EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0042

Kommissionens direktiv 2007/42/EF af 29. juni 2007 om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater, bestemt til kontakt med fødevarer (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

OJ L 172, 30.6.2007, p. 71–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 120 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/42/oj

30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/71


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/42/EF

af 29. juni 2007

om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater, bestemt til kontakt med fødevarer

(EØS-relevant tekst)

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 93/10/EØF af 15. marts 1993 om materialer og genstande af folie af celluloseregenerater, bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

De ved dette direktiv fastsatte EF-foranstaltninger er ikke blot nødvendige, men også uundværlige for at opfylde målene for det indre marked. Medlemsstaterne kan ikke opfylde disse mål enkeltvis. Ved forordning (EF) nr. 1935/2004 er det desuden allerede fastsat, at målene skal opfyldes på EF-plan.

(3)

Hvad angår folie af celluloseregenerater var det bedste middel til at nå målet i artikel 3, stk. 1 i forordning (EF) nr. 1935/2004 et særdirektiv, jf. artikel 5 i den pågældende forordning.

(4)

Der bør fastsættes særlige bestemmelser vedrørende syntetiske tarme af celluloseregenerater.

(5)

Metoden til bestemmelse af farvestoffers migration bør fastlægges senere.

(6)

Indtil der er udarbejdet renhedskriterier og analysemetoder, bør de nationale bestemmelser fortsat finde anvendelse.

(7)

Opstilling af en liste over stoffer, som er godkendt til anvendelse med en begrænsning angivet, er i det foreliggende tilfælde principielt tilstrækkeligt til at nå det i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1935/2004 fastsatte mål.

(8)

Bis(2-hydroxyethyl)ether (= diethylenglycol) og ethandiol (= monoethylenglycol) kan imidlertid i vidt omfang migrere til visse fødevarer, og for at forhindre denne mulighed bør der derfor som forebyggende foranstaltning fastsættes et maksimalt indhold af sådanne stoffer i fødevarer, der har været i kontakt med folie af celluloseregenerater.

(9)

Med henblik på at beskytte forbrugerens sundhed bør det undgås, at de påtrykte dele af folie af celluloseregenerater kommer i direkte kontakt med fødevarer.

(10)

Den skriftlige erklæring, der omhandles i artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1935/2004, bør foreligge i tilfælde af erhvervsmæssig anvendelse af folie af celluloseregenerater til materialer og genstande, bestemt til kontakt med fødevarer, med undtagelse af sådanne folier, som ifølge deres art er bestemt til denne anvendelse.

(11)

De bestemmelser, der gælder for folier af celluloseregenerater, bør være særligt afpasset efter karakteren af det lag, der er i kontakt med fødevarer. Kravene til folier af celluloseregenerater, hvis overfladebehandlingsmiddel består af plast, bør være anderledes end dem, der gælder for folier af celluloseregenerater, der ikke er overfladebehandlede, eller hvis overfladebehandlingsmiddel er fremstillet af cellulose.

(12)

Der bør kun anvendes tilladte stoffer til fremstilling af alle typer folier af celluloseregenerater, herunder folier af celluloseregenerater, som er overfladebehandlet med plast.

(13)

Ved folier af celluloseregenerater, hvis overfladebehandlingsmiddel består af plast, består det lag, der er i kontakt med fødevarer, af et materiale, der svarer til plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Derfor bør bestemmelserne i Kommissionens direktiv 2002/72/EF af 6. august 2002 om plastmaterialer og -genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (4) også gælde for sådanne folier.

(14)

For at gøre fællesskabslovgivningen konsekvent bør kontrollen af, om folier af celluloseregenerater med et overfladebehandlingsmiddel af plast overholder de migrationsgrænser, der er fastsat i direktiv 2002/72/EF, gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 82/711/EØF af 18. oktober 1982 om de nødvendige grundregler for kontrol med overføring af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (5) og i Rådets direktiv 85/572/EØF af 19. december 1985 om fastsættelse af listen over simulatorer, der skal anvendes ved kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler (6).

