EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0565

2007/565/EF: Kommissionens beslutning af 14. august 2007 om, at nogle af de stoffer, der skal undersøges under det tiårige arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, ikke optages i bilag I, IA eller IB til samme direktiv (meddelt under nummer K(2007) 3846) (EØS-relevant tekst)

OJ L 216, 21.8.2007, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 282 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/565/oj

21.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 216/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. august 2007

om, at nogle af de stoffer, der skal undersøges under det tiårige arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, ikke optages i bilag I, IA eller IB til samme direktiv

(meddelt under nummer K(2007) 3846)

(EØS-relevant tekst)

(2007/565/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, og om ændring af forordning (EF) nr. 1896/2000 (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(2)

Det gælder for en række kombinationer af stoffer/produkttyper på listen, enten at alle deltagerne er trådt ud af undersøgelsesprogrammet, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2032/2003, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget fuldstændigt dossier, jf. artikel 9, stk. 5, i samme forordning, inden for den tidsfrist, der er angivet i forordningens bilag V og VIII.

(3)

Kommissionen har i medfør af artikel 8, stk. 3 og 4, og artikel 9, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2032/2003 underrettet medlemsstaterne herom. De samme oplysninger er også offentliggjort elektronisk den 14. juni 2006.

(4)

Inden for tre måneder efter den elektroniske offentliggørelse af oplysningerne har ingen virksomhed eller medlemsstat tilkendegivet interesse for at indtræde som deltager for de pågældende stoffer og produkttyper.

(5)

De pågældende stoffer og produkttyper bør derfor udgå af undersøgelsesprogrammet og ikke optages i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De i bilaget anførte stoffer og produkttyper optages ikke i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

Artikel 2

For så vidt angår artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 2032/2003 finder denne beslutning anvendelse fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/20/EF af 3. april 2007 (EUT L 94 af 4.4.2007, s. 23).

(2)  EUT L 307 af 24.11.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1849/2006 (EUT L 355 af 15.12.2006, s. 63).


BILAG

Stoffer og produkttyper, der ikke optages i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-kopper

 

312600-89-8

21

myresyre

200-579-1

64-18-6

18

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

18

L-(+)-mælkesyre

201-196-2

79-33-4

1

L-(+)-mælkesyre

201-196-2

79-33-4

13

anthraquinon

201-549-0

84-65-1

19

1,4-dichlorbenzen

203-400-5

106-46-7

18

1,4-dichlorbenzen

203-400-5

106-46-7

19

N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboximid

204-029-1

113-48-4

18

benzylbenzoat

204-402-9

120-51-4

19

malathion

204-497-7

121-75-5

18

octansyre

204-677-5

124-07-2

19

captan

205-087-0

133-06-2

21

N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet

205-088-6

133-07-3

21

ziram

205-288-3

137-30-4

19

ziram

205-288-3

137-30-4

21

thiabendazol

205-725-8

148-79-8

21

diuron

206-354-4

330-54-1

21

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (alle isomerer; forhold: 1:1:1:1:1:1:1:1)/allethrin

209-542-4

584-79-2

18

zinksulfid

215-251-3

1314-98-3

18

zinksulfid

215-251-3

1314-98-3

21

dinatriumtetraborat, vandfrit

215-540-4

1330-43-4

18

naphthensyrer, kobbersalte

215-657-0

1338-02-9

8

chlorothalonil

217-588-1

1897-45-6

21

fluometuron

218-500-4

2164-17-2

21

chlorpyrifos

220-864-4

2921-88-2

18

chlorpyrifos-methyl

227-011-5

5598-13-0

18

(R)-p-mentha-1,8-dien

227-813-5

5989-27-5

18

(R)-p-mentha-1,8-dien

227-813-5

5989-27-5

19

prometryn

230-711-3

7287-19-6

21

siliciumdioxid — amorft

231-545-4

7631-86-9

16

siliciumdioxid — amorft

231-545-4

7631-86-9

19

benolie/animal oil

232-294-3

8001-85-2

19

rapsolie

232-299-0

8002-13-9

18

lignin

232-682-2

9005-53-2

19

lignin

232-682-2

9005-53-2

21

oxinkobber

233-841-9

10380-28-6

8

dinatriumoctaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

18

dodecylguanidinmonohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

16

dodecylguanidinmonohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

21

phoxim

238-887-3

14816-18-3

18

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

21

methomyl

240-815-0

16752-77-5

18

dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid

248-595-8

27668-52-6

21

(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (kun isomeren med 1R-trans og 1S)/S-bioallethrin

249-013-5

28434-00-6

18

bioresmethrin

249-01-40

28434-01-7

18

trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]crotonat

250-517-2

31218-83-4

18

amitraz

251-375-4

33089-61-1

18

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

18

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

21

m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin

258-067-9

52645-53-1

19

3-iod-2-propynylbutylcarbamat

259-627-5

55406-53-6

18

cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph

266-719-9

67564-91-4

21

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider

269-919-4

68391-01-5

16

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider

269-919-4

68391-01-5

18

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider

269-919-4

68391-01-5

19

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider

269-919-4

68391-01-5

21

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider

270-331-5

68424-95-3

16

Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie

285-377-1

85085-48-9

19

2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d, g]-[1,3,2]dioxaphosphocin-6-oxid, natriumsalt

286-344-4

85209-91-2

1

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider

287-089-1

85409-22-9

16

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider

287-089-1

85409-22-9

18

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider

287-089-1

85409-22-9

19

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider

287-089-1

85409-22-9

21

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl [(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider

287-090-7

85409-23-0

16

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl [(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider

287-090-7

85409-23-0

18

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl [(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider

287-090-7

85409-23-0

19

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl [(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider

287-090-7

85409-23-0

21

α-cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-[1α (S*),3α]-(±)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

289-244-9

86560-93-2

18

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt

289-699-3

89997-63-7

19

enebær, Juniperus mexicana, ext.

294-461-7

91722-61-1

19

lavendel, Lavandula hybrida, ext. / lavendelolie

294-470-6

91722-69-9

18

3-benzo[b]thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

21

chlormethyl-n-octyldisulfid

432-680-3

180128-56-7

21

kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)

blanding

18

(E)-2-octadecenal

endnu ikke tildelt

51534-37-3

19

(E,Z)-2,13-octadecadienal

endnu ikke tildelt

99577-57-8

19

S-hydropren/ethyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat

plantebeskyttelsesmiddel

65733-18-8

18

4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr

plantebeskyttelsesmiddel

122453-73-0

21


Top