EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0522

2007/522/EF: Kommissionens beslutning af 18. juli 2007 om ændring af beslutning 2006/802/EF for så vidt angår svinekød fra svin, der er blevet vaccineret med en levende, svækket, konventionel vaccine i Rumænien (meddelt under nummer K(2007) 3418) (EØS-relevant tekst)

OJ L 193, 25.7.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/522/oj

25.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/23


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. juli 2007

om ændring af beslutning 2006/802/EF for så vidt angår svinekød fra svin, der er blevet vaccineret med en levende, svækket, konventionel vaccine i Rumænien

(meddelt under nummer K(2007) 3418)

(EØS-relevant tekst)

(2007/522/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 42,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 19, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen beslutning 2006/802/EF af 23. november 2006 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin og svin på bedrifter mod sygdommen i Rumænien (2) blev vedtaget med henblik på bekæmpelse af klassisk svinepest i denne medlemsstat.

(2)

Ved samme beslutnings artikel 4 godkendes den plan for nødvaccination af svin på svinebedrifter mod klassisk svinepest med en levende, svækket, konventionel vaccine, som Rumænien forelagde Kommissionen den 27. september 2006 (i det følgende benævnt »den godkendte plan«).

(3)

I henhold til artikel 5, litra c), i beslutning 2006/802/EF skal Rumænien sikre, at svinekød fra svin, der er vaccineret i overensstemmelse med samme beslutnings artikel 4, kun markedsføres til brug i private husholdninger eller til direkte levering af små mængder fra producenten til den endelige forbruger eller til det lokale marked i samme kommune og ikke sendes til andre medlemsstater. I henhold til beslutningens artikel 5, litra b), skal svinekødet forsynes med et særligt mærke.

(4)

Den godkendte plan forbyder flytning af tamsvin fra ikke-erhvervsdrivende bedrifter samt af svinekød, svinekødsprodukter og biprodukter af sådanne svin, undtagen til privat forbrug på oprindelsesbedriften. Levende dyr kan eventuelt markedsføres udelukkende på det lokale marked.

(5)

Den 3. maj 2007 forelagde Rumænien Kommissionen en ændring til den godkendte plan. I henhold til den godkendte plan som ændret er det på visse betingelser, og forudsat at der er foretaget nødvaccination med en levende, svækket, konventionel vaccine i overensstemmelse med artikel 4 i beslutning 2006/802/EF, tilladt at flytte svin fra mindre eller ikke-erhvervsdrivende bedrifter direkte til et slagteri i samme distrikt, som oprindelsesbedriften ligger i, eller, hvis der ikke findes nogen slagterier i det pågældende distrikt, til et slagteri i et tilstødende distrikt.

(6)

Rumænien har desuden, i lyset af de store vanskeligheder med at finde tilstrækkelig lokal afsætning på kommuneplan, anmodet om midlertidig dispensation fra artikel 5, litra c), i beslutning 2006/802/EF (indtil 31. august 2007), så landet kan markedsføre svinekødet fra de pågældende svin på distriktsplan.

(7)

Ændringen af den godkendte plan og anmodningen om dispensation fra artikel 5, litra c), i beslutning 2006/802/EF er forenelige med målsætningen om udryddelse af klassisk svinepest i Rumænien. Af hensyn til dyresundheden bør der dog fastsættes visse betingelser for dispensationen, især krav om, at det pågældende svinekød forsynes med et særligt mærke, der garanterer fuld sporbarhed, og at kødet ikke sendes til de øvrige medlemsstater.

(8)

Beslutning 2006/802/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2006/802/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Plan for nødvaccination af svin på svinebedrifter mod klassisk svinepest med en levende, svækket, konventionel vaccine

Den plan for nødvaccination af svin på svinebedrifter mod klassisk svinepest med en levende, svækket, konventionel vaccine i det i bilagets punkt 4 angivne område, som Rumænien forelagde Kommissionen den 27. september 2006, godkendes med den ændring, Kommissionen fik forelagt den 3. maj 2007.«

2)

Som artikel 5a indsættes:

»Artikel 5a

Dispensation fra betingelsen i artikel 5, litra c)

1.   Uanset artikel 5, litra c), kan Rumænien tillade markedsføring af svinekød fra svin, der er vaccineret i overensstemmelse med artikel 4, på det lokale marked i samme distrikt, som de pågældende svins oprindelsesbedrift ligger i, forudsat at kødet:

a)

er blevet registreret på slagteriet efter den kompetente myndigheds anvisninger

b)

er blevet opbevaret og oplagret adskilt fra svinekød, der ikke er omhandlet i denne artikel

c)

er forsynet med et særligt sundheds- eller identifikationsmærke, som:

i)

adskiller sig fra de i artikel 5, litra b), omhandlede mærker

ii)

ikke kan forveksles med det i artikel 4 i beslutning 2006/779/EF omhandlede EF-stempel

d)

kun sendes til virksomheder i samme distrikt, som svinenes oprindelsesbedrift ligger i

e)

ledsages af et certifikat udstedt af en embedsdyrlæge, hvori svinekødets oprindelse, identifikation og bestemmelsessted er angivet.

2.   Det i stk. 1 omhandlede svinekød må ikke sendes til andre medlemsstater.«

Artikel 2

Rumænien træffer de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning og offentliggør foranstaltningerne. Rumænien underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Artikel 1, nr 2), anvendes indtil den 31. august 2007.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 34.


Top