EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0804

2007/804/EF: Kommissionens afgørelse af 6. december 2007 om ændring af afgørelse 2002/627/EF om nedsættelse af de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst)

OJ L 323, 8.12.2007, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 221 - 222

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; stiltiende ophævelse ved 32010D0229

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/804/oj

8.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 323/43


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 6. december 2007

om ændring af afgørelse 2002/627/EF om nedsættelse af de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

(EØS-relevant tekst)

(2007/804/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens afgørelse om nedsættelse af de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4, stk. 2, i afgørelse 2002/627/EF skal Kommissionen sørge for, at listen over de tilsynsmyndigheder i hver enkelt medlemsstat, der har ansvaret for det løbende tilsyn med markedet for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester, holdes ajour.

(2)

Listen over tilsynsmyndighederne skal ajourføres på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og de ændringer, som visse medlemsstater har foretaget i disse myndigheders navne eller ansvarsområder —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2002/627/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2007.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 200 af 30.7.2002, s. 38. Ændret ved afgørelse 2004/641/EF (EUT L 293 af 16.9.2004, s. 30).


BILAG

»ПРИЛОЖЕНИЕ — ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA — ANEXĂ

Liste over medlemmerne af De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe

Land

National tilsynsmyndighed

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

България

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)

Bulgaria

Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

IT- og Telestyrelsen — National IT and Telecom Agency (NITA)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Elláda

Hellenic Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Italia

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Κύπρος

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)

Kypros

Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației (ANRCTI)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR)

Suomi Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Office of Communications (Ofcom)«


Top