EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0023

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/23/EF af 23. maj 2007 om markedsføring af pyrotekniske artikler (EØS-relevant tekst)

OJ L 154, 14.6.2007, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 143 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015; ophævet ved 32013L0029 . Latest consolidated version: 04/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/23/oj

14.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 154/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/23/EF

af 23. maj 2007

om markedsføring af pyrotekniske artikler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Medlemsstaternes gældende love og administrative bestemmelser om markedsføring af pyrotekniske artikler er forskellige, især med hensyn til aspekter såsom sikkerhed og funktion.

(2)

Disse love og administrative bestemmelser, der kan forårsage handelsbarrierer i Fællesskabet, bør harmoniseres for at sikre fri bevægelighed for pyrotekniske artikler i det indre marked og samtidig sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og et højt sikkerhedsniveau for forbrugere og professionelle slutbrugere.

(3)

I henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsføring af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (3), som udelukker pyrotekniske artikler fra sit anvendelsesområde, er det i forbindelse med pyrotekniske artikler nødvendigt at træffe foranstaltninger, der tilgodeser beskyttelsen af forbrugerne og den offentlige sikkerhed, og der vil blive udarbejdet et supplerende direktiv herom.

(4)

Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (4) (kaldet »Seveso II-direktivet«) fastsætter sikkerhedskrav for anlæg, hvor eksplosivstoffer, herunder pyrotekniske artikler, findes.

(5)

Pyrotekniske artikler bør omfatte fyrværkeri, teaterfyrværkeri og pyrotekniske artikler til tekniske formål såsom gaspatroner til anvendelse i airbags eller selestrammere.

(6)

Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på pyrotekniske artikler, som er omfattet af Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe (5) samt de relevante internationale konventioner, der er nævnt deri.

(7)

Med henblik på at sikre et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau bør pyrotekniske artikler primært kategoriseres efter risiko hvad angår anvendelse, formål eller støjniveau.

(8)

I overensstemmelse med principperne i Rådets resolution af 7. maj 1985 om en ny metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder (6) bør en pyroteknisk artikel overholde bestemmelserne i dette direktiv, når artiklen første gang markedsføres i Fællesskabet. Dog bør fyrværkeri fremstillet til fabrikantens egen anvendelse i det område, hvor det fremstilles, i forbindelse med religiøse, kulturelle og traditionelle festligheder i medlemsstaterne ikke betragtes som markedsført, fordi medlemsstaterne tillader dets anvendelse på deres område, og det behøver derfor ikke overholde bestemmelserne i dette direktiv.

(9)

I betragtning af de typiske farer ved anvendelsen af pyrotekniske artikler vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte aldersgrænser for salg til private og for anvendelsen af sådanne artikler samt at sikre, at artiklernes mærkning indeholder fyldestgørende og relevante oplysninger om anvendelsen med henblik på at værne om forbrugernes sundhed og sikkerhed og beskytte miljøet. Det bør fastsættes, at visse pyrotekniske artikler kun må være tilgængelige for autoriserede specialister, der er i besiddelse af den nødvendige viden og erfaring samt de krævede færdigheder. Hvad angår pyrotekniske artikler til bilsektoren, bør der i forbindelse med mærkningskravene tages hensyn til gældende praksis og den omstændighed, at leverandørerne til bilindustrien udelukkende sælger disse artikler til professionelle brugere.

(10)

De skikke og traditioner, anvendelsen af pyrotekniske artikler, herunder især fyrværkeri, er forbundet med, er markant forskellige fra medlemsstat til medlemsstat. Det gør det nødvendigt at tillade medlemsstaterne at træffe nationale foranstaltninger til begrænsning af salget af visse kategorier fyrværkeri til offentligheden af hensyn til den offentlige sikkerhed.

(11)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte væsentlige sikkerhedskrav til pyrotekniske artikler med henblik på at beskytte forbrugerne og forebygge uheld.

(12)

Ansvaret for at sikre, at pyrotekniske artikler overholder kravene i dette direktiv, herunder især de væsentlige sikkerhedskrav, bør påhvile fabrikanten. Hvis fabrikanten ikke er etableret i Fællesskabet, bør den fysiske eller juridiske person, der indfører en pyroteknisk artikel i Fællesskabet sikre, at fabrikanten har opfyldt sine forpligtelser i henhold til dette direktiv, eller påtage sig alle fabrikantens forpligtelser.

(13)

I tilfælde, hvor de væsentlige sikkerhedskrav er overholdt, bør det ikke være muligt for medlemsstaterne at forbyde, begrænse eller hindre den frie bevægelighed for pyrotekniske artikler. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes lovgivning om udstedelse af licens til fabrikanter, distributører og importører.

(14)

Med henblik på at gøre det lettere at godtgøre, at de væsentlige sikkerhedskrav er overholdt, udvikles der harmoniserede standarder for konstruktion, fremstilling og prøvning af pyrotekniske artikler.

(15)

De harmoniserede europæiske standarder udformes, vedtages og ændres af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (Cenelec) og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI). Disse organisationer har anerkendt kompetence til at vedtage harmoniserede standarder, som de udarbejder i overensstemmelse med generelle retningslinjer for samarbejdet mellem CEN, Cenelec og ETSI og Kommissionen samt Den Europæiske Frihandelssammenslutning (7) og med den procedure, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (8). Hvad angår pyrotekniske artikler til bilsektoren, bør der tages højde for den europæiske underleverandørindustris internationale orientering ved at tage de relevante internationale ISO-standarder i betragtning.

(16)

I henhold til den nye metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder bør pyrotekniske artikler, som er fremstillet i overensstemmelse med harmoniserede standarder, omfattes af en formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav, der er fastsat i dette direktiv.

(17)

Ved Rådets afgørelse 93/465/EØF af 22. juli 1993 om modulerne for de forskellige faser i procedurerne for overensstemmelsesvurdering og regler om anbringelse og anvendelse af »CE-overensstemmelsesmærkningen«, med henblik på anvendelse i direktiverne om teknisk harmonisering (9) har Rådet indført harmoniserede metoder til overensstemmelsesvurdering. Anvendelsen af de nævnte moduler på pyrotekniske artikler vil gøre det muligt at fastslå ansvarsområdet hos fabrikanter og hos organer, som har til opgave at gennemføre procedurerne for overensstemmelsesvurdering, ud fra de pågældende pyrotekniske artiklers type.

(18)

Grupper af pyrotekniske artikler, som ligner hinanden med hensyn til design, funktion eller funktionsmåde, bør af de bemyndigede organer bedømmes som produktfamilier.

(19)

For at blive markedsført bør pyrotekniske artikler være forsynet med en CE-mærkning som tegn på, at de er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv og derfor er omfattet af fri bevægelighed i Fællesskabet.

(20)

I henhold til den nye metode i forbindelse med teknisk harmonisering og standarder er der behov for en sikkerhedsklausulprocedure, der kan gøre det muligt at anfægte en pyroteknisk artikels overensstemmelse eller påpege fejl. Medlemsstaterne bør derfor træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forbyde eller begrænse markedsføringen af CE-mærkede produkter eller trække dem tilbage fra markedet, såfremt de udgør en trussel mod forbrugernes sundhed og sikkerhed, når de anvendes til deres tiltænkte formål.

