EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0274

Rådets afgørelse 2007/274/RIA af 23. april 2007 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og regeringen for Amerikas Forenede Stater om klassificerede oplysningers sikkerhed

OJ L 115, 3.5.2007, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 228 - 228

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/274/oj

3.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/29


RÅDETS AFGØRELSE 2007/274/RIA

af 23. april 2007

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og regeringen for Amerikas Forenede Stater om klassificerede oplysningers sikkerhed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24 og 38,

under henvisning til henstilling fra formandskabet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet besluttede på samlingen den 27.-28. november 2003 at bemyndige formandskabet, bistået af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, til i overensstemmelse med artikel 24 og 38 i traktaten om Den Europæiske Union at indlede forhandlinger med visse tredjelande, således at Den Europæiske Union kan indgå en aftale med hvert af dem om sikkerhedsprocedurer for udveksling af klassificerede oplysninger.

(2)

I forlængelse af denne bemyndigelse til at indlede forhandlinger har formandskabet, bistået af generalsekretæren/den højtstående repræsentant, forhandlet en aftale med regeringen for Amerikas Forenede Stater om klassificerede oplysningers sikkerhed.

(3)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og regeringen for Amerikas Forenede Stater om klassificerede oplysningers sikkerhed godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Den Europæiske Union.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. april 2007.

På Rådets vegne

F.-W. STEINMEIER

Formand


Top

3.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/30


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Den Europæiske Union og regeringen for Amerikas Forenede Stater om klassificerede oplysningers sikkerhed

REGERINGEN FOR AMERIKAS FORENEDE STATER, i det følgende benævnt »den amerikanske regering«,

og

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »EU«, i det følgende benævnt »parterne«,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at den amerikanske regering og EU begge har som mål at styrke deres egen sikkerhed på alle måder og yde deres borgere et højt sikkerhedsniveau inden for et område med sikkerhed,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at den amerikanske regering og EU er enige om, at der bør etableres konsultationer og samarbejde mellem dem om spørgsmål af fælles interesse vedrørende sikkerhed,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der i den forbindelse er et permanent behov for udveksling af klassificerede oplysninger mellem den amerikanske regering og EU,

SOM ERKENDER, at fuldstændig og effektiv konsultation og fuldstændigt og effektivt samarbejde kan nødvendiggøre adgang til klassificerede oplysninger i den amerikanske regering og EU samt udveksling af klassificerede oplysninger mellem den amerikanske regering og EU,

SOM ER BEVIDSTE OM, at en sådan adgang til og udveksling af klassificerede oplysninger kræver passende sikkerhedsforanstaltninger,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne aftale finder anvendelse på klassificerede oplysninger, der videregives eller udveksles mellem parterne.

2.   Hver af parterne beskytter klassificerede oplysninger, der modtages fra den anden part, navnlig mod uautoriseret videregivelse, på de vilkår, der er fastsat i denne aftale og i henhold til parternes respektive love og regler.

Artikel 2

Definitioner

1.   I denne aftale forstås ved »EU« Rådet for Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »Rådet«), generalsekretæren/den højtstående repræsentant og Generalsekretariatet for Rådet samt Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »Europa-Kommissionen«).

2.   I denne aftale forstås ved »klassificerede oplysninger« oplysninger og materiale omfattet af denne aftale, i) hvis uautoriserede videregivelse i forskellig grad ville kunne skade den amerikanske regerings eller EU’s eller en eller flere af dets medlemsstaters interesser; ii) som kræver beskyttelse mod uautoriseret videregivelse af hensyn til den amerikanske regerings og EU’s sikkerhedsinteresser; og iii) som er forsynet med en klassifikationsgrad tildelt af den amerikanske regering eller EU. Oplysningerne kan være i mundtlig, visuel, elektronisk eller magnetisk form eller et dokument, eller i form af materiale, herunder udstyr eller teknologi.

Artikel 3

Klassifikationsgrad

1.   Klassificerede oplysninger mærkes således:

a)

For den amerikanske regerings vedkommende mærkes klassificerede oplysninger TOP SECRET, SECRET eller CONFIDENTIAL

b)

for EU’s vedkommende mærkes klassificerede oplysninger TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE eller RESTREINT UE.

2.   Klassifikationsgraderne svarer til hinanden således:

I Den Europæiske Union

I Amerikas Forenede Stater

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

TOP SECRET

SECRET UE

SECRET

CONFIDENTIEL UE

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE

(ikke noget tilsvarende i USA)

3.   Klassificerede oplysninger, som den ene part videregiver til den anden, skal være stemplet, mærket eller på anden måde forsynet med navnet på den udleverende part. Klassificerede oplysninger, der videregives af den ene part, skal beskyttes af den modtagende part på en måde, der mindst svarer til den udleverende parts beskyttelse af dem.

