Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1849

Kommissionens forordning (EF) nr. 1849/2006 af 14. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2032/2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EØS-relevant tekst)

OJ L 355, 15.12.2006, p. 63–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 478–486 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 196 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 196 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; stiltiende ophævelse ved 32007R1451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1849/oj

15.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 355/63


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1849/2006

af 14. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 2032/2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at forbedre adgangen til oplysninger bør der udarbejdes vurderingsrapporter på grundlag af de rapporter, medlemsstaternes kompetente myndigheder forelægger, og de bør være omfattet af de samme regler for adgang til oplysninger som de kompetente myndigheders rapporter. En vurderingsrapport bør tage udgangspunkt i den oprindelige rapport fra den kompetente myndighed med alle de ændringer, der under evalueringsprocessen er foretaget i den på baggrund af dokumenter, bemærkninger og oplysninger.

(2)

For at opnå større juridisk klarhed bør det bestemmes, at biocidholdige produkter, der indeholder anmeldte aktivstoffer, som det er besluttet ikke at optage i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF, for så vidt angår nogle af eller alle de anmeldte produkttyper, enten fordi de er udgået af undersøgelsesprogrammet, eller fordi de efter en vurdering er fundet uacceptable, udfases efter den 1. september 2006.

(3)

Medlemsstaterne har i overensstemmelse med artikel 4b i Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 (2) behandlet dossierer om anmodning om forlængelse af perioden for markedsføring af biocidholdige produkter, der indeholder bestemte aktivstoffer, og accepteret dem, der var fuldstændige. Det er derfor hensigtsmæssigt at tillade, at de stoffer, der er omfattet af de accepterede dossierer, forbliver på markedet efter den 1. september 2006, indtil de er vurderet som led i det tiårige undersøgelsesprogram.

(4)

For en række anmeldte kombinationer af eksisterende aktive stoffer/produkttyper har deltagerne enten trukket deres anmeldelser tilbage eller misligholdt deres forpligtelser, og ingen andre virksomheder eller medlemsstater har tilkendegivet interesse i at få status som deltager inden for de fastsatte tidsfrister. Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 2032/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

For et af de stoffer, der er optaget i bilag II til forordning (EF) nr. 2032/2003 under EF-nummer 404-690-8, er to produkttyper udeladt, selv om de var anmeldt inden for tidsfristerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1896/2000 af 7. september 2000 om den første fase i det program, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter (3), og Kommissionens forordning (EF) nr. 1687/2002 af 25. september 2002 om en yderligere anmeldelsesperiode for visse aktive stoffer, der allerede er markedsført til anvendelse i biocidholdige produkter som fastlagt i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1896/2000 (4). Bilag II til forordning (EF) nr. 2032/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Navnene på nogle af de stoffer, der er optaget som BKC og DDAC i bilag II til forordning (EF) nr. 2032/2003, forekommer også i bilag III til samme forordning. De pågældende stoffer bør derfor udgå af bilag III til forordning (EF) nr. 2032/2003.

(7)

Forordning (EF) nr. 2032/2003 bør ændres i overensstemmelse med det foranstående.

(8)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2032/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»Efter den 1. september 2006 sikrer medlemsstaterne, at biocidholdige produkter, der indeholder aktive stoffer, som er anmeldt til vurdering inden for rammerne af undersøgelsesprogrammet, og som det er besluttet ikke at optage i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF, for så vidt angår nogle eller alle anmeldte produkttyper, ikke længere markedsføres på deres område til de pågældende produkttyper; denne beslutning skal have virkning 12 måneder efter, at den er trådt i kraft, medmindre andet er fastsat deri.«

2)

I artikel 11 indsættes følgende som nyt stk. 4:

»4.   Den rapporterende medlemsstat udarbejder på grundlag af de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2, i direktiv 98/8/EF, en ajourført rapport fra den kompetente myndighed, hvis dokument I fra da af benævnes vurderingsrapporten. Denne vurderingsrapport gennemgås i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter.«

3)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Når den rapporterende medlemsstat har indsendt den kompetente myndigheds rapport i overensstemmelse med artikel 10, stk. 5, eller når en vurderingsrapport er færdiggjort eller ajourført i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter, gør Kommissionen rapporten og eventuelle ajourføringer heraf offentligt tilgængelige i elektronisk form med undtagelse af oplysninger, som skal behandles som fortrolige i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 98/8/EF.«

4)

Bilag II ændres som anført i bilag I til nærværende forordning.

5)

Bilag III ændres som anført i bilag II til nærværende forordning.

6)

Bilag V ændres som anført i bilag III til nærværende forordning.

7)

Bilag VII ændres som anført i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/50/EF (EUT L 142 af 30.5.2006, s. 6).

(2)  EUT L 307 af 24.11.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1048/2005 (EUT L 178 af 9.7.2005, s. 1).

(3)  EFT L 228 af 8.9.2000, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 2032/2003 (EUT L 307 af 24.11.2003, s. 1).

(4)  EFT L 258 af 26.9.2002, s. 15.