(21)

For transport af pyrotekniske artikler er der fastsat sikkerhedsregler i internationale konventioner og aftaler, herunder De Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt gods.

(22)

Medlemsstaterne bør fastsætte, hvilke sanktioner der gælder for overtrædelse af bestemmelserne i de nationale love, der vedtages i henhold til dette direktiv, og sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(23)

Det er i fabrikantens og importørens interesse at levere sikre produkter, således at de undgår at skulle betale erstatning for defekte produkter, der forvolder skade på personer og privat ejendom. I den henseende er Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (10) et supplement til dette direktiv, fordi det pålægger fabrikanter og importører et strengt erstatningsansvar og sikrer en tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse. Det bestemmes desuden i dette direktiv, at de bemyndigede organer skal være ansvarsforsikrede, medmindre det civilretlige ansvar dækkes af staten på grundlag af nationale retsregler, eller medmindre kontrollen direkte udføres af medlemsstaten.

(24)

Det er absolut nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode, der gør det muligt gradvist at tilpasse de nationale lovgivninger på de pågældende områder. Fabrikanter og importører har brug for tid til at udøve de rettigheder, de nationale retsregler måtte give dem, inden direktivet træder i kraft, f.eks. med henblik på at sælge deres lager af allerede fremstillede produkter. Desuden vil de specifikke overgangsperioder for anvendelsen af direktivet give ekstra tid til at vedtage harmoniserede standarder og sikre en hurtig gennemførelse af direktivet med henblik på at styrke beskyttelsen af forbrugerne.

(25)

Målene for direktivet kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(26)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (11).

(27)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at træffe fællesskabsforanstaltninger vedrørende FN-henstillinger, mærkningskravene til pyrotekniske artikler og tilpasning af bilag II og III vedrørende sikkerhedskrav og procedurer for overensstemmelsesvurdering til den tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet eller at supplere dette med nye ikke-væsentlige bestemmelser, vedtages foranstaltningerne efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(28)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (12) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem direktivet og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Mål og anvendelsesområde

1.   I dette direktiv fastsættes bestemmelser, der har til formål at opnå fri bevægelighed for pyrotekniske artikler på det indre marked, samtidig med at der sikres et højt niveau af sundhedsbeskyttelse, offentlig sikkerhed samt forbrugerbeskyttelse under hensyntagen til de relevante miljøbeskyttelsesaspekter.

2.   I dette direktiv fastsættes de væsentlige krav, som pyrotekniske artikler skal opfylde med henblik på markedsføring.

3.   Direktivet gælder for pyrotekniske artikler som defineret i artikel 2, stk. 1-5.

4.   Direktivet omfatter ikke:

a)

pyrotekniske artikler, der er beregnet til ikke-kommerciel anvendelse i henhold til national lovgivning inden for de væbnede styrker, politiet eller brandvæsenet

b)

udstyr i henhold til direktiv 96/98/EF

c)

pyrotekniske artikler beregnet til anvendelse i luft- og rumfartsindustrien

d)

knaldhætter specielt beregnet til legetøj, der er omfattet af anvendelsesområdet for Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj (13)

e)

eksplosivstoffer i henhold til direktiv 93/15/EØF

f)

ammunition som projektiler, drivladninger og løs ammunition anvendt i håndskydevåben, andre skydevåben og artilleri.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)

»pyroteknisk artikel«: en artikel, der indeholder eksplosivstoffer eller en eksplosiv blanding af stoffer beregnet til at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der holder sig selv i gang

2)

»markedsføring«: den første gang en vare stilles til rådighed på fællesskabsmarkedet med henblik på distribution og/eller anvendelse, hvad enten det sker mod betaling eller gratis. Fyrværkeri fremstillet til fabrikantens egen anvendelse i det område, hvor det fremstilles, anses ikke for at være markedsført, fordi medlemsstaten tillader anvendelse heraf på dens område

3)

»fyrværkeri«: pyroteknisk artikel beregnet til underholdning

4)

»teaterfyrværkeri«: pyrotekniske artikler beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug, herunder i forbindelse med film- og tv-produktioner og lignende

5)

»pyrotekniske artikler til køretøjer«: komponenter i sikkerhedsanordninger i køretøjer indeholdende pyrotekniske stoffer beregnet til aktivering af disse eller andre anordninger i køretøjer

6)

»fabrikant«: en fysisk eller juridisk person, som konstruerer og/eller fremstiller en pyroteknisk artikel, eller som lader en sådan artikel konstruere og/eller fremstille under eget navn eller varemærke med henblik på at markedsføre den

7)

»importør«: enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som foretager den første tilrådighedsstillelse på fællesskabsmarkedet af en pyroteknisk artikel med oprindelse i et tredjeland som led i sin erhvervsvirksomhed

8)

»distributør«: enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, der markedsfører en pyroteknisk artikel som led i sin erhvervsvirksomhed

9)

»harmoniseret standard«: en europæisk standard, som er vedtaget af et europæisk standardiseringsorgan efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med procedurerne i direktiv 98/34/EF, idet overholdelse heraf ikke er obligatorisk

10)

»person med ekspertviden«: person, der har autorisation fra en medlemsstat til på medlemsstatens territorium at håndtere og/eller anvende fyrværkeri i kategori 4, teaterfyrværkeri i kategori T2 og/eller andre pyrotekniske artikler i kategori P2 som defineret i artikel 3.

Artikel 3

Kategorier

1.   Pyrotekniske artikler, der er omfattet af dette direktiv, skal af fabrikanten kategoriseres efter anvendelse, formål og risiko, herunder støjniveau. De bemyndigede organer, der er omhandlet i artikel 10, bekræfter kategoriseringen i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i henhold til artikel 9.

Kategoriseringen foretages som følger:

a)

Fyrværkeri

Kategori 1:

fyrværkeri forbundet med lav risiko og minimalt støjniveau, som er beregnet til anvendelse i fysisk begrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger

Kategori 2:

fyrværkeri forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk begrænsede områder

Kategori 3:

fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet til udendørs anvendelse i større, fysisk åbne områder. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt

Kategori 4:

fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer med ekspertviden (almindeligvis kendt som »fyrværkeri til professionel anvendelse«). Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt

b)

Teaterfyrværkeri

Kategori T1:

pyrotekniske artikler til scenebrug med lav risiko

Kategori T2:

pyrotekniske artikler til scenebrug, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer med ekspertviden

c)

Andre pyrotekniske artikler

Kategori P1:

andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri og teaterfyrværkeri, som er forbundet med lav risiko

Kategori P2:

andre pyrotekniske artikler end fyrværkeri og teaterfyrværkeri, som er beregnet til kun at blive håndteret eller anvendt af personer med ekspertviden.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke procedurer de anvender til at identificere og autorisere personer med ekspertviden.

Artikel 4

Fabrikantens, importørens og distributørens forpligtelser

1.   Fabrikanten skal sikre, at pyrotekniske artikler, der markedsføres, overholder de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I.

2.   Er fabrikanten ikke etableret i Fællesskabet, skal importøren af de pyrotekniske artikler sikre, at fabrikanten har opfyldt sine forpligtelser i henhold til dette direktiv, eller selv påtage sig disse forpligtelser.

Fællesskabets myndigheder og organer kan stille importøren til ansvar med hensyn til disse forpligtelser.

3.   Distributører skal handle med fornøden omhu i overensstemmelse med gældende fællesskabsret. Navnlig skal de kontrollere, at den pyrotekniske artikel er forsynet med den krævede overensstemmelsesmærkning og ledsages af den krævede dokumentation.

4.   En fabrikant af pyrotekniske artikler skal:

a)

indlevere den pyrotekniske artikel til et bemyndiget organ som omhandlet i artikel 10 med henblik på overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 9, og

b)

anbringe CE-mærkning og etikette på den pyrotekniske artikel i overensstemmelse med artikel 11 samt artikel 12 eller 13.

Artikel 5

Markedsføring

1.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at pyrotekniske artikler kun markedsføres, hvis de overholder kravene i dette direktiv, er CE-mærkede og tilfredsstiller de krav, der stilles i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen.

2.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at pyrotekniske artikler ikke påføres CE-mærkningen uberettiget.

Artikel 6

Frie varebevægelser

1.   Medlemsstaterne må hverken forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af pyrotekniske artikler, som opfylder kravene i dette direktiv.

2.   Bestemmelserne i dette direktiv forhindrer ikke, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der er berettiget af hensyn til den offentlige sikkerhed, den offentlige orden eller miljøbeskyttelsen, med henblik på at forbyde eller begrænse besiddelsen, anvendelsen og/eller salg af kategori 2- og kategori 3-fyrværkeri samt teaterfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

3.   Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer og udstillinger samt ved demonstrationer med henblik på markedsføring af pyrotekniske artikler forevises og anvendes pyrotekniske artikler, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, såfremt det ved synlig skiltning, hvor den pågældende messes, udstillings eller demonstrations navn og dato er angivet, klart anføres, at de pågældende pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves, før fabrikanten eller, når denne ikke er etableret i Fællesskabet, importøren har bragt det i overensstemmelse med kravene. Ved sådanne arrangementer skal der i henhold til de forskrifter, den kompetente myndighed i medlemsstaten måtte have fastsat, træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af menneskers sikkerhed.

4.   Medlemsstaterne hindrer ikke den frie bevægelighed for og anvendelsen af pyrotekniske artikler fremstillet med henblik på forskning, udvikling og prøvning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at de pågældende pyrotekniske artikler ikke er i overensstemmelse med direktivet, og at udstyret ikke kan erhverves til andre formål end forskning, udvikling og afprøvning.

Artikel 7

Aldersgrænser

1.   Pyrotekniske artikler må ikke sælges til eller på anden måde stilles til rådighed for forbrugere, der ikke overholder følgende minimumsaldersgrænser:

a)

Fyrværkeri

Kategori 1: 12 år

Kategori 2: 16 år

Kategori 3: 18 år

b)

Andre pyrotekniske artikler og teaterfyrværkeri

Kategori T1 og P1: 18 år

2.   Medlemsstaterne kan forhøje de i stk. 1 nævnte aldersgrænser, hvor dette er berettiget af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed. Medlemsstaterne kan også sænke aldersgrænserne for personer, der har en relevant erhvervsfaglig uddannelse eller er ved at tage en sådan uddannelse.

3.   Fabrikanter, importører og distributører må ikke sælge eller på anden måde stille følgende pyrotekniske artikler til rådighed for andre end personer med ekspertviden:

a)

Fyrværkeri i kategori 4

b)

Pyrotekniske artikler i kategori P2 og teaterfyrværkeri i kategori T2.

Artikel 8

Harmoniserede standarder

1.   Kommissionen kan i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i direktiv 98/34/EF, bede de europæiske standardiseringsorganer udarbejde eller revidere standarder til støtte for dette direktiv eller tilskynde de relevante internationale organer til at udarbejde eller revidere de internationale standarder.

2.   Kommissionen offentliggør referencerne til sådanne harmoniserede standarder i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at de harmoniserede standarder, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, bliver anerkendt og vedtaget. Medlemsstaterne anser pyrotekniske artikler, der falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, for at opfylde de væsentlige sikkerhedskrav i bilag I, når de er i overensstemmelse med de nationale standarder, der gennemfører de harmoniserede standarder, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Medlemsstaterne offentliggør referencerne for de nationale standarder, der gennemfører disse harmoniserede standarder.

Medlemsstaterne offentliggør referencerne til de nationale standarder, der vedtages til gennemførelse af de harmoniserede standarder.

4.   Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de harmoniserede standarder, jf. stk. 2 i denne artikel, ikke fuldt ud opfylder de væsentlige krav i bilag I, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten, med angivelse af begrundelsen, sagen for det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF. Det stående udvalg afgiver udtalelse senest seks måneder efter, at sagen er indbragt for udvalget. På grundlag af denne udtalelse meddeler Kommissionen medlemsstaterne, hvilke foranstaltninger der skal træffes med hensyn til standarderne og disses offentliggørelse, jf. stk. 2.

Artikel 9

Procedurer for overensstemmelsesvurdering

Ved vurderingen af pyrotekniske artiklers overensstemmelse følger fabrikanten en af følgende procedurer:

a)

EF-typeafprøvning (modul B) som nævnt i bilag II, punkt 1, og efter fabrikantens eget valg:

i)

enten typeoverensstemmelse (modul C) som nævnt i bilag II, punkt 2

ii)

eller kvalitetssikring af produktionen (modul D) som nævnt i bilag II, punkt 3

iii)

eller kvalitetssikring af produktet (modul E) som nævnt i bilag II, punkt 4

b)

enhedsverifikation (modul G) som nævnt i bilag II, punkt 5, eller

c)

den fuldstændige procedure for kvalitetssikring af produktet (modul H) som nævnt i bilag II, punkt 6, for så vidt der er tale om fyrværkeri i kategori 4.

Artikel 10

Bemyndigede organer

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige medlemsstater, hvilke organer de har udpeget til at foretage den i artikel 9 nævnte overensstemmelsesvurdering, samt hvilke specifikke opgaver disse organer er udpeget til at varetage, og hvilke identifikationsnumre Kommissionen har tildelt dem.

2.   Kommissionen offentliggør på sit websted listen over bemyndigede organer samt disses identifikationsnumre og de opgaver, som de er bemyndiget til at varetage. Kommissionen sørger for, at listen ajourføres.

3.   Medlemsstaterne anvender de minimumskriterier, der er fastsat i bilag III, ved evalueringen af de organer, der skal bemyndiges. Organer, der opfylder evalueringskriterierne i harmoniserede standarder for bemyndigede organer, anses for at opfylde de relevante minimumskriterier.

4.   En medlemsstat, der har bemyndiget et organ, skal trække bemyndigelsen tilbage, hvis den konstaterer, at organet ikke længere opfylder de i stk. 3 nævnte kriterier. Den underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.

5.   Trækkes et bemyndiget organs bemyndigelse tilbage, bevarer de overensstemmelses-attester og tilhørende dokumenter, som det pågældende organ har udstedt, deres gyldighed, undtagen hvis der konstateres en truende og direkte fare for sundhed og sikkerhed.

