EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0080

Kommissionens direktiv 2006/80/EF af 23. oktober 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende energi på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

OJ L 312M , 22.11.2008, p. 209–233 (MT)
OJ L 362, 20.12.2006, p. 67–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 003 P. 12 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 003 P. 12 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 138 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; stiltiende ophævelse ved 32019R2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/80/oj

20.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 362/67


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/80/EF

af 23. oktober 2006

om tilpasning af visse direktiver vedrørende energi på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 4, stk. 3,

under henvisning til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 56,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten fastsætter, at hvis det på grund af tiltrædelsen er nødvendigt at tilpasse retsakter, som stadig er gældende efter den 1. januar 2007, og de nødvendige tilpasninger ikke er blevet foretaget ved tiