Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0363

2007/363/EF: Kommissionens beslutning af 21. maj 2007 om retningslinjer for medlemsstaterne vedrørende udarbejdelse af en enkelt integreret, flerårig, national kontrolplan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (meddelt under nummer K(2007) 2099)(EØS-relevant teks)t.

OJ L 138, 30.5.2007, p. 24–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 249 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/363/oj

30.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/24


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. maj 2007

om retningslinjer for medlemsstaterne vedrørende udarbejdelse af en enkelt integreret, flerårig, national kontrolplan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004

(meddelt under nummer K(2007) 2099)

(EØS-relevant tekst)

(2007/363/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 43, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (2) har til formål at sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed og af forbrugernes interesser i relation til fødevarer.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 882/2004 er der fastsat generelle regler for den offentlige kontrol, Fællesskabet eller medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemfører for at undersøge, om foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne er overholdt.

(3)

I henhold til artikel 41 i forordning (EF) nr. 882/2004 skal hver medlemsstat udarbejde en enkelt integreret, flerårig, national kontrolplan for at sikre en effektiv gennemførelse af artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 178/2002, af dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelser samt af artikel 45 i forordning (EF) nr. 882/2004 (herefter benævnt »den nationale kontrolplan«).

(4)

De nationale kontrolplaner skal desuden udgøre et solidt grundlag for den kontrol, som Kommissionens kontroltjenester skal foretage i medlemsstaterne.

(5)

I henhold til artikel 27a i Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (3) finder artikel 41-46 i forordning (EF) nr. 882/2004 vedrørende nationale kontrolplaner, årsrapporter og fællesskabskontrol i medlemsstaterne og i tredjelande anvendelse med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af samme direktiv.

(6)

I artikel 42 i forordning (EF) nr. 882/2004 fastlægges principper for udarbejdelsen af de nationale kontrolplaner og især de generelle oplysninger, planerne skal indeholde.

(7)

I henhold til artikel 43 i forordning (EF) nr. 882/2004 skal Kommissionen udarbejde retningslinjer for de nationale kontrolplaner, blandt andet med henblik på at fremme en konsekvent, global og integreret model for offentlig kontrol, som omfatter alle sektorer og alle led i fødevare- og foderkæden, herunder import og indførsel til Fællesskabet af foder og fødevarer, og som gør det muligt at efterprøve, at foderstof- og fødevarelovgivningen og lovgivningen om dyresundhed og dyrevelfærd er overholdt (herefter benævnt »retningslinjerne«).

(8)

Det fremgår ligeledes af artikel 43 i forordning (EF) nr. 882/2004, at der i de nationale kontrolplaner skal tages hensyn til retningslinjerne. Retningslinjerne er ikke bindende, men skal give medlemsstaterne nyttig vejledning vedrørende gennemførelsen af forordningen. Artikel 43 indeholder desuden en specifik beskrivelse af formålet med og indholdet af retningslinjerne for de nationale kontrolplaner.

(9)

I artikel 45 i forordning (EF) nr. 882/2004 er det fastsat, at der regelmæssigt skal foretages EF-audit i medlemsstaterne for at undersøge, om den offentlige kontrol er i overensstemmelse med de nationale kontrolplaner og med EF-lovgivningen.

(10)

Visse aspekter er det kun muligt at udvikle på grundlag af praktiske erfaringer med gennemførelse af de nationale kontrolplaner og audit gennemført hos medlemsstaternes kompetente myndigheder i henhold til artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 882/2004 og foretaget af Kommissionens eksperter i henhold til samme forordnings artikel 45 samt på grundlag af oplysningerne i de årsrapporter, medlemsstaterne forelægger i henhold til forordningens artikel 44. Udviklingen af retningslinjerne bør derfor ske i flere faser.

(11)

Retningslinjerne i denne beslutning bør således fokusere på de elementer i de nationale kontrolplaner, der skal være på plads i medlemsstaterne, for at minimumskravene i forordning (EF) nr. 882/2004, og især principperne i artikel 42 for udarbejdelsen af de nationale kontrolplaner, er opfyldt. Retningslinjerne bør også danne grundlag for fællesskabskontrollen i medlemsstaterne.

(12)

Om nødvendigt vil der senere — i lyset af de erfaringer, der gøres — løbende kunne udarbejdes yderligere retningslinjer vedrørende specifikke spørgsmål.

(13)

Bilaget til Kommissionens beslutning 2006/677/EF af 29. september 2006 om retningslinjer med kriterier for gennemførelsen af audit i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (4), indeholder retningslinjerne med kriterier for gennemførelsen af audit i henhold til artikel 4, stk. 6, og artikel 43, stk. 1, litra i), i forordning (EF) nr. 882/2004.

(14)

Retningslinjerne vedrørende strukturen i og indholdet af medlemsstaternes årsrapporter til Kommissionen, jf. artikel 44 i forordning (EF) nr. 882/2004, vil blive vedtaget på et senere tidspunkt.

(15)

Det vil være Kommissionens opgave løbende at revurdere og om nødvendigt opdatere retningslinjerne i denne beslutning, efter at den har modtaget og gennemgået de nationale kontrolplaner, i lyset af medlemsstaternes erfaringer med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 882/2004.

(16)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De i artikel 43, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004 omhandlede retningslinjer, som der skal tages hensyn til i den flerårige nationale kontrolplan (herefter benævnt »den nationale kontrolplan«), som skal udarbejdes i henhold til samme forordnings artikel 41, er indeholdt i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 575/2006 (EUT L 100 af 8.4.2006, s. 3).

(3)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).

(4)  EUT L 278 af 10.10.2006, s. 15.


BILAG

Retningslinjer for medlemsstaterne vedrørende udarbejdelse af en enkelt integreret, flerårig, national kontrolplan i henhold til artikel 41 i forordning (EF) nr. 882/2004

Indhold

1.

Formålet med retningslinjerne

2.

Definitioner

3.

Vejledning om lovkravene til de nationale kontrolplaner

3.1.

Nationale kontrolplaner

3.2.

Generelle krav til de nationale kontrolplaner

3.3.

Strategiske mål for de nationale kontrolplaner

3.4.

Risikoklassificering

3.5.

Udpegelse af kompetente myndigheder

3.6.

Almindelig opbygning og forvaltning

3.7.

Kontrolordninger og koordinering af aktiviteter

3.8.

Delegering af opgaver til kontrolorganer

3.9.

Opfyldelse af kriterier

3.10.

Uddannelse af personale, der udfører offentlig kontrol

3.11.

Nærmere beskrevne procedurer

3.12.

Beredskabsplaner

3.13.

Tilrettelæggelse af samarbejde og gensidig bistand

3.14.

Tilpasning af de nationale kontrolplaner

4.

Vejledning i opstilling af de enkelte integrerede, flerårige, nationale kontrolplaner

4.1.

Titel

4.2.

Kontaktpunkt i medlemsstaten

4.3.

Planens indhold

4.3.1.

Overordnede nationale strategiske mål

4.3.2.

Udpegelse af kompetente myndigheder, nationale referencelaboratorier og bemyndigede kontrolorganer

4.3.3.

Tilrettelæggelse og forvaltning af de kompetente myndigheders offentlige kontrol

4.3.4.

Beredskabsplaner og gensidig bistand

4.3.5.

Audit hos de kompetente myndigheder

4.3.6.

Foranstaltninger til at sikre, at kriterierne i forordning (EF) nr. 882/2004 er opfyldt

4.3.7.

Revision og tilpasning af de nationale kontrolplaner

5.

Vejledning om anvendelsesområdet for de enkelte integrerede, flerårige, nationale kontrolplaner

1.   FORMÅLET MED RETNINGSLINJERNE

Disse retningslinjer er tænkt som en hjælp til medlemsstaterne ved udarbejdelsen af den integrerede, flerårige, nationale kontrolplan, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 882/2004 (herefter benævnt »den nationale kontrolplan«). Retningslinjerne giver vejledning om kravene til de nationale kontrolplaner, jf. artikel 42, stk. 2, i samme forordning.

2.   DEFINITIONER

2.1.   Ved anvendelsen af disse retningslinjer finder definitionerne i artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 og anden relevant EF-lovgivning tilsvarende anvendelse.

