EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0354

2007/354/EF: Kommissionens beslutning af 21. maj 2007 om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue (meddelt under nummer K(2007) 2090)( EØS-relevant tekst).

OJ L 133, 25.5.2007, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; stiltiende ophævelse ved 32007R1266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/354/oj

25.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/37


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. maj 2007

om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue

(meddelt under nummer K(2007) 2090)

(EØS-relevant tekst)

(2007/354/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (1), særlig artikel 6, stk. 1, og artikel 11 og 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/75/EF er der fastsat bestemmelser og foranstaltninger til bekæmpelse af bluetongue i Fællesskabet, herunder etablering af beskyttelses- og overvågningszoner og forbud mod, at dyr af modtagelige arter forlader disse zoner.

(2)

I henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2000/75/EF skal embedsdyrlægen, når forekomst af bluetonguevirus er officielt bekræftet, udvide visse foranstaltninger, jf. direktivets artikel 4, til bedrifter, der ligger inden for en radius af 20 km omkring den smittede bedrift. Disse foranstaltninger har til formål at inddæmme sygdommen i et tidligt stadium, efter at virusset er blevet indslæbt i en nyinficeret zone.

(3)

I henhold til artikel 6, stk. 2, kan den berørte medlemsstat dog graduere foranstaltningerne på grundlag af positive resultater af en risikovurdering, hvori der tages hensyn til geografiske, epidemiologiske, økologiske, entomologiske og vejrmæssige forhold samt historiske data og resultaterne af aktiv overvågning, herunder oplysninger om procentandelen af seropositive dyr og forekomst af virus-serotyper og potentielle vektorer.

(4)

Der bør derfor fastsættes betingelser for fritagelse fra forbuddet mod flytning af dyr fra 20 km-zonen omkring den sygdomsramte bedrift, herunder dyr bestemt til samhandel inden for Fællesskabet og eksport, efter forudgående godkendelse fra den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet.

(5)

Kommissionens beslutning 2005/393/EF af 23. maj 2005 om beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for flytninger ud af og gennem disse zoner (2) indeholder bestemmelser om afgrænsningen af de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstaterne skal etablere beskyttelses- og overvågningszoner (»spærrezoner«) i forbindelse med bluetongue.

(6)

I henhold til Kommissionens beslutning 93/444/EØF af 2. juli 1993 om de nærmere bestemmelser for samhandel inden for Fællesskabet med visse levende dyr og produkter, der er bestemt til udførsel til tredjelande (3), skal dyr til eksport indtil udgangsstedet i Fællesskabet ledsages af et certifikat, der om nødvendigt indeholder de supplerende garantier, der kræves i henhold til EF-forskrifterne for dyr bestemt til slagtning. Er der foretaget en insekticidbehandling i henhold til beslutning 2005/393/EF, bør dette derfor være angivet i certifikatet for dyr til eksport.

(7)

Der bør fastsættes betingelser vedrørende behandling på pålæsningsstedet med godkendte insekticider af dyr og transportmidler, der forlader spærrezonerne og sendes til eller gennem områder uden for en spærrezone. Er der under transitten gennem en spærrezone afsat en hvileperiode på et kontrolsted, skal dyrene være beskyttet mod angreb fra vektorer.

(8)

Beslutning 2005/393/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2005/393/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2a affattes således:

»Artikel 2a

Fritagelse fra forbuddet mod flytning

1.   Uanset artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 2000/75/EF fritages følgende dyr fra forbuddet mod flytning i 20 km-zonen:

a)

dyr, der transporteres til en bedrift inden for en radius af 20 km omkring en smittet bedrift

b)

dyr, der transporteres direkte til et slagteri, der er beliggende i spærrezonen omkring afsenderbedriften

c)

dyr, der transporteres til en bedrift, der er beliggende i spærrezonen omkring afsenderbedriften og uden for en radius af 20 km omkring en smittet bedrift, forudsat at:

i)