6.   Kommissionen offentliggør på sit websted tilbagetrækningen af det bemyndigede organs bemyndigelse.

Artikel 11

Anbringelse af CE-mærkningen

1.   Når de pyrotekniske artikler har gennemgået overensstemmelsesvurderingen i henhold til artikel 9, skal fabrikanten anbringe CE-overensstemmelsesmærkningen synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på de pyrotekniske artikler eller på en mærkeplade på disse eller på emballagen. Mærkepladen skal være udformet således, at den ikke kan genbruges.

Den model, der anvendes ved CE-mærkningen, skal være i overensstemmelse med afgørelse 93/465/EØF.

2.   Mærker eller angivelser, der kan bringe tredjemand i vildrede med hensyn til CE-mærkningens grafik eller betydning, må ikke anbringes på pyrotekniske artikler. Andre mærker kan anbringes på pyrotekniske artikler, hvis dette ikke gør CE-mærkningen mindre synlig eller letlæselig.

3.   Når pyrotekniske artikler er omfattet af anden fællesskabslovgivning, der vedrører andre aspekter og indeholder bestemmelser om CE-mærkning, angiver denne, at varerne anses for også at opfylde de bestemmelser i denne anden lovgivning, der gælder for dem.

Artikel 12

Mærkning af andre artikler end pyrotekniske artikler til køretøjer

1.   Fabrikanten skal sikre, at andre pyrotekniske artikler end pyrotekniske artikler til køretøjer mærkes tydeligt, læseligt og uudsletteligt på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor artiklen sælges til forbrugerne.

2.   Mærkningen af pyrotekniske artikler skal som minimum omfatte fabrikantens navn og adresse eller, når fabrikanten ikke er etableret i Fællesskabet, fabrikantens navn og importørens navn og adresse, artiklens navn og type, minimumsaldersgrænse for anvendelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, kategori, brugsanvisning, fremstillingsår for kategori 3 og 4 samt mindste sikkerhedsafstand, hvor dette er relevant. Mærkningen skal omfatte den tilsvarende nettomængde af aktivt eksplosivt materiale.

3.   Fyrværkeri skal desuden som minimum være forsynet med følgende oplysninger:

Kategori 1:

hvis relevant: teksten »må kun anvendes udendørs« og angivelse af en mindste sikkerhedsafstand.

Kategori 2:

teksten »må kun anvendes udendørs« og angivelse af mindste sikkerhedsafstand(e), hvor dette er relevant

Kategori 3:

teksten »må kun anvendes udendørs« og angivelse af mindste sikkerhedsafstand(e)

Kategori 4:

teksten »må kun anvendes af personer med ekspertviden« og angivelse af mindste sikkerhedsafstand(e).

4.   Teaterfyrværkeri skal desuden som minimum være forsynet med følgende oplysninger:

Kategori T1:

hvis relevant: teksten »må kun anvendes udendørs« og angivelse af en mindste sikkerhedsafstand

Kategori T2:

teksten »må kun anvendes af personer med ekspertviden« og angivelse af mindste sikkerhedsafstand(e).

5.   Er der ikke på den pyrotekniske artikel plads til at opfylde mærkningskravene i henhold til stk. 2-4, angives oplysningerne på den mindste emballageenhed.

6.   Bestemmelserne i denne artikel gælder ikke for pyrotekniske artikler, der forevises på messer og udstillinger samt ved demonstrationer med henblik på markedsføring, jf. artikel 6, stk. 3, eller som fremstilles med henblik på forskning, udvikling og afprøvning, jf. artikel 6, stk. 4.

Artikel 13

Mærkning af pyrotekniske artikler til køretøjer

1.   Mærkningen af pyrotekniske artikler til køretøjer skal indeholde fabrikantens navn eller, når fabrikanten ikke er etableret i Fællesskabet, importørens navn, artiklens navn og type og sikkerhedsoplysninger.

2.   Er der ikke på den pyrotekniske artikel plads til at opfylde mærkningskravene i henhold til stk. 1, angives oplysningerne på emballagen.

3.   Et sikkerhedsblad udarbejdet i overensstemmelse med bilaget til Kommissionens direktiv 2001/58/EF af 27. juli 2001 om anden ændring af direktiv 91/155/EØF (14) udleveres til professionelle brugere på det sprog, de ønsker.

Sikkerhedsbladet kan udleveres på papir eller elektronisk, såfremt modtageren har de nødvendige midler til at modtage det.

Artikel 14

Markedsovervågning

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at pyrotekniske artikler kun kan markedsføres, hvis de ved korrekt opbevaring og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen risiko for personers sikkerhed og sundhed.

2.   Medlemsstaterne foretager regelmæssig kontrol af pyrotekniske artikler ved indførsel til Fællesskabets område samt på lagre og fabriksanlæg.

3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kravene i dette direktiv til sikkerhed og den offentlige sikkerhed og beskyttelse er opfyldt ved overdragelse af pyrotekniske artikler inden for Fællesskabet.

4.   Medlemsstaterne tilrettelægger og gennemfører en passende overvågning af markedsførte varer, idet der tages hensyn til overensstemmelsesformodningen for varer med CE-mærkning.

5.   Medlemsstaterne informerer én gang om året Kommissionen om deres markedsovervågningstiltag.

6.   Konstaterer en medlemsstat, at en pyroteknisk artikel, som er forsynet med CE-mærkningen, og som ledsages af EF-overensstemmelseserklæringen og anvendes i overensstemmelse med sit formål, udgør en fare for personers sundhed og sikkerhed, træffer den passende foranstaltninger til at tilbagetrække en sådan artikel fra markedet, forbyde dens markedsføring eller begrænse dens bevægelighed på markedet. Medlemsstaten underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater, når den træffer sådanne foranstaltninger.

7.   Kommissionen offentliggør på sit websted navnene på de artikler, der i henhold til stk. 6 ikke længere opfylder direktivets bestemmelser, er blevet tilbagetrukket fra markedet eller forbudt, eller hvis markedsføring er omfattet af en begrænsning.

Artikel 15

Hurtig underretning om varer, der er forbundet med alvorlig risiko

Har en medlemsstat en velunderbygget antagelse om, at en pyroteknisk artikel udgør en alvorlig sundheds- og/eller sikkerhedsrisiko for Fællesskabets borgere, underretter den Kommissionen og de andre medlemsstater herom og gennemfører en passende undersøgelse. Den underretter Kommissionen og de andre medlemsstater om baggrunden for denne undersøgelse og resultaterne heraf.

Artikel 16

Beskyttelsesklausul

1.   Er en medlemsstat uenig i en foranstaltning, som en anden medlemsstat har truffet i henhold til artikel 14, stk. 6, eller finder Kommissionen, at en sådan foranstaltning er i strid med fællesskabslovgivningen, hører Kommissionen straks alle berørte parter, evaluerer foranstaltningen og tager stilling til, om foranstaltningen er berettiget. Kommissionen meddeler sin holdning til medlemsstaterne og informerer de berørte parter.

