EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0027

Kommissionens direktiv 2007/27/EF af 15. maj 2007 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af etoxazol, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropen, MCPA og MCPB, tolylfluanid og triticonazol(EØS-relevant tekst).

OJ L 128, 16.5.2007, p. 31–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; stiltiende ophævelse ved 32005R0396 . Latest consolidated version: 05/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/27/oj

16.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 128/31


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/27/EF

af 15. maj 2007

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af etoxazol, indoxacarb, mesosulfuron, 1-methylcyclopropen, MCPA og MCPB, tolylfluanid og triticonazol

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (1), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (2), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (3), særlig artikel 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (4), særlig artikel 4, stk. 1, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Følgende eksisterende aktivstoffer er blevet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF: MCPA og MCPB ved Kommissionens direktiv 2005/57/EF (5), tolylfluanid ved Kommissionens direktiv 2006/6/EF (6) og triticonazol ved Kommissionens direktiv 2006/39/EF (7).

(2)

Følgende nye aktivstoffer er blevet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF: etoxazol ved Kommissionens direktiv 2005/34/EF (8), mesosulfuron ved Kommissionens direktiv 2003/119/EF (9), indoxacarb ved Kommissionens direktiv 2006/10/EF (10) og 1-methylcyclopropen ved Kommissionens direktiv 2006/19/EF (11).

(3)

Optagelsen af disse aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF var baseret på en vurdering af de forelagte oplysninger om det foreslåede anvendelsesformål. Nogle medlemsstater har forelagt oplysninger om anvendelsesformålet i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i samme direktiv. De foreliggende oplysninger er blevet gennemgået og er tilstrækkelige til, at der kan fastsættes visse maksimalgrænseværdier.

(4)

Findes der ingen EF-maksimalgrænseværdi eller midlertidig maksimalgrænseværdi, skal medlemsstaterne fastsætte en midlertidig national maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF, inden plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, kan godkendes.

(5)

EF-maksimalgrænseværdierne og de grænseværdier, der anbefales af Codex Alimentarius, fastsættes og vurderes efter de samme procedurer. Der findes flere Codex-maksimalgrænseværdier for tolylfluanid, og der er taget hensyn til disse. De maksimalgrænseværdier, der er baseret på Codex-maksimalgrænseværdier, er blevet vurderet med hensyn til risiciene for forbrugerne. Der er ikke identificeret nogen uacceptabel risiko ved anvendelse af de toksikologiske endpoints, der er baseret på de undersøgelser, Kommissionen har adgang til.

(6)

I Kommissionens reviderede vurderingsrapporter, der blev udarbejdet med henblik på optagelse af de pågældende aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF, fastsættes den accepterede daglige indtagelse (ADI) og eventuelt den akutte referencedosis (ARfD) for de pågældende stoffer. Forbrugernes eksponering for fødevarer behandlet med de pågældende aktivstoffer er blevet vurderet efter de gældende fællesskabsprocedurer. Det er sket under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen (12), og udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Planter (13) om den anvendte metodologi. Det konkluderes, at de foreslåede maksimalgrænseværdier ikke vil medføre overskridelse af ADI eller ARfD.

(7)

For at beskytte forbrugerne mod at blive eksponeret for restkoncentrationer ved uautoriseret anvendelse af plantebeskyttelsesmidler bør der fastsættes midlertidige maksimalgrænseværdier svarende til bestemmelsesgrænseværdien for de pågældende produkt/pesticidkombinationer.

(8)

Fastsættelsen af midlertidige EF-maksimalgrænseværdier er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier for de pågældende stoffer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF og i henhold til dets bilag VI. Fire år anses for at være en tilstrækkelig lang periode til at fastsætte yderligere anvendelsesformål for de pågældende aktivstoffer. Derefter bør de midlertidige maksimalgrænseværdier gå over til at være definitive.

(9)

Det er derfor nødvendigt at ændre de maksimalgrænseværdier, der er indeholdt i bilagene til direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF, for at sikre passende overvågning af og kontrol med forbuddet mod deres anvendelse og for at beskytte forbrugerne.

(10)

Direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 86/362/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 2

Direktiv 86/363/EØF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 3

Direktiv 90/642/EØF ændres som angivet i bilag III til nærværende direktiv.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 16. november 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 17. november 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/11/EF (EUT L 63 af 1.3.2007, s. 26).

(2)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/11/EF.

