EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0907

Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2006 af 20. juni 2006 om ændring af bilag III og VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (EØS-relevant tekst)

OJ L 168, 21.6.2006, p. 5–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 32–37 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 183 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 183 - 188
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 130 - 135

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/907/oj

21.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 168/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 907/2006

af 20. juni 2006

om ændring af bilag III og VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (1), særlig artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 648/2004 sikrer fri bevægelighed for vaske- og rengøringsmidler i det indre marked og giver samtidig et højt miljø- og sundhedsbeskyttelsesniveau, idet der i forordningen er fastsat bestemmelser for fuldstændig bionedbrydelighed af overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler og for mærkning om indholdsstofferne i vaske- og rengøringsmidler.

(2)

Nogle af de metoder, der er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 648/2004, f.eks. referencemetode ISO 14593, kan også anvendes til at teste stoffer, som er tungt opløselige i vand, hvis der sikres en tilstrækkelig dispersion af stoffet. Yderligere vejledning om test af tungt opløselige stoffer findes i ISO 10634. Der bør imidlertid indføres en yderligere testmetode for overfladeaktive stoffer, der er tungt opløselige i vand. Den foreslåede yderligere testmetode er ISO-standard 10708:1997 »Water quality — Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds«. Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici har fastslået, at ISO 10708 er af tilsvarende standard som de testmetoder, der allerede er omhandlet i forordningens bilag III, og kunne gå ind for anvendelsen af den.

(3)

For at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau bør oplysninger om vaske- og rengøringsmidlers sammensætning være let tilgængelige for offentligheden. Der bør derfor på vaske- og rengøringsmidlets emballage være anført en adresse på et websted, hvor der er let adgang til den liste over indholdsstoffer, der er nævnt i punkt D i bilag VII til forordning (EF) nr. 648/2004.

(4)

Allergene parfumestoffer skal angives, hvis de tilsættes i form af rene stoffer. Der er imidlertid ikke noget krav om at angive dem, hvis de tilsættes som bestanddele af komplekse indholdsstoffer som f.eks. æteriske olier eller parfume. For at give forbrugerne bedre gennemsigtighed bør allergene parfumestoffer i vaske- og rengøringsmidler angives, uanset hvordan de tilsættes vaske- og rengøringsmidlet.

(5)

Listen over indholdsstoffer i punkt D i bilag VII til forordning (EF) nr. 648/2004 bestemt til almindelige forbrugere kræver, at der anvendes en særlig videnskabelig nomenklatur, som kan risikere at forvirre forbrugerne i stedet for at informere dem. Der er desuden en række mindre inkonsekvenser imellem forbrugeroplysningerne i dette punkt og de oplysninger, som skal stilles til rådighed for lægeligt personale, indeholdt i punkt C i bilaget. Oplysningerne om indholdsstoffer bestemt til almindelige forbrugere bør gøres lettere forståelige ved at anvende INCI-nomenklaturen, der allerede anvendes for indholdsstoffer i kosmetik, og punkt C og D bør bringes i overensstemmelse med hinanden.

(6)

Det fremgår tydeligt af definitionen af »vaske- og rengøringsmiddel« i forordningen, at bestemmelserne om mærkning gælder for alle vaske- og rengøringsmidler, uanset om de indeholder overfladeaktive stoffer eller ej. I punkt D i bilag VII til forordning (EF) nr. 648/2004 er der imidlertid fastlagt forskellige bestemmelser for industri- og institutionsvaske- og rengøringsmidler, alt efter om de indeholder overfladeaktive stoffer eller ej. Denne forskel i kravene om mærkning tjener ikke noget formål og bør fjernes.

(7)

Bilag III og VII til forordning (EF) nr. 648/2004 bør ændres i overensstemmelse hermed. Af hensyn til klarheden bør de to bilag erstattes.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Vaske- og Rengøringsmidler —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 648/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag III erstattes af teksten i bilag I til denne forordning.

2)

Bilag VII erstattes af teksten i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 2), anvendes fra seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.


BILAG I

»BILAG III

TESTMETODER FOR FULDSTÆNDIG BIONEDBRYDELIGHED (MINERALISERING) FOR OVERFLADEAKTIVE STOFFER I VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER

A.

Referencemetoden for laboratorietest af overfladeaktive stoffers fuldstændige bionedbrydelighed i denne forordning er baseret på EN ISO-standard 14593: 1999 (CO2 headspace test).

Overfladeaktive stoffer i vaske- og rengøringsmidler anses for at være bionedbrydelige, hvis den målte bionedbrydelighed (mineralisering) efter en af følgende test (1) er mindst 60 % inden for 28 dage:

1.

EN ISO-standard 14593: 1999. Water quality. — Evaluation of ultimate aerobic biodegradability of organic compounds in aqueous medium. — Analyse af uorganisk kulstof i lukkede beholdere (CO2 headspace test). Der anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue (referencemetode).

2.

Metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.4.C [kuldioxidudvikling — modificeret Sturm-test]: Der anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue.

3.

Metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.4.E (closed bottle): Der anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue.

4.

Metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.4.D (manometrisk respirometri): Der anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue.

5.

Metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.4.F (Miti: Ministry of International Trade and Industry, Japan): Der anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue.

6.

ISO 10708:1997. Water quality — Evaluation in an aqueous medium of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds — Bestemmelse af biokemisk iltforbrug i en tofaset closed bottle test. Der anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue.

B.

Afhængigt af det overfladeaktive stofs fysiske egenskaber kan en af nedennævnte metoder anvendes, hvis det er behørigt begrundet (2) Det skal bemærkes, at beståelseskriteriet på mindst 70 % i disse metoder skal betragtes som ækvivalent med beståelseskriteriet på mindst 60 % i metoderne under punkt A. Om det er hensigtsmæssigt at benytte nedennævnte metoder, afgøres i hvert enkelt tilfælde ved bekræftelse, jf. forordningens artikel 5.

1.

Metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.4.A (eliminering af opløst organisk kulstof (DOC)): Der anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue. Beståelseskriteriet for bionedbrydelighed målt efter testen skal være mindst 70 % inden for 28 dage.

2.

Metode efter direktiv 67/548/EØF, bilag V, punkt C.4.B (modificeret OECD-screeningtest — eliminering af DOC): Der anvendes ikke præadaptation. Der anvendes ikke ti-dages-vindue. Beståelseskriteriet for bionedbrydelighed målt efter testen skal være mindst 70 % inden for 28 dage.

NB: De af de ovennævnte metoder, der er taget fra Rådets direktiv 67/548/EØF, findes også i publikationen »Classification, Packaging and Labelling of Dangerous Substances in the European Union«, Part 2: »Testing Methods«. European Commission 1997. ISBN 92-828-0076-8.


(1)  Disse test anses for at være de mest egnede til overfladeaktive stoffer.

(2)  DOC-metoderne kan give resultater med hensyn til fjernelse, men ikke om fuldstændig bionedbrydning. Manometrisk respirometri og MITI-metoden og den tofasede BOD-metode vil i nogle tilfælde være uegnet, da den høje startkoncentration kan virke inhiberende.«


BILAG II

»BILAG VII

MÆRKNING OG DATABLAD FOR INDHOLDSSTOFFER

A.   Indholdsmærkning

Følgende mærkningsbestemmelser gælder for emballage til vaske- og rengøringsmidler, der sælges til almindelige forbrugere.

Vægtprocentintervallerne:

under 5 %

5 % eller derover, men under 15 %

15 % eller derover, men under 30 %

30 % eller derover

anvendes til at angive indholdet af nedennævnte indholdsstoffer, hvis disse er til stede i en koncentration på over 0,2 vægtprocent:

fosfater

fosfonater

anioniske overfladeaktive stoffer

kationiske overfladeaktive stoffer

amfotere overfladeaktive stoffer

nonioniske overfladeaktive stoffer

iltbaserede blegemidler

blegemidler med klor

EDTA og salte heraf

NTA (natriumsalt af nitrilotrieddikesyre) og salte heraf

phenoler og halogenerede phenoler

paradichlorbenzen

aromatiske kulbrinter

alifatiske kulbrinter

halogenerede kulbrinter

sæbe

zeolit

polycarboxylater.

Følgende indholdsstoffer skal angives uanset koncentrationen deraf:

enzymer

desinfektionsmidler

optisk hvidt

parfume.

Hvis der anvendes konserveringsmidler, skal disse angives uanset koncentrationen deraf, om muligt under anvendelse af den fælles nomenklatur, der er fastlagt i henhold til artikel 8 i Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1).

Hvis der anvendes allergene parfumestoffer i koncentrationer, der overstiger 0,01 % vægtprocent, som er opført på listen over stoffer i bilag III, del 1, i direktiv 76/768/EØF, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF (2), med henblik på at medtage allergene parfumestoffer fra den liste, der første gang blev fastsat af Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler (SCCNFP) i udtalelse SCCNFP/0017/98, skal de angives under anvendelse af nævnte direktivs nomenklatur på linje med alle andre allergene parfumestoffer, der ved tilpasning til den tekniske udvikling senere tilføjes til bilag III, del 1, i direktiv 76/768/EØF.

Hvis der efterfølgende af SCCNFP opstilles individuelle risikobaserede koncentrationsgrænser for allergene parfumestoffer, foreslår Kommissionen i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, at sådanne grænser vedtages for at erstatte ovennævnte grænse på 0,01 %.

Adressen på det websted, hvor der er adgang til den liste over indholdsstoffer, der er nævnt i punkt D, skal være anført på emballagen.

For vaske- og rengøringsmidler, der kun anvendes erhvervsmæssigt, og som ikke sælges til almindelige forbrugere, behøver ovennævnte krav ikke at være opfyldt, hvis de tilsvarende oplysninger foreligger i form af tekniske datablade, sikkerhedsdatablade eller på lignende egnet vis.