Finder Kommissionen, at den nationale foranstaltning er berettiget, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den usikre artikel trækkes tilbage fra deres nationale marked, og underretter Kommissionen herom.

Finder Kommissionen, at den nationale foranstaltning er uberettiget, trækker den pågældende medlemsstat den tilbage.

2.   Bygger de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger på en mangel ved harmoniserede standarder, forelægger Kommissionen sagen for det udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF, hvis den medlemsstat, der har truffet foranstaltningerne, har til hensigt at fastholde dem, og Kommissionen og medlemsstaterne indleder i så fald proceduren efter artikel 8.

3.   Er en CE-mærket pyroteknisk artikel ikke i overensstemmelse med sikkerhedskravene, træffer den kompetente medlemsstat de fornødne foranstaltninger over for den, der har anbragt mærkningen, og underretter Kommissionen herom. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater.

Artikel 17

Foranstaltninger i form af afslag eller begrænsninger

1.   Enhver foranstaltning i henhold til dette direktiv med henblik på

a)

at forbyde eller begrænse markedsføringen af det pågældende produkt eller

b)

at trække produktet tilbage fra markedet

skal være ledsaget af en præcis begrundelse. Sådanne foranstaltninger meddeles snarest muligt den berørte part med angivelse af klagemuligheder i henhold til gældende ret i den pågældende medlemsstat og tidsfrister for sådanne klagemuligheder.

2.   Ved anvendelse af en af de i stk. 1 omtalte foranstaltninger, skal den berørte part forudgående have lejlighed til at udtale sig, medmindre en sådan høring ikke er mulig, fordi det især af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed haster med at gennemføre foranstaltningen.

Artikel 18

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktivet, herunder ved at supplere dette med nye ikke-væsentlige bestemmelser, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 2:

a)

tilpasninger med henblik på fremtidige ændringer af De Forenede Nationers henstillinger

b)

ændringer af bilag II og III med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling

c)

tilpasninger af mærkningskravene i artikel 12 og 13.

2.   Følgende foranstaltninger vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 19, stk. 3:

a)

oprettelsen af et sporingssystem, herunder et registreringsnummer og et EU-register med henblik på at identificere typer af pyrotekniske artikler og fabrikanterne heraf

b)

udarbejdelse af fælles kriterier for regelmæssig indsamling og ajourføring af oplysninger om ulykker i forbindelse med anvendelse af pyrotekniske artikler.

Artikel 19

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 20

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af national lovgivning, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og sikrer, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne vedtager også de foranstaltninger, der er nødvendige for at gøre det muligt for dem at tilbageholde sendinger af pyrotekniske artikler, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv.

Artikel 21

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 4. januar 2010 de love og bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

2.   De anvender disse bestemmelser fra den 4. juli 2010, når det gælder fyrværkeri i kategori 1, 2 og 3, og fra den 4. juli 2013, når det gælder andre pyrotekniske artikler, fyrværkeri i kategori 4 samt teaterfyrværkeri.

3.   Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

4.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

5.   Nationale autorisationer bevilget før den i stk. 2 angivne relevante dato gælder fortsat i den medlemsstat, der har bevilget autorisationen, indtil udløbsdatoen eller i en periode på 10 år efter direktivets ikrafttræden, alt efter hvilken periode der er kortest.

6.   Uanset stk. 5 gælder nationale autorisationer med hensyn til pyrotekniske artikler til køretøjer, der er bevilget før den i stk. 2 angivne relevante dato, indtil udløbsdatoen.

Artikel 22

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 23

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

G. GLOSER

Formand


(1)  EUT C 195 af 18.8.2006, s. 7.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 30.11.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning af 16.4.2007.

(3)  EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 97).

(5)  EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2002/84/EF (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 53).

(6)  EFT C 136 af 4.6.1985, s. 1.

(7)  EUT C 91 af 16.4.2003, s. 7.

(8)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(9)  EFT L 220 af 30.8.1993, s. 23.

(10)  EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/34/EF (EFT L 141 af 4.6.1999, s. 20).

(11)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(12)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

(13)  EFT L 187 af 16.7.1988, s. 1.

(14)  EFT L 212 af 7.8.2001, s. 24.


BILAG I

Væsentlige sikkerhedskrav

1)

Hver pyroteknisk artikel skal med henblik på maksimal sikkerhed og pålidelighed have de præstationsegenskaber, som fabrikanten har specificeret over for det bemyndigede organ.

2)

Hver pyroteknisk artikel skal være konstrueret og fremstillet således, at den kan bortskaffes på sikker vis ved hertil egnede processer, der har minimal indvirkning på miljøet.

3)

Hver pyroteknisk artikel skal fungere korrekt, når den anvendes til det formål, den er beregnet til.

Hver pyroteknisk artikel skal afprøves under realistiske forhold. Hvis dette ikke er muligt i et laboratorium, skal afprøvningen finde sted under de betingelser, hvorunder den pyrotekniske artikel er beregnet til anvendelse.

Følgende oplysninger og egenskaber skal, i det omfang det er relevant, tages i betragtning eller prøves:

a)

Konstruktion og karakteristiske egenskaber, herunder nøjagtig kemisk sammensætning (angivelse af masse og procentdel for de anvendte stoffer) og dimensioner.

b)

Den pyrotekniske artikels fysiske og kemiske stabilitet i samtlige normale og påregnelige omgivelser.

c)

Følsomhed over for normal og påregnelig håndtering og transport.

d)

Kompatibilitet mellem alle bestanddelene hvad angår deres kemiske stabilitet.

e)

Den pyrotekniske artikels modstandsdygtighed over for fugt, når den skal anvendes under fugtige eller våde forhold, og når dens sikkerhed og pålidelighed kan svækkes af fugt.

f)

Modstandsdygtighed over for lave og høje temperaturer, når den pyrotekniske artikel skal opbevares eller anvendes ved sådanne temperaturer, og dens sikkerhed eller pålidelighed kan påvirkes i negativ retning ved afkøling eller opvarmning af en bestanddel eller den pyrotekniske artikel som sådan.

g)

Sikkerhedsanordninger med henblik på at forhindre, at initiering eller antændelse sker i utide eller ved uagtsomhed.

h)

Passende anvisninger og, om nødvendigt, mærkning vedrørende sikker håndtering, opbevaring, anvendelse (herunder vedrørende sikkerhedsafstand) og destruering på modtagerstatens officielle sprog.

i)

Modstandsdygtighed hos den pyrotekniske artikel, dens pakning eller andre komponenter over for forringelse ved normale og påregnelige opbevaringsforhold.

j)

Specifikation af alle anordninger og alt tilbehør samt betjeningsvejledning, der er en forudsætning for, at den pyrotekniske artikel kan fungere sikkert.

Under transport og ved normal håndtering skal de pyrotekniske artikler indeholde den pyrotekniske blanding, medmindre andet er angivet i fabrikantens vejledning.

4)

Pyrotekniske artikler må ikke indeholde:

a)

kommercielle sprængstoffer bortset fra sortkrudt og blitzlyspulver

b)

militære eksplosiver.