(15)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(16)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Dette direktiv er et særdirektiv efter artikel 5 i forordning (EF) nr. 1935/2004.

2.   Dette direktiv finder anvendelse på folier af celluloseregenerater som defineret i beskrivelsen i bilag I, der er bestemt til kontakt med, eller som følge af dets anvendelsesformål kommer i kontakt med fødevarer, og som enten:

a)

i sig selv er et færdigprodukt, eller

b)

udgør en del af et færdigprodukt, der indeholder andre materialer.

3.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på syntetiske tarme af celluloseregenerater.

Artikel 2

Folier af celluloseregenerater, jf. artikel 1, stk. 2, skal tilhøre en af følgende typer:

a)

ikke-overfladebehandlet folie af celluloseregenerater

b)

overfladebehandlet folie af celluloseregenerater, hvis overfladebehandlingsmiddel er fremstillet af cellulose, eller

c)

overfladebehandlet folie af celluloseregenerater, hvis overfladebehandlingsmiddel består af plast.

Artikel 3

1.   Folier af celluloseregenerater som omhandlet i artikel 2, litra a) og b), må kun fremstilles af de stoffer eller stofgrupper, der er anført i bilag II, og kun på de deri fastsatte betingelser.

2.   Uanset stk. 1 er anvendelse af andre stoffer end de i bilag II anførte tilladt, når disse stoffer anvendes som farvestoffer (farvestoffer og pigmenter) eller som bindemiddel, såfremt migration af disse stoffer til eller på fødevarerne ikke kan spores efter en valideret metode.

Artikel 4

1.   Folie af celluloseregenerater som omhandlet i artikel 2, litra c), må, inden overfladebehandlingen, kun fremstilles af de stoffer eller stofgrupper, der er anført i bilag II, og kun på de deri fastsatte betingelser.

2.   Overfladebehandlingsmidlet på folie af celluloseregenerater som omhandlet i stk. 1 må kun fremstilles af de stoffer eller stofgrupper, der er anført i bilag II til VI til direktiv 2002/72/EF, og kun på de deri fastsatte betingelser.

3.   Materialer og genstande fremstillet af celluloseregenerater som omhandlet i artikel 2, litra c), skal være i overensstemmelse med artikel 2, 7 og 8 i direktiv 2002/72/EF, jf. dog stk. 1.

Artikel 5

Påtrykte overflader på folier af celluloseregenerater må ikke komme i kontakt med fødevarer.

Artikel 6

1.   Ved anden markedsføring end detailsalg skal materialer og genstande af folier af celluloseregenerater, som er bestemt til kontakt med fødevarer, ledsages af en skriftlig erklæring efter artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1935/2004.

2.   Stk. 1 gælder ikke for materialer og genstande af folier af celluloseregenerater, som på grund af deres beskaffenhed klart er bestemt til kontakt med fødevarer.

3.   Hvor specielle anvendelsesbetingelser er angivet, skal materialet eller genstanden af folie af celluloseregenerater være mærket tilsvarende.

Artikel 7

Direktiv 93/10/EØF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag III, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 8

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.

(2)  EFT L 93 af 17.4.1993, s. 27. Senest ændret ved direktiv 2004/14/EF (EUT L 27 af 30.1.2004, s. 48).

(3)  Se bilag III, del A.

(4)  EFT L 220 af 15.8.2002, s. 18. Senest ændret ved direktiv 2007/19/EF (EUT L 91 af 31.3.2007, s. 17).

(5)  EFT L 297 af 23.10.1982, s. 26. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/48/EF (EFT L 222 af 12.8.1997, s. 10).

(6)  EFT L 372 af 31.12.1985, s. 14. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/19/EF.


BILAG I

BESKRIVELSE AF FOLIE AF CELLULOSEREGENERATER

Folie af celluloseregenerater er en tynd film, der fremstilles af raffineret cellulose af ikke-genanvendt træ eller bomuld. Af teknologiske hensyn kan egnede stoffer være tilsat massen eller overfladen. Folier af celluloseregenerater kan være overfladebehandlet på en eller begge sider.


