EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0683

2007/683/EF: Kommissionens beslutning af 18. oktober 2007 om godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Ungarn (meddelt under nummer K(2007) 5053)

OJ L 281, 25.10.2007, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/08/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/683/oj

25.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 281/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. oktober 2007

om godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Ungarn

(meddelt under nummer K(2007) 5053)

(Kun den ungarske udgave er autentisk)

(2007/683/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2001/89/EF er der fastsat EF-minimumsforanstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest.

(2)

I januar 2007 blev der konstateret klassisk svinepest i populationen af vildtlevende svin i Ungarn.

(3)

På grund af den epidemiologiske situation forelagde Ungarn den 24. april 2007 i overensstemmelse med direktiv 2001/89/EF Kommissionen en plan for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i det pågældende område i Ungarn.

(4)

Kommissionen anmodede om en ændring i planen. I overensstemmelse med denne anmodning forelagde Ungarn den 11. juli 2007 en ændret plan. Den ændrede plan opfylder kravene i direktiv 2001/89/EF og bør derfor godkendes.

(5)

Af klarhedshensyn bør det i nærværende beslutning angives, hvilket geografisk område i Ungarn planen for udryddelse skal gennemføres i.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den plan for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i de i bilaget angivne områder, som Ungarn forelagde den 11. juli 2007, godkendes.

Artikel 2

Ungarn sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at gennemføre den i artikel 1 omhandlede plan.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Republikken Ungarn.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).


BILAG

Områder, der er omfattet af planen for udryddelse

Området henhørende under amtet Nógrád.


Top