EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1900

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1900/2006 af 20. december 2006 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

OJ L 377, 27.12.2006, p. 176–177 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 210 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 210 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 35 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1900/oj

27.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 377/176


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1900/2006

af 20. december 2006

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag III til forordning (EØF) nr. 3922/91 (2) er der fastsat fælles tekniske krav og administrative procedurer, som finder anvendelse på erhvervsmæssig transport med luftfartøjer. Disse harmoniserede krav og procedurer finder anvendelse på alle luftfartøjer, der opereres af Fællesskabets luftfartsforetagender, uanset om de er registreret i en medlemsstat eller et tredjeland.

(2)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 3922/91 bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (3).

(3)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at fastsætte under hvilke betingelser de fælles tekniske krav og administrative procedurer som anført i bilag III til forordning (EØF) nr. 3922/91 kan ændres eller suppleres eller under hvilke betingelser en medlemsstat kan fritages for at anvende dem. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i den nævnte forordning eller at supplere denne med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5 a i afgørelse 1999/468/EF.

(4)

Hvis de normale frister i særligt hastende tilfælde vedrørende opretholdelse af et tilstrækkeligt luftfartssikkerhedsniveau ikke kan overholdes, bør Kommissionen have mulighed for at anvende hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, til vedtagelse af visse foranstaltninger.

(5)

Forordning (EØF) nr. 3922/91 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 3922/91 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8 ændres således:

a)

Stk. 3, fjerde afsnit, affattes således:

»Hvis dette er tilfældet, meddeler Kommissionen sin afgørelse om en sådan foranstaltning til alle medlemsstaterne, som derved har ret til at anvende denne foranstaltning. De relevante bestemmelser i bilag III kan også ændres i overensstemmelse med artikel 11 for at afspejle denne foranstaltning.«

b)

Stk. 4, fjerde afsnit, affattes således:

»Hvis dette er tilfældet, meddeler Kommissionen sin afgørelse om en sådan foranstaltning til alle medlemsstaterne, som derved har ret til at anvende denne foranstaltning. De relevante bestemmelser i bilag III kan også ændres i overensstemmelse med artikel 11 for at afspejle denne foranstaltning.«

2)

Artikel 11 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved supplering af denne forordning, som skyldes den videnskabelige og tekniske udvikling og som ændrer de fælles tekniske krav og administrative procedurer i bilag III, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen anvende hasteproceduren i artikel 12, stk. 4.

b)

I stk. 2 ændres »i artikel 12« til »i artikel 12, stk. 3,««.

3)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

1.   Kommissionen bistås af luftfartssikkerhedsudvalget, i det følgende benævnt udvalget.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2006

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 30.11.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.12.2006.

(2)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 4. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1899/2006 (Se s. 1 i denne EU-Tidende).

(3)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).


Top