5)

De forskellige grupper af pyrotekniske artikler skal som minimum også opfylde følgende krav:

A.   Fyrværkeri

1)

Fabrikanten tildeler i henhold til artikel 3 det pågældende fyrværkeri en kategori ud fra eksplosivt nettoindhold, sikkerhedsafstand, støjniveau eller lignende. Kategorien skal være klart angivet på etiketten.

a)

For fyrværkeri i kategori 1 skal følgende betingelser være opfyldt:

i)

sikkerhedsafstanden skal være mindst 1 m. Dog kan sikkerhedsafstanden efter omstændighederne være mindre.

ii)

det maksimale støjniveau må ikke overstige 120 dB (A, imp), eller et tilsvarende støjniveau målt med en anden passende metode ved sikkerhedsafstanden.

iii)

kategori 1 må ikke omfatte kanonslag med eller uden blitzknald og kanonslagsbatterier med eller uden blitzknald.

iv)

knaldperler i kategori 1 må ikke indeholde mere end 2,5 mg sølvfulminat.

b)

For fyrværkeri i kategori 2 skal følgende betingelser være opfyldt:

i)

sikkerhedsafstanden skal være mindst 8 m. Dog kan sikkerhedsafstanden efter omstændighederne være mindre.

ii)

det maksimale støjniveau må ikke overstige 120 dB (A, imp), eller et tilsvarende støjniveau målt med en anden passende metode ved sikkerhedsafstanden.

c)

For fyrværkeri i kategori 3 skal følgende betingelser være opfyldt:

i)

sikkerhedsafstanden skal være mindst 15 m. Dog kan sikkerhedsafstanden efter omstændighederne være mindre.

ii)

det maksimale støjniveau må ikke overstige 120 dB (A, imp), eller et tilsvarende støjniveau målt med en anden passende metode ved sikkerhedsafstanden.

2)

Fyrværkeri må kun fremstilles af materialer, der er forbundet med mindst mulig risiko for personers helbred og for omgivelserne med hensyn til skader forårsaget af fremmedlegemer.

3)

Antændelsesmetoden skal klart fremgå, eller være angivet på etikette eller vejledning.

4)

Fyrværkeri må ikke kunne bevæge sig på uregelmæssig og uforudsigelig vis.

5)

Fyrværkeri i kategori 1, 2 og 3 skal være beskyttet mod utilsigtet antænding, enten ved beskyttelseshætte, ved emballagen eller ved artiklens konstruktion. Fyrværkeri i kategori 4 skal være beskyttet mod utilsigtet antænding ved metoder angivet af fabrikanten.

B.   Andre pyrotekniske artikler

1)

Pyrotekniske artikler skal være konstrueret således, at de ved normal anvendelse er til mindst mulig risiko for personers helbred eller omgivelserne.

2)

Antændelsesmetoden skal klart fremgå eller være angivet på etikette eller vejledning.

3)

Pyrotekniske artikler skal være konstrueret således, at de ved utilsigtet antænding er til mindst mulig risiko for personers helbred eller for omgivelserne med hensyn til skader forårsaget af fremmedlegemer.

4)

Hvor det er relevant, skal den pyrotekniske artikel fungere korrekt, indtil datoen for seneste anvendelse som angivet af fabrikanten med hensyn til skader forårsaget af fremmedlegemer.

C.   Antændelsesanordninger

1)

Antændelsesanordninger skal kunne initieres pålideligt og have tilstrækkelig initieringsevne under normale og påregnelige anvendelsesbetingelser.

2)

Antændelsesanordninger skal være beskyttet mod elektrostatiske udladninger ved normale og påregnelige opbevarings- og anvendelsesbetingelser.

3)

Elektriske tændingsmekanismer skal være beskyttet mod elektromagnetiske felter ved normale og påregnelige opbevarings- og anvendelsesbetingelser.

4)

Materialet uden om antændelseslunter skal have en passende mekanisk styrke og skal i tilstrækkelig grad kunne beskytte det eksplosive materiale, når dette udsættes for normal og påregnelig mekanisk spænding.

5)

Oplysninger om brændtider for antændelseslunter skal leveres sammen med artiklen.

6)

Oplysninger om elektriske tændingsmekanismers elektriske egenskaber (f.eks. brandfri strøm, modstand, osv.) skal leveres sammen med artiklen.

7)

Ledningerne til elektriske tændingsmekanismer skal i forhold til anvendelsesformålet have tilstrækkelig isolering og mekanisk styrke, og dette gælder også for soliditeten af forbindelsen til tændingsmekanismen.


BILAG II

Procedurer for overensstemmelsesvurdering

1.   MODUL B: EF-typeafprøvning

1.

Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at en prøve, som er repræsentativ for den pågældende produktion, opfylder de relevante krav i direktiv 2007/23/EF.

2.

Anmodning om EF-typeafprøvning indgives af fabrikanten til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a)

fabrikantens navn og adresse

b)

en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

c)

den tekniske dokumentation, jf. punkt 3.

Ansøgeren stiller en prøve, som er repræsentativ for den pågældende produktion, og som i det følgende benævnes »type«, til rådighed for det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kan anmode om yderligere prøver, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til gennemførelsen af prøvningsprogrammet.

3.

Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere artiklens overensstemmelse med direktivets krav. I det omfang, det er nødvendigt for vurderingen, skal den omfatte artiklens konstruktion, fremstilling og funktion og indeholde følgende:

a)

en almindelig beskrivelse af typen

b)

konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager, kredsløb mv.

c)

de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt af artiklens funktion

d)

en liste over de harmoniserede standarder, der er nævnt i direktivets artikel 8, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde direktivets væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i direktivets artikel 8 nævnte harmoniserede standarder ikke er anvendt

e)

resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv.

f)

prøvningsrapporter.

4.

Det bemyndigede organ:

a)

undersøger den tekniske dokumentation, kontrollerer, at typen er fremstillet i overensstemmelse med denne, og fastslår, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de i direktivets artikel 8 nævnte harmoniserede standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret, uden at de relevante bestemmelser i disse standarder er blevet anvendt

b)

gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om fabrikantens løsninger opfylder de væsentlige krav i direktivet i de tilfælde, hvor de i artikel 8 nævnte harmoniserede standarder ikke er anvendt

c)

gennemfører eller lader gennemføre de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de relevante harmoniserede standarder rent faktisk er blevet anvendt i de tilfælde, hvor fabrikanten har valgt at anvende disse

d)

aftaler med ansøgeren, hvor undersøgelserne og de nødvendige prøvninger skal gennemføres.

5.

Opfylder typen direktivets bestemmelser, udsteder det bemyndigede organ en EF-typeafprøvningsattest til ansøgeren. Attesten skal indeholde fabrikantens navn og adresse, undersøgelsens resultater samt de nødvendige data til identificering af den godkendte type.

En oversigt over de relevante dele af den tekniske dokumentation vedlægges attesten, og en kopi heraf opbevares af det bemyndigede organ.

Afslår det bemyndigede organ at udstede en typeafprøvningsattest til fabrikanten, skal det give en detaljeret redegørelse for årsagerne hertil.

Der fastlægges en klageprocedure.

6.