de kompetente myndigheder på afsender- og bestemmelsesbedriftens hjemsted har givet forhåndsgodkendelse, og at de af de kompetente myndigheder krævede dyresundhedsgarantier er opfyldt for så vidt angår foranstaltninger mod spredning af bluetonguevirus og beskyttelse mod vektorangreb, eller

ii)

der med negativt resultat er foretaget en agensidentifikationstest i henhold til del A, punkt 1), litra c), i bilag II på en prøve taget inden for 48 timer forud for afsendelse af det pågældende dyr, der skal beskyttes mod vektorangreb senest fra tidspunktet for prøvens udtagelse og ikke må forlade bestemmelsesbedriften, medmindre det sendes til direkte slagtning eller sendes i overensstemmelse med del A i samme bilag

d)

dyr, der transporteres til en bedrift eller direkte til et slagteri, som er beliggende uden for spærrezonen omkring afsenderbedriften, herunder dyr bestemt til samhandel inden for Fællesskabet eller eksport, forudsat at:

i)

de kompetente myndigheder i de medlemsstater, som afsender- og bestemmelsesbedriften er beliggende i, har givet forhåndsgodkendelse, og at de af de kompetente myndigheder krævede dyresundhedsgarantier er opfyldt for så vidt angår foranstaltninger mod spredning af bluetonguevirus og beskyttelse mod vektorangreb, og

ii)

som et minimum betingelserne i artikel 3 eller artikel 4 er opfyldt, og

iii)

oprindelsesmedlemsstaten sikrer, at følgende supplerende tekst indføjes i de relevante sundhedscertifikater som fastlagt ved Rådets direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF, hvis der er tale om dyr bestemt til samhandel inden for Fællesskabet, eller i det ved beslutning 93/444/EØF fastlagte sundhedscertifikat, hvis dyrene er bestemt til eksport:

»Dyr i overensstemmelse med beslutning 2005/393/EF««.

2)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Transit af dyr

1.   Dyr fra en spærrezone, der transporteres til eller i transit gennem områder uden for en spærrezone, samt de anvendte transportmidler behandles med godkendte insekticider på pålæsningsstedet, eller under alle omstændigheder inden de forlader spærrezonen.

Dyr, der fra et område uden for en spærrezone sendes i transit gennem en spærrezone, samt de anvendte transportmidler behandles med godkendte insekticider på pålæsningsstedet, eller under alle omstændigheder inden de føres ind i spærrezonen.

Er der under transitten gennem en spærrezone afsat en hvileperiode på et kontrolsted, skal dyrene være beskyttet mod angreb fra vektorer.

2.   Følgende supplerende tekst indføjes i de relevante sundhedscertifikater som fastlagt ved Rådets direktiv 64/432/EØF, 91/68/EØF og 92/65/EØF, hvis der er tale om dyr bestemt til samhandel inden for Fællesskabet, eller i det ved beslutning 93/444/EØF fastlagte sundhedscertifikat, hvis dyrene er bestemt til eksport:

»Insekticidbehandling med … (produktets navn) den … (dato) kl. … (klokkeslæt) i overensstemmelse med beslutning 2005/393/EF.«

3.   Hvis der i et epidemiologisk relevant område af spærrezonerne er forløbet over 40 dage efter den dato, hvor vektoren er ophørt med at være aktiv, ophører stk. 1 og 2 med at finde anvendelse.

Den kompetente myndighed sørger dog for, at denne fritagelse ikke længere finder anvendelse, hvis det i forbindelse med epidemiovervågningsprogrammet, jf. artikel 9, stk. 1, litra b), i direktiv 2000/75/EF, konstateres, at vektoren igen er aktiv i den berørte spærrezone.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EUT L 130 af 24.5.2005, s. 22. Senest ændret ved beslutning 2007/227/EF (EUT L 98 af 13.4.2007, s. 23).

(3)  EFT L 208 af 19.8.1993, s. 34.


Top