(3)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/12/EF (EUT L 59 af 27.2.2007, s. 75).

(4)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/25/EF (EUT L 106 af 24.4.2007, s. 34).

(5)  EUT L 246 af 22.9.2005, s. 14.

(6)  EUT L 12 af 18.1.2006, s. 21.

(7)  EUT L 104 af 13.4.2006, s. 30.

(8)  EUT L 125 af 18.5.2005, s. 5.

(9)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 41.

(10)  EUT L 25 af 28.5.2006, s. 24.

(11)  EUT L 44 af 15.2.2006, s. 15.

(12)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen i 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Den Videnskabelige Komité for Planters udtalelse af 14.7.1998 om spørgsmål vedrørende ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


BILAG I

I del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF indsættes følgende:

»Pesticidrester

Maksimalgrænseværdi i mg/kg

Etoxazol

0,02 (1)  (2)

korn

Indoxacarb som summen af S- og R-isomerer

0,02 (1)  (2)

korn

MCPA og MCPB, herunder salte, estere og konjugater, udtrykt som MCPA

0,05 (1)  (2)

korn

Tolylfluanid (summen af tolylfluanid og dimethylaminosulfotoluidid, udtrykt som tolylfluanid)

0,05 (1)  (2)

korn

Mesosulfuron-methyl, udtrykt som mesosulfuron

0,01 (1)  (2)

korn

Triticonazol

0,01 (1)  (2)

korn

1-methylcyclopropen

0,01 (1)  (2)

korn


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 5. juni 2011.«


BILAG II

I del A i bilag II til direktiv 86/363/EØF indsættes følgende:

 

Maksimalgrænseværdier i mg/kg

Pesticidrester

for kød, herunder også fedt, tilberedt kød, spiselige slagtebiprodukter og animalsk fedt som anført i bilag I under pos. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 og 1602

for mælk og mejeriprodukter som anført i bilag I under pos. 0401, 0402, 0405 og 0406

for friske æg uden skal, for fugleæg og for æggeblommer som anført i bilag I under pos. 0407 og 0408

»Indoxacarb som summen af S- og R-isomerer

kød og spiselige slagtebiprodukter: 0,01 (1)  (2); fedt: 0,3 (2)

mælk: 0,02 (2); fløde: 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB og MCPA-thioethyl, udtrykt som MCPA

0,1 (1)  (2); spiselige slagtebiprodukter: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolylfluanid (tolylfluanid analyseret som dimethylaminosulfotoluidid og udtrykt som tolylfluanid)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 5. juni 2011.«


BILAG III

I bilagene til direktiv 90/642/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I, gruppe 2, »Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede«, afsnit v), »Bladgrøntsager og friske urter«, underafsnit a), »Salat og lignende«, ændres »Blade og stilke af kål« til »Blade og stilke af kål (herunder majroetoppe)«.

2)

I bilag II indsættes følgende oplysninger om etoxazol, indoxacarb, MCPA, MCPB, mesosulfuron, tolylfluanid, triticonazol og 1-methylcyclopropen:

 

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV

Etoxazol

Indoxacarb som summen af S- og R-isomerer

MCPA og MCPB, herunder salte, estere og konjugater, udtrykt som MCPA

Tolylfluanid (summen af tolylfluanid og dimethylaminosulfotoluidid, udtrykt som tolylfluanid)

Mesosulfuron-methyl, udtrykt som mesosulfuron

Triticonazol

1-methylcyclopropen

»1.

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved frysning, ikke tilsat sukker; nødder

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

CITRUSFRUGTER

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)

 

 

 

 

 

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

Pompelmus

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

ii)

TRÆNØDDER .(også afskallede)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Mandler

 

 

 

 

 

 

 

Paranødder

 

 

 

 

 

 

 

Cashewnødder

 

 

 

 

 

 

 

Kastanjer

 

 

 

 

 

 

 

Kokosnødder

 

 

 

 

 

 

 

Hasselnødder

 

 

 

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

Pekannødder

 

 

 

 

 

 

 

Pinjekerner

 

 

 

 

 

 

 

Pistacienødder

 

 

 

 

 

 

 

Valnødder

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

iii)

KERNEFRUGTER

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Æbler

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv)

STENFRUGTER

 

 

 

 

 

 

 

Abrikoser

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Kirsebær

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Blommer

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Andre

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

BÆR OG SMÅFRUGTER

 

 

 

 

 

 

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Spisedruer

 

