »Mancozeb, maneb, metiram, propineb og zineb (udtrykt som CS2)« således:

»Pesticidrester

Maksimalgrænseværdi i mg/kg

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, herunder mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram og ziram (1), (2)

1 Hvede, Rug, Triticale, Spelt (ma, mz)

2 Byg, Havre (ma, mz)

0,05 (4) Andet korn

Propineb (udtrykt som propylendiamin) (3)

0,05 (4)

KORN

Thiram (udtrykt som thiram) (3)

0,1 (4)

KORN

Ziram (udtrykt som ziram) (3)

0,1 (4)

KORN


(1)  Maksimalgrænseværdierne for CS2 kan tage udgangspunkt i forskellige dithiocarbamater og er derfor ikke tilstrækkelige som parameter for god landbrugspraksis. Disse grænseværdier bør derfor ikke lægges til grund for en vurdering af, om principperne om god landbrugspraksis er opfyldt.

(2)  Kilden til restkoncentrationen er angivet i parentes (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: thiram; z: ziram).

(3)  Da alle dithiocarbamater bidrager til den endelige restkoncentration af CS2, er det generelt ikke muligt at adskille dem fra hinanden. Der findes dog metoder til isoleret bestemmelse af restkoncentrationer af propineb, ziram og thiram. Disse metoder anvendes i de tilfælde, hvor det er relevant, dvs. hvor der er behov for specifikt at bestemme koncentrationen af propineb, ziram og/eller thiram.

(4)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.«


BILAG II

I del B i bilag II til direktiv 86/363/EØF affattes oplysningerne om »Mancozeb, maneb, metiram, propineb og zineb (udtrykt som CS2)« således:

 

Maksimalgrænseværdier i mg/kg

Pesticidrester

for kød, herunder også fedt, forarbejdede varer af kød, slagteaffald og fedt som anført i bilag I under pos. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 og 1602

for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag I under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406

for friske æg uden skal, for fugleæg og æggeblommer som anført i bilag I under pos. 0407 00 og 0408

»Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, herunder mancozeb, maneb, metiram, propineb, thiram og ziram

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.«


BILAG III

I del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF affattes oplysningerne om maneb, mancozeb, metiram, propineb og zineb (sum udtrykt som CS2) således:

 

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV

Dithiocarbamater, udtrykt som CS2, herunder maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram (1), (2)

Propineb (udtrykt som propylendiamin) (3)

Thiram (udtrykt som thiram) (3)

Ziram (udtrykt som ziram) (3)

1.   

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved frysning, ikke tilsat sukker; nødder

i)

CITRUSFRUGTER

5 (mz)

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Grapefrugter

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

Limefrugter

 

 

 

 

Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)

 

 

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

Pompelmus

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

ii)

TRÆNØDDER (også afskallede)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Mandler

 

 

 

 

Paranødder

 

 

 

 

Cashewnødder

 

 

 

 

Kastanjer

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

Pekannødder

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

 

 

Valnødder

0,1 (mz)

 

 

 

Andre

0,05 (4)

 

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,3

 

 

Æbler

 

 

5

0,1 (4)

Pærer

 

 

5

1

Kvæder

 

 

 

 

Andre

 

 

0,1 (4)

0,1 (4)

iv)

STENFRUGTER

 

 

 

 

Abrikoser

2 (mz, t)

 

3

 

Kirsebær

2 (mz, me, pr, t, z)

0,3

3

5

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

2 (mz, t)

 

3

 

Blommer

2 (mz, me, t, z)

 

2

2

Andre

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

v)

BÆR OG SMÅ FRUGTER

 

 

 

0,1 (4)

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

5 (ma, mz, me, pr, t)

 

 

 

Spisedruer

 

1

0,1 (4)

 

Druer til vinfremstilling

 

1

3

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

10 (t)

0,05 (4)

10

 

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Brombær

 

 

 

 

Korbær

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

Hindbær

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Blåbær

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

5 (mz)

 

 

 

Stikkelsbær

 

 

 

 

Andre

0,05 (4)

 

 

 

e)

Vildtvoksende bær og frugter

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

vi)

DIVERSE FRUGTER

 

 

0,1 (4)

0,1 (4)

Avocadoer

 

 

 

 

Bananer

2 (mz, me)

 

 

 

Dadler

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

Litchiblommer

 

 

 

 

Mangofrugter

2 (mz)

 

 

 

Spiseoliven

5 (mz, pr)

0,3

 

 

Oliven (oliefremstilling)

5 (mz, pr)

0,3

 

 

Papaja

7 (mz)

 

 

 

Passionsfrugter

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

Granatæbler

 

 

 

 

Andre

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

 

 

 

0,1 (4)

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

 

 

0,1 (4)

 

Rødbeder

0,5 (mz)

 

 

 

Gulerødder

0,2 (mz)

 

 

 

Maniok

 

 

 

 

Knoldselleri

0,3 (ma, me, pr, t)

0,3

 

 

Peberrod

0,2 (mz)

 

 

 

Jordskokker

 

 

 

 

Pastinakker

0,2 (mz)

 

 

 

Persillerod

0,2 (mz)

 

 

 

Radiser

 

 

 

 

Skorzonerrod

0,2 (mz)

 

 

 

Batater

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

Majroer

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

Andre

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

ii)

LØG

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Hvidløg

0,1 (mz)

 

 

 

Løg, alm.

