EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0843

2007/843/EF: Kommissionens Beslutning af 11. december 2007 om godkendelse af programmer for bekæmpelse af salmonella hos avlsflokke af Gallus gallus i visse tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, og om ændring af beslutning 2006/696/EF for så vidt angår visse folkesundhedskrav ved import af fjerkræ og rugeæg (meddelt under nummer K(2007) 6094) (EØS-relevant tekst)

OJ L 332, 18.12.2007, p. 81–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 240 - 259

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/843/oj

18.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 332/81


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 11. december 2007

om godkendelse af programmer for bekæmpelse af salmonella hos avlsflokke af Gallus gallus i visse tredjelande, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003, og om ændring af beslutning 2006/696/EF for så vidt angår visse folkesundhedskrav ved import af fjerkræ og rugeæg

(meddelt under nummer K(2007) 6094)

(EØS-relevant tekst)

(2007/843/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (1), særlig artikel 10, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2), særlig artikel 9,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 2160/2003 er der fastsat krav om salmonellabekæmpelse hos forskellige fjerkræpopulationer i medlemsstaterne. Kravene gælder for medlemsstaterne fra de datoer, der er fastsat i forordningens bilag I, navnlig 18 måneder efter at der er fastsat et mål for mindskelse af forekomsten af salmonella.

(2)

Et mål for denne mindskelse anvendes for avlsflokke af Gallus gallus fra den 1. juli 2005, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1003/2005 (4), for æglæggende høner fra den 1. august 2006, jf. forordning (EF) nr. 1168/2006, og for slagtekyllinger fra den 1. juli 2007, jf. forordning (EF) nr. 646/2007 (5).

(3)

Canada, Israel, Tunesien og USA har forelagt Kommissionen deres programmer for bekæmpelse af salmonella hos avlsfjerkræ af Gallus gallus, rugeæg deraf og daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl. Det blev konstateret, at programmerne giver garantier, der er ligestillet med de garantier, der er foreskrevet i forordning (EF) nr. 2160/2003, og de bør derfor godkendes.

(4)

Kommissionens beslutning 2006/696/EF af 28. august 2006 om en liste over tredjelande, hvorfra fjerkræ, rugeæg, daggamle kyllinger, kød af fjerkræ, strudsefugle og vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter og specifikt patogenfrie æg kan importeres til og føres i transit gennem Fællesskabet, om betingelser for udstedelse af veterinærcertifikat (og om ændring af beslutning 93/342/EØF, 2000/585/EF og 2003/812/EF) (6) omfatter import til og transit gennem Fællesskabet af navnlig avls- og brugsfjerkræ, rugeæg og daggamle kyllinger og indeholder en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan importere de pågældende dyr og rugeæg.

(5)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal det pågældende tredjeland for at blive optaget eller forblive på listerne over de tredjelande, hvorfra medlemsstaterne i henhold til fællesskabslovgivningen har tilladelse til at importere de relevante dyr eller rugeæg, der er omfattet af forordningen, forelægge Kommissionen et program, som svarer til medlemsstaternes nationale salmonellabekæmpelsesprogrammer, og som skal godkendes af Kommissionen.

(6)

Som en konsekvens af godkendelsen af programmer bør Canada, Israel, Tunesien og USA fortsat være opført på listen i beslutning 2006/696/EF over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan importere avlsfjerkræ af Gallus gallus, rugeæg deraf og daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl.

(7)

Visse andre tredjelande, der for øjeblikket er opført på listen i beslutning 2006/696/EF, har endnu ikke forelagt nogen salmonellabekæmpelsesprogrammer for Kommissionen. Da kravene vedrørende avlsfjerkræ af Gallus gallus, rugeæg deraf og daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl allerede finder anvendelse i Fællesskabet, bør import fra de pågældende tredjelande af sådant fjerkræ og sådanne æg derfor ikke længere være tilladt. Listen over tredjelande eller dele af tredjelande i del 1 i bilag I til beslutning 2006/696/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at give garantier, der er ligestillet med kravene i Fællesskabet, bør tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan importere avls- og brugsfjerkræ af Gallus gallus, rugeæg deraf og daggamle kyllinger af Gallus gallus, attestere, at salmonellabekæmpelsesprogrammet er blevet anvendt på oprindelsesflokken, og at den pågældende flok er blevet testet for forekomst af salmonellaserotyper af betydning for folkesundheden, så snart kravene finder anvendelse på de forskellige fjerkræpopulationer i Fællesskabet.

