EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0594

2007/594/EF: Kommissionens beslutning af 29. august 2007 om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 90/539/EØF for så vidt angår standardveterinærcertifikater til brug ved samhandel inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg for at tage hensyn til visse folkesundhedskrav (meddelt under nummer K(2007) 3999) (EØS-relevant tekst )

OJ L 227, 31.8.2007, p. 33–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/594/oj

31.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/33


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. august 2007

om ændring af bilag IV til Rådets direktiv 90/539/EØF for så vidt angår standardveterinærcertifikater til brug ved samhandel inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg for at tage hensyn til visse folkesundhedskrav

(meddelt under nummer K(2007) 3999)

(EØS-relevant tekst)

(2007/594/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 34,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (2), særlig artikel 30, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 90/539/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande, bl.a. krav om, at fjerkræ og rugeæg under transporten til bestemmelsesstedet skal være ledsaget af et veterinærcertifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med de relevante standardcertifikater i direktivets bilag IV.

(2)

Med veterinærcertifikaterne gives der garantier med hensyn til visse dyresygdomme. De indeholder imidlertid ingen oplysninger af relevans for folkesundheden, f.eks. oplysninger om undersøgelse for bestemte zoonoser og zoonotiske agenser.

(3)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (3) skal oprindelsesflokke af fjerkræ, der er omfattet af nævnte forordning, kontrolleres for bestemte nærmere angivne zoonoser og zoonotiske agenser, inden der fra den fødevarevirksomhed, der er oprindelsesbedrift, afsendes levende dyr eller rugeæg. Kontroldatoen og -resultaterne skal fremgå af de relevante veterinærcertifikater, der er fastsat regler om i fællesskabslovgivningen, fra de datoer, der er angivet i forordningens bilag I. Disse krav gælder for levende avlsdyr og rugeæg fra den 1. januar 2007, for æglæggende høner fra den 1. februar 2008 og for slagtekyllinger fra den 1. januar 2009.

(4)

Ved forordning (EF) nr. 882/2004 er der fastsat krav vedrørende fastlæggelse af standardsundhedscertifikater med henblik på at undersøge, om fællesskabsbestemmelserne, der tager sigte på, at risici for dyrs og menneskers sundhed forebygges, fjernes eller reduceres til et acceptabelt niveau, er overholdt. For at sikre sammenhængende og enkle fællesskabsbestemmelser skal kravene vedrørende den officielle attestering af foderstoffer og fødevarer, hvor det er hensigtsmæssigt, kombineres med andre krav i ét standardcertifikat.

(5)

Under hensyntagen til kontrolkravene af hensyn til folkesundheden, jf. forordning (EF) nr. 2160/2003, dyresundhedskravene i direktiv 90/539/EØF og ønsket om at kombinere alle attesteringerne i ét standardcertifikat bør der indføres nye standardcertifikater vedrørende fjerkræ og rugeæg i fællesskabslovgivningen, og de bør erstatte standardcertifikaterne i direktiv 90/539/EØF.

(6)

I oktober 2004 indførte Danmark systematisk forebyggende vaccination af fjerkræ mod Newcastle disease. Danmark bør derfor ikke længere være opført som et land, der har EF-godkendt status med hensyn til ikke at vaccinere mod Newcastle disease, i standardsundhedscertifikaterne i direktiv 90/539/EØF.

(7)

Ved Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (4), Kommissionens beslutning 2006/563/EF af 11. august 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/115/EF (5) og Kommissionens beslutning 2006/605/EF af 6. september 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger vedrørende samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ bestemt til udsætning som fjervildt (6) er der fastsat bestemmelser om tilladelse til flytninger af levende fjerkræ og rugeæg fra områder, som er omfattet af visse restriktioner.

(8)

Endvidere er der ved Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (7) fastsat bestemmelser om godkendelse af planer for vaccination mod aviær influenza i visse medlemsstater.

(9)

Under hensyntagen til sådanne bestemmelser i beslutning 2006/415/EF, 2006/563/EF og 2006/605/EF og direktiv 2005/94/EF bør der foretages visse ændringer af de eksisterende standardveterinærcertifikater i direktiv 90/539/EØF.

(10)

Udformningen af certifikaterne bør være i overensstemmelse med det standardformat for veterinærcertifikater, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (8).

(11)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 599/2004 af 30. marts 2004 om en model for certifikat og erklæring om kontrol i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet med dyr og animalske produkter (9) er det fastsat, at de forskellige veterinærcertifikater, der kræves i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet, skal opstilles på basis af de harmoniserede standardcertifikater i bilaget til nævnte forordning. Det er derfor nødvendigt at harmonisere de standardveterinærcertifikater, der er fastsat i direktiv 90/539/EØF.

(12)

Direktiv 90/539/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag IV til direktiv 90/539/EØF erstattes af teksten i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. september 2007.

Følgende bestemmelser i standardcertifikaterne i bilag IV til direktiv 90/539/EØF, som ændret ved denne beslutning, anvendes dog fra følgende datoer:

a)

punkt II.2, litra a), i standardveterinærcertifikat 2 vedrørende daggamle kyllinger anvendes fra:

i)

den 1. februar 2008, hvis de pågældende kyllinger udelukkende er bestemt til produktion af andre æg end rugeæg, eller

ii)

den 1. januar 2009, hvis de pågældende kyllinger udelukkende er bestemt til kødproduktion

b)

punkt II.2, litra a), i standardveterinærcertifikat 3 vedrørende avls- og brugsfjerkræ anvendes fra:

i)

den 1. februar 2008, hvis det pågældende fjerkræ udelukkende er bestemt til produktion af andre æg end rugeæg, eller

ii)

den 1. januar 2009, hvis det pågældende fjerkræ udelukkende er bestemt til kødproduktion

c)

punkt II.2, litra a), i standardveterinærcertifikat 4 vedrørende fjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg anvendes fra:

i)

den 1. februar 2008, hvis det pågældende fjerkræ eller de pågældende kyllinger udelukkende er bestemt til produktion af andre æg end rugeæg, eller

ii)

den 1. januar 2009, hvis det pågældende fjerkræ eller de pågældende kyllinger udelukkende er bestemt til kødproduktion

d)

punkt II.2, litra a), i standardveterinærcertifikat 5 vedrørende slagtefjerkræ anvendes fra:

i)

den 1. februar 2008, hvis det pågældende fjerkræ udelukkende er bestemt til produktion af andre æg end rugeæg, eller

ii)

den 1. januar 2009, hvis det pågældende fjerkræ udelukkende er bestemt til kødproduktion.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. august 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(3)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006.

(4)  EUT L 164 af 16.6.2006, s. 51. Senest ændret ved beslutning 2007/556/EF (EUT L 212 af 14.8.2007, s. 10).

(5)  EUT L 222 af 15.8.2006, s. 11. Senest ændret ved beslutning 2007/119/EF (EUT L 51 af 20.2.2007, s. 22).

(6)  EUT L 246 af 8.9.2006, s. 12.

(7)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(8)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63. Senest ændret ved beslutning 2005/515/EF (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 29).

(9)  EUT L 94 af 31.3.2004, s. 44.


BILAG

»BILAG IV

VETERINÆRCERTIFIKATER TIL BRUG VED SAMHANDEL INDEN FOR FÆLLESSKABET

(Standardcertifikat 1 til 6)

STANDARDCERTIFIKAT 1

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 2

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 3

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 4

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 5

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 6

Image

Image


Top