1 (ma, mz)

 

 

 

Skalotteløg

1 (ma, mz)

 

 

 

Forårsløg

1 (mz)

 

 

 

Andre

0,05 (4)

 

 

 

iii)

RUGTGRØNTSAGER

 

 

0,1 (4)

 

a)

Solanacea

 

 

 

 

Tomater

3 (mz, me, pr)

2

 

 

Peberfrugter

5 (mz, pr)

1

 

 

Auberginer

3 (mz, me)

 

 

 

Okra

0,5 (mz)

 

 

 

Andre

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

2 (mz, pr)

 

 

 

Agurker

 

2

 

 

Drueagurker

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

Andre

 

0,05 (4)

 

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

1 (mz, pr)

 

 

 

Meloner

 

1

 

 

Græskar

 

 

 

 

Vandmeloner

 

1

 

 

Andre

 

0,05 (4)

 

 

d)

Sukkermajs

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

iv)

KÅL

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

a)

Blomsterkål

1 (mz)

 

 

 

Broccoli (herunder calabrese)

 

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

b)

Hovedkål

 

 

 

 

Rosenkål

2 (mz)

 

 

 

Hvid- og rødkål

3 (mz)

 

 

 

Andre

0,05 (4)

 

 

 

c)

Bladkål

0,5 (mz)

 

 

 

Kinakål

 

 

 

 

Grønkål

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

d)

Kålrabi

1 (mz)

 

 

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

 

0,05 (4)

 

 

a)

Salat og lignende

5 (mz, me, t)

 

 

 

Karse

 

 

 

 

Vårsalat

 

 

 

 

Hoved- og pluksalat

 

 

2

 

Endivie, bredbladet

 

 

2

 

Rucola

 

 

 

 

Blade og stilke af kål (herunder majroetoppe)

 

 

 

 

Andre

 

 

0,1 (4)

 

b)

Spinat og lignende

0,05 (4)

 

0,1 (4)

 

Spinat

 

 

 

 

Bladbeder

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

c)

Brøndkarse

0,3 (mz)

 

0,1 (4)

 

d)

Julesalat

0,5 (mz)

 

0,1 (4)

 

e)

Urter

5 (mz, me)

 

0,1 (4)

 

Kørvel

 

 

 

 

Purløg

 

 

 

 

Persille

 

 

 

 

Selleriblade

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

vi)

BÆLGFRUGTER (friske)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Bønner (med bælg)

1 (mz)

 

 

 

Bønner (uden bælg)

0,1 (mz)

 

 

 

Ærter (med bælg)

1 (ma, mz)

 

 

 

Ærter (uden bælg)

0,1 (mz)

 

 

 

Andre

0,05 (4)

 

 

 

vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Asparges

0,5 (mz)

 

 

 

Kardoner

 

 

 

 

Selleri

 

 

 

 

Fennikel

 

 

 

 

Artiskokker

 

 

 

 

Porrer

3 (ma, mz)

 

 

 

Rabarber

0,5 (mz)

 

 

 

Andre

0,05 (4)

 

 

 

viii)

SVAMPE

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

a)

Svampe, dyrkede

 

 

 

 

b)

Svampe, vildtvoksende

 

 

 

 

3.

Bælgplanter

 

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Bønner

0,1 (mz)

 

 

 

Linser

 

 

 

 

Ærter

0,1 (mz)

 

 

 

Lupiner

 

 

 

 

Andre

0,05 (4)

 

 

 

4.

Oliefrø

 

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Hørfrø

 

 

 

 

Jordnødder

 

 

 

 

Valmuefrø

 

 

 

 

Sesamfrø

 

 

 

 

Solsikkefrø

 

 

 

 

Rapsfrø

0,5 (ma, mz)

 

 

 

Sojabønner

 

 

 

 

Sennepsfrø

 

 

 

 

Bomuldsfrø

 

 

 

 

Hampefrø

 

 

 

 

Græskarkerner

 

 

 

 

Andre

0,1 (4)

 

 

 

5.

Kartofler

0,3 (ma, mz, me, pr)

0,2

0,1 (4)

0,1 (4)

Nye kartofler

 

 

 

 

Spisekartofler

 

 

 

 

6.

Te (blade og stilke, tørrede, også gærede, af Camellia sinensis)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,2 (4)

0,2 (4)

7.

Humle (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

25 (pr)

50

0,2 (4)

0,2 (4)


(1)  Maksimalgrænseværdierne for CS2 kan tage udgangspunkt i forskellige dithiocarbamater og er derfor ikke tilstrækkelige som parameter for god landbrugspraksis. Disse grænseværdier bør derfor ikke lægges til grund for en vurdering af, om principperne om god landbrugspraksis er opfyldt.

(2)  Kilden til restkoncentrationen er angivet i parentes (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: thiram; z: ziram).

(3)  Da alle dithiocarbamater bidrager til den endelige restkoncentration af CS2, er det generelt ikke muligt at adskille dem fra hinanden. Der findes dog metoder til isoleret bestemmelse af restkoncentrationer af propineb, ziram og thiram. Disse metoder anvendes i de tilfælde, hvor det er relevant, dvs. hvor der er behov for specifikt at bestemme koncentrationen af propineb, ziram og/eller thiram.

(4)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.«


Top