(9)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 har det desuden siden den 1. januar 2007 været gældende, at flokke af Gallus gallus ikke må anvendes til avl, og at æg heraf ikke må anvendes til rugeæg, hvis de er inficeret med Salmonella enteritidis og/eller Salmonella typhimurium. Det bør derfor kun tillades at importere avlsfjerkræ, daggamle kyllinger til avl og rugeæg til Fællesskabet, hvis oprindelsesflokken er blevet testet og fundet fri for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium.

(10)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/2006 af 1. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår krav vedrørende anvendelse af særlige bekæmpelsesmetoder som led i de nationale programmer for bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ (7) er der fastsat visse bestemmelser om anvendelsen af antimikrobielle stoffer og vacciner som led i de nationale bekæmpelsesprogrammer, der er godkendt af Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003.

(11)

Tredjelande, hvorfra medlemsstaterne kan importere avls- og brugsfjerkræ af Gallus gallus, rugeæg og daggamle kyllinger af Gallus gallus, bør attestere, at de særlige krav i forordning (EF) nr. 1177/2006 om anvendelse af antimikrobielle stoffer og vacciner er blevet anvendt, så snart kravene finder anvendelse på de forskellige fjerkræpopulationer i Fællesskabet. Hvis der er anvendt antimikrobielle stoffer til daggamle kyllinger til andre formål end salmonellabekæmpelse, bør dette også oplyses i certifikatet, fordi en sådan anvendelse kan påvirke salmonellatesten ved importen

(12)

Standardveterinærcertifikaterne i beslutning 2006/696/EF til anvendelse ved import af avls- og brugsfjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg bør ændres i overensstemmelse hermed. For at undgå fremtidige ændringer af standardveterinærcertifikaterne, efterhånden som importbestemmelserne i forordning (EF) nr. 2160/2003 kommer til at gælde for brugsfjerkræ og daggamle kyllinger til andet end avl, bør standardveterinærcertifikaterne samtidig ændres for så vidt angår import af sådanne dyr med en klar angivelse af, hvornår ændringerne finder anvendelse på de forskellige populationer.

(13)

Bulgarien og Rumænien blev medlem af Den Europæiske Union den 1. januar 2007. Fra den dato har bestemmelserne i beslutning 2006/696/EF om samhandel inden for Fællesskabet været gældende for disse nye medlemsstater. Bulgarien og Rumænien bør derfor udgå af listerne over tredjelande, som medlemsstaterne kan importere fra, og som er opført i del 1 i bilag I og II til beslutning 2006/696/EF.

(14)

For at undgå handelsforstyrrelser bør det tillades at anvende veterinærcertifikater udstedt i henhold til beslutning 2006/696/EF med den nuværende formulering i 60 dage efter datoen for anvendelse af nærværende beslutning.

(15)

For at undgå fremtidige ændringer af standardveterinærcertifikaterne, efterhånden som importbestemmelserne i forordning (EF) nr. 2160/2003 kommer til at gælde for æglæggende høner og slagtekyllinger af Gallus gallus, bør standardveterinærcertifikaterne imidlertid samtidig ændres for så vidt angår import af sådanne dyr med en klar angivelse af, hvornår ændringerne finder anvendelse på de forskellige populationer. Disse ændringer bør derfor have en senere, relevant anvendelsesdato.

(16)

Beslutning 2006/696/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(17)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De bekæmpelsesprogrammer, der er forelagt af Canada, Israel, Tunesien og USA i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003 godkendes hermed for så vidt angår salmonella i avlshønseflokke.

Artikel 2

Bilag I og II til beslutning 2006/696/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 3

Sendinger af avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle, og rugeæg af andet fjerkræ end strudsefugle, som der er udstedt veterinærcertifikater for i henhold til beslutning 2006/696/EF i den version, der var gældende før nærværende beslutnings anvendelsesdato, kan importeres til Fællesskabet i 60 dage efter datoen for anvendelse af nærværende beslutning.

