Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0137

2006/137/EF Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 18. december 2006 om ændring af direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje

OJ L 389, 30.12.2006, p. 261–263 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 018 P. 263 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 018 P. 263 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 93 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; stiltiende ophævelse ved 32016L1629

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/137/oj

30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 389/261


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

af 18. december 2006

om ændring af direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje

(2006/137/EF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2006/87/EF (2) er betingelserne for udstedelse af tekniske certifikater for fartøjer til sejlads på indre vandveje harmoniseret for hele Fællesskabets net af indre vandveje.

(2)

De tekniske forskrifter i bilagene til direktiv 2006/87/EF er stort set de samme som bestemmelserne i inspektionsforordningen for fartøjer på Rhinen, i den version, som blev vedtaget af medlemmerne af Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) i 2004. Betingelserne og de tekniske forskrifter for udstedelse af certifikater for sejlads på indre vandveje i henhold til artikel 22 i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen ajourføres løbende og svarer til den seneste teknologiske udvikling.

(3)

For at undgå konkurrenceforvridning og divergerende sikkerhedsniveauer og af hensyn til harmoniseringen på europæisk plan bør der vedtages ækvivalente tekniske forskrifter, som gælder for hele Fællesskabets net af indre vandveje, og de bør ajourføres løbende, så de forbliver ækvivalente.

(4)

Ved direktiv 2006/87/EF bemyndiges Kommissionen til at tilpasse de nævnte tekniske forskrifter til den tekniske udvikling og til ændringer, som følger af arbejdet i andre internationale organisationer, navnlig CCNR.

(5)

Disse tilpasninger skal foretages hurtigt for at sikre, at de tekniske forskrifter, der er nødvendige for udstedelse af fællesskabscertifikatet vedrørende sejlads på indre vandveje, giver et sikkerhedsniveau, der er ækvivalent med det, der kræves for udstedelse af det certifikat, der er omhandlet i artikel 22 i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen.

(6)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/87/EF bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (3).

(7)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at fastsætte under hvilke betingelser de tekniske forskrifter og administrative procedurer som anført i bilagene til direktiv 2006/87/EF kan ændres. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2006/87/EF, bør foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(8)

Af effektivitetshensyn bør de frister, som normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, afkortes for så vidt angår vedtagelse af ændringer i bilagene til direktiv 2006/87/EF.

(9)

På grund af sagens hastende karakter er det nødvendigt at anvende hasteproceduren i artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF ved enhver tilpasning af bilagene til direktiv 2006/87/EF til den tekniske udvikling og til ændringer på området, som er et resultat af arbejdet i andre internationale organisationer, navnlig CCNR, og ved vedtagelse af midlertidige forskrifter.

(10)

Direktiv 2006/87/EF bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2006/87/EF foretages følgende ændringer:

1)

Følgende stykker tilføjes artikel 19:

»3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og artikel 5a, stk. 4, litra b) og e), i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til henholdsvis enogtyve dage, femten dage og en måned.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

2)

Artikel 20 affattes således:

»Artikel 20

Tilpasning af bilagene og henstillinger om midlertidige certifikater

1.   De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilagene til dette direktiv til den tekniske udvikling eller til ændringer på området, som er et resultat af arbejdet i andre internationale organisationer, navnlig i Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR), med henblik på at sikre, at de to certifikater, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), udstedes på grundlag af tekniske forskrifter, som sikrer et ækvivalent sikkerhedsniveau, eller for at tage højde for de tilfælde, der henvises til i artikel 5, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen anvende hasteproceduren i artikel 19, stk. 4.

Disse ændringer skal foretages hurtigt for at sikre, at de tekniske forskrifter for udstedelse af fællesskabscertifikatet vedrørende sejlads på Rhinen, giver et sikkerhedsniveau, der er ækvivalent med det, der kræves for udstedelse af det certifikat, der er omhandlet i artikel 22 i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen.

2.   Med forbehold af stk. 1, vedtager Kommissionen de i artikel 5, stk. 2, omhandlede godkendelser efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

3.   Kommissionen træffer afgørelse om udvalgets henstillinger om udstedelse af foreløbige fællesskabscertifikater for sejlads på indre vandveje i overensstemmelse med artikel 2.19 i bilag II.«

3)

I bilag II foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1.06 affattes således:

»1.06

Midlertidige forskrifter

Når det anses for bydende nødvendigt, kan der efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 4, vedtages forskrifter af midlertidig karakter, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved supplering af dette direktiv med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling i transporten ad indre vandveje, således at bestemmelserne i dette direktiv kan fraviges eller for at give mulighed for forsøg. Forskrifterne skal offentliggøres og må højst gælde i tre år. De skal træde i kraft i alle medlemsstaterne samtidig og ophæves på samme betingelser i alle medlemsstaterne.«

2)

Artikel 10.03a, stk. 5, affattes således:

»5.   Anlæg, der sprøjter mindre mængder vand, skal være typegodkendt i henhold til IMO-resolution A 800(19) eller have en anerkendt standard. Disse godkendelser vedtages, når de har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3, i dette direktiv. Typegodkendelsen skal foretages af et godkendt klassifikationsselskab eller et akkrediteret prøvningsorgan. Det akkrediterede prøvningsorgan skal opfylde de harmoniserede standarder for drift af prøvningslaboratorier (EN ISO/IEC 17025:2000).«

3)

Artikel 10.03b, stk. 1, affattes således:

»1.   Ildslukkere

Af hensyn til beskyttelsen af maskinrum, kedelrum og pumperum kan følgende ildslukkere anvendes i faste brandslukningsanlæg:

a)

CO2 (kuldioxid)

b)

HFC 227 ea (heptafluorpropan)

c)

IG-541 (52 % nitrogen, 40 % argon, 8 % kuldioxid).

Når den er bestemt til at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv gives en tilladelse til at anvende andre ildslukkere efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 19, stk. 3, i dette direktiv.«

Artikel 2

1.   Medlemsstater, der har indre vandveje som nævnt i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2006/87/EF, sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme nærværende direktiv med virkning fra den 30.12.2008. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft den på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til de medlemsstater, der har indre vandveje som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2006/87/EF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2006

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

J.-E. ENESTAM

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 30.11.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.12.2006.

(2)  Se s. 1 i denne EU-Tidende.

(3)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).


Top