EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0116

2007/116/EF: Kommissionens beslutning af 15. februar 2007 om at reservere medlemsstaternes nummerserie, der begynder med 116 , til harmoniserede numre på harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning (meddelt under nummer K(2007) 249)( EØS-relevant tekst).

OJ L 49, 17.2.2007, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 913–917 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 144 - 147

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/116(1)/oj

17.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 49/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. februar 2007

om at reservere medlemsstaternes nummerserie, der begynder med »116«, til harmoniserede numre på harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning

(meddelt under nummer K(2007) 249)

(EØS-relevant tekst)

(2007/116/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (1), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Borgerne i medlemsstaterne, inklusive rejsende og handikappede, bør kunne få forbindelse med visse tjenester af samfundsmæssig betydning ved at bruge de samme, genkendelige numre i alle medlemsstater. På nuværende tidspunkt frembyder medlemsstaterne et sandt kludetæppe af nummerplaner af forskellig art, og ingen fælles nummerplan forbeholder samme telefonnummer for sådanne tjenester inden for Fællesskabet. Fællesskabet bør derfor gøre noget på dette område.

(2)

For at slutbrugerne kan få adgang til disse tjenester via det samme nummer i de forskellige medlemsstater, bør nummerressourcerne harmoniseres. Kombinationen »samme nummer — samme tjeneste« sikrer, at en given tjeneste i hvilken som helst medlemsstat altid tilhører et bestemt nummer inden for Fællesskabet. Det giver tjenesten en fælleseuropæisk identitet, hvilket kommer EU-borgerne til gode, idet de ved, at ét nummer giver adgang til den samme tjeneste i forskellige medlemsstater. Denne foranstaltning tilskynder en udvikling af fælleseuropæiske tjenester.

(3)

For at afspejle disse tjenesters samfundsmæssige funktion bør de harmoniserede numre være gratisnumre, dog uden at dette betyder, at telefonoperatørerne pålægges at betale for opkald til 116-numre. Et vigtigt element i denne harmonisering er derfor, at numrene er gratisnumre.

(4)

For at sikre, at de harmoniserede numre stemmer overens med de tjenester, som er anført i nærværende beslutning, bør der fastsættes visse vilkår for kontrol af disse tjenesters art.

(5)

Det kan være nødvendigt at knytte visse vilkår til brugsretten til et bestemt harmoniseret nummer, for eksempel at tjenesten skal være tilgængelig døgnet rundt alle ugens dage.

(6)

I overensstemmelse med rammedirektivet er de nationale tilsynsmyndigheder ansvarlige for nummerplanerne og for at kontrollere, hvordan de nationale nummerressourcer tildeles de enkelte virksomheder. I overensstemmelse med artikel 6 og artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (2), kan der være knyttet visse vilkår til brugen af numre, og der kan pålægges sanktioner, hvis vilkårene ikke overholdes.

(7)

Listen over bestemte numre i 116-nummerserien bør jævnligt opdateres i overensstemmelse med artikel 22, stk. 3, i rammedirektivet. Medlemsstaterne oplyser om sådanne numre for eksempel på deres websteder, således at de er tilgængelige for alle interesserede.

(8)

Kommissionen vil overveje at revidere eller yderligere tilpasse nærværende beslutning i lyset af erfaringer, som medlemsstaterne indberetter til Kommissionen, især hvorvidt en tjeneste, som har fået forbeholdt et bestemt nummer, har bredt sig i Europa.

(9)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Indhold og anvendelsesområde

I de nationale nummerplaner forbeholdes den nummerserie, der begynder med 116, harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning.

Numrene i denne nummerserie samt de tjenester, som er forbeholdt hvert nummer, er anført i bilaget.

Artikel 2

Harmoniseret tjeneste af samfundsmæssig betydning

En »harmoniseret tjeneste af samfundsmæssig betydning« er en tjeneste, der modsvarer en fælles beskrivelse og kan være nyttig for besøgende fra andre lande, og som den enkelte kan komme i kontakt med via et gratisnummer; den opfylder et specifikt samfundsmæssigt behov og omfatter især ydelser, der bidrager til borgernes velfærd og sikkerhed, eller ydelser, der henvender sig til særlige befolkningsgrupper eller borgere i vanskeligheder.

Artikel 3

Reservation af numre i »116«-nummerserien

Medlemsstaterne sikrer:

a)

at de numre, der er opført i bilaget, kun bruges til de tjenester, de er reserveret til

b)

at de numre inden for »116«–nummerserien, der ikke er anført i bilaget, ikke bruges

c)

at nummeret 116112 hverken tildeles eller bruges af nogen tjeneste.

Artikel 4

Vilkår for brug af harmoniserede numre

Medlemsstaterne knytter følgende vilkår til brugsretten til harmoniserede numre for harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning:

a)

Tjenesten tilbyder information, hjælp eller fungerer som rapporteringskanal for borgerne eller en kombination heraf.

b)

Tjenesten er åben for alle borgere uden krav om tilmelding.

c)

Tjenesten er ikke tidsbegrænset.

d)

Der er ikke knyttet nogen betaling eller betalingsforpligtelse til brugen af tjenesten.

e)

Følgende aktiviteter må ikke være indeholdt i opkald: reklamer, underholdning, markedsføring og salg eller fremtidig salg af forretningsydelser.

Yderligere skal medlemsstaterne fastsætte særlige vilkår for brugsretten til harmoniserede numre, der er anført i bilaget.

Artikel 5

Tildeling af harmoniserede numre

1.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kompetente nationale tilsynsmyndigheder kan tildele de numre, der er anført i bilaget, fra 31. august 2007.

2.   Noteringen af de enkelte numre og de tilhørende harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning forpligter ikke medlemsstaterne til at sikre, at den pågældende tjeneste ydes på deres område.

3.   Når et nummer opføres i bilaget, offentliggør medlemsstaterne, at dette nummer står til rådighed for den tilhørende harmoniserede tjeneste af samfundsmæssig betydning, og at ansøgninger om brugsret til dette nummer kan indsendes.

4.   Medlemsstaterne sikrer vedligeholdelsen af et register over alle harmoniserede numre med de tilhørende harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning i det pågældende land. Dette register bør være lettilgængeligt for offentligheden.

Artikel 6

Tilsyn

Medlemsstaterne oplyser regelmæssigt Kommissionen om, hvordan de i bilaget anførte numre benyttes til at stille de dertil knyttede tjenester til rådighed inden for medlemsstaten.

Artikel 7

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

(2)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.


BILAG

Liste over numre, der er reserveret til harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning

Nummer

Nummeret er reserveret til denne tjeneste

Særlige vilkår for brug af dette nummer

116000

hotlines for efterlyste børn

 


Top