EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0151

2007/151/EF: Kommissionens beslutning af 6. marts 2007 om ændring af beslutning 94/741/EF og 97/622/EF om spørgeskemaerne til rapporten om gennemførelsen af Europa Parlamentet og Rådets direktiv 2006/12/EF om affald og om gennemførelsen af Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under nummer K(2007) 634)( EØS-relevant tekst).

OJ L 67, 7.3.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 317–319 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 109 - 111

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/151(1)/oj

7.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 67/7


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. marts 2007

om ændring af beslutning 94/741/EF og 97/622/EF om spørgeskemaerne til rapporten om gennemførelsen af Europa Parlamentet og Rådets direktiv 2006/12/EF om affald og om gennemførelsen af Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald

(meddelt under nummer K(2007) 634)

(EØS-relevant tekst)

(2007/151/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (1), særlig artikel 16, stk. 1, og

under henvisning til Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald (2), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rapporten om gennemførelsen af direktiv 2006/12/EF skal udarbejdes på grundlag af et spørgeskema, ifølge Kommissionens beslutning 94/741/EF af 24. oktober 1994 om spørgeskemaerne til medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af visse direktiver om affald (gennemførelse af Rådets direktiv 91/692/EØF) (3)

(2)

Rapporten om gennemførelsen af direktiv 91/689/EØF skal udarbejdes på grundlag af et spørgeskema, ifølge Kommissionens beslutning 97/622/EF af 27. maj 1997 om spørgeskemaer til medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af visse direktiver om affald (gennemførelse af Rådets direktiv 91/692/EØF) (4).

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik (5) fastsætter reglerne for udarbejdelse af EF-statistikker om affaldsdannelse samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.

(4)

En gennemgang af pligten til at indberette affaldsdata, der er fastlagt i EF bestemmelserne, har vist, at visse dataindberetningsforpligtelser, der er fastlagt i beslutning 94/741/EF og 97/622/EF, også dækkes af forordning (EF) nr. 2150/2002 eller af Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (6).

(5)

For at undgå overlapninger og unødige administrative krav bør indberetningsforpligtelserne vedrørende »farligt affald« og »andet affald« udgå af beslutning 94/741/EF. Ydermere bør betegnelsen »husholdningsaffald« erstattes af »husholdningsaffald og lignende affald« for at bringe overensstemmelse mellem beslutning 94/741/EF og forordning (EF) nr. 2150/2002.

(6)

Derfor bør indberetningsforpligtelsen vedrørende farligt affald udgå af beslutning 97/622/EF.

(7)

Beslutning 94/741/EF og 97/622/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i direktiv 2006/12/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 94/741/EF ændres som anført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Beslutning 97/622/EF ændres som anført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.

(2)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

(3)  EFT L 296 af 17.11.1994, s. 42.

(4)  EFT L 256 af 19.9.1997, s. 13.

(5)  EFT L 332 af 9.12.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(6)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.


BILAG

Ændring af beslutning 94/741/EF og 97/622/EF

A.

I bilaget til beslutning 94/741/EF ændres andet spørgeskema således:

1)

Titlen på spørgeskemaet affattes således:

»SPØRGESKEMA

til brug for medlemsstaternes rapport om omsætning i nationalret og gennemførelse af direktiv 2006/12/EF«.

2)

Afsnit II, punkt 4, i spørgeskemaet affattes således:

»4.

I henhold til artikel 7, stk. 1, udfyldes nedenstående tabel så vidt muligt med angivelse af, om nogle af oplysningerne er skønsmæssige:

 

Husholdningsaffald og lignende affald

(tons/år)

Samlet mængde produceret affald (1) hvoraf

genanvendt (1)

 

forbrændt (1)

 

forbrændt med energiudnyttelse (1)

 

deponeret (1)

 

Andet, angives nærmere (1):

 

B.

I bilaget til beslutning 97/622/EF udgår afsnit II, punkt 11, litra d) i det første spørgeskema.


(1)  I medlemsstaten.«


Top