Blandt andet forstås — i overensstemmelse med definitionerne i ovennævnte forordninger — ved:

a)

»fødevarelovgivning«: de love, forordninger og administrative bestemmelser, som enten i Fællesskabet eller på nationalt plan finder anvendelse på fødevarer generelt og fødevaresikkerhed i særdeleshed; fødevarelovgivningen omfatter alle led i produktionen, tilvirkningen og distributionen af fødevarer samt af foder, der produceres eller gives til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen (artikel 3, nr. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002)

b)

»foderstoflovgivning«: de love, forordninger og administrative bestemmelser, som enten i Fællesskabet eller på nationalt plan finder anvendelse på foderstoffer generelt og foderstofsikkerhed i særdeleshed; foderstoflovgivningen omfatter alle led i produktion, tilvirkning, distribution og anvendelse af foderstoffer (artikel 2, stk. 2, nr. 3, i forordning (EF) nr. 882/2004)

c)

»offentlig kontrol«: alle former for kontrol, som den kompetente myndighed eller Fællesskabet gennemfører for at undersøge, om foderstof- og fødevarelovgivningen, samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne, overholdes korrekt (artikel 2, stk. 2, nr. 1), i forordning (EF) nr. 882/2004)

d)

»kompetent myndighed«: den centrale myndighed i en medlemsstat, der er bemyndiget til at tilrettelægge offentlig kontrol, eller en anden myndighed, som er blevet bemyndiget hertil; i givet fald er også den tilsvarende myndighed i et tredjeland omfattet (artikel 2, stk. 2, nr. 4, i forordning (EF) nr. 882/2004)

For så vidt angår plantesundhed omfatter »kompetent myndighed« den »centrale myndighed«, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4, i direktiv 2000/29/EF og de »officielle ansvarlige organer«, der er omhandlet i samme direktivs artikel 2, stk. 1, litra g).

For så vidt angår økologisk produktion af landbrugsprodukter omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (1) dækker »kompetent myndighed« den »myndighed«, der udpeges til at modtage meddelelser, jf. samme forordnings artikel 8, stk. 2, samt den myndighed, der i henhold til forordningens artikel 9, stk. 4, udpeges til at godkende og føre tilsyn med disse organer

e)

»kontrolorgan«: en uafhængig tredjepart, som den kompetente myndighed har delegeret bestemte kontrolopgaver til (artikel 2, stk. 2, nr. 5, i forordning (EF) nr. 882/2004).

For så vidt angår plantesundhed omfatter »kontrolorgan« juridiske personer med delegerede opgaver som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra g), i direktiv 2000/29/EF.

For så vidt angår økologisk produktion af landbrugsprodukter omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 dækker »kontrolorgan«»godkendte private organer« som omhandlet i artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2092/91

f)

»kontrolplan«: en beskrivelse, der er udarbejdet af den kompetente myndighed, og som indeholder generelle oplysninger om dens offentlige kontrolsystems struktur og tilrettelæggelse (artikel 2, stk. 2, nr. 20, i forordning (EF) nr. 882/2004)

g)

»risiko«: en funktion af sandsynligheden for, at en fare har en negativ indvirkning på sundheden, sammenholdt med, hvor alvorlig denne indvirkning er (artikel 3, nr. 9, i forordning (EF) nr. 178/2002).

For så vidt angår plantesundhed skal »risiko« fortolkes i overensstemmelse med direktiv 2000/29/EF.

2.2.   Ud over definitionerne i punkt 2.1 forstås ved anvendelsen af disse retningslinjer ved:

a)

»koordinering«: foranstaltning(er), der træffes for at sikre, at planlægningen og gennemførelsen af de kompetente myndigheders offentlige kontrol er sammenhængende og konsekvent, så den fælles målsætning om en effektiv gennemførelse af den nationale kontrolplan og af EF-lovgivningen reelt fremmes

b)

»produktionskæde«: hele produktionskæden med samtlige »produktions-, tilvirknings- og distributionsled«, jf. definitionen i artikel 3, nr. 16, i forordning (EF) nr. 178/2002, herunder alle led i produktionen af animalske og vegetabilske produkter, der ikke indgår i fødevarekæden

c)

»produktionsled«: ethvert led i produktionskæden for en vare, herunder også import, fra og med primærproduktionen til og med tilvirkningen, fremstillingen, opbevaringen, transporten, distributionen, salget eller leveringen til den endelige forbruger

d)

»sektor«: hele produktionskæden for en bestemt vare eller varegruppe; kan omfatte en eller flere kompetente myndigheders aktiviteter.

3.   VEJLEDNING OM LOVKRAVENE TIL DE NATIONALE KONTROLPLANER

Bemærkning vedrørende henvisninger til EF-forskrifter

Medmindre andet er angivet, skal henvisninger til fællesskabsretsakter i disse retningslinjer forstås som henvisninger til den pågældende retsakt som senest ændret.

3.1.   NATIONALE KONTROLPLANER

3.1.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

Forordning (EF) nr. 882/2004 indeholder følgende bestemmelse i artikel 41:

»For at sikre en effektiv gennemførelse af artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 178/2002, af dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelser samt af artikel 45 i nærværende forordning skal hver medlemsstat udarbejde en enkelt integreret, flerårig, national kontrolplan.«

I artikel 27a i direktiv 2000/29/EF hedder det:

»For så vidt angår dette direktiv og med forbehold af artikel 21 heri finder artikel 41-46 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, i givet fald anvendelse.«

3.1.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

3.1.2.1.   Hvad de nationale kontrolplaner bør dække

De nationale kontrolplaner bør dække alle emner, der er omfattet af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 882/2004, herunder også plantesundhedslovgivning, i den udstrækning dette følger af artikel 27a i direktiv 2000/29/EF. Det skal bemærkes, at når der er tale om foderstof- og fødevarelovgivningen og dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne, skal de nationale kontrolplaner ikke kun omfatte kontrol af lovgivningen om foder- og fødevarehygiejne og -sikkerhed, men al offentlig kontrol vedrørende alle relevante EF-forskrifter.

For så vidt angår den offentlige kontrol med foder og fødevarer bør de nationale kontrolplaner således dække hele foderstof- og fødevarelovgivningen, dvs. også f.eks. foder- og fødevarehygiejne, materialer i kontakt med fødevarer, genetisk modificerede organismer (GMO), bestråling (2), krav til kvalitet og sammensætning i foderstof- og fødevarelovgivningen, mærkning, ernæringsmæssige aspekter, økologisk landbrug, garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (3) samt beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (4). Inden for dyresundhed bør tillige alle sygdomme og andre spørgsmål, der er reguleret ved EF-lovgivningen, være omfattet.

De nationale kontrolplaner bør dække alle relevante varer: fødevarer, foder og nonfoodprodukter af både animalsk og ikke-animalsk oprindelse, herunder animalske biprodukter, og alle produktionsled (således også, alt efter hvad der er relevant, import, primærproduktion, tilvirkning, fremstilling samt opbevaring, transport, distribution og salg eller levering til den endelige forbruger). Hvad angår plantesundhed bør de nationale kontrolplaner dække al kontrol, der er påkrævet i henhold til direktiv 2000/29/EF.

Anvendelsesområdet for de nationale kontrolplaner er belyst yderligere i punkt 5.

3.1.2.2.   Anvendelse på plantesundhedsområdet

I henhold til artikel 27a i direktiv 2000/29/EF finder artikel 41-46 i forordning (EF) nr. 882/2004 anvendelse på plantesundhed. De oplysninger, der er obligatoriske i henhold til samme forordnings artikel 42, stk. 2, litra f)-k), vedrører imidlertid bestemmelser i forordningen, der ikke finder anvendelse på plantesundhedsområdet.

Det skal også bemærkes, jf. artikel 42, stk. 2, litra f), h), i) og k), i forordning (EF) nr. 882/2004, at direktiv 2000/29/EF indeholder tilsvarende eller ligestillede bestemmelser vedrørende plantesundhed. Der henvises til følgende:

Artikel 42, stk. 2, litra f) — delegering af opgaver til kontrolorganer; vejledning om dette emne findes i punkt 3.8 i disse retningslinjer.

Artikel 42, stk. 2, litra h) — uddannelse af personale, der udfører offentlig kontrol; vejledning om dette emne findes i punkt 3.10 i disse retningslinjer.

Artikel 42, stk. 2, litra i) — nærmere beskrevne procedurer; vejledning om dette emne findes i punkt 3.11 i disse retningslinjer.

Artikel 42, stk. 2, litra k) — tilrettelæggelse af samarbejde og gensidig bistand; vejledning om dette emne findes i punkt 3.13 i disse retningslinjer.

De nationale kontrolplaner bør indeholde oplysninger om de foranstaltninger, der træffes for at opfylde de relevante krav i henhold til direktiv 2000/29/EF.

