EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0032

Kommissionens direktiv 2007/32/EF af 1. juni 2007 om ændring af bilag VI til Rådets direktiv 96/48/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog og til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (EØS-relevant teks)t.

OJ L 141, 2.6.2007, p. 63–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2010; stiltiende ophævelse ved 32008L0057

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/32/oj

2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/63


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/32/EF

af 1. juni 2007

om ændring af bilag VI til Rådets direktiv 96/48/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog og til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (1), særlig artikel 21 C,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (2), særlig artikel 21b, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ordregiveren eller dennes repræsentant skal efter artikel 18 i direktiv 96/48/EF og artikel 18 i direktiv 2001/16/EF opfordre det bemyndigede organ, som ordregiveren har valgt, til at iværksætte den EF-verifikationsprocedure, der er beskrevet i bilag VI til disse direktiver.

(2)

På grundlag af den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ, og det tekniske dossier, der ledsager attesten, udarbejder ordregiveren eller dennes repræsentant en EF-verifikationserklæring.

(3)

Ifølge bilag VI, punkt 2, til direktiv 96/48/EF og bilag VI, punkt 2, til direktiv 2001/16/EF skal delsystemet verificeres i hver af følgende etaper: samlet projekt, anlæggelse eller fremstilling af delsystemet, herunder navnlig anlægsarbejdets udførelse, montering af komponenterne og justering af helheden og prøvning af det færdige delsystem.

(4)

Sidstnævnte begreb, »prøvning af det færdige delsystem«, er ikke klart og præcist nok. Det består i at verificere, om delsystemet er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiverne 96/48/EF og 2001/16/EF og andre gældende forskrifter og kan tages i brug, særlig ved at kontrollere grænsefladerne med de andre delsystemer under driftsmæssige betingelser.

(5)

Der findes imidlertid prøvninger, som fabrikanten kan udføre på hver enkelt interoperabilitetskomponent for sig, uafhængigt af hvilke omgivelser komponenten eller delsystemet i sidste ende vil blive installeret og brugt i. Sådanne »selvstændige« prøvninger, der er nyttige og endegyldige, afhænger ikke af, hvilket banenet produktet skal tages i brug på.

(6)

Derfor må bilag VI til begge direktiverne, 96/48/EF og 2001/16/EF, give fabrikanten mulighed for at ansøge om førstetrinsvurderinger (af projektering/konstruktion eller udførelse), på grundlag af hvilke det bemyndigede organ udsteder verifikationsredegørelser i mellemfasen. På grundlag af disse verifikationsredegørelser kan hovedkontrahenten eller fabrikanten udarbejde en »EF-erklæring om overensstemmelse i mellemfasen for en interoperabilitetskomponent eller et delsystem« for den relevante etape.

(7)

Direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 96/48/EF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag VI til direktiv 96/48/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Bilag VI til direktiv 2001/16/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 2. december 2007. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/50/EF (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 114, ændret ved EUT L 220 af 21.6.2004, s. 40).

(2)  EFT L 110 af 20.4.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2004/50/EF.


BILAG

»BILAG VI

VERIFIKATIONSPROCEDURE FOR DELSYSTEMERNE

1.   INDLEDNING

EF-verifikationen er den procedure, hvorved et bemyndiget organ verificerer og attesterer, at et delsystem er:

i overensstemmelse med direktivets bestemmelser

i overensstemmelse med andre regler, der gælder i overensstemmelse med traktaten, og at det kan sættes i drift.

2.   ETAPER

Verifikationen af delsystemet finder sted i følgende etaper:

samlet projekt

udførelse: anlæggelse eller fremstilling af delsystemet, herunder for eksempel anlægsarbejdets udførelse, montering af komponenterne og justering af helheden

prøvning af det færdige delsystem.

For projekterings- hhv. konstruktionsfasen (inklusive typeafprøvninger) og for udførelsesfasen kan hovedentreprenøren (eller fabrikanten) eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant ansøge om en førstetrinsvurdering.

I så fald fører denne eller disse vurderinger til verifikationsredegørelser i mellemfasen, der udstedes af det bemyndigede organ, som hovedentreprenøren (eller fabrikanten) har valgt. Herefter kan sidstnævnte for den relevante fase udarbejde en »EF-erklæring om overensstemmelse i mellemfasen for et delsystem«.

3.   ATTESTERING

Det bemyndigede organ, der er ansvarligt for EF-verifikationen, udarbejder en verifikationsattest til ordregiveren eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant, som derefter udfærdiger EF-verifikationserklæringen og sender den til tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor delsystemet befinder sig og/eller drives.

Det bemyndigede organ, der er ansvarligt for EF-verifikationen, vurderer projekteringen/konstruktionen og udførelsen af delsystemet.