Artikel 4

Beskyttelse af klassificerede oplysninger

1.   Hver af parterne skal have etableret et sikkerhedssystem og sikkerhedsforanstaltninger, der er baseret på de grundlæggende principper og minimumsstandarder for sikkerhed, der er fastlagt i egne love og regler, med henblik på at sikre, at der anvendes en tilsvarende grad af beskyttelse for klassificerede oplysninger. Hver af parterne skal efter anmodning oplyse den anden part om sine sikkerhedsstandarder, procedurer og praksis, herunder uddannelse, med henblik på beskyttelse af klassificerede oplysninger.

2.   Den modtagende part skal give de klassificerede oplysninger, der modtages fra den udleverende part, en beskyttelse, der mindst svarer til den, som den udleverende part giver dem.

3.   Den modtagende part må ikke anvende klassificerede oplysninger til andre formål end dem, hvortil de er videregivet, eller tillade, at dette sker, uden den udleverende parts forudgående skriftlige godkendelse.

4.   Den modtagende part må ikke foretage yderligere udlevering eller videregivelse af klassificerede oplysninger uden den udleverende parts forudgående skriftlige godkendelse.

5.   Den modtagende part overholder alle begrænsninger med hensyn til yderligere udlevering af klassificerede oplysninger, som den udleverende part måtte have specificeret ved videregivelsen.

6.   Den modtagende part sørger for en passende beskyttelse af de rettigheder, der tilkommer ophavsmanden til klassificerede oplysninger, der videregives eller udveksles i medfør af denne aftale, samt af immaterielle rettigheder såsom patenter, ophavsrettigheder eller forretningshemmeligheder.

7.   Ingen person har udelukkende i kraft af sin grad, stilling eller sikkerhedsgodkendelse ret til adgang til klassificerede oplysninger, der modtages fra den anden part. Der gives kun adgang til klassificerede oplysninger til de personer, hvis tjenstlige pligter kræver en sådan adgang, og som, i det fornødne omfang, er tildelt den krævede sikkerhedsgodkendelse i henhold til parternes foreskrevne standarder.

8.   Den modtagende part sørger for, at alle personer, der har adgang til klassificerede oplysninger, orienteres om deres ansvar for at beskytte oplysningerne i overensstemmelse med gældende love og regler.

Artikel 5

Sikkerhedsgodkendelse

1.   Parterne sikrer, at alle personer, der tjenstligt har brug for eller via deres tjenstlige pligter og opgaver får adgang til oplysninger, der er klassificeret CONFIDENTIEL UE eller CONFIDENTIAL eller derover, og som videregives eller udveksles i medfør af denne aftale, behørigt sikkerhedsgodkendes, før de får adgang til sådanne oplysninger.

2.   En parts beslutning om sikkerhedsgodkendelse af en person skal være i overensstemmelse med partens egne sikkerhedsinteresser og være baseret på alle tilgængelige oplysninger, der angiver, om den pågældendes loyalitet, integritet og pålidelighed er ubestridelig.

3.   Hver parts sikkerhedsgodkendelse baseres på en relevant undersøgelse, der gennemføres så detaljeret, at det sikres, at kriterierne i stk. 2 er opfyldt for så vidt angår enhver person, der gives adgang til klassificerede oplysninger. For EU’s vedkommende er det den pågældende persons egen regerings nationale sikkerhedsmyndighed, der har kompetence til at foretage den nødvendige sikkerhedsundersøgelse af sine statsborgere.

Artikel 6

Overdragelse af opbevaringsansvaret

Den udleverende part sikrer, at alle klassificerede oplysninger er tilstrækkeligt beskyttet, indtil ansvaret for opbevaring af oplysningerne er blevet overdraget til den modtagende part. Den modtagende part sikrer, at alle klassificerede oplysninger fra den anden part er tilstrækkeligt beskyttet, så snart den har overtaget ansvaret for opbevaring af oplysningerne.

Artikel 7

Sikkerhed i de anlæg og organer hos parterne, hvor klassificerede oplysninger opbevares

Hver af parterne garanterer efter gældende love og regler sikkerheden i de anlæg og organer, hvor klassificerede oplysninger, som den anden part har udleveret, opbevares, og sørger for, at der for hver enkelt anlæg eller organ er truffet alle foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre og beskytte oplysningerne.

Artikel 8

Udlevering af klassificerede oplysninger til kontrahenter

1.   Klassificerede oplysninger, som modtages af den anden part, kan videregives til en kontrahent eller en potentiel kontrahent, hvis den udleverende part har givet sin forudgående skriftlige godkendelse. Inden klassificerede oplysninger, der er modtaget fra den anden part, udleveres eller videregives til en kontrahent eller en potentiel kontrahent, sikrer den modtagende part, at denne kontrahent eller potentielle kontrahent og kontrahentens anlæg har kapacitet til at beskytte oplysningerne og har den relevante godkendelse.