Vejledningen i disse retningslinjer vedrørende kravene i artikel 42, stk. 2, litra c), d) og e), omfatter visse yderligere referencer til bestemmelser i forordning (EF) nr. 882/2004, der ikke finder anvendelse på plantesundhed. I forbindelse med opfyldelsen af disse krav er det ikke nødvendigt at anvende de pågældende retningslinjer i plantesundhedsspørgsmål. For eksempel henvises der i retningslinjerne i punkt 3.6 til kravet om audit hos de kompetente myndigheder i henhold til artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 882/2004, som ikke er obligatoriske på plantesundhedsområdet. Medlemsstater, der foretager sådanne audit, eller som anvender andre af retningslinjerne vedrørende offentlig kontrol på plantesundhedsområdet, kan vælge frivilligt at give disse oplysninger, når de beskriver deres system for plantesundhedskontrol.

3.1.2.3.   Integrerede, flerårige, nationale kontrolplaner

I henhold til artikel 41 i forordning (EF) nr. 882/2004 skal hver medlemsstat udarbejde en enkelt integreret, flerårig, national kontrolplan. Disse nationale kontrolplaner bør gælde for offentlig kontrol, der foretages af alle kompetente myndigheder på alle niveauer (centralt, regionalt og lokalt) i overensstemmelse med allerede etablerede offentlige kontrolsystemer i de enkelte medlemsstater.

For medlemsstater med en decentral forvaltningsstruktur bør det i den nationale kontrolplan skitseres, hvordan man koordinerer de forskellige forvaltningers aktiviteter, så der kan fastlægges en enkelt integreret, national kontrolplan.

Blot at samle de planer, der anvendes af de enkelte kompetente myndigheder eller i de enkelte sektorer, uden at den offentlige kontrol integreres og koordineres internt hos og på tværs af de enkelte kompetente myndigheder og sektorer i forhold til tilsvarende offentlig kontrol, er ikke nok til at opfylde kravet om en enkelt integreret, flerårig, national kontrolplan.

De kompetente myndigheder bør etablere passende ordninger for integreret planlægning, udvikling og koordinering af aktiviteter vedrørende de nationale kontrolplaner. I denne forbindelse bør der blandt andet træffes foranstaltninger til at sende en enkelt national kontrolplan til Kommissionen og identificere et enkelt kontaktpunkt i medlemsstaten, som kan formidle kommunikationen vedrørende den nationale kontrolplan.

De enkelte medlemsstater bør ved udarbejdelsen af den nationale kontrolplan sørge for, at der i forbindelse med planens gennemførelse indsamles dokumentation, som opbevares og stilles til rådighed for ethvert organ, der tager del i audit, samt for Kommissionen efter anmodning herom, så det kan verificeres, at planen er gennemført effektivt. Denne dokumentation bør omfatte en beskrivelse af skriftlige procedurer, skriftligt dokumentationsmateriale og registre med oplysninger om resultaterne af den offentlige kontrol.

3.1.2.4.   Periodicitet (planlægningscyklus)

Det er op til den enkelte medlemsstat at fastsætte anvendelsesperioden for/varigheden af den nationale kontrolplan, som eventuelt kan planlægges, så den falder sammen med andre nationale planlægningsaktiviteter såsom budgetperioden. Den nationale kontrolplan bør indeholde en kort begrundelse for den varighed, der er valgt.

Den nationale kontrolplan bør — for at være flerårig — dække en periode på mindst tre år. I lyset af hvor vanskeligt det er at langtidsplanlægge inden for rammer, der hele tiden ændrer sig, bør en planlægningscyklus være på højst fem år.

Usikkerhed og diverse begrænsninger dikterer, hvor detaljeret den offentlige kontrol kan planlægges for hvert enkelt år i planens anvendelsesperiode. Især kan det for de sidste år af kontrolplanen være nødvendigt at operere med midlertidige konkrete mål/målsætninger for den offentlige kontrol, som så efterfølgende ajourføres løbende i forbindelse med udarbejdelsen af den årsrapport, der skal forelægges i henhold til artikel 44, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004. Der henvises i den forbindelse til bestemmelserne vedrørende tilpasning/ændring af den nationale kontrolplan i samme forordnings artikel 42, stk. 3.

3.2.   GENERELLE KRAV TIL DE NATIONALE KONTROLPLANER

3.2.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

I artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004 hedder det:

»Hver flerårige nationale kontrolplan indeholder generelle oplysninger om opbygningen og tilrettelæggelsen af foderstof- og fødevarekontrolordningerne samt dyresundheds- og dyrevelfærdskontrollen i den pågældende medlemsstat, især om: (…)«

I henhold til artikel 27a i direktiv 2000/29/EF finder den pågældende bestemmelse i forordning (EF) nr. 882/2004 også anvendelse på plantesundhed.

3.2.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

De nationale kontrolplaner skal indeholde generelle oplysninger om strukturen i og tilrettelæggelsen af medlemsstaternes offentlige kontrolsystemer, som omfatter alle sektorer og alle led i foderstof- og fødevareproduktionskæden, dyresundhed, dyrevelfærd og, jf. artikel 27a i direktiv 2000/29/EF, plantesundhed. Om end de nationale kontrolplaner er af overordnet karakter, skal de indeholde specifikke oplysninger om de elementer, der er nævnt i artikel 42, stk. 2, litra a)-k), i forordning (EF) nr. 882/2004. Punkt 3.3 til 3.13 i disse retningslinjer indeholder vejledning om de pågældende elementer. I punkt 3.14 gives der desuden vejledning i tilpasning af de nationale kontrolplaner.

De nationale kontrolplaner træder ikke i stedet for særlige kontrolprogrammer, der gennemføres i henhold til anden relevant EF-lovgivning. Planlægningen og gennemførelsen af sådanne særlige kontrolprogrammer bør dog integreres i den overordnede nationale kontrolplan. De nationale kontrolplaner bør indeholde en generel beskrivelse af opbygningen og tilrettelæggelsen af det offentlige kontrolsystem for hvert af de pågældende specifikke områder, idet beskrivelsen kan indeholde krydsreferencer til de særlige kontrolprogrammer.

3.3.   STRATEGISKE MÅL FOR DE NATIONALE KONTROLPLANER

3.3.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

Artikel 42, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 882/2004 handler om:

»planens strategiske målsætning og om, hvordan dette kommer til udtryk i prioriteringen af kontrolopgaverne og tildelingen af ressourcer«.

I henhold til artikel 27a i direktiv 2000/29/EF finder den pågældende bestemmelse i forordning (EF) nr. 882/2004 også anvendelse på plantesundhed.

3.3.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

I betragtning af at hovedformålet med forordning (EF) nr. 882/2004 er at sikre, at foderstof- og fødevarelovgivningen, dyresundheds- og dyrevelfærdsreglerne og plantesundhedslovgivningen, jf. artikel 27a i direktiv 2000/29/EF, håndhæves effektivt, og eftersom medlemsstaterne har en generel forpligtelse til at håndhæve EF-lovgivningen, bør medlemsstaterne udvikle passende mål og strategier med dette for øje. Disse mål og strategier bør danne grundlag for og kort beskrives i en enkelt integreret, flerårig, national kontrolplan.

Medlemsstaterne kan i deres strategi koncentrere eller prioritere de offentlige kontrolopgaver eller tildelingen af ressourcer om bestemte aktiviteter eller bestemte led i produktionskæden. Koncentrationen eller prioriteringerne bør i givet fald angives og begrundes i den nationale kontrolplan.

3.4.   RISIKOKLASSIFICERING

3.4.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

Artikel 42, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 882/2004 handler om:

»risikoklassificeringen af de pågældende aktiviteter«.

I henhold til artikel 27a i direktiv 2000/29/EF finder den pågældende bestemmelse i forordning (EF) nr. 882/2004 også anvendelse på plantesundhed.

3.4.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

På baggrund af at artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundhed og dyrevelfærd indeholder en bestemmelse om, at der skal foretages offentlig kontrol på grundlag af en risikovurdering og med passende hyppighed, bør det i de nationale kontrolplaner angives, hvilken risikoklassificering der måtte være anvendt til de forskellige aktiviteter, der er omfattet af den offentlige kontrol.

Det skal nævnes, at artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004 ikke finder anvendelse på plantesundhed. Hvis medlemsstaterne gør brug af risikoklassificering i forbindelse med gennemførelsen af offentlig kontrol i henhold til direktiv 2000/29/EF, bør de nationale kontrolplaner dog indeholde en beskrivelse af den anvendte risikoklassificering.

Eventuelt beskrives den risikoklassificeringsprocedure, medlemsstaten har anvendt, i store træk i den nationale kontrolplan. Disse oplysninger vil på et senere tidspunkt kunne bruges til at udvikle retningslinjer for identificering af risikobaserede prioriteringer og de mest effektive offentlige kontrolprocedurer, jf. artikel 43, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 882/2004.

