EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0074

Kommissionens beslutning af 21. december 2006 om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF (meddelt under nummer K(2006) 6817) (EØS-relevant tekst)

OJ L 32, 6.2.2007, p. 183–188 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 898–907 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 003 P. 122 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 003 P. 122 - 127

No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2011; ophævet ved 32011D0877

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/74(1)/oj

6.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/183


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. december 2006

om fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF

(meddelt under nummer K(2006) 6817)

(EØS-relevant tekst)

(2007/74/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked og om ændring af direktiv 92/42/EØF (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4 i direktiv 2004/8/EF skal Kommissionen fastsætte harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme bestående af en matrix af værdier, der er differentieret på grundlag af relevante faktorer, herunder bygningsår og brændselstype.

(2)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i direktiv 2004/8/EF udarbejdet en veldokumenteret analyse. Udviklingen i den bedste tilgængelige og økonomisk forsvarlige teknologi i den periode, som analysen dækker, viser, at der ved fastsættelsen af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el bør tages hensyn til kraftvarmeenhedens bygningsår. Desuden bør der ved beregningen af disse referenceværdier anvendes korrektionsfaktorer for de klimatiske forhold, fordi elproduktionens termodynamik i et brændselsdrevet anlæg afhænger af omgivelsestemperaturen. Derudover bør referenceværdierne korrigeres for sparet nettab, således at der tages højde for de energibesparelser, der følger af den mindre netanvendelse ved decentral produktion.

(3)

Analysen viste derimod, at det ved fastsættelsen af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af varme ikke er nødvendigt at tage hensyn til bygningsåret, eftersom der i analyseperioden ikke er sket nogen nævneværdig forbedring af kedlernes nettoenergieffektivitet. Der er heller ikke behov for korrektionsfaktorer for klimaforholdene, fordi varmeproduktionens termodynamik i et brændselsdrevet anlæg ikke er afhængig af omgivelsestemperaturen. Det er heller ikke nødvendigt at korrigere for nettab, eftersom varme altid anvendes tæt på produktionsstedet.

(4)

De harmoniserede referenceværdier er udarbejdet på grundlag af principperne i litra f), i bilag III til direktiv 2004/8/EF.

(5)

Investeringer i kraftvarmeproduktion kræver stabile vilkår og fortsat investortillid. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at lade de samme referenceværdier for en kraftvarmeenhed gælde i et længere tidsrum, f.eks. 10 år. Eftersom hovedformålet med direktiv 2004/8/EF er at fremme kraftvarmeproduktion for at opnå primærenergibesparelser, bør der dog gives incitamenter til ombygning af ældre kraftvarmeenheder for at forbedre deres energieffektivitet. Derfor bør referenceværdierne for effektiviteten ved produktion af el i kraftvarmeenheder skærpes fra det elvte år efter den pågældende enheds bygningsår.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kraftvarmeudvalget -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Fastsættelse af harmoniserede referenceværdier for effektivitet

De harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el og varme er fastsat i henholdsvis bilag I og II.

Artikel 2

Korrektionsfaktorer for de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el

1.   Medlemsstaterne anvender korrektionsfaktorerne i bilag III, litra a), for at tilpasse de i bilag I fastsatte harmoniserede referenceværdier til deres gennemsnitlige klimaforhold.

Korrektionsfaktorerne for de gennemsnitlige klimaforhold anvendes ikke i forbindelse med brændselscellebaseret kraftvarmeteknologi.

Hvis de officielle meteorologiske data for en medlemsstats område viser forskelle i temperaturen på årsbasis på 5 oC eller derover, kan den pågældende medlemsstat med henblik på stk. 1, under forudsætning af, at den underretter Kommissionen, benytte flere klimazoner, idet den anvender metoden i bilag III, litra b).

2.   Medlemsstaterne anvender korrektionsfaktorerne i bilag IV for at korrigere de harmoniserede referenceværdier i bilag I for sparet nettab.