2.   Denne artikel finder ikke anvendelse på personale ansat af Den Europæiske Union i henhold til en oversættelseskontrakt eller af Amerikas Forenede Stater i henhold til en kontrakt vedrørende personlige tjenesteydelser.

Artikel 9

Overførsel

1.   Klassificerede oplysninger overføres mellem parterne ad kanaler, der er aftalt indbyrdes.

Med henblik på denne aftale gælder følgende:

a)

For EU’s vedkommende skal alle klassificerede oplysninger i skriftlig form sendes til chefen for Sekretariatet for Klassificerede Oplysninger (BIC) i Rådet for Den Europæiske Union. Chefen for Rådets Sekretariat for Klassificerede Oplysninger videresender alle sådanne oplysninger til medlemsstaterne og Europa-Kommissionen, jf. dog stk. 3.

b)

For den amerikanske regerings vedkommende skal alle klassificerede oplysninger i skriftlig form, medmindre andet fastsættes, sendes via Amerikas Forenede Staters Mission ved Den Europæiske Union til følgende adresse:

Mission of the United States of America to the European Union

Registry Officer

Rue Zinner 13

B-1000 Bruxelles

2.   Den elektroniske overførsel af klassificerede oplysninger op til graden CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE mellem den amerikanske regering og EU og mellem EU og den amerikanske regering krypteres i henhold til den udleverende parts krav som beskrevet i dennes politikker og regler for sikkerhed. Den udleverende parts krav skal overholdes, når klassificerede oplysninger overføres, lagres og behandles i parternes interne netværk.

3.   Undtagelsesvis kan klassificerede oplysninger fra den ene part, som kun er tilgængelig for bestemte kompetente tjenestemænd, organer eller tjenester hos denne part, af operative grunde stiles til og kun være tilgængelig for bestemte tjenestemænd, organer eller tjenester hos den anden part, der specifikt er udpeget som modtagere under hensyn til deres kompetence og efter »need-to-know«-princippet. For EU’s vedkommende sendes sådanne oplysninger via chefen for Rådets Sekretariat for Klassificerede Oplysninger (BIC) eller chefen for Sekretariatet for Klassificerede Oplysninger i Europa-Kommissionens Sikkerhedsdirektorat, hvis disse oplysninger stiles til Europa-Kommissionen.

Artikel 10

Besøg i parternes anlæg og organer

Parterne bekræfter i nødvendigt omfang sikkerhedsgodkendelser af personer ad de indbyrdes aftalte kanaler, når repræsentanter for den ene part besøger den anden parts anlæg og organer.

Artikel 11

Indbyrdes sikkerhedsbesøg

Gennemførelsen af denne aftales sikkerhedskrav kan kontrolleres ved, at parternes sikkerhedspersonale foretager indbyrdes besøg for at vurdere effektiviteten af de foranstaltninger, der er truffet i medfør af denne aftale, og af den ordning for teknisk sikkerhed, der skal fastlægges i henhold til artikel 13 for at beskytte klassificerede oplysninger, som videregives eller udveksles mellem parterne. Sikkerhedsrepræsentanterne for hver enkelt part kan følgelig efter forudgående konsultation få tilladelse til at besøge den anden part og drøfte og observere den anden parts gennemførelsesprocedurer. Værtsparten bistår de besøgende sikkerhedsrepræsentanter med at fastslå, om de klassificerede oplysninger, der er modtaget fra den besøgende part, er tilstrækkeligt beskyttet.

Artikel 12

Tilsyn

1.   For den amerikanske regerings vedkommende er det udenrigsministeren, forsvarsministeren og direktøren for National Intelligence, der fører tilsyn med gennemførelsen af denne aftale.

2.   For EU’s vedkommende er det generalsekretæren for Rådet og det medlem af Kommissionen, der er ansvarlig for sikkerhedsspørgsmål, der fører tilsyn med gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 13

Ordning for teknisk sikkerhed

1.   Med henblik på gennemførelsen af denne aftale fastlægges der en ordning for teknisk sikkerhed mellem de tre myndigheder, der er omhandlet i stk. 2, 3 og 4, med henblik på at fastsætte standarder for indbyrdes sikkerhedsbeskyttelse af de klassificerede oplysninger, som parterne videregiver eller udveksler i medfør af denne aftale.

2.   Det amerikanske udenrigsministerium, som handler på vegne af den amerikanske regering og under dennes myndighed, er ansvarligt for udarbejdelsen af den ordning for teknisk sikkerhed, der er omhandlet i stk. 1, med henblik på beskyttelse og sikring af klassificerede oplysninger, der videregives til eller udveksles med den amerikanske regering i medfør af denne aftale.