3.5.   UDPEGELSE AF KOMPETENTE MYNDIGHEDER

3.5.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

Artikel 42, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 882/2004 handler om:

»udpegelsen af kompetente myndigheder og deres opgaver på centralt, regionalt og lokalt plan samt om de ressourcer, der er til rådighed for de pågældende myndigheder«.

I henhold til artikel 27a i direktiv 2000/29/EF finder den pågældende bestemmelse i forordning (EF) nr. 882/2004 også anvendelse på plantesundhed.

3.5.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

De nationale kontrolplaner bør indeholde en samlet oversigt over de kompetente myndigheders struktur og ansvarsområder.

De nationale kontrolplaner bør:

a)

identificere de organisationer eller eventuelt de kategorier af organisationer, der er udpeget som kompetente myndigheder med ansvar for offentlig kontrol; alle kompetente myndigheder eller eventuelt kategorien af kompetente myndigheder på alle niveauer (centralt, regionalt og lokalt) samt alle kontrolorganer, der har fået delegeret offentlige kontrolopgaver vedrørende plantesundhed, bør identificeres

b)

beskrive fordelingen af offentlige kontrolopgaver og ansvarsområder for hele foderstof- og fødevareproduktionskæden samt for dyresundhed, dyrevelfærd og plantesundhed

c)

oplyse, hvilke ressourcer der er til rådighed for de kompetente myndigheder (jf. dette punkt, fjerde afsnit)

d)

angive, hvilke nationale referencelaboratorier der er udpeget i henhold til artikel 33, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004, hvilke områder de har fået tildelt ansvaret for, samt hvilken kompetent myndighed der er ansvarlig for det enkelte laboratorium.

Oplysningerne i litra a)-d) kan eventuelt illustreres med en integreret organisatorisk oversigt over de kompetente myndigheder på nationalt plan og deres respektive opgaver og ansvarsområder.

Beskrivelsen af, hvilke ressourcer der er til rådighed for de kompetente myndigheder, bør omfatte menneskelige ressourcer samt støttefaciliteter og -tjenester, såsom særlige it-systemer og laboratorie-, diagnosticerings-, forsknings- og uddannelsesfaciliteter og -tjenester. De menneskelige ressourcer bør angives som godkendte fuldtidsstillinger eller såkaldte fuldtidsækvivalenter. De faciliteter og tjenester, der er til rådighed, kan kvantificeres efter tjenesteniveau, laboratoriekapacitet og spektret af analyseaktiviteter, som de dækker, og hvis det er relevant, kan oplysningerne gives for forholdene på nationalt eller regionalt plan, med angivelse af, hvor mange kompetente myndigheder der deles om faciliteterne.

Planen skal ikke nødvendigvis indeholde en udtømmende liste over de officielle laboratorier, der er udpeget til at foretage analyser af prøver udtaget som led i den offentlige kontrol, men den kompetente myndighed bør føre en sådan liste og stille den til rådighed i forbindelse med EF-audit og -tilsyn.

For at opfylde dette krav bør medlemsstaterne inkludere organisationer, der er ligestillet med kompetente myndigheder, jf. artikel 1, stk. 4, og artikel 2, stk. 1, litra g), i direktiv 2000/29/EF samt artikel 8, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2092/91.

3.6.   ALMINDELIG OPBYGNING OG FORVALTNING

3.6.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

Artikel 42, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 882/2004 handler om:

»den almindelige opbygning og forvaltning af offentlig kontrol på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder offentlig kontrol i de enkelte virksomheder«.

I henhold til artikel 27a i direktiv 2000/29/EF finder den pågældende bestemmelse i forordning (EF) nr. 882/2004 også anvendelse på plantesundhed.

3.6.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

I henhold til artikel 42, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 882/2004 skal den nationale kontrolplan for hver af de organisationer, der er udpeget som kompetent myndighed, indeholde generelle oplysninger om organisationens opbygning og struktur på alle niveauer, hvis det er relevant under hensyntagen til de specifikke krav i forordning (EF) nr. 882/2004. Der kan gives generiske (fælles) oplysninger for en kategori af kompetente myndigheder på regionalt og/eller lokalt plan, hvis de kompetente myndigheder i den pågældende kategori grundlæggende er ens i deres opbygning og struktur. Den nationale kontrolplan bør indeholde en beskrivelse af, hvordan den offentlige kontrol, herunder importkontrollen, er opbygget og forvaltes på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Såfremt det er hensigtsmæssigt med henblik på udarbejdelsen af den nationale kontrolplan, kan oplysningerne om den offentlige kontrols opbygning og forvaltning gives under overskrifterne foderstof- og fødevarelovgivning, dyresundhedslovgivning, dyrevelfærdslovgivning og plantesundhedslovgivning.

3.6.2.1.   De nationale kontrolplaner bør indeholde generelle oplysninger om:

a)

de kompetente myndigheders opbygning

b)

de kompetente myndigheders hierarkiske struktur og rapporteringsordninger internt og indbyrdes samt i forhold til kontrolorganer

c)

kontrolforanstaltninger, der skal sikre kvalitet, upartiskhed, sammenhæng og effektivitet i den offentlige kontrol på alle niveauer hos de kompetente myndigheder og disse imellem, dvs. også på tværs af regionale og/eller lokale myndigheder, jf. artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 882/2004

d)

for så vidt angår plantesundhed de retlige og administrative beføjelser, de kompetente myndigheder og kontrolorganer har til at håndhæve de gældende bestemmelser (for andre områder behandles dette emne i punkt 3.9)

e)

proceduren for udpegelse af laboratorier til analyse af prøver udtaget som led i den offentlige kontrol samt foranstaltninger til at sikre, at de pågældende laboratorier opfylder og drives i overensstemmelse med de europæiske standarder, der er nævnt i artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004

f)

foranstaltninger til at sikre, at nationale referencelaboratorier udpeget i henhold til artikel 33, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004 opfylder og drives i overensstemmelse med bestemmelserne i samme forordnings artikel 33.

Den nationale kontrolplan bør beskrive, hvordan audit hos de kompetente myndigheder med henblik på i overensstemmelse med artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 882/2004 at sikre, at den offentlige kontrol er effektiv og hensigtsmæssig, tilrettelægges og styres på nationalt, regionalt og lokalt plan.

3.6.2.2.   De nationale kontrolplaner bør indeholde en beskrivelse af de ordninger, der er etableret for at sikre, at:

a)

der gennemføres interne eller eksterne audit hos de kompetente myndigheder

b)

de kompetente myndigheder træffer passende foranstaltninger på baggrund af resultaterne af de audit, der er omhandlet i litra a)

c)

de audit, der er omhandlet i litra a), underkastes en uafhængig undersøgelse og gennemføres på en gennemskuelig måde.

Der bør i de pågældende ordninger tages hensyn til retningslinjerne med kriterier for gennemførelsen af audit som fastlagt i Kommissionens beslutning 2006/677/EF.

3.7.   KONTROLORDNINGER OG KOORDINERING AF AKTIVITETER

3.7.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

Artikel 42, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 882/2004 handler om:

»kontrolordningerne for de forskellige sektorer og koordineringen af de forskellige tjenester hos de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for den offentlige kontrol i disse sektorer«.

I henhold til artikel 27a i direktiv 2000/29/EF finder den pågældende bestemmelse i forordning (EF) nr. 882/2004 også anvendelse på plantesundhed.

3.7.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

3.7.2.1.   Tilrettelæggelsen af offentlig kontrol

3.7.2.1.1.   Der bør ved tilrettelæggelsen af de offentlige kontrolordninger tages hensyn til følgende:

a)

behovet for at fastlægge arten og hyppigheden af samt tidspunkterne for og formålet med den offentlige kontrol med henblik på mest effektivt at sikre, at foderstof- og fødevarelovgivningen, dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne og plantesundhedslovgivningen overholdes

b)

betydningen af at prioritere i forbindelse med fordelingen af ressourcer mellem de enkelte opgaver

c)

særlige nationale kontrolplaner eller -programmer, der gennemføres i henhold til EF-lovgivning

d)

eventuelle særlige nationale programmer for bekæmpelse eller udryddelse af sygdomme

e)

eventuelle relevante risikoklassificeringer.

