EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0453

2007/453/EF: Kommissionens beslutning af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (meddelt under nummer K(2007) 3114) (EØS-relevant tekst)

OJ L 172, 30.6.2007, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 119 - 121

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/oj

30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/84


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. juni 2007

om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko

(meddelt under nummer K(2007) 3114)

(EØS-relevant tekst)

(2007/453/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos dyr. I henhold til forordningens artikel 1 gælder den for produktion og afsætning af levende dyr og animalske produkter. I den forbindelse skal BSE-status (BSE = bovin spongiform encephalopati) for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner (i det følgende benævnt »lande eller regioner«) bestemmes ved klassificering af en af tre kategorier afhængigt af BSE-risikoen, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 999/2001.

(2)

Formålet med en klassificering af lande eller regioner efter deres BSE-risiko er at fastlægge handelsbestemmelser for de enkelte BSE-risikokategorier for at tilvejebringe de fornødne garantier vedrørende beskyttelse af dyrs og menneskers sundhed.

(3)

I bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat bestemmelser om samhandelen inden for Fællesskabet, og i bilag IX til samme forordning er der fastsat bestemmelser om import til Fællesskabet. Bestemmelserne er baseret på regler i den zoosanitære kodeks vedrørende landdyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

(4)

OIE er primus motor i kategoriseringen af lande eller regioner i henhold til deres BSE-risiko.

(5)

Under OIE's generalforsamling i maj 2007 blev der vedtaget en resolution om forskellige landes BSE-status. Indtil der foreligger en endelig konklusion om medlemsstaternes BSE-risikostatus, og under hensyntagen til de harmoniserede, strenge BSE-beskyttelsesforanstaltninger, der anvendes i Fællesskabet, bør medlemsstaterne foreløbigt anerkendes som lande med en kontrolleret BSE-risiko.

(6)

Indtil der foreligger en endelig konklusion om Norges og Islands BSE-risikostatus, og under hensyntagen til resultaterne af de seneste risikovurderinger vedrørende de pågældende tredjelande, bør de foreløbigt anerkendes som lande med en kontrolleret BSE-risiko.

(7)

I henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 999/2001 blev der vedtaget overgangsforanstaltninger gældende indtil den 1. juli 2007. De pågældende foranstaltninger udløber umiddelbart efter datoen for vedtagelse af en beslutning om klassificering, jf. forordningens artikel 5. Der bør derfor inden den 1. juli 2007 vedtages en beslutning om klassificering af lande eller regioner i henhold til deres BSE-risiko.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Landes eller regioners BSE-status i henhold til deres BSE-risiko er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. juli 2007.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1923/2006 (EUT L 404 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG

LISTE OVER LANDE ELLER REGIONER

A.   Lande eller regioner med ubetydelig BSE-risiko

Argentina

Australien

New Zealand

Singapore

Uruguay

B.   Lande eller regioner med en kontrolleret BSE-risiko

Medlemsstater

Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige

EFTA-lande

Island, Norge og Schweiz

Tredjelande

Brasilien

Canada

Chile

Taiwan

USA

C.   Lande eller regioner med en ikke-fastsat BSE-risiko

Lande eller regioner, der ikke er opført under punkt A eller B.


Top