 

 

 

 

 

 

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Brombær

 

 

 

 

 

 

 

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

Loganbær

 

 

 

 

 

 

 

Hindbær

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

d)

Andre småfrugter og bær (undtagen vildtvoksende)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Blåbær

 

 

 

 

 

 

 

Tranebær

 

 

 

 

 

 

 

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Stikkelsbær

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Andre

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

e)

Vildtvoksende bær og frugter

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi)

DIVERSE FRUGTER

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avocadoer

 

 

 

 

 

 

 

Bananer

 

 

 

 

 

 

 

Dadler

 

 

 

 

 

 

 

Figner

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

 

 

 

Litchiblommer

 

 

 

 

 

 

 

Mangofrugter

 

 

 

 

 

 

 

Spiseoliven

 

 

 

 

 

 

 

Oliven (oliefremstilling)

 

 

 

 

 

 

 

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

Passionsfrugter

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

Granatæbler

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

2.

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Rødbeder

 

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

 

 

 

 

 

 

 

Maniok

 

 

 

 

 

 

 

Knoldselleri

 

 

 

 

 

 

 

Peberrod

 

 

 

 

 

 

 

Jordskokker

 

 

 

 

 

 

 

Pastinakker

 

 

 

 

 

 

 

Persillerod

 

 

 

 

 

 

 

Radiser

 

 

 

 

 

 

 

Skorzonerrod

 

 

 

 

 

 

 

Batater

 

 

 

 

 

 

 

Kålroer

 

 

 

 

 

 

 

Majroer

 

 

 

 

 

 

 

Yams

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

ii)

LØG

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Hvidløg

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Løg, alm.

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Skalotteløg

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Forårsløg

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanacea

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Tomater

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Peberfrugter

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Auberginer

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

 

 

Andre

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Agurker

 

 

 

 

 

 

 

Drueagurker

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Meloner

 

 

 

 

 

 

 

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

d)

Sukkermajs

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv)

KÅL

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Blomsterkål

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Broccoli (herunder calabrese)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Hovedkål

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Rosenkål

 

 

 

 

 

 

 

Hvid- og rødkål

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Andre

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

c)

Bladkål

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kinakål

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Grønkål

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Andre

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

d)

Kålrabi

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Salat og lignende

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Karse

 

 

 

 

 

 

 

Vårsalat

 

 

 

 

 

 

 

Hoved- og pluksalat

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Endivie, bredbladet

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Rucola

 

 

 

 

 

 

 

Blade og stilke af kål (herunder majroetoppe)

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

b)

Spinat og lignende

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Spinat

 

 

 

 

 

 

 

Bladbeder

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

c)

Brøndkarse

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

d)

Julesalat

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

e)

Urter

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

Persille

 

 

 

 

 

 

 

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

 

 

 

 

 

vi)

BÆLGFRUGTER (friske)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Bønner (med bælg)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Bønner (uden bælg)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Ærter (med bælg)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Ærter (uden bælg)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Andre

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Asparges

 

 

 

 

 

 

 

Kardoner

 

 

 

 

 

 

 

Selleri

 

 

 

 

 

 

 

Fennikel

 

 

 

 

 

 

 

Artiskokker

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Porrer

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Rabarber

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii)

SVAMPE

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Svampe, dyrkede

 

 

 

 

 

 

 

b)

Svampe, vildtvoksende

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bælgplanter

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Bønner

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Linser

 

 

 

 

 

 

 

Ærter

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lupiner

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Oliefrø

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Hørfrø

 

 

 

 

 

 

 

Jordnødder

 

 

 

 

 

 

 

Valmuefrø

 

 

 

 

 

 

 

Sesamfrø

 

 

 

 

 

 

 

Solsikkefrø

 

 

 

 

 

 

 

Rapsfrø

 

 

 

 

 

 

 

Sojabønner

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Sennepsfrø

 

 

 

 

 

 

 

Bomuldsfrø

 

 

 

 

 

 

 

Hampefrø

 

 

 

 

 

 

 

Andre

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Kartofler

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Nye kartofler

 

 

 

 

 

 

 

Spisekartofler

 

 

 

 

 

 

 

6.

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Humle (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Angiver midlertidig maksimalgrænseværdi i henhold til artikel 4, stk. 1, litra f), i direktiv 91/414/EØF: Medmindre den ændres, vil denne grænseværdi gå over til at være definitiv den 5. juni 2011.«


Top