Artikel 4

Denne beslutning anvendes fra den 15. februar 2008.

Punkt II.2.5 i standardcertifikatet vedrørende avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og punkt II.2.4 i standardcertifikatet vedrørende daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle, i bilag I til beslutning 2006/696/EF, som ændret ved nærværende beslutning, anvendes dog fra den 1. januar 2009, hvis brugsfjerkræet eller de daggamle kyllinger udelukkende er bestemt til kødproduktion.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1237/2007 (EUT L 280 af 24.10.2007, s. 5).

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1243/2007 (EUT L 281 af 25.10.2007, s. 8).

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUT L 170 af 1.7.2005, s. 12. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1168/2006 (EUT L 211 af 1.8.2006, s. 4).

(5)  EUT L 151 af 13.6.2007, s. 21.

(6)  EUT L 295 af 25.10.2006, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1237/2007.

(7)  EUT L 212 af 2.8.2006, s. 3.


BILAG

1)

I bilag I til beslutning 2006/696/EF foretages følgende ændringer:

a)

Del 1 affattes således:

»Del 1

Liste over tredjelande og dele af tredjelande (1)

Land

Områdekode

Beskrivelse af området

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Model

Supplerende garantier

1

2

3

4

5

6

AR — Argentina

AR-0

 

SPF

 

 

AU — Australien

AU-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

A

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

BR — Brasilien

BR-0

 

SPF

 

 

BR-1

Staterne Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina og São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

A

BR-2

Staterne Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paranà, São Paulo og Mato Grosso do Sul

BPR, DOR, HER, SRA

 

 

BW — Botswana

BW-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

CA — Canada

CA-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

CH — Schweiz

CH-0

 

 (2)

 

 

CL — Chile

CL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

HR — Kroatien

HR-0

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

GL — Grønland

GL-0

 

SPF

 

 

IL — Israel

IL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

IV

 

IS — Island

IS-0

 

SPF

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

 

SPF

 

 

MX — Mexico

MX-0

 

SPF

 

 

NA — Namibia

NA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

NZ — New Zealand

NZ-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

PM —

St. Pierre og Miquelon

PM-0

 

SPF

 

 

TH — Thailand

TH-0

 

SPF

 

 

TN — Tunesien

TN-0

 

DOR, BPR, BPP, HER, SPF

IV

 

TR — Tyrkiet

TR-0

 

SPF

 

 

US — USA

US-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

IV

 

UY — Uruguay

UY-0

 

SPF

 

 

ZA — Sydafrika

ZA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

b)

Del 2 ændres således:

i)

I afsnittet med overskriften »Supplerende garantier (SG)« indsættes følgende:

»IV

Der er givet relevante garantier vedrørende avlsfjerkræ af Gallus gallus, daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl og rugeæg af Gallus gallus i overensstemmelse med EU-bestemmelserne om salmonellabekæmpelse, hvilket skal attesteres i henhold til henholdsvis model BPP, DOC og HEP.«

ii)

Efter afsnittet med overskriften »Supplerende garantier (SG)« indsættes følgende afsnit:

»Særlige betingelser

»A«

Forbud mod import til Fællesskabet af avlsfjerkræ af Gallus gallus, daggamle kyllinger af Gallus gallus til avl og rugeæg af Gallus gallus, fordi Kommissionen ikke har fået forelagt eller har godkendt et salmonellabekæmpelsesprogram i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2160/2003.«

iii)

Standardveterinærcertifikatet for avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle (BPP), affattes således:

»Standardveterinærcertifikat for avls- og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle (BPP)

Image

Image

Image

Image

iv)

Standardveterinærcertifikatet for daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle (DOC), affattes således:

»Standardveterinærcertifikat for daggamle kyllinger, dog ikke af strudsefugle (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

v)

Standardveterinærcertifikatet for rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle (HEP), affattes således:

»Standardveterinærcertifikat for rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle (HEP)

Image

Image

Image

Image

2)

I del 1 i bilag II til beslutning 2006/696/EF udgår linjerne vedrørende Bulgarien og Rumænien.


(1)  Jf. dog eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved EF-aftaler med tredjelande.

(2)  Certifikater i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002. s. 132).«


Top