Korrektionsfaktorerne for sparet nettab anvendes ikke ved fyring med træ og biogas.

3.   Hvis medlemsstaterne anvender både de korrektionsfaktorer, der er anført i bilag III, litra a), og dem, der er anført i bilag IV, anvendes bilag III, litra a), først.

Artikel 3

Anvendelse af de harmoniserede referenceværdier for effektivitet

1.   Medlemsstaterne anvender de i bilag I fastsatte harmoniserede referenceværdier for effektivitet, der svarer til kraftvarmeenhedens bygningsår. Disse referenceværdier gælder i 10 år fra kraftvarmeenhedens bygningsår.

2.   Fra det elvte år efter kraftvarmeenhedens bygningsår anvender medlemsstaterne de harmoniserede referenceværdier for effektivitet, der i medfør af stk. 1 finder anvendelse på kraftvarmeenheder, der er 10 år gamle. Disse referenceværdier gælder i ét år.

3.   I denne artikel forstås der ved en kraftvarmeenheds bygningsår det kalenderår, hvor kraftvarmeenheden påbegynder elproduktionen.

Artikel 4

Ombygning af en kraftvarmeenhed

Hvis en eksisterende kraftvarmeenhed bygges om og investeringsomkostningerne ved ombygningen overstiger 50 % af udgifterne til en ny tilsvarende kraftvarmeenhed, er bygningsåret med henblik på artikel 3 det kalenderår, hvor den ombyggede enhed påbegynder elproduktionen.

Artikel 5

Brændselskombination

Hvis kraftvarmeenheden drives på en kombination af brændselstyper, anvendes de harmoniserede referenceværdier for effektivitet proportionalt med det vægtede gennemsnitsforbrug af de forskellige brændselstyper.

Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2006.

På Kommissionens vegne

Andris PIEBALGS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 52 af 21.2.2004, s. 50.


BILAG I

Harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el (som omhandlet i artikel 1)

De harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el i nedenstående tabel er baseret på den effektive brændværdi og ISO-standardbetingelser (temperatur: 15 oC, lufttryk: 1,013 bar, relativ luftfugtighed: 60 %).

%

 

Bygningsår:

Brændselstype:

1996 og tidligere

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006-2011

Fast brændsel

Stenkul/koks

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

brunkul/brunkulsbriketter

37,3

38,1

38,8

39,4

39,9

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

Tørv/tørvebriketter

36,5

36,9

37,2

37,5

37,8

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

Træ

25,0

26,3

27,5

28,5

29,6

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

Biomasse fra landbruget

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Bionedbrydeligt (husholdnings-) affald

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Ikke-fornyeligt (husholdnings- og industri-) affald

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Olieskifer

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

Flydende brændsel

Olie (gasolie + fuelolie) og LPG

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

Biobrændstoffer

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

Bionedbrydeligt affald

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Ikke-fornyeligt affald

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Gasformigt brændsel

Naturgas

50,0

50,4

50,8

51,1

51,4

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

Raffinaderigas/hydrogen

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

Biogas

36,7

37,5

38,3

39,0

39,6

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

Koksovnsgas, højovnsgas, andre spildgasser og genvundet spildvarme

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35


BILAG II

Harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af varme (som omhandlet i artikel 1)

De harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af varme i nedenstående tabel er baseret på den effektive brændværdi og ISO-standardbetingelser (temperatur: 15 oC, lufttryk: 1,013 bar, relativ luftfugtighed: 60 %).