3.7.2.1.2.   Den nationale kontrolplan bør indeholde oplysninger om:

a)

de offentlige kontrolordninger, der anvendes i de forskellige sektorer, og navnlig:

i)

anvendte offentlige kontrolmetoder og -teknikker, f.eks. overvågning, opsyn, verifikation, audit, tilsyn, prøveudtagning og analyse, under hensyntagen til kravene i artikel 10 og 11 i forordning (EF) nr. 882/2004, samt oplysninger om, hvor og hvornår disse offentlige kontrolmetoder og -teknikker anvendes

ii)

hyppigheden eller eventuelt kriterierne for fastsættelse af hyppigheden samt karakteren af den offentlige kontrol

iii)

omfanget og den faktiske gennemførelse af offentlig importkontrol af alle foderstoffer og fødevarer, dyr og animalske produkter

b)

hvordan risikoklassificeringen, jf. punkt 3.4.1, bruges til at målrette den offentlige kontrol i praksis

c)

hvordan de offentlige kontrolordninger vedrørende horisontale EF-forskrifter og særlige kontrolprogrammer som omhandlet i punkt 3.2.2 er integreret i den offentlige kontrol, der foretages i hver enkelt relevant sektor eller undersektor; hvis to eller flere sektorer eller undersektorer er omfattet, bør de forskellige sektorer eller undersektorer »sammenkædes«.

3.7.2.2.   Koordinering og samarbejde

Der bør opereres med ordninger, der sikrer en effektiv koordinering af aktiviteter og samarbejde internt hos og mellem de kompetente myndigheder, især i spørgsmål, der kræver en fælles indsats eller samarbejde mellem en kompetent myndigheds forskellige tjenester eller mellem forskellige kompetente myndigheder. Disse ordninger bør desuden bidrage til at sikre kvalitet, upartiskhed, sammenhæng og effektivitet i den offentlige kontrol. Først og fremmest bør der gives oplysninger om de overordnede foranstaltninger til forvaltning af forbindelserne mellem de forskellige kompetente myndigheder, der er ansvarlige for diverse undersektorer eller led i produktionskæden, og om foranstaltningerne til at sikre et effektivt samarbejde i sammenhænge, hvor beføjelser er tillagt eller deles med regionale og/eller lokale kompetente myndigheder.

De nationale kontrolplaner bør indeholde oplysninger om:

a)

foranstaltninger, der skal sikre et effektivt samarbejde og en effektiv koordinering af aktiviteterne i praksis internt hos en kompetent myndighed, mellem to eller flere kompetente myndigheder med ansvarsområder i samme sektor og navnlig, hvor en medlemsstat overdrager beføjelser til at gennemføre offentlig kontrol til en myndighed, der ikke er den centrale kompetente myndighed, mellem de relevante centrale, regionale og lokale myndigheder, jf. artikel 4, stk. 3, og artikel 5 i forordning (EF) nr. 882/2004 og artikel 2, stk. 1, litra g), i direktiv 2000/29/EF; der oplyses bl.a. om formelle aftaler om koordinering af aktiviteter og sikring af sammenhængen i den offentlige kontrol, herunder møder, fælles udvalg og forbindelsesgrupper, og betingelser for fælles aftaler eller tiltag

b)

fælles uddannelsesinitiativer for personale, der udfører offentlig kontrol, f.eks. kurser af teknisk art og kurser i tilsyn med kontroltjenester, kvalitetsstyring og audit, hvis det er relevant

c)

eventuelt fælles adgang til laboratorie- og diagnosticeringsfaciliteter

d)

eventuelt forvaltning og anvendelse af fælles nationale databaser

e)

de områder, hvor koordineringen og kommunikationen mellem de kompetente myndigheder er af central betydning, herunder:

i)

oplysninger om iværksatte foranstaltninger til at sikre, at de pågældende aktiviteter gennemføres effektivt, så der ikke opstår huller i den offentlige kontrol

ii)

hvordan de nødvendige oplysninger udveksles mellem de kompetente myndigheder med henblik på at sikre kontinuitet og sammenhæng i den offentlige kontrol og sikre, at sporbarhedsordningerne fungerer effektivt.

3.8.   DELEGERING AF OPGAVER TIL KONTROLORGANER

3.8.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

Artikel 42, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 882/2004 handler om:

»delegering af opgaver til kontrolorganer, hvis det er relevant«.

I henhold til artikel 27a i direktiv 2000/29/EF finder den pågældende bestemmelse i forordning (EF) nr. 882/2004 også anvendelse på plantesundhed for så vidt angår officielle ansvarlige organer udpeget i henhold til samme direktivs artikel 2, stk. 1, litra g).

3.8.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

De nationale kontrolplaner bør, i det omfang det er relevant:

a)

identificere de kompetente myndigheder, der delegerer offentlige kontrolopgaver til kontrolorganer

b)

angive, hvilke opgaver der helt specifikt delegeres til hver enkelt kategori af kontrolorganer

c)

beskrive de ordninger, der er etableret for at sikre, at de delegerende kompetente myndigheder og kontrolorganerne opfylder de relevante krav i:

i)

artikel 5, stk. 2, litra b), c), d) og f), og artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 882/2004

ii)

kapitel II, punkt 2, i bilag II til forordning (EF) nr. 882/2004

iii)

artikel 2, stk. 1, litra g), i direktiv 2000/29/EF for så vidt angår plantesundhed

iv)

artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2092/91 for så vidt angår økologisk landbrug

v)

artikel 15 i forordning (EF) nr. 509/2006 for så vidt angår garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

vi)

artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 for så vidt angår beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer.

Hvis de samme offentlige kontrolopgaver er delegeret til flere forskellige kontrolorganer, kan delegeringen af de pågældende opgaver i den nationale kontrolplan angives efter kategori af kontrolorganer.

De relevante kompetente myndigheder bør, selvom denne mulighed vælges, føre en samlet, ajourført liste over kontrolorganer med delegerede offentlige kontrolopgaver og stille denne liste til rådighed i forbindelse med audit og tilsyn.

3.9.   OPFYLDELSE AF KRITERIER

3.9.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

Artikel 42, stk. 2, litra g), i forordning (EF) nr. 882/2004 handler om:

»metoderne til at sikre opfyldelse af kriterierne i artikel 4, stk. 2«.

3.9.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

Kravet gælder ikke for offentlig kontrol vedrørende plantesundhed. De nationale kontrolplaner bør indeholde en beskrivelse af de metoder, der anvendes til at sikre, at organisationer udpeget som kompetente myndigheder fuldt ud opfylder kravene i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004.

Den nationale kontrolplan bør først og fremmest beskrive de ordninger, der er etableret for at sikre følgende for alle kompetente myndigheder:

a)

At der føres effektiv og hensigtsmæssig offentlig kontrol i alle led i produktionen, tilvirkningen og distributionen af dyr, fødevarer, foderstoffer og planter og i forbindelse med anvendelsen af foderstoffer, jf. artikel 4, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 882/2004.

b)

At der er truffet foranstaltninger til at sikre, at det personale, der udfører den offentlige kontrol, ikke har interessekonflikter, som ville kunne svække deres objektivitet og uafhængighed eller deres professionelle dømmekraft, og til at tackle de interessekonflikter, der alligevel måtte opstå, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 882/2004.

c)

At der er etableret ordninger, der skal sikre, at eksternt eller kontraktansat personale, der varetager offentlige kontrolopgaver, udfører deres arbejde med samme grad af uafhængighed og ansvarlighed som fastansat personale.

d)

At alle kompetente myndigheder råder over eller har adgang til passende laboratorieanalysekapacitet og et tilstrækkeligt antal medarbejdere med passende kvalifikationer og erfaring, således at offentlig kontrol og kontrolopgaver kan varetages i praksis på en effektiv måde, jf. artikel 4, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 882/2004.

e)

At alle kompetente myndigheder har hensigtsmæssige og korrekt vedligeholdte faciliteter og hjælpemidler, således at medarbejderne kan varetage offentlig kontrol i praksis på en effektiv måde, jf. artikel 4, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 882/2004.

f)

At de har tilstrækkelige retlige beføjelser til at foretage offentlig kontrol, jf. artikel 4, stk. 2, litra e), under hensyntagen til kravene i artikel 8, stk. 2, og artikel 54 og 55 i forordning (EF) nr. 882/2004, herunder beføjelser til at aflægge besøg i virksomheder, at undersøge dyr, planter, produkter, registre eller andre dokumenter, også i elektronisk form, at udtage prøver samt at træffe passende foranstaltninger ved mistanke om eller påvisning af manglende overholdelse, herunder iværksættelse af sanktioner, som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

g)

At der er udarbejdet beredskabsplaner, og at de kompetente myndigheder er klar til at anvende planerne i krisesituationer, jf. artikel 4, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 882/2004.

h)

At foderstof- og fødevarevirksomhedslederne er forpligtet til at underkaste sig et tilsyn, der udføres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004, og til at bistå den kompetente myndigheds personale ved udførelsen af deres opgaver, jf. artikel 4, stk. 2, litra g), i forordning (EF) nr. 882/2004.

3.10.   UDDANNELSE AF PERSONALE, DER UDFØRER OFFENTLIG KONTROL

3.10.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

Artikel 42, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 882/2004 handler om:

»uddannelse af personale, der udfører offentlig kontrol, jf. artikel 6«.

I henhold til artikel 27a i direktiv 2000/29/EF finder den pågældende bestemmelse i forordning (EF) nr. 882/2004 også anvendelse på plantesundhed for så vidt angår kravene i artikel 2, stk. 1, litra i), i direktiv 2000/29/EF og i punkt 1 og 2 i bilaget til Kommissionens direktiv 98/22/EF (5).

3.10.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

For så vidt angår foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundhed og dyrevelfærd bør de nationale kontrolplaner beskrive de systemer eller ordninger, der er etableret for at sikre, at det personale, der foretager offentlig kontrol, får eller allerede har fået uddannelse som fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 882/2004.

De nationale kontrolplaner bør for alle sektorer, og altså også plantesundhed, beskrive de foranstaltninger, der er truffet til at sikre, at alt personale, der udfører offentlige kontrolopgaver, har de nødvendige kvalifikationer samt den nødvendige uddannelse og kompetence til at foretage den pågældende kontrol effektivt.

For så vidt angår plantesundhed bør de nationale kontrolplaner især beskrive, hvordan man har opfyldt kravene i artikel 2, stk. 1, litra i), i direktiv 2000/29/EF og i punkt 1 og 2 i bilaget til direktiv 98/22/EF.

De nationale kontrolplaner bør for alle sektorer beskrive de systemer eller ordninger, der er etableret med henblik på at:

a)

fastlægge uddannelsesbehovene for det personale, der foretager den offentlige kontrol

b)

gennemføre og evaluere de relevante uddannelsesinitiativer

c)

dokumentere uddannelsesinitiativerne til revisionsformål.

Dokumentationen for de uddannelsesinitiativer, der gennemføres af de kompetente myndigheder, bør omfatte registrering af oplysninger om kursusemner og -niveau, kursernes varighed og antallet af deltagere. Fortegnelserne med disse oplysninger bør holdes ajour og stilles til rådighed i forbindelse med audit og tilsyn.

Ved delegering af offentlige kontrolopgaver til kontrolorganer bør det sikres, at de pågældende kontrolorganers personale har den nødvendige uddannelse, de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige kompetence til at udføre de pågældende opgaver effektivt (se også punkt 3.8.2).

3.11.   NÆRMERE BESKREVNE PROCEDURER

3.11.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

Artikel 42, stk. 2, litra i), i forordning (EF) nr. 882/2004 handler om:

»de nærmere beskrevne procedurer, jf. artikel 8 og 9«.

I henhold til artikel 27a i direktiv 2000/29/EF finder den pågældende bestemmelse i forordning (EF) nr. 882/2004 også anvendelse på plantesundhed for så vidt angår kravene i punkt 1, litra a) og b), i bilaget til direktiv 98/22/EF.

3.11.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

For så vidt angår foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundhed og dyrevelfærd bør den nationale kontrolplan beskrive de systemer eller ordninger, der er etableret for at sikre en effektiv gennemførelse af kravene i artikel 8, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 882/2004 vedrørende nærmere beskrevne procedurer og i samme forordnings artikel 9 vedrørende rapporter om den offentlige kontrol.

For så vidt angår plantesundhed bør de nationale kontrolplaner først og fremmest beskrive de systemer eller ordninger, der er etableret for at sikre en effektiv gennemførelse af punkt 1, litra a) og b), i bilaget til direktiv 98/22/EF.

3.11.2.1.   De nationale kontrolplaner bør for alle sektorer beskrive de systemer eller ordninger, der er etableret for at sikre, at:

a)

de relevante nærmere beskrevne procedurer er let tilgængelige for:

i)

alt personale, der foretager offentlig kontrol

ii)

de pågældende kompetente myndigheder

iii)

den centrale kompetente myndighed

iv)

ethvert organ, der tager del i audit

v)

Kommissionen efter anmodning.

b)

nærmere beskrevne procedurer revurderes og opdateres med passende mellemrum.

Den kompetente myndighed bør føre en samlet liste/et samlet register over de nærmere beskrevne procedurer og stille listen/registeret til rådighed i forbindelse med audit og tilsyn.

3.11.2.2.   De nationale kontrolplaner bør for alle sektorer beskrive de systemer eller ordninger, der er etableret for at sikre, at gennemførelsen og resultaterne af den offentlige kontrol registreres, jf. artikel 9, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 882/2004, og at de registrerede oplysninger arkiveres og er umiddelbart tilgængelige for:

a)

alt personale, der foretager den pågældende offentlige kontrol

b)

den pågældende kompetente myndighed

c)

den centrale kompetente myndighed

d)

ethvert organ, der tager del i audit

e)

Kommissionen efter anmodning.

3.12.   BEREDSKABSPLANER

3.12.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

Artikel 42, stk. 2, litra j), i forordning (EF) nr. 882/2004 handler om:

»beredskabsplanernes opbygning og måde at fungere på i tilfælde af krisesituationer i forbindelse med dyre- eller fødevarebårne sygdomme, forekomst af foderstof- og fødevareforurening og andre risici for menneskers sundhed«.

3.12.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

Kravet gælder ikke for offentlig kontrol vedrørende plantesundhed.

3.12.2.1.   Dette punkt vedrører især de beredskabsplaner, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra f), og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004, men også andre relevante EF-forskrifter indeholder krav om beredskabsplaner, som f.eks.:

a)

Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (6)

b)

Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (7)

c)

Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (8).

3.12.2.2.   De nationale kontrolplaner bør:

a)

oplyse om hver af de sektorer, som der foreligger specifikke beredskabsplaner for

b)

angive, hvad hver enkelt beredskabsplan omfatter

c)

angive, hvilke(t) organ(er) der er ansvarligt/ansvarlige for udarbejdelsen og opdateringen af hver enkelt beredskabsplan

d)

beskrive det system eller de ordninger, der er etableret til formidling af beredskabsplanerne og gennemførelse af de uddannelsestiltag, der er hensigtsmæssige med henblik på gennemførelsen af planerne.

Det er til gengæld ikke nødvendigt at vedlægge en kopi af de enkelte beredskabsplaner.

De pågældende foranstaltninger kan eventuelt beskrives ved hjælp af en organisatorisk oversigt, en tabel eller et andet enkelt format.

3.13.   TILRETTELÆGGELSE AF SAMARBEJDE OG GENSIDIG BISTAND

3.13.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

Artikel 42, stk. 2, litra k), i forordning (EF) nr. 882/2004 handler om:

»samarbejdets og den gensidige bistands tilrettelæggelse«.

I henhold til artikel 27a i direktiv 2000/29/EF finder den pågældende bestemmelse i forordning (EF) nr. 882/2004 også anvendelse på plantesundhed for så vidt angår kravene i artikel 12, stk. 4, andet afsnit, artikel 13c, stk. 2, litra c), og artikel 16, stk. 1 og 2, i direktiv 2000/29/EF.

3.13.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

3.13.2.1.   For så vidt angår foderstof- og fødevarelovgivningen bør de nationale kontrolplaner:

a)

beskrive de generelle ordninger, der er etableret for at sikre, at kravene i artikel 34-39 i forordning (EF) nr. 882/2004 er opfyldt

b)

identificere det eller de udpegede forbindelsesorganer og disses respektive ansvarsområder eller kompetence.

3.13.2.2.   For så vidt angår dyresundhed (veterinærkontrol og zooteknisk kontrol) bør de nationale kontrolplaner beskrive de generelle ordninger, der er etableret for at sikre, at kravene i Rådets direktiv 89/608/EØF (9) er opfyldt.

3.13.2.3.   For så vidt angår plantesundhed bør de nationale kontrolplaner beskrive de ordninger, der er etableret for at opfylde bestemmelserne i artikel 12, stk. 4, andet afsnit, artikel 13c, stk. 2, litra c), og artikel 16, stk. 1 og 2, i direktiv 2000/29/EF.

3.14.   TILPASNING AF DE NATIONALE KONTROLPLANER

3.14.1.   RELEVANTE EF-FORSKRIFTER

I artikel 42, stk. 3, i forordning (EF) nr. 882/2004 hedder det:

»De flerårige nationale kontrolplaner kan tilpasses under gennemførelsen. Tilpasningerne kan foretages på baggrund af eller for at tage hensyn til faktorer såsom:

a)

ny lovgivning

b)

forekomst af nye sygdomme eller andre sundhedsrisici

c)

væsentlige ændringer af den kompetente nationale myndigheds struktur, forvaltning eller drift

d)

resultaterne af medlemsstaternes offentlige kontrol

e)

resultaterne af den fællesskabskontrol, der foretages i henhold til artikel 45

f)

ændringer af de retningslinjer, der er omhandlet i artikel 43

g)

videnskabelige resultater

h)

resultaterne af et audit, udført af et tredjeland i en medlemsstat.«

I henhold til artikel 27a i direktiv 2000/29/EF finder den pågældende bestemmelse i forordning (EF) nr. 882/2004 også anvendelse på plantesundhed.

