EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0022

Kommissionens direktiv 2007/22/EF af 17. april 2007 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV og VI til Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler(EØS-relevant tekst).

OJ L 101, 18.4.2007, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 294–296 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 025 P. 19 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/22/oj

18.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 101/11


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/22/EF

af 17. april 2007

om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV og VI til Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (VKF), der erstatter Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler (SCCNFP), jf. Kommissionens afgørelse 2004/210/EF (2), har afgivet en udtalelse vedrørende sikker brug af konserveringsmidlet iodopropynylbutylcarbamat (IPBC) i kosmetiske midler og har konkluderet, at den daglige biotilgængelige optagelse af jod fra kosmetiske midler ikke bør overskride 20 % af den anbefalede daglige optagelse på 150 μg, og at IPBC ikke bør anvendes i midler til mundhygiejne og læbepleje.

(2)

I betragtning af, at fortegnelsen over konserveringsmidler, som må forekomme i kosmetiske midler, ikke bør være for begrænset, men at eksponeringen for jod fra IPBC ikke bør være for høj, bør det nuværende nummer 56 i bilag VI ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Natriumjodat og farvestof CI 45425 indeholder jod og er i øjeblikket anført i henholdsvis bilag VI som tilladt konserveringsmiddel og bilag IV som tilladt farvestof. Da der ikke fra interessenternes side er interesse i at forsvare brugen af disse stoffer og i betragtning af VKF’s udtalelse vedrørende nødvendigheden af at begrænse eksponeringen for jod fra kosmetiske midler, bør tilladelserne tilbagekaldes.

(4)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag IV og VI til direktiv 76/768/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at kosmetiske midler, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, ikke markedsføres af fabrikanter eller importører, der er etableret i Fællesskabet, efter den 18. oktober 2008.

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse midler ikke sælges eller afsættes til den endelige forbruger efter den 18. april 2009.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 18. januar 2008. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. april 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/17/EF (EUT L 82 af 23.3.2007, s. 27).

(2)  EUT L 66 af 4.3.2004, s. 45.


BILAG

I direktiv 76/768/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 i bilag IV slettes farvestof CI 45425.

2)

I del 1 i bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

Løbenummer 10 slettes.

b)

Løbenummer 56 erstattes af følgende:

Løbenummer

Stof

Højeste tilladte koncentration

Begrænsninger og krav

Obligatorisk brugsanvisning og advarsel på etiketten

a

b

c

d

e

»56

Iodopropynylbutylcarbamat

(IPBC)

3-iodo-2-propynylbutylcarbamat

CAS nr. 55406-53-6

a)

midler, der skylles af efter brug: 0,02 %

b)

midler, der ikke skylles af efter brug: 0,01 %, undtagen i deodoriserings- og antitranspirationsmidler: 0,0075 %

Må ikke anvendes i mundhygiejnemidler og midler til pleje af læberne

a)

Må, bortset fra i bademidler/brusegelé og shampoo, ikke anvendes i midler til børn under tre år

b)

Må ikke anvendes i hudlotion og hudcremer (1)

Må ikke anvendes i midler til børn under tre år

a)

»Må ikke anvendes til børn under tre år« (2)

b)

»Må ikke anvendes til børn under tre år« (3)


(1)  Vedrører alle midler beregnet til påsmøring på en større del af kroppen.

(2)  Kun for andre midler end bademidler/brusegelé og shampoo, der kan tænkes anvendt til børn under tre år.

(3)  Kun for midler, der kan tænkes anvendt til børn under tre år.«


Top