%

 

Brændselstype:

Damp (1) /hedtvand

Direkte anvendelse af forbrændingsgassen (2)

Fast brændsel

Stenkul/koks

88 %

80 %

Brunkul/brunkulsbriketter

86 %

78 %

Tørv/tørvebriketter

86 %

78 %

Træ

86 %

78 %

Biomasse fra landbruget

80 %

72 %

Bionedbrydeligt (husholdnings-) affald

80 %

72 %

Ikke-fornyeligt (husholdnings- og industri-) affald

80 %

72 %

Olieskifer

86 %

78 %

Flydende brændsel

Olie (gasolie + fuelolie) og LPG

89 %

81 %

Biobrændstoffer

89 %

81 %

Bionedbrydeligt affald

80 %

72 %

Ikke-fornyeligt affald

80 %

72 %

Gasformigt brændsel

Naturgas

90 %

82 %

Raffinaderigas/hydrogen

89 %

81 %

Biogas

70 %

62 %

Koksovnsgas, højovnsgas, andre spildgasser og genvundet spildvarme

80 %

72 %


(1)  Virkningsgraden for damp bør sænkes med 5 procentpoint i de tilfælde, hvor en medlemsstat, der anvender artikel 12, stk. 2, i direktiv 2004/8/EF, tager tilbageført kondensat med i beregningen for en kraftvarmeenhed.

(2)  Værdierne for direkte varme skal anvendes, hvis temperaturen overstiger 250 oC.


BILAG III

Korrektionsfaktorer for de gennemsnitlige klimaforhold og metode til fastlæggelse af klimazoner med henblik på anvendelsen af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion af el (som omhandlet i artikel 2, stk. 1)

a)

Korrektionsfaktorer for de gennemsnitlige klimaforhold

Temperaturkorrektionen er baseret på forskellen mellem den årlige gennemsnitstemperatur i medlemsstaten og ISO-standardbetingelserne (15 oC). Der beregnes således:

et effektivitetstab på 0,1 procentpoint for hver grad over 15 oC

en effektivitetsgevinst på 0,1 procentpoint for hver grad under 15 oC.

Eksempel:

Hvis den årlige gennemsnitstemperatur i en medlemsstat er 10 oC, skal referenceværdien for en kraftvarmeenhed i den pågældende medlemsstat forøges med 0,5 procentpoint.

b)

Metode til fastlæggelse af klimazoner

Klimazonerne afgrænses af isotermer (i hele grader celsius) for den årlige gennemsnitstemperatur med mindst 4 graders forskel. Forskellen mellem den årlige gennemsnitstemperatur i to naboklimazoner skal være mindst 4 oC.

Eksempel:

I en medlemsstat er den årlige gennemsnitstemperatur 12 oC i område A og 6 oC i område B. Forskellen er på over 5 oC. Medlemsstaten har nu muligheden for at indføre to klimazoner, der skilles af isotermen 9 oC, hvorved der opstår en klimazone mellem isotermerne 9 oC og 13 oC med en årlig gennemsnitstemperatur på 11 oC og en anden klimazone mellem isotermerne 5 oC og 9 oC med en årlig gennemsnitstemperatur på 7 oC.


BILAG IV

Korrektionsfaktorer for sparet nettab med henblik på anvendelse af de harmoniserede referenceværdier for effektiviteten ved separat produktion el (som omhandlet i artikel 2, stk. 2)

Spænding

For el, der leveres til nettet

For el, der forbruges på stedet

> 200 kV

1

0,985

100-200 kV

0,985

0,965

50-100 kV

0,965

0,945

0,4-50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Eksempel:

En kraftvarmenhed på 100 kWel med en gasdrevet stempelmotor producerer strøm med en spænding på 380 V. Heraf går 85 % til eget forbrug, og 15 % leveres til nettet. Kraftvarmeenheden blev bygget i 1999. Gennemsnitstemperaturen på årsbasis er 15 oC (derfor ingen klimakorrektion).

I henhold til denne beslutnings bilag I er den harmoniserede referenceværdi for 1999 for naturgas 51,1 %. Efter korrektionen for sparet nettab beregnes referenceværdien for effektiviteten ved separat produktion af el i den pågældende kraftvarmeenhed (baseret på det vægtede gennemsnit af de i bilaget anførte faktorer) således:

Ref Eη = 51,1 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 44,4 %.


Top