Ansøgeren skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation vedrørende EF-typeafprøvningen, om enhver ændring af den godkendte artikel; artiklen skal godkendes på ny, hvis sådanne ændringer kan påvirke overensstemmelsen med de væsentlige krav eller de foreskrevne betingelser for anvendelse af artiklen. Denne tillægsgodkendelse gives i form af et tillæg til den oprindelige EF-typeafprøvningsattest.

7.

Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte EF-typeafprøvningsattester og tillæg.

8.

De øvrige bemyndigede organer kan få tilstillet kopi af EF-typeafprøvningsattesterne og/eller tillægsgodkendelserne. Bilagene til attesterne stilles til de øvrige bemyndigede organers rådighed.

9.

Fabrikanten skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare kopi af EF-typeafprøvningsattesten og eventuelle tillæg til denne i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af artiklen.

Er fabrikanten ikke etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at kunne fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af produktet.

2.   MODUL C: Typeoverensstemmelse

1.

Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved fabrikanten garanterer og erklærer, at de pågældende pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i dette direktiv. Fabrikanten anbringer CE-mærket på hver enkelt pyroteknisk artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring.

2.

Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger for, at fremstillingsprocessen sikrer, at de fremstillede artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og med kravene i dette direktiv.

3.

Fabrikanten skal opbevare en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af artiklen.

Er fabrikanten ikke etableret i Fællesskabet, påhviler pligten til at kunne fremlægge den tekniske dokumentation den person, som er ansvarlig for markedsføringen af artiklen.

4.

Et bemyndiget organ, udvalgt af fabrikanten, foretager eller lader foretage kontrol af artiklerne med skiftende mellemrum. Det bemyndigede organ udtager på virksomheden en passende stikprøve til kontrol af de færdige artikler, og der gennemføres prøvninger som omhandlet i den relevante harmoniserede standard i henhold til artikel 8 eller tilsvarende prøvninger for at kontrollere, om produktionen opfylder kravene i direktivet. Opfylder en eller flere artikler ikke kravene, træffer det bemyndigede organ de nødvendige foranstaltninger.

Fabrikanten anbringer under det bemyndigede organs ansvar dette organs identificeringsmærke i løbet af fremstillingsprocessen.

3.   MODUL D: Kvalitetssikring af produktionen

1.

Dette modul beskriver den del af proceduren, hvorved en fabrikant, der opfylder kravene i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten og opfylder kravene i dette direktiv. Fabrikanten anbringer CE-mærket på hver enkelt artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2.

Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem som beskrevet i punkt 3 for produktion, kontrol og prøvninger af de færdige artikler. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3.   Kvalitetssystem

3.1.

Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for de pågældende pyrotekniske artikler til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a)

alle oplysninger, der er relevante for den planlagte kategori pyroteknisk artikel

b)

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

c)

den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2.

Kvalitetssystemet skal sikre, at de pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten samt med de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og anvisninger. Denne dokumentation vedrørende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Redegørelsen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a)

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til de pyrotekniske artiklers kvalitet

b)

fremstillingsprocesser, teknikker vedrørende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt

c)

de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette sker

d)

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter og prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer mv.

e)

hvordan det kontrolleres, at den krævede kvalitet af de pyrotekniske artikler er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3.

Det bemyndigede organ skal vurdere kvalitetssystemet med henblik på at bestemme, om det opfylder de krav, der er omhandlet i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserede standard på området. Kontrolgruppen skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

En behørigt begrundet vurderingsafgørelse vedrørende besøget meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen.

3.4.

Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

En behørigt begrundet vurderingsafgørelse meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen.

4.   Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2.

Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, kontrol-, prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

a)

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

b)

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

4.3.

Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet; det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det eventuelt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmæssigt; det udsteder om nødvendigt en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5.

Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af artiklen kunne forelægge de nationale myndigheder:

a)

den i punkt 3.1, litra b), omhandlede dokumentation

b)

de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

c)

de i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6.

Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

4.   MODUL E: Kvalitetssikring af produkterne

1.

Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende pyrotekniske artikler er i overensstemmelse med typen som beskrevet i EF-typeafprøvningsattesten. Fabrikanten anbringer CE-mærket på hver enkelt pyroteknisk artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med CE-mærkningen anføres det identifikationsnummer, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarligt for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2.

Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for endelig kontrol og prøvning af de pyrotekniske artikler som beskrevet i punkt 3. Han er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3.   Kvalitetssystem

3.1.

Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for de pyrotekniske artikler til et bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a)

alle oplysninger, der er relevante for den planlagte pyrotekniske kategori

b)

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

c)

den tekniske dokumentation for den godkendte type og en kopi af EF-typeafprøvningsattesten.

3.2.

Under kvalitetssystemet undersøges hver enkelt pyroteknisk artikel, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante harmoniserede standard(er), jf. artikel 8, eller tilsvarende prøvninger, for at sikre, at artiklen opfylder de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og anvisninger. Denne dokumentation for kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Dokumentationen skal navnlig bl.a. indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a)

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvalitet

b)

de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført efter fremstillingen

c)

hvordan det kontrolleres, at kvalitetssystemet fungerer effektivt

d)

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

3.3.

Det bemyndigede organ skal vurdere kvalitetssystemet med henblik på at bestemme, om det opfylder de krav, der er omhandlet i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserede standard på området.

Kontrolgruppen skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

En behørigt begrundet vurderingsafgørelse vedrørende besøget meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen.

3.4.

Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

En behørigt begrundet vurderingsafgørelse vedrørende besøget meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen.

4.   Kontrol under det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2.

Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at kontrollere fremstillings-, kontrol-, prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

a)

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

b)

teknisk dokumentation

c)

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata og rapporter vedrørende personalets kvalifikationer.

4.3.

Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet, og skal udarbejde en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer hensigtsmæssigt. Det udsteder om nødvendigt en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5.

Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af artiklen kunne forelægge de nationale myndigheder:

a)

den i punkt 3.1, litra b), omhandlede dokumentation

b)

de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede meddelelser om ændringer

c)

de i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4, omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6.

Alle bemyndigede organer meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.

5.   MODUL G: Enhedsverifikation

1.

Dette modul beskriver den procedure, hvorved fabrikanten garanterer og erklærer, at den pyrotekniske artikel, for hvilken der er udstedt den i punkt 2 omhandlede attest, er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet. Fabrikanten anbringer CE-mærkningen på artiklen og udsteder en overensstemmelseserklæring.

2.

Det bemyndigede organ undersøger den pyrotekniske artikel og gennemfører de fornødne prøvninger, der er omhandlet i den (de) relevante harmoniserede standard(er), jf. direktivets artikel 8, eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at den er i overensstemmelse med de relevante krav i direktivet.

Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identifikationsnummer på den godkendte pyrotekniske artikel og udsteder en overensstemmelsesattest vedrørende de gennemførte prøvninger.

3.

Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere den pyrotekniske artikels overensstemmelse med direktivets krav samt forstå dens konstruktion, fremstilling og funktion.