BILAG II

LISTE OVER STOFFER, DER MÅ ANVENDES VED FREMSTILLING AF FOLIER AF CELLULOSEREGENERATER

NB:

Procentsatserne i dette bilag, første og anden del, udtrykkes i vægt/vægt (w/w) og beregnes i forhold til mængden af vandfri ikke-overfladebehandlet folie af celluloseregenerat.

De almindelige tekniske benævnelser er anført i skarpe parenteser.

De anvendte stoffer skal være af god teknisk kvalitet for så vidt angår renhedskriterier.

FØRSTE DEL

Ikke-overfladebehandlede folier af celluloseregenerater

Benævnelse

Krav

A.

Regenereret cellulose

Mere end eller lig med 72 % (w/w)

B.   

Additiver (Tilsætningsstoffer)

1.

Fugtighedsstabiltsatorer

Samlet mængde mindre end eller lig med 27 % (w/w)

Bis (2-hydroxyethyl) ether [= diethylenglycol]

Kun til folier, som senere skal overfladebehandles og derefter anvendes til ikke-fugtige fødevarer, dvs. som ikke indeholder fysisk frit vand på overfladen. Den samlede mængde af bis (2-hydroxyethyl) ether og ethandiol i fødevarer, som har været i kontakt med folie af denne type, må ikke overstige 30 mg/kg af fødevarer

Ethandiol [= monoethylenglycol]

1,3 Butandiol

 

Glycerol

 

1,2-Propandiol [= 1,2 propylenglycol]

 

Polyethylenoxid [= polyethylenglycol]

Gennemsnitsmolekylvægt mellem 250 og 1 200

1,2 Polypropylenoxid [= 1,2 polypropylenglycol]

Gennemsnitsmolekylvægt mindre end eller lig med 400 og med et indhold af 1,3-Propandiol mindre end eller lig 1 % (w/w)

Sorbitol

 

Tetraethylenglycol

 

Triethylenglycol

 

Urinstof

 

2.

Andre additiver (Tilsætningsstoffer)

Samlet mængde mindre end eller lig med 1 % (w/w)

1. klasse

Mængden af enkeltstoffer eller stofgrupper inden for hvert led må ikke overstige 2 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Eddikesyre samt ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium- og natriumsalte heraf

 

Ascorbinsyre samt ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium- og natriumsalte heraf

 

Benzoesyre og natriumbenzoat

 

Myresyre, samt ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium- og natriumsalte heraf

 

Mættede eller umættede lineære fedtsyrer med et lige antal kulstofatomer (C8-C20), behen- og ricinusoliesyrer samt ammonium-, calcium-, magnesium- kalium-, natrium-, aluminium- og zinksalte af disse syrer

 

Citronsyre, D- og L-mælkesyre, maleinsyre, L-vinsyre samt natrium- og kaliumsalte heraf

 

Sorbinsyre samt ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium- og natriumsalte heraf

 

Amider af mættede eller umættede lineære fedtsyrer, med et lige antal kulstofatomer (C8-C20) samt af ricinusoliesyre og behensyre

 

Naturligt spiseligt stivelse og mel

 

Kemisk modificeret spiseligt stivelse og mel

 

Amylose

 

Calcium- og magnesiumcarbonat, calcium- og magnesiumchlorid

 

Glycerolestere af mættede eller umættede lineære fedtsyrer med et lige antal kulstofatomer (C8-C20) og/eller citronsyre, adipinsyre, 12-hydroxystearinsyre (oxystearin) og ricinusoliesyre

 

Polyoxyethylenestere (med 8-14 oxyethylengrupper) af mættede eller umættede lineære fedtsyrer med et lige antal kulstofatomer (C8-C20)

 

Sorbitolestere af mættede eller umættede lineære fedtsyrer med et lige antal kulstofatomer (C8-C20)

 

Mono- og/eller di-stearinsyreestere af ethandiol og/eller bis (2-hydroxyethyl)ether og/eller tri-ethylenglycol

