EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0623

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 623/2007/EF af 23. maj 2007 om ændring af direktiv 2002/2/EF om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger

OJ L 154, 14.6.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 43 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/623(1)/oj

14.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 154/23


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING nr. 623/2007/EF

af 23. maj 2007

om ændring af direktiv 2002/2/EF om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger (3) blev ændret ved artikel 1, nr. 1), litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/2/EF (4). Ved den pågældende bestemmelse blev der tilføjet et litra i artikel 5, stk. 1, i direktiv 79/373/EØF, ifølge hvilket foderblandingsfabrikanter efter anmodning fra kunden skal oplyse den nøjagtige sammensætning af en foderblanding.

(2)

De Europæiske Fællesskabers Domstol har ved dom af 6. december 2005 i de forenede sager C-453/03, C-11/04, C-12/04 og C-194/04 (5) annulleret artikel 1, nr. 1), litra b), i direktiv 2002/2/EF under hensyn til proportionalitetsprincippet.

(3)

Ifølge traktatens artikel 233 har den eller de institutioner, fra hvilken en annulleret retsakt hidrører, pligt til at gennemføre de til dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger.

(4)

Målsætningen om at skabe fodersikkerhed opfyldes bl.a. ved anvendelse af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (6) og (EF) nr. 183/2005 (7).

(5)

Flere domstolsafgørelser i medlemsstaterne har ført til forskellig og uensartet anvendelse af direktiv 2002/2/EF, og flere sager herom verserer på nuværende tidspunkt ved nationale domstole.

(6)

Europa-Parlamentet og Rådet afstår på nuværende tidspunkt fra at foretage større ændringer i basisretsakten, eftersom Kommissionen som led i et forenklingsprogram har givet tilsagn om inden medio 2007 at fremsætte forslag til en omfattende omlægning af foderlovgivningen. De forventer, at der i denne sammenhæng også foretages en omfattende nyvurdering af spørgsmålet om den såkaldte »åbne deklaration af indholdsstoffer«, og at Kommissionen fremsætter nye forslag herom, der tager højde for såvel landmændenes interesse i at få nøjagtige og detaljerede oplysninger om foderets indholdsstoffer som industriens interesse i tilstrækkelig beskyttelse af forretningshemmeligheder.

(7)

Artikel 12, stk. 2, i direktiv 79/373/EØF, der blev indføjet ved artikel 1, nr. 5), i direktiv 2002/2/EF, foreskriver, at foderblandingsfabrikanterne efter anmodning skal stille ethvert dokument vedrørende sammensætningen af foderblandinger, som skal bringes i omsætning, til rådighed for de myndigheder, der har til opgave at udføre de offentlige kontroller, således at rigtigheden af oplysningerne i mærkningen kan verificeres.

(8)

Direktiv 2002/2/EF bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Direktiv 2002/2/EF ændres således:

1)

Artikel 1, nr. 1), litra b), udgår.

2)

I artikel 1, nr. 6), affattes teksten til artikel 15a i direktiv 79/373/EØF således:

»Artikel 15a

Senest den 6. november 2006, forelægger Kommissionen på grundlag af medlemsstaternes oplysninger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af den ordning, der er indført ved artikel 5, stk. 1, litra j), og stk. 5, litra d), samt artikel 5c og artikel 12, stk. 2, navnlig hvad angår angivelse i mærkningen af foderblandinger af mængden i vægtprocent af fodermidler, inklusive den tilladte tolerance, og ledsaget af eventuelle forslag til forbedring af disse bestemmelser.«

Artikel 2

Denne beslutning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

G. GLOSER

Formand


(1)  EUT C 324 af 30.12.2006, s. 34.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 12.12.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 16.4.2007.

(3)  EFT L 86 af 6.4.1979, s. 30. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/2/EF af 28. januar 2002 om ændring af Rådets direktiv 79/373/EØF om handel med foderblandinger (EFT L 63 af 6.3.2002, s. 23).

(5)  ABNA m.fl. Sml. 2005 I, s. 10423.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1). Senest ændret ved Kommissions forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).


Top