EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0108

Rådets direktiv 2006/108/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 90/377/EØF og 2001/77/EF vedrørende energi på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

OJ L 363, 20.12.2006, p. 414–415 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 929–930 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 003 P. 37 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 003 P. 37 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/108/oj

20.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 363/414


RÅDETS DIREKTIV 2006/108/EF

af 20. november 2006

om tilpasning af direktiv 90/377/EØF og 2001/77/EF vedrørende energi på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (1)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten fastsætter, at hvis det på grund af tiltrædelsen er nødvendigt at tilpasse retsakter vedtaget af institutionerne, som er gyldige ud over den 1. januar 2007, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene dertil, vedtager Rådet de fornødne retsakter, medmindre det er Kommissionen, der har vedtaget den oprindelige retsakt.

(2)

I slutakten fra konferencen, som udfærdigede tiltrædelsestraktaten blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Direktiv 90/377/EØF (2) og 2001/77/EF (3) bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 90/377/EØF og 2001/77/EF ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest på tidspunktet for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2006

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 11.

(2)  EFT L 185 af 17.7.1990, s. 16.

(3)  EUT L 283 af 27.10.2001, s. 33.


BILAG

ENERGI

1.

31990 L 0377: Rådets direktiv 90/377/EØF af 29. juni 1990 om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (EFT L 185 af 17.7.1990, s. 16), som ændret ved:

31993 L 0087: Kommissionens direktiv 93/87/EØF af 22.10.1993 (EFT L 277 af 10.11.1993, s. 32),

11994 N: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (EFT C 241 af 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29.9.2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

a)

I bilag I, punkt 11, indsættes følgende:

»—   Bulgarien: Sofia«

»—   Rumænien: Bukarest«;

b)

I bilag II, nr. I, punkt 2, indsættes følgende:

»—   Bulgarien: landet som helhed«

»—   Rumænien: landet som helhed«.

2.

32001 L 0077: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF af 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet (EFT L 283 af 27.10.2001, s. 33), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

a)

I bilaget indsættes følgende efter oplysningerne for Belgien:

»Bulgarien

1,7

6

11(7

og efter Portugal:

»Rumænien

14,9

28

33«

b)

I bilaget affattes oplysningerne for Fællesskabet således:

»Fællesskabet

372

13,2

21«

c)

I bilaget affattes fodnote (**) og (***) således:

»(**)

Disse data refererer til den nationale produktion af VEK-E i 1997 bortset fra Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, hvor de refererer til 1999, samt Bulgarien og Rumænien, hvor de refererer til 2001.

(***)

Bidragene i procent for så vidt angår VEK-E i 1997 (i 1999-2000 for Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiets vedkommende og i 2001 for Bulgarien og Rumæniens vedkommende), og 2010 er baseret på den nationale produktion af VEK-E divideret med bruttoelforbruget. For Den Tjekkiske Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiets vedkommende er bruttoelforbruget baseret på år 2000-tal. For Bulgarien og Rumæniens vedkommende er bruttoelforbruget baseret på 2001-tal. For så vidt angår intern handel med VEK-E (med anerkendt certificering eller registreret oprindelse) vil beregningen af disse procentsatser få indvirkning på 2010-tallene for de enkelte medlemsstater, men ikke på det samlede EF-tal.«.

d)

I bilaget tilføjes følgende fodnote om oplysningerne vedrørende Bulgarien:

»(7)

11 %-målet forudsætter på grundlag af en foreløbig analyse og ajourførte oplysninger en positiv udvikling inden for vedvarende energi samt gunstige klimaforhold. Muligheden for at nå dette vejledende mål afhænger i høj grad af den samlede årlige regnmængde, nedbørens fordeling i årets løb samt tilstrømning og andre klimafaktorer, som påvirker vandkraftproduktion samt sol- og vindkraftanvendelse kraftigt. VEK-anvendelsen begrænses endvidere af relevant miljølovgivning og beslægtet national lovgivning, der svarer til EU-lovgivningen på området.«.


Top