 

Oxider og hydroxider af aluminium, calcium, magnesium og silicium og silikater og hydrerede silikater af aluminium, calcium, magnesium og kalium

 

Polyethylenoxid [= polyethylenglycol]

Gennemsnitsmolekylvægt mellem 1 200 og 4 000

Natriumpropionat

 

2. klasse

Den samlede mængde af stofferne må ikke overstige 1 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie, og den samlede mængde af hvert stof eller gruppe af stoffer inden for hvert led må ikke overstige 0,2 mg/dm2 (eller en mindre værdi, hvor dette er angivet) af den ikke-overfladebehandlede folie

Natriumalkyl benzensulfonat (C8-C18)

 

Natrium isopropylnaphthalensulfonat

 

Natriumalkyl sulfat (C8-C18)

 

Natriumalkyl sulfonat (C8-C18)

 

Natrium dioctylsulfosuccinat

 

Distearat af dihydroxyethyldiethylentriaminmonoacetat

Mindre end eller lig med 0,05 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Ammonium-, magnesium- og kaliumlaurylsulfat

 

N,N′-distearoyldiaminoethan, N,N′-dipalmitoyldiaminoethan og N,N′-dioleyldiaminoethan

 

2-heptadecyl-4,4-bis-(methylenstearat) oxazolin

 

Polyethylenaminostearamid ethylsulfat

Mindre end eller lig med 0,1 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

3. klasse — Krydsbindingsstoffer

Den samlede mængde af stofferne (termohærdere) må ikke overstige 1 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Kondensationsprodukt af melaminformaldehyd, ikke modificeret eller som kan være modificeret med et eller flere af følgende produkter:

butanol, diethylentetramin, ethanol, triethylentetramin, tetraethylenpentamin, tri-(2-hydroxyethyl) amin, 3,3′-diaminodipropylamin, 4,4′-diaminodibutylamin

Indholdet af frit formaldehyd mindre end eller lig med 0,5 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Indholdet af frit melamin mindre end eller lig med 0,3 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Kondensationsprodukt af melamin-urinstofformaldehyd modificeret med tri-(2-hydroxyethyl)amin

Indholdet af frit formaldehyd mindre end eller lig med 0,5 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Indholdet af frit melamin mindre end eller lig med 0,3 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Polyalkylenaminer, krydsbundne og på kationform

a)

Polyamidepichlorhydrinharpiks på basis af diaminopropylmethylamin og epichlorhydrin

b)

Polyamidepichlorhydrinharpiks på basis af epichlorhydrin, adipinsyre, caprolactam, diethylentriamin og/eller ethylendiamin

c)

Polyamidepichlorhydrinharpiks på basis af adipinsyre, diethylentriamin og epichlorhydrin eller en blanding af epichlorhydrin og ammoniak

d)

Polyamid-polyaminepichlorhydrinharpiks på basis af epichlorhydrin, dimethyladipat og diethylentriamin

e)

Polyamid-polyaminepichlorhydrinharpiks på basis af epichlorhydrin, adipamid og diaminopropylmethylamin

I overenstemmelse med fællesskabsdirektiver og i mangel heraf med national lovgivning under afventning af vedtagelsen af fællesskabsdirektiver

Polyethylenaminer og polyethyleniminer

Mindre end eller lig med 0,75 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Kondensationsprodukt af carbamidharpiks, ikke modificeret eller som kan være modificeret med et eller flere af følgende produkter:

aminomethylsulfonsyre, sulfanilsyre, butanol, diethylentriamin, diaminodiethylamin, methanol, triethylentetramin, tetraethylenpentamin, guanidin, natriumsulfit, ethanol, 3,3′-diaminodipropylamin, diaminopropan, diaminobutan

Indholdet af frit formaldehyd mindre end eller lig med 0,5 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

4. klasse

Den samlede mængde af stofferne må ikke overstige 0,01 mg/dm2 af den ikke-overfladebehandlede folie

Reaktionsprodukter mellem aminer af spiseolier og polyethylenoxid

 

Monoethanolaminlaurylsulfat

 


ANDEN DEL

Overfladebehandlede folier af celluloseregenerater

Benævnelse

Krav

A.