3.14.2.   VEJLEDNING/BESKRIVELSE AF KRAV

Medlemsstaterne bør være opmærksomme på deres forpligtelse til at overveje tilpasninger af den nationale kontrolplan under gennemførelsen på baggrund af de faktorer, der er nævnt i artikel 42, stk. 3, artikel 44, stk. 5, og artikel 45, stk. 5, i forordning (EF) nr. 882/2004, og til at medtage eventuelle senere justeringer i den årsrapport, der er omhandlet i samme forordnings artikel 44, stk. 1.

Den nationale kontrolplan bør derfor beskrive:

a)

den procedure for revision af den nationale kontrolplan, der bør gennemføres hvert år som led i udarbejdelsen af årsrapporten om gennemførelsen af den nationale kontrolplan

b)

hvordan resultaterne af de obligatoriske audit hos de nationale kompetente myndigheder i henhold til artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 882/2004 bruges i denne proces.

4.   VEJLEDNING I OPSTILLING AF DE ENKELTE INTEGREREDE, FLERÅRIGE, NATIONALE KONTROLPLANER

For at sikre konsekvens og sammenhæng i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den offentlige kontrol bør den enkelte integrerede, flerårige, nationale kontrolplan udarbejdes i overensstemmelse med nedenstående format.

4.1.   TITEL

Enkelt integreret, flerårig, national kontrolplan forelagt af … (medlemsstatens navn) for perioden … til … (planens anvendelsesperiode).

4.2.   KONTAKTPUNKT I MEDLEMSSTATEN: (MED ANSVAR FOR KOMMUNIKATION VEDRØRENDE PLANEN)

Kontaktpunkt: (afdeling eller kontor under en navngiven myndighed eller (eventuelt) navngiven embedsmand)

Adresse:

 

E-mail:

 

Tlf.

 

Fax

 

4.3.   PLANENS INDHOLD

4.3.1.

OVERORDNEDE NATIONALE STRATEGISKE MÅL

4.3.2.

UDPEGELSE AF KOMPETENTE MYNDIGHEDER, NATIONALE REFERENCELABORATORIER OG KONTROLORGANER

4.3.3.

TILRETTELÆGGELSE OG FORVALTNING AF DE KOMPETENTE MYNDIGHEDERS OFFENTLIGE KONTROL

4.3.4.

BEREDSKABSPLANER OG GENSIDIG BISTAND

4.3.5.

AUDIT HOS DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER

4.3.6.

FORANSTALTNINGER TIL AT SIKRE, AT KRITERIERNE I FORORDNING (EF) NR. 882/2004 ER OPFYLDT

4.3.7.

REVISION OG TILPASNING AF DE NATIONALE KONTROLPLANER

4.3.1.   OVERORDNEDE NATIONALE STRATEGISKE MÅL

Vejledning findes i:

Punkt 3.1

Nationale kontrolplaner

Punkt 3.3

Strategiske mål for den nationale kontrolplan

Angiv de strategiske mål, f.eks.

 

Mål 1

 

Mål 2

 

Mål 3 osv.

4.3.2.   UDPEGELSE AF KOMPETENTE MYNDIGHEDER, NATIONALE REFERENCELABORATORIER OG BEMYNDIGEDE KONTROLORGANER

Vejledning findes i:

Punkt 3.5

Udpegelse af kompetente myndigheder

Punkt 3.8

Delegering af opgaver til kontrolorganer

Udpegede kompetente myndigheder (udpegelse, struktur og opbygning på nationalt plan)

Oversigt over:

kompetence/ansvarsområder

rapporterings- og kommunikationskanaler

Struktur, ansvarsområder, rapporterings- eller kommunikationskanaler osv. kan beskrives ved hjælp af organisatoriske oversigter eller tabeller

Delegering af offentlige kontrolopgaver til kontrolorganer

Ansvarlig kompetent myndighed

Kontrolorganer eller eventuelt kategori af kontrolorganer

Delegerede offentlige kontrolopgaver

 

 

 

Beskriv iværksatte foranstaltninger, der skal sikre, at de lovmæssige krav vedrørende delegering af kontrolopgaver til kontrolorganer er overholdt

Nationale referencelaboratorier: (10)

Dette krav gælder ikke for offentlig kontrol vedrørende plantesundhed.

Nationale referencelaboratorier

Ansvarlig kompetent myndighed

Tildelte analyseaktiviteter

 

 

 

Beskriv, hvilke kvalitetskontrol- eller kvalitetsstyringssystemer det enkelte nationale referencelaboratorium anvender.

Beskriv de foranstaltninger vedrørende planlægning og gennemførelse af præstationsprøvninger/ringtest og eventuelt det program for præstationsprøvninger/ringtest, der skal anvendes under gennemførelsen af den nationale kontrolplan.

Beskriv iværksatte foranstaltninger, der skal sikre, at nationale referencelaboratorier udpeget i henhold til artikel 33, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004 opfylder og drives i overensstemmelse med bestemmelserne i samme forordnings artikel 33.

4.3.3.   TILRETTELÆGGELSE OG FORVALTNING AF DE KOMPETENTE MYNDIGHEDERS OFFENTLIGE KONTROL

Vejledning findes i:

Punkt 3.2

Generelle krav til de nationale kontrolplaner

Punkt 3.4

Risikoklassificering

Punkt 3.6

Almindelig opbygning og forvaltning

Punkt 3.7

Kontrolordninger og koordinering af aktiviteter

Punkt 3.9

Opfyldelse af kriterier

Punkt 3.10

Uddannelse af personale, der udfører offentlig kontrol

Punkt 3.11

Nærmere beskrevne procedurer

Kompetent myndighed (udfyldes for hver udpeget kompetent myndighed; oplysningerne kan dog gives for forholdene på nationalt eller regionalt plan for den samme kategori af regionale eller lokale kompetente myndigheder)

Følgende beskrives:

intern organisation og opbygning (i store træk)

menneskelige ressourcer, der er til rådighed til gennemførelse af offentlig kontrol (fuldtidsækvivalenter)

ressourcer til støtte for den offentlige kontrol

laboratoriefaciliteter

andre ressourcer/anden infrastruktur

(alt efter hvad der er relevant)

Oplysningerne om de kompetente myndigheder kan gives på sektorbasis (fødevarer/foder/dyresundhed/dyrevelfærd/plantesundhed) — f.eks. som følger:

 

Sektor (dvs. fødevarer/foder/dyresundhed/dyrevelfærd/plantesundhed, alt efter hvad der er relevant)

 

Centrale kompetente myndigheder (CKM)

 

Kompetent myndighed — CKM 1

 

Kompetent myndighed — CKM 2

 

osv.

 

Regionale kompetente myndigheder (RKM) (f.eks. forbundsstats-/provinsmyndigheder)

 

Kompetent myndighed — RKM 1, 2, 3 …, og/eller

 

Kompetent myndighed — »RKM, kategori 1, 2, 3 …«

 

osv.

 

Lokale kompetente myndigheder (LKM) (f.eks. distriktsmyndigheder/kommunale myndigheder)

 

Kompetent myndighed — LKM 1 eller kategori 1

 

Kompetent myndighed — LKM 2 eller kategori 2

 

osv.

Laboratorier (bortset fra nationale referencelaboratorier):

Beskriv procedurerne for:

udpegelse af laboratorier

sikring af, at gældende krav til officielle laboratorier er opfyldt

Kontrolsystemer (efter sektor — inklusive eventuelle horisontale ordninger)

For hver af nedenstående sektorer beskrives:

kontrolmetoder og -teknikker (angiv også, hvor og hvornår de anvendes)

kontrolprioriteringer, fordeling af ressourcer og hvordan der er gjort brug af risikoklassificering ved disse dispositioner

kontrollen med planlagte foranstaltninger, herunder rapporteringsordninger

foranstaltninger til gennemførelse af horisontal lovgivning på tværs af de forskellige sektorer/undersektorer

hvordan eventuelle særlige kontrolplaner eller -programmer, som er påkrævet i henhold til EF-lovgivningen, er integreret i kontrolsystemerne for de relevante sektorer eller undersektorer

1.

Kontrolsystem vedrørende fødevarelovgivningen

2.

Kontrolsystem vedrørende foderstoflovgivningen

3.

Kontrolsystem vedrørende dyresundhedslovgivningen

4.

Kontrolsystem vedrørende dyrevelfærdslovgivningen

5.