Hvis der foreligger »verifikationsredegørelser i mellemfasen« (mellemfaseredegørelser), tager det bemyndigede organ disse redegørelser i betragtning og verificerer, før det udsteder en EF-verifikationsattest:

at delsystemet

er omfattet af de relevante mellemfaseredegørelser for projektering/konstruktion og udførelse, der er udstedt til hovedentreprenøren (eller fabrikanten), hvis denne har ansøgt det bemyndigede organ om erklæringer for disse to faser

eller, således som det er udført, på alle punkter modsvarer den mellemfaseredegørelse for projektering/konstruktion, der er udstedt til hovedkontrahenten (eller fabrikanten), hvis denne kun har ansøgt det bemyndigede organ om redegørelse for projekterings-/konstruktionsfasen.

at erklæringerne korrekt omfatter TSI-kravene, og vurderer de elementer af projektet/konstruktionen, der ikke er omfattet af de mellemfaseredegørelser for projekt/konstruktion og/eller udførelse, der er udstedt til hovedkontrahenten (eller fabrikanten).

4.   TEKNISK DOSSIER

Det tekniske dossier, der ledsager verifikationserklæringen, skal indeholde:

for infrastruktur: anlægstegninger, overtagelsesprotokoller for udgravnings- og armeringsarbejder, prøve- og kontrolrapporter for betonarbejdet m.v.

for de øvrige delsystemer: helheds- og detailtegninger, som svarer til udførelsen, elektricitets- og hydraulikdiagrammer, styrekredsdiagrammer, beskrivelser af edb-systemer og automatisk udstyr, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner mv.

fortegnelse over de i artikel 3 omhandlede interoperabilitetskomponenter i delsystemet

kopier af de EF-erklæringer om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed, som skal være udstedt for komponenterne i henhold til direktivets artikel 13, i givet fald ledsaget af de tilhørende beregninger og en kopi af protokollerne for de prøvninger og undersøgelser, som de bemyndigede organer har gennemført på grundlag af fælles tekniske specifikationer

eventuelle verifikationsredegørelser i mellemfasen og i så fald den EF-erklæring om overensstemmelse i mellemfasen for et delsystem, der ledsager EF-verifikationsattesten, herunder resultatet af det bemyndigede organs kontrol af deres gyldighed

attestering fra det bemyndigede organ, som har gennemført EF-verifikationen, af, at projektet overholder dette direktivs bestemmelser, ledsaget af de hertil hørende beregninger, som organet har påtegnet med angivelse af eventuelle forbehold, der er taget under udførelsen af arbejdet, og som ikke er ophævet; attesteringen ledsages desuden af de besøgs- og kontrolrapporter, som organet har udarbejdet som led i sin opgave, således som nærmere angivet i punkt 5.3 og 5.4 nedenfor.

5.   OVERVÅGNING

5.1.

Formålet med EF-overvågningen er at sikre, at forpligtelserne ifølge det tekniske dossier er blevet opfyldt under udførelsen af delsystemet.

5.2.

Det bemyndigede organ, der har til opgave at verificere udførelsen, skal hele tiden have adgang til byggepladsen, til fabrikations-, lager- og i givet fald præfabrikationslokalerne, til prøveanlæggene og i det hele taget til ethvert sted, som organet finder det nødvendigt at have adgang til for at udføre sin opgave. Ordregiveren eller dennes i Fællesskabet repræsenterede repræsentant skal forelægge organet, eller lade det forelægge, alle dokumenter af betydning herfor, herunder navnlig arbejdstegningerne og den tekniske dokumentation for delsystemet.

5.3.

For at verificere udførelsen gennemfører det bemyndigede organ regelmæssigt kontrol, hvorunder det sikrer sig, at direktivet overholdes. Det udsteder ved disse lejligheder en kontrolrapport til de udførende parter. Det kan forlange at blive tilkaldt til byggepladsen ved bestemte faser i arbejdet.

5.4.

Det bemyndigede organ kan også aflægge uanmeldte besøg på byggepladsen og i fabrikationslokalerne. Under disse besøg kan det bemyndigede organ gennemføre fuldstændig eller delvis kontrol. Det udfærdiger en besøgsrapport og i givet fald en kontrolrapport til de udførende parter.

6.   DEPONERING

Som dokumentation for grundlaget for den verifikationsattest, der er udstedt af det bemyndigede organ, der skal verificere et driftsklart delsystem, deponeres det samlede tekniske dossier, der er omhandlet i punkt 4, hos ordregiveren eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant. Det tekniske dossier vedlægges EF-verifikationserklæringen, som ordregiveren sender til tilsynsmyndigheden i den pågældende medlemsstat.

Ordregiveren opbevarer en kopi af det tekniske dossier i hele delsystemets levetid. Dossieret fremsendes til de øvrige medlemsstater, som anmoder herom.

7.   OFFENTLIGGØRELSE

Hvert bemyndiget organ offentliggør regelmæssigt de relevante oplysninger vedrørende:

indkomne ansøgninger om EF-verifikation

imødekomne eller afviste ansøgninger om verifikationsredegørelser i mellemfasen

imødekomne eller afviste ansøgninger om verifikationsattester.

8.   SPROG

Dokumenter og korrespondance om EF-verifikationsprocedurerne udfærdiges på det/et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor ordregiveren eller dennes repræsentant i Fællesskabet er etableret, eller på et sprog, som denne accepterer.«


Top