B.   Mærkning vedrørende dosering

Som foreskrevet i artikel 11, stk. 4, gælder følgende bestemmelser om mærkning af emballage til vaske- og rengøringsmidler, der sælges til almindelige forbrugere. Emballagen til vaske- og rengøringsmidler, der sælges til almindelige forbrugere med henblik på anvendelse som vaskemiddel til tekstiler, skal mærkes med følgende oplysninger:

Anbefalede mængder og/eller doseringsanvisninger udtrykt i milliliter eller gram svarende til en standardvaskemaskinfuld, for blødt, middelhårdt og hårdt vand og for vaskeprogrammer med og uden forvask.

For kogevaskemidler antal standardvaskemaskinfulde »normalt snavset« tøj, og, for vaskemidler til sarte stoffer, antal standardvaskemaskinfulde af let snavset tøj, der kan vaskes med pakkens indhold under anvendelse af middelhårdt vand svarende til 2,5 millimol CaCO3/l.

Et eventuelt medfølgende målebæger skal også mærkes med indhold i milliliter eller gram og mærkerne skal angive den vaskemiddeldosering, der passer til en standardvaskemaskinfuld for blødt, middelhårdt og hårdt vand.

En standardvaskemaskinfuld er på 4,5 kg tørt tøj, når der er tale om kogevaskemidler, og 2,5 kg tørt tøj, når der er tale om finvaskemidler, jf. definitionerne i Kommissionens beslutning 1999/476/EF af 10. juni 1999 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til vaskemidler (3). Et vaskemiddel anses for at være et kogevaskemiddel, medmindre fabrikantens anprisninger fremhæver skånsom vask (lav temperatur eller sarte fibre og farver).

C.   Datablad for indholdsstoffer

Følgende bestemmelser gælder for angivelsen af indholdsstoffer i databladet, jf. artikel 9, stk. 3, i denne forordning.

Databladet skal indeholde vaske- og rengøringsmidlets navn og fabrikantens navn.

Alle indholdsstoffer skal anføres i aftagende orden efter vægt, og listen skal underopdeles efter følgende vægtprocentintervaller:

10 % eller derover

1 % eller derover, men under 10 %

0,1 % eller derover, men under 1 %

under 0,1 %.

Urenheder betragtes ikke som indholdsstoffer.

Ved »indholdsstof« forstås ethvert kemisk stof af syntetisk eller naturlig oprindelse, der bevidst tilsættes et vaske- og rengøringsmiddel. Ved anvendelsen af dette bilag anses et parfumestof, en æterisk olie eller et farvestof for at være et enkelt indholdsstof, og ingen af de stoffer, som de indeholder, skal angives, med undtagelse af de allergene parfumestoffer, der er opført på listen over stoffer i del 1 i bilag III til direktiv 76/768/EØF, hvis den samlede koncentration af det allergene parfumestof i vaske- og rengøringsmidlet overstiger den i punkt A anførte grænse.

Det almindelige kemiske navn eller IUPAC-navnet (4) og — hvis det foreligger — INCI-navnet (5), CAS-nummeret og navnet i den europæiske farmakopé angives for hvert indholdsstof.

D.   Offentliggørelse af liste over indholdsstoffer

Fabrikanterne offentliggør det ovenfor nævnte datablad for indholdsstoffer på et websted, idet følgende dog gælder:

Der kræves ikke oplysning om vægtprocentintervaller.

Der kræves ikke CAS-numre.

Navnene på indholdsstofferne angives efter INCI-nomenklaturen. Hvis dette navn ikke findes, angives navnet i den europæiske farmakopé. Hvis ingen af de to navne findes, angives i stedet det almindelige kemiske navn eller IUPAC-navnet. For parfume anvendes ordet »parfum«, og for et farvestof ordet »colorant«. Et parfumestof, en æterisk olie eller et farvestof anses for at være et enkelt indholdsstof, og ingen af de stoffer, som de indeholder, skal angives, med undtagelse af de allergene parfumestoffer, der er opført på listen over stoffer i del 1 i bilag III til direktiv 76/768/EØF, hvis den samlede koncentration af det allergene parfumestof i vaske- og rengøringsmidlet overstiger den i punkt A anførte grænse.

Der må ikke være nogen begrænsninger eller betingelser for adgangen til webstedet, og indholdet af webstedet skal holdes ajourført. Der skal på webstedet være et link til Kommissionens pharmacos-websted eller til et andet egnet websted, hvor der er en sammenligningstabel mellem INCI-navnene, den europæiske farmakopé og CAS-numrene.

Denne forpligtelse finder ikke anvendelse på industri- og institutionsvaske- og rengøringsmidler eller på overfladeaktive stoffer til industri- og institutionsvaske- og rengøringsmidler, for hvilke der foreligger et teknisk datablad eller et sikkerhedsdatablad.


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/80/EF (EUT L 303 22.11.2005, s. 32).

(2)  EUT L 66 af 11.3.2003, s. 26.

(3)  EFT L 187 af 20.7.1999, s. 52. Senest ændret ved beslutning 2003/200/EF (EFT L 76 af 22.3.2003, s. 25).

(4)  International Union of Pure and Applied Chemistry (Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi).

(5)  International Nomenclature Cosmetic Ingredient.«


Top