3.   I Rådet er det generalsekretariatets sikkerhedskontor, som — under ledelse og på vegne af Rådets generalsekretær, der handler på vegne af Rådet og under dettes myndighed — er ansvarligt for udarbejdelsen af den ordning for teknisk sikkerhed, der er omhandlet i stk. 1, med henblik på beskyttelse og sikring af klassificerede oplysninger, der videregives til eller udveksles med Rådet eller Generalsekretariatet for Rådet i medfør af denne aftale.

4.   Europa-Kommissionens Sikkerhedsdirektoratet, der handler under myndighed af det medlem af Europa-Kommissionen, der er ansvarligt for sikkerhedsspørgsmål, er ansvarligt for udarbejdelsen af den ordning for teknisk sikkerhed, der er omhandlet i stk. 1, med henblik på beskyttelse og sikring af klassificerede oplysninger, der videregives til eller udveksles med Europa-Kommissionen i medfør at denne aftale.

5.   For EU’s vedkommende godkendes denne ordning af Rådets Sikkerhedsudvalg.

Artikel 14

Nedklassificering og afklassificering

1.   Parterne er enige om, at klassificerede oplysninger bør nedklassificeres, så snart oplysningerne ikke længere behøver at have den højere beskyttelsesgrad, eller at de bør afklassificeres, så snart oplysningerne ikke længere behøver at være beskyttet mod uautoriseret videregivelse.

2.   Den udleverende part har fuld skønsbeføjelse med hensyn til nedklassificering og afklassificering af sine egne klassificerede oplysninger. Den modtagende part må ikke nedklassificere eller afklassificere klassificerede oplysninger, der er modtaget fra den anden part, uanset eventuelle åbenbare instrukser om afklassificering på dokumentet, uden forudgående skriftlig godkendelse fra den udleverende part.

Artikel 15

Tab eller lækage

Den udleverende part underrettes, så snart der foreligger bevis for eller mistanke om tab eller lækage af dens klassificerede oplysninger, og den modtagende part iværksætter en undersøgelse for at klarlægge omstændighederne. Resultaterne af denne undersøgelse og oplysningerne om de forholdsregler, der træffes for at forhindre en gentagelse, fremsendes til den udleverende part. De i artikel 13 omhandlede myndigheder kan udarbejde procedurer med henblik herpå.

Artikel 16

Bilæggelse af tvister

Alle tvister mellem parterne, der opstår under eller i forbindelse med denne aftale, bilægges udelukkende gennem konsultationer mellem parterne.

Artikel 17

Omkostninger

Hver af parterne afholder sine egne omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 18

Evne til at beskytte oplysninger

Inden parterne indbyrdes kan videregive eller udveksle klassificerede oplysninger, erklærer de ansvarlige sikkerhedsmyndigheder, jf. artikel 12, sig enige i, at den modtagende part er i stand til at beskytte og sikre de oplysninger, som er omfattet af denne aftale, på en måde, der stemmer overens med den ordning for teknisk sikkerhed, som fastlægges i henhold til artikel 13.

Artikel 19

Andre aftaler

Intet i denne aftale ændrer gældende aftaler eller ordninger mellem parterne eller aftaler mellem den amerikanske regering og Den Europæiske Unions medlemsstater. Denne aftale hindrer ikke parterne i at indgå andre aftaler om videregivelse eller udveksling af klassificerede oplysninger, der er omfattet af denne aftale, forudsat at disse ikke er uforenelige med forpligtelserne i henhold til denne aftale.

Artikel 20

Ikrafttræden, ændring og opsigelse

1.   Denne aftale træder i kraft på den dato, hvor den sidste af parterne har undertegnet den.

2.   Hver af parterne meddeler den anden part eventuelle ændringer i dens love eller regler, som kan indvirke på beskyttelsen af de klassificerede oplysninger, der er omfattet af denne aftale. I sådanne tilfælde konsulterer parterne hinanden for om nødvendigt at ændre aftalen, jf. stk. 3.

3.   Ændringer af denne aftale foretages ved skriftlig overenskomst mellem parterne.

4.   Hver af parterne kan opsige denne aftale ved skriftligt at underrette den anden part, 90 dage inden den agter at opsige aftalen. Uanset opsigelsen af aftalen er alle klassificerede oplysninger, der er videregivet i medfør af aftalen, fortsat beskyttet i henhold til aftalen. Parterne konsulterer straks hinanden om, hvad der videre skal ske med sådanne klassificerede oplysninger.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt befuldmægtiget hertil af deres respektive myndigheder, undertegnet denne aftale.

Udfærdiget i Washington, den tredivte april 2007, i to eksemplarer, begge på engelsk.

For Den Europæiske Union

Image

For regeringen for Amerikas Forenede Stater

Image

Top