Celluloseregenerat

Se første del

B.

Additiver

Se første del

C.   

Overfladebehandlingsmidler

1.

Polymere

Den samlede mængde stoffer må ikke overstige 50 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

Ethylcellulose, hydroxeyethylcellulose, methylcellulose og hydroxypropylcellulose

 

Cellulosenitrat

Mindre end eller lig med 20 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer; nitrogenindholdet skal ligge mellem 10,8 % (w/w) og 12,2 % (w/w) i cellulosenitratet

2.

Harpikser

Den samlede mængde stoffer må ikke overstige 12,5 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer, og kun ved fremstilling af folier af celluloseregenerater med cellulosenitrat-baseret overfladebehandlingsmiddel

Casein

 

Colophonium (fyrreharpiks), og/eller polymeriseret og/eller hydrogeneret og/eller disproportioneret colophonium samt estere heraf med ethanol, methanol og polyvalente alkoholer (C2-C6) eller blandinger af disse alkoholer

 

Colophonium og/eller reaktionsprodukter heraf ved polymerisering og/eller hydrogenering og/eller disproportioneret colophonium kondenseret med acrylsyre, maleinsyre, citronsyre, fumarsyre og/eller 2,2 bis-(4-hydroxyphenyl)propanformaldehyd og/eller phthalsyre, og esterificeret med ethanol, methanol eller polyvalente alkoholer (C2-C6) eller blandinger af disse alkoholer

 

Estere af bis-(2-hydroxyethyl)ether med additionsprodukter af β-pinen og/eller diterpen (DL-limonen) og maleinsyreanhydrid

 

Gelatine, (fødevarekvalitet)

 

Ricinusolie, og dehydrerede eller hydrogenerede produkter deraf, samt dens kondensationsprodukter med adipinsyre, citronsyre, phthalsyre, sebacinsyre, maleinsyre og polyglycerol

 

Naturharpiks [Danimar]

 

Poly-β-pinen [terpenharpiks]

 

Modificeret (se krydsbindende stoffer)

 

3.

Blødgørere

Den samlede mængde stoffer må ikke overstige 6 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

Acetyltributylcitrat

 

Acetyl-tri-(2-ethylhexyl)-citrat

 

Di-isobutyladipat

 

Di-n-butyladipat

 

Di-n-hexylazelat

 

Dicyclohexylphthalat

Mindre end eller lig med 4,0 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

2-ethylhexyldiphenylphosphat

Mængden af 2-ethylhexyldiphenylphosphat må ikke overstige:

a)

2,4 mg/kg af fødevaren, som er i kontakt med folie af denne type, eller

b)

0,4 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

Glycerolmonoacetat [= monoacetin]

 

Glyceroldiacetat [= diacetin]

 

Glyceroltriacetat [= triacetin]

 

Di-butyl sebacat

 

Di-n-butyltartrat

 

Di-iso-butyltartrat

 

4.

Andre additiver

Den samlede mængde stoffer må ikke overstige 6 mg/dm2 i den ikke-overfladebehandlede folie af celluloseregenerater, inklusive overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

4.1.

Additiver, der er anført i første del

Samme særbestemmelser som i første del (mængderne i mg/dm2 vedrører imidlertid den side, der er i kontakt med fødevarer)

4.2.