Kontrolsystem vedrørende plantesundhedslovgivningen

Vedrørende kontrolsystemerne beskrives de foranstaltninger, der skal sikre:

koordineringen mellem kompetente myndigheder med sammenfaldende ansvarsområder

et effektivt samarbejde internt hos og mellem de kompetente myndigheder

at alle områder, hvor der er behov for koordinering og samarbejde både internt hos og mellem de kompetente myndigheder, er dækket

Uddannelsestiltag (Disse kan angives for hver enkelt kompetent myndighed eller — hvor systemer svarer til hinanden indbyrdes — for hver enkelt kategori af kompetente myndigheder. Hvor det er relevant, kan oplysningerne om uddannelsestiltag gives på sektorbasis.)

Beskriv foranstaltningerne til at:

fastlægge uddannelsesbehovene

gennemføre en eller flere uddannelsesplaner

registrere og evaluere uddannelsestiltag

4.3.4.   BEREDSKABSPLANER OG GENSIDIG BISTAND

Vejledning findes i:

Punkt 3.12

Beredskabsplaner

Punkt 3.13

Tilrettelæggelse af samarbejde og gensidig bistand

Dette afsnit bør udfyldes for situationen/tiltag på nationalt plan

Beredskabsplaner: (gælder ikke plantesundhed)

Følgende beskrives:

sektorer/emner/områder, som der foreligger beredskabsplaner for

hvad der er omfattet af de enkelte beredskabsplaner

den eller de ansvarlige kompetente myndigheder

oplysnings- og uddannelsestiltag, der skal sikre en effektiv gennemførelse, herunder øvelser

Foranstaltninger vedrørende gensidig bistand

Forbindelsesorgan(er)

Ansvarsområde

 

 

4.3.5.   AUDIT HOS DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER (GÆLDER IKKE PLANTESUNDHED)

Vejledning findes i:

Punkt 3.6

Almindelig opbygning og forvaltning

Beskriv foranstaltningerne til at:

gennemføre interne eller eksterne audit hos de kompetente myndigheder, med oplysninger om hyppigheden og arten af disse audit

sikre, at de kompetente myndigheder træffer passende foranstaltninger på baggrund af resultaterne af disse audit

sikre, at disse audit underkastes en uafhængig undersøgelse og gennemføres på en gennemskuelig måde.

4.3.6.   FORANSTALTNINGER TIL AT SIKRE, AT KRITERIERNE I FORORDNING (EF) NR. 882/2004 ER OPFYLDT (GÆLDER IKKE PLANTESUNDHED)

Vejledning findes i:

Punkt 3.9

Opfyldelse af kriterier

Punkt 3.11

Nærmere beskrevne procedurer

Beskriv iværksatte foranstaltninger, der skal sikre:

upartiskhed, kvalitet og sammenhæng i den offentlige kontrol

at personalet ikke har interessekonflikter

passende laboratoriekvalitet

et tilstrækkeligt antal medarbejdere med passende kvalifikationer og erfaring

passende faciliteter og udstyr

tilstrækkelige retlige beføjelser

at fødevare- og foderstofvirksomhedslederne samarbejder med det personale, der foretager den offentlige kontrol

at der er fastlagt nærmere beskrevne procedurer

at der føres registre

4.3.7.   REVISION OG TILPASNING AF DE NATIONALE KONTROLPLANER

Vejledning findes i:

Punkt 3.14

Tilpasning af de nationale kontrolplaner

Beskriv den procedure, der anvendes til revision af den enkelte integrerede, flerårige, nationale kontrolplan.

5.   VEJLEDNING OM ANVENDELSESOMRÅDET FOR DE ENKELTE INTEGREREDE, FLERÅRIGE, NATIONALE KONTROLPLANER

Den nationale kontrolplan bør omfatte ordningerne for al offentlig kontrol, der er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 882/2004. Nedenstående skemaer giver et indtryk af, hvilken lovgivning/hvilke områder planen skal dække. Oversigten er ikke — og skal ikke opfattes som — en udtømmende liste over alle de relevante emner i lovgivningen. Den nationale kontrolplan bør udarbejdes under hensyntagen til gældende krav i henhold til såvel den primære ret som de relevante gennemførelsesbestemmelser.

EMNER OMFATTET AF DYRESUNDHEDSLOVGIVNINGEN

Levende dyr

Akvakultur

Kvæg

Dyr af hestefamilien

Får og geder

Svin

Fjerkræ og rugeæg

Selskabsdyr

Andet, bl.a. vildtlevende dyr

Sæd, æg og embryoner

Kvæg

Dyr af hestefamilien

Får og geder

Svin

Dyresygdomme

Kontrol/bekæmpelsesforanstaltninger

specifikke sygdomme

generelt

Udryddelse og overvågning

Systemet for anmeldelse af dyresygdomme

Animo/Traces

Transport af dyr og sporbarhed

EF-referencelaboratorier

Animalske biprodukter

 

Dyreidentifikation

Kvæg

Dyr af hestefamilien

Får og geder

Svin

Selskabsdyr

Importkontrol

Alle ovennævnte kategorier


EMNER OMFATTET AF DYREVELFÆRDSLOVGIVNINGEN

Velfærd på bedriften

 

Velfærd under transport

 

Velfærd ved slagtning

 


EMNER OMFATTET AF PLANTESUNDHEDSLOVGIVNINGEN

Skadegørere (i den i Rådets direktiv 2000/29/EF anvendte betydning)

Obligatoriske kontrol/bekæmpelsesforanstaltninger i henhold til Rådets direktiv 2000/29/EF


EMNER OMFATTET AF FØDEVARE- OG FODERSTOFLOVGIVNINGEN

Generel fødevare- og foderstoflovgivning

Virksomhedernes forpligtelser og procedurer

Offentlig kontrol

Sporbarhed

Systemet for hurtig varsling

Importkontrol

Mærkning af fødevarer og ernæring

Fødevaremærkning generelt

Ernærings- og sundhedsanprisninger

Næringsdeklarationer

Naturligt mineralvand

Kosttilskud

Tilsætning af vitaminer og mineraler

Fødevarer med særlige ernæringsformål (diætetiske fødevarer)

Fødevarer til spædbørn og småbørn

Fødevarer til opnåelse af vægttab

Særlige fødevarer (diætetiske fødevarer til særlige medicinske formål)

Hygiejne (alle fødevarer)

Fødevarehygiejne (generelt for alle sektorer og varer)

primærproduktion

tilvirkning

fremstilling

opbevaring

distribution

transport

detail

Prøveudtagning og analyser

Godkendelse af virksomheder

Biologisk sikkerhed

Salmonella og fødevarebårne sygdomme

Fødevarehygiejne (animalske fødevarer)

kød/kødprodukter/tilberedt kød osv. (også fjerkrækød)

vildtkød samt produkter, tilberedt kød osv. heraf

mælk og mejeriprodukter

æg og ægprodukter

fisk/fiskevarer

akvakultur

toskallede bløddyr

andre produkter

TSE

Animalske biprodukter (også dyresundhedsspørgsmål)

Sikkerhed i forbindelse med kemikalier

Fødevaretilsætningsstoffer

Fødevarearomaer

Nye fødevarer

Forurenende stoffer

Restkoncentrationer

lægemidler

pesticider

Hormoner/forbudte stoffer i animalske produkter

Prøveudtagning og analyser

Materialer i kontakt med fødevarer

EF-referencelaboratorier

Laboratorier for både kemiske og biologiske analyser

Bestråling

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF

Bioteknologi

Genmodificerede fødevarer og foderstoffer

Genmodificerede planter og frø

Anden fødevarelovgivning

Økologisk landbrug

Garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer

Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

Svigagtig praksis

F.eks. forkert eller vildledende mærkning/oplysninger om kvalitet eller sammensætning

F.eks. forfalskning af fødevarer eller foder

Foder

Fodermidler

Mærkning af foder

Visse produkter, der anvendes i foderstoffer — »bioproteiner« (Rådets direktiv 82/471/EØF (11))

Fodertilsætningsstoffer

Foderblandinger (også foder til selskabsdyr)

Foder til særlige ernæringsformål

Foderlægemidler

Uønskede stoffer

Prøveudtagnings- og analysemetoder

Forbudte stoffer

Foderstofhygiejne


(1)  EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling (EFT L 66 af 13.3.1999, s. 16).

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12).

(5)  EFT L 126 af 28.4.1998, s. 26.

(6)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5.

(7)  EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1.

(8)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69.

(9)  EFT L 351 af 2.12.1989, s. 34.

(10)  Plantesundhedslovgivningen indeholder ikke krav om nationale referencelaboratorier.

(11)  Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om visse produkter, der anvendes i foderstoffer (EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8).


Top