EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0048

Kommissionens direktiv 2007/48/EF af 26. juli 2007 om ændring af direktiv 2003/90/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af visse sorter af landbrugsplantearter (EØS-relevant tekst)

OJ L 195, 27.7.2007, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 77 - 80

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/48/oj

27.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/29


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/48/EF

af 26. juli 2007

om ændring af direktiv 2003/90/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af visse sorter af landbrugsplantearter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (1), særlig artikel 7, stk. 2, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2003/90/EF (2) blev vedtaget for at sikre, at de sorter, medlemsstaterne optager på deres nationale sortslister, er i overensstemmelse med de vejledende principper fra EF-Sortsmyndigheden for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorterne, i det omfang sådanne vejledende principper er blevet udarbejdet. For de øvrige sorter gælder det i henhold til direktivet, at de vejledende principper fra Den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) skal anvendes.

(2)

EF-Sortsmyndigheden og UPOV har siden udstedt yderligere vejledende principper for andre arter eller ajourført eksisterende principper.

(3)

Direktiv 2003/90/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I og II til direktiv 2003/90/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

For afprøvninger, der er iværksat før den 1. november 2007, kan medlemsstaterne anvende direktiv 2003/90/EF i den version, der var gældende før ændringen ved nærværende direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. oktober 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. november 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 254 af 8.10.2003, s. 7. Ændret ved direktiv 2005/91/EF (EUT L 331 af 17.12.2005, s. 24).


BILAG

»

BILAG I

Liste over arter, som skal være i overensstemmelse med EF-Sortsmyndighedens protokoller, jf. artikel 1, stk. 2, litra a)

Arter, der er opført på den fælles sortsliste

EF-Sortsmyndighedens protokol

Markært

Ært, TP 7/1 af 6.11.2003

Raps

Raps TP 36/1 af 25.3.2004

Solsikke

Solsikke, TP 81/1 af 31.10.2002

Havre

Havre, TP 20/1 af 6.11.2003

Byg

Byg, TP 19/2 af 6.11.2003

Ris

Ris, TP 16/1 af 18.11.2004

Rug

Rug, TP 58/1 af 31.10.2002

Triticale

Triticale, TP 121/2 af 22.1.2007

Hvede

Hvede, TP 3/3 af 6.11.2003

Hård hvede

Hård hvede, TP 120/2 af 6.11.2003

Majs

Majs, TP 2/2 af 15.11.2001

Kartofler

Kartofler, TP 23/2 af 1.12.2005

Hør (spindhør, oliehør)

Hør (spindhør, oliehør), TP/57/1 af 21.3.2007

Protokollerne kan findes på EF-Sortsmyndighedens websted (www.cpvo.europa.eu).

BILAG II

Liste over arter, som skal være i overensstemmelse med UPOV's vejledende principper, jf. artikel 1, stk. 2, litra b)

Arter, der er opført på den fælles sortsliste

UPOV's vejledende principper

Foderbede

Foderbede, vejledende princip TG/150/3 af 4.11.1994

Hundehvene

Hvene, vejledende princip TG/30/6 af 12.10.1990

Stortoppet hvene

Hvene, vejledende princip TG/30/6 af 12.10.1990

Krybhvene

Hvene, vejledende princip TG/30/6 af 12.10.1990

Almindelig hvene

Hvene, vejledende princip TG/30/6 af 12.10.1990

Amerikansk hejre

Amerikansk hejre, vejledende princip TG/180/3 af 4.4.2001

Alaskahejre

Alaskahejre, vejledende princip TG/180/3 af 4.4.2001

Hundegræs

Hundegræs, vejledende princip TG/31/8 af 17.4.2002

Strandsvingel

Strandsvingel, vejledende princip TG/39/8 af 17.4.2002

Fåresvingel

Fåresvingel, vejledende princip TG/67/5 af 5.4.2006

Engsvingel

Engsvingel, vejledende princip TG/39/8 af 17.4.2002

Rød svingel

Rødsvingel, vejledende princip TG/67/5 af 5.4.2006

Italiensk rajgræs

Rajgræs, vejledende princip TG/4/8 af 5.4.2006

Alm. rajgræs

Rajgræs, vejledende princip TG/4/8 af 5.4.2006

Hybridrajgræs

Rajgræs, vejledende princip TG/4/8 af 5.4.2006

Timoté

Timoté, vejledende princip TG/34/6 af 7.11.1984

Engrapgræs

Engrapgræs, vejledende princip TG/33/6 af 12.10.1990

Hvid lupin

Hvid lupin, vejledende princip TG/66/4 af 31.3.2004

Smalbladet lupin

Smalbladet lupin, vejledende princip TG/66/4 af 31.3.2004

Gul lupin

Gul lupin, vejledende princip TG/66/4 af 31.3.2004

Lucerne

Lucerne, vejledende princip TG/6/5 af 6.4.2005

Rødkløver

Rødkløver, vejledende princip TG/5/7 af 4.4.2001

Hvidkløver

Hvidkløver, vejledende princip TG/38/7 af 9.4.2003

Hestebønne

Hestebønne, vejledende princip TG/8/6 af 17.4.2002

Fodervikke

Fodervikke, vejledende princip TG/32/6 af 21.10.1988

Kålroe

Kålroe, vejledende princip TG/89/6 af 4.4.2001

Olieræddike

Olieræddike, vejledende princip TG/178/3 af 4.4.2001

Jordnød

Jordnød, vejledende princip TG/93/3 af 13.11.1985

Rybs

Rybs, vejledende princip TG/185/3 af 17.4.2002

Saflor

Saflor, vejledende princip TG/134/3 af 12.10.1990

Bomuld

Bomuld, vejledende princip TG/88/6 af 4.4.2001

Opiumvalmue

Opiumvalmue, vejledende princip TG/166/3 af 24.3.1999

Gul sennep

Gul sennep, vejledende princip TG/179/3 af 4.4.2001

Soja

Soja, vejledende princip TG/80/6 af 1.4.1998

Durra

Durra, vejledende princip TG/122/3 af 6.10.1989

De vejledende principper kan findes på UPOV's websted (www.upov.int).

«

Top