Dokumentationen indeholder følgende oplysninger, for så vidt de er relevante for vurderingen:

a)

en almindelig beskrivelse af typen

b)

konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter, delmontager og kredsløb

c)

de nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af konstruktions- og produktionstegninger, skitser over komponenter, delmontager og kredsløb samt af, hvordan den pyrotekniske artikel fungerer

d)

en liste over de harmoniserede standarder, der er nævnt i direktivets artikel 8, og som helt eller delvis finder anvendelse, samt beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde direktivets væsentlige krav i de tilfælde, hvor de i artikel 8 nævnte harmoniserede standarder ikke er anvendt

e)

resultater af konstruktionsberegninger og kontrolundersøgelser

f)

prøvningsrapporter.

6.   MODUL H: Fuld kvalitetssikring

1.

Dette modul beskriver den procedure, hvorved en fabrikant, der opfylder bestemmelserne i punkt 2, garanterer og erklærer, at de pågældende artikler opfylder de gældende krav i direktivet. Fabrikanten eller dennes importør foretager EF-mærkningen på hver enkelt artikel og udsteder en skriftlig overensstemmelseserklæring. Sammen med EF-mærkningen anføres det identificeringsmærke, der anvendes af det bemyndigede organ, som er ansvarlig for den i punkt 4 omhandlede kontrol.

2.

Fabrikanten skal anvende et godkendt kvalitetssystem for konstruktion, fremstilling samt endelig kontrol og prøvning som beskrevet i punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3.   Kvalitetssystem

3.1.

Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet til et bemyndiget organ.

Ansøgningen skal indeholde:

a)

alle oplysninger, der er relevante for den planlagte kategori pyroteknisk artikel

b)

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet.

3.2.

Kvalitetssystemet skal sikre, at artiklerne opfylder de relevante krav i direktivet.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og anvisninger. Denne dokumentation vedrørende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre fortolkes ens.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a)

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktion og produktkvalitet

b)

tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder de anvendte standarder, samt, hvis de i artikel 8 nævnte standarder ikke er anvendt i fuldt omfang, de midler, hvormed det skal sikres, at de relevante grundlæggende krav i direktivet opfyldes

c)

teknikker til kontrol og afprøvning af udviklingsresultatet, procedurer og systematiske foranstaltninger, der anvendes ved udvikling af de produkter, der hører til den pågældende produktkategori

d)

fremstillingsprocesser, teknikker vedrørende kvalitetskontrol og -sikring samt de systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt

e)

de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette sker

f)

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata og rapporter vedrørende personalets kvalifikationer

g)

hvordan det kontrolleres, at den krævede konstruktions- og produktkvalitet er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Organet skal antage, at disse krav er opfyldt, hvis kvalitetssystemerne følger den harmoniserede standard på området.

Kontrolgruppen skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende produktteknologi. Vurderingsproceduren skal omfatte et besøg på fabrikantens anlæg.

En behørigt begrundet vurderingsafgørelse vedrørende besøget meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen.

3.4.

Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Fabrikanten holder det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, løbende underrettet om enhver påtænkt ajourføring af dette.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem stadig opfylder de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

En behørigt begrundet vurderingsafgørelse vedrørende besøget meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde resultaterne af undersøgelsen.

4.   EU-kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med EU-kontrollen er at sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2.

Fabrikanten skal give det bemyndigede organ adgang til at inspicere produktions-, kontrol-, prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

a)

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

b)

kvalitetsregistreringer vedrørende kvalitetssystemets udviklingsdel som f.eks. resultater af analyser, beregninger og prøvninger

c)

kvalitetsregistreringer vedrørende kvalitetssystemets produktionsdel som f.eks. kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, samt rapporter vedrørende personalets kvalifikationer.

4.3.

Det bemyndigede organ skal gennemføre periodiske kontrolbesøg for at sikre sig, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet. Det udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. I forbindelse hermed kan det bemyndigede organ foretage eller lade foretage prøvninger for om nødvendigt at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer effektivt. Det udsteder en inspektionsrapport og i givet fald en prøvningsrapport til fabrikanten.

5.

Fabrikanten skal i mindst ti år fra datoen for ophøret af fremstillingen af artiklen kunne forelægge de nationale myndigheder:

a)

den i punkt 3.1, litra b), omhandlede dokumentation

b)

dokumentation vedrørende de i punkt 3.4, andet afsnit, omhandlede ændringer

c)

de i punkt 3.4, fjerde afsnit, og punkt 4.3 og 4.4, omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6.

Hvert bemyndiget organ meddeler de øvrige bemyndigede organer relevante oplysninger om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer.


BILAG III

Minimumskriterier, som medlemsstaterne skal iagttage ved bemyndigelse af organer med ansvar for overensstemmelsesvurdering

1.

Organet, dets leder og det personale, der skal udføre kontrolarbejdet, må hverken være konstruktør, fabrikant, leverandør eller være beskæftiget med montage af de pyrotekniske artikler, som det skal kontrollere, og må heller ikke være nogle af de førnævnte personers repræsentant. De må hverken deltage direkte eller som repræsentant i konstruktion, fremstilling, markedsføring eller vedligeholdelse af sådanne artikler. Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikant og organ.

2.

Organet og det personale, der skal udføre kontrollen, skal udføre kontrolarbejdet med den størst mulige faglige uafhængighed og den største, tekniske kompetence samt være uafhængig af enhver form for pression og incitament, navnlig af finansiel art, som kan påvirke deres bedømmelse eller resultaterne af deres kontrol, især fra personer eller grupper af personer, der berøres af afprøvningsresultaterne.

3.

Organet skal råde over det påkrævede personale og besidde de nødvendige midler for på fyldestgørende måde at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med gennemførelsen af kontrollen. Det skal ligeledes have adgang til det nødvendige materiel for at kunne foretage særkontrol.

4.

Det personale, som skal udføre kontrollen, skal have:

a)

en god teknisk og faglig uddannelse

b)

et tilstrækkeligt kendskab til forskrifterne vedrørende den kontrol, det udfører, og tilstrækkelig praktisk erfaring med hensyn til et sådant kontrolarbejde

c)

den nødvendige færdighed i at udarbejde attester, journaler og rapporter, som dokumenterer resultaterne af den udførte kontrol.

5.

Det personale, som skal udføre kontrollen, skal sikres fuld uafhængighed. Aflønningen af hver enkelt ansat må hverken være afhængig af det antal kontrolfunktioner, den pågældende udfører, eller af resultaterne af denne kontrol.

6.

Organet skal være ansvarsforsikret, medmindre det civilretlige ansvar dækkes af staten på grundlag af nationale retsregler, eller medmindre kontrollen direkte udføres af medlemsstaten.

7.

Organets ansatte er undergivet den med deres arbejde forbundne pligt til at iagttage tavshed om alt, hvad de får kendskab til under udførelsen af deres arbejde (undtagen over for de kompetente administrative myndigheder i den stat, hvor de udfører deres arbejde) i forbindelse med direktivet eller enhver anden retsforskrift, der gennemfører direktivet i national ret.


BILAG IV

Overensstemmelsesmærkning

CE-overensstemmelsesmærkningen består af bogstaverne »CE« i overensstemmelse med følgende model:

Image

Formindskes eller forstørres mærket, skal det størrelsesforhold, der fremgår af ovenstående graddelte grafiske gengivelse, respekteres.


Top