Specifikke overfladebehandlingsadditiver

Mængden af enkeltstoffer eller af en gruppe af stoffer må ikke overstige 2 mg/dm2 (eller en mindre værdi, hvor dette er angivet) på den side, der er i kontakt med fødevarer

1-hexadecanol og 1-octadecanol [stearylalkohol]

 

Estere af mættede eller umættede lineære fedtsyrer med et lige antal kulstofatomer C8-C20 samt ricinusoliesyre med ethanol 1-butanol, 1-pentanol (amylalkohol) og oleylalkohol

 

Montanvoks, herunder renset montansyre (C26-C32) og/eller dens estere med ethandiol og/eller dens calcium- og kaliumsalte

 

Carnaubavoks

 

Bivoks

 

Espartovoks

 

Candelillavoks

 

Dimethylpolysiloxan

Mindre end eller lig med 1 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

Epoxyderet soyaolie (med et ethylenoxidindhold på 6-8 %)

 

Renset paraffin og renset mikrokrystallinsk voks (mikrovoks)

 

Pentaerythritoltetrastearat

 

Mono- og bis-(octadecyl-diethylenoxid)phosphat

Mindre end eller lig med 0,2 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den ene side, der er i kontakt med fødevarer

Estere af alifatiske syrer (C8-C20) med mono- og/eller bis-(2-hydroxyethylamin)diethanolamin

 

2- og 3-tert-butyl-4-hydroxyanisol [= butylhydroxyanisol (BHA)]

Mindre end eller lig med 0,06 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol [butylhydroxytoluen (BHT)]

Mindre end eller lig med 0,06 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

Di-n-octyltin-bis(2-ethylhexylmaleat)

Mindre eller lig med 0,06 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

5.

Opløsningsmidler

Den samlede mængde stoffer må ikke overstige 0,6 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer

Butylacetat

 

Ethylacetat

 

Isobutylacetat

 

Isopropylacetat

 

Propylacetat

 

Acetone

 

1-Butanol

 

Ethanol

 

2-Butanol

 

2-Propanol

 

1-Propanol

 

Cyclohexan

 

Ethylenglycolmonobutylether

 

Ethylenglycolmonobutyletheracetat

 

Methylethylketon

 

Methylisobutylketon

 

Tetrahydrofuran

 

Toluen

Mindre end eller lig med 0,06 mg/dm2 af overfladebehandlingsmidlet på den side, der er i kontakt med fødevarer


BILAG III

DEL A

Ophævet direktiv med ændringer

(jf. artikel 7)

Kommissionens direktiv 93/10/EØF

(EFT L 93 af 17.4.1993, s. 27).

Kommissionens direktiv 93/111/EF

(EFT L 310 af 14.12.1993, s. 41).

Kommissionens direktiv 2004/14/EF

(EFT L 27 af 30.1.2004, s. 48).

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret og anvendelse

(jf. artikel 7)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

93/10/EØF

1. januar 1994

1. januar 1994 (1)

1. januar 1994 (2)

1. januar 1995 (3)

93/111/EF

2004/14/EF

29. juli 2005

29. juli 2005 (4)

29. januar 2006 (5)


(1)  I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, første led, i direktiv 93/10/EØF: »Medlemsstaterne tillader handel med og brug af folier af celluloseregenerater, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv fra den 1. januar 1994«.

(2)  I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, andet led, i direktiv 93/10/EØF: »Medlemsstaterne forbyder fra den 1. januar 1994 handel med og brug af folier af celluloseregenerater, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, og som hverken er i overensstemmelse med nærværende direktiv eller med direktiv 83/229/EØF — med undtagelse af folier, for hvilke der i direktiv 92/15/EØF er fastsat et forbud med virkning fra 1. juli 1994«.

(3)  I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, tredje led, i direktiv 93/10/EØF: »Medlemsstaterne forbyder fra den 1. januar 1995 handel med og brug af folier af celluloseregenerater, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, og som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende direktiv, men som er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 83/229/EØF«.

(4)  I overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2004/14/EF: »Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser, således at de tillader handel med og brug af folier af celluloseregenerater, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv fra den 29. juli 2005«.

(5)  I overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2004/14/EF: »Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser, således at de forbyder handel med og import til Fællesskabet af folier af celluloseregenerater, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, og som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv fra den 29. januar 2006«.


BILAG IV

Sammenligningstabel

Direktiv 93/10/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 1, stk. 3, indledning, litra b)

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1a

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2a

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag II

Bilag III

Bilag III

Bilag IV


Top