Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0003

Kommissionens direktiv 2007/3/EF af 2. februar 2007 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/74/EF om betegnelser for tekstilprodukter med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling(EØS-relevant tekst).

OJ L 28, 3.2.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 15–16 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2009; stiltiende ophævelse ved 32008L0121

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/3/oj

3.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/12


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/3/EF

af 2. februar 2007

om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/74/EF om betegnelser for tekstilprodukter med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/74/EF af 16. december 1996 om betegnelser for tekstilprodukter (1), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 96/74/EF fastlægges regler for etikettering eller mærkning af produkter for så vidt angår deres tekstilfiberindhold, der skal sikre, at forbrugernes interesser beskyttes. Tekstilprodukter må kun markedsføres i Fællesskabet, hvis de opfylder bestemmelserne i ovennævnte direktiv.

(2)

For at tilpasse direktiv 96/74/EF til den tekniske udvikling er det på baggrund af de seneste resultater fra en teknisk arbejdsgruppe nødvendigt at tilføje fiberen elastolefin til listen over fibre i bilag I og II til nævnte direktiv.

(3)

Direktiv 96/74/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Direktiverne om Betegnelser for og Mærkning af Tekstilprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 96/74/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I indsættes følgende række 46:

»46

Elastolefin

Fibre, der består af mindst 95 vægtprocent makromolekyler, som er delvist tværbundne, og dannes af ethylen og mindst et andet olefin, og som straks trækker sig sammen ved aflastning næsten til udgangslængden efter at være forlænget til halvanden gang deres oprindelige længde under påvirkning af en trækkraft«

2)

I bilag II indsættes følgende punkt 46:

»46

Elastolefin

1,50«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 2. februar 2008. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 32 af 3.2.1997, s. 38. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/3/EF (EUT L 5 af 10.1.2006, s. 14).


Top