BILAG I

I bilag II til forordning (EF) nr. 2032/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Rubrikkerne for nedennævnte stoffer affattes således:

Navn (EINECS og/eller andre)

EF-nummer

CAS-nummer

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

»formaldehyd

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

citronsyre

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nonansyre

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

octansyre

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

decansyre

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

didecyldimethylammoniumchlorid

230-525-2

7173-51-5

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svovldioxid

231-195-2

7446-09-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

iod

231-442-4

7553-56-2

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

pyrithionzink

236-671-3

13463-41-7

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

1

2

 

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

 

4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider

270-325-2

68424-85-1

1

2

3

4

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reaktionsprodukter af: glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin

403-950-8

164907-72-6

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanding af: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-bis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat

404-690-8

68132-19-4

 

 

 

 

 

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abamectin (blanding af avermectin B1a; > 80 % EINECS 265-610-3, og avermectin B1b; < 20 % EINECS 265-611-9)

plantebeskyttelsesmiddel

71751-41-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

poly-(hexamethylendiaminguanidiniumchlorid

polymer

57028-96-3

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

oligo-(2-(2-ethoxy)ethoxyethylguanidiniumchlorid)

polymer

374572-91-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20«

 

 

 

2)

Der indsættes følgende nye stoffer:

Navn (EINECS og/eller andre)

EF-nummer

CAS-nummer

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

»hydrogencyanid

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on/rotenon

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

cinnamaldehyd/3-phenyl-propen-2-al

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laurinsyre

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ammoniumsulfat

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calciummagnesiumoxid

253-425-0

37247-91-9

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calciummagnesiumtetrahydroxid/calciummagnesiumhydroxid

254-454-1

39445-23-3

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ethyl-[2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamat/fenoxycarb

276-696-7

72490-01-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tetrachlordecaoxidcomplex

420-970-2

92047-76-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-((6-chlor-3-pyridinyl)methyl)-N′-cyan-N-methylethanimidamid/acetamiprid

plantebeskyttelsesmiddel

160430-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18«

 

 

 

 

 

3)

Følgende stoffer udgår:

natriumhydrogencarbonat

phthalaldehyd

natrium-5-chlor-2-[4-chlor-2-[[[(3,4-dichlorphenyl)amino]carbonyl]amino]phenoxy]benzensulfonat

pirimiphos-methyl

silica, amorf, krystalfri

S-cyphenothrin

homopolymer af 2-tert-butylaminoethylmethacrylat (EINECS 223-228-4).


BILAG II

I bilag III til forordning (EF) nr. 2032/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende stoffer udgår:

hydrogencyanid

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on / rotenon

cinnamaldehyd/3-phenyl-propen-2-al

cetalkoniumchlorid

benzyldimethyl(octadecyl)ammoniumchlorid

benzododeciniumchlorid

miristalkoniumchlorid

laurinsyre

didecyldimethylammoniumbromid

dimethyldioctylammoniumchlorid

benzyldodecyldimethylammoniumbromid

ammoniumsulfat

decyldimethyloctylammoniumchlorid

benzyldimethyloleylammoniumchlorid

kvaternære ammoniumforbindelser, kokos-alkyltrimethyl-, chlorider

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-kokos-alkyldimethyl-, chlorider

kvaternære ammoniumforbindelser, dikokosalkyldimethyl-, chlorider

kvaternære ammoniumforbindelser, bis-(hydrogeneret talg-alkyl)dimethyl-, chlorider

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorider

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C6-12-alkyldimethyl, chlorider

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-16-alkyldimethyl, chlorider

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C10-16-alkyldimethyl, chlorider

ethyl-[2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamat/fenoxycarb

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-18-alkyldimethyl, chlorider

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, bromider

tetrachlordecaoxidcomplex

N-((6-chlor-3-pyridinyl)methyl)-N′-cyan-N-methylethanimidamid/acetamiprid

alkylbenzyldimethylammoniumchlorid/benzalkoniumchlorid

2)

Der indsættes følgende stoffer:

Navn (EINECS og/eller andre)

EF-nummer

CAS-nummer

»natriumhydrogencarbonat

205-633-8

144-55-8

phthalaldehyd

211-402-2

643-79-8

natrium-5-chlor-2-[4-chlor-2-[[[(3,4-dichlorphenyl)amino]carbonyl]amino]phenoxy]benzensulfonat

222-654-8

3567-25-7

pirimiphos-methyl

249-528-5

29232-93-7

silica, amorf, krystalfri

 

112945-52-5

S-cyphenothrin

plantebeskyttelsesmiddel

 

homopolymer af 2-tert-butylaminoethylmethacrylat (EINECS 223-228-4)

polymer

26716-20-1«


BILAG III

I bilag V til forordning (EF) nr. 2032/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I del B udgår følgende stoffer:

natriumhydrogencarbonat

natrium-5-chlor-2-[4-chlor-2-[[[(3,4-dichlorphenyl)amino]carbonyl]amino]phenoxy]benzensulfonat

pirimiphos-methyl

silica, amorf, krystalfri

S-cyphenothrin

homopolymer af 2-tert-butylaminoethylmethacrylat (EINECS 223-228-4).

2)

I del C udgår følgende stoffer:

natriumhydrogencarbonat

phthalaldehyd

homopolymer af 2-tert-butylaminoethylmethacrylat (EINECS 223-228-4).

3)

I del D udgår følgende stoffer:

phthalaldehyd

homopolymer af 2-tert-butylaminoethylmethacrylat (EINECS 223-228-4).


BILAG IV

I bilag VII til forordning (EF) nr. 2032/2003 udgår følgende stoffer:

calciumdihydroxid/calciumhydroxid/læsket kalk/kalkhydrat

calciumoxid/brændt kalk/ulæsket kalk

calciummagnesiumoxid

calciummagnesiumtetrahydroxid/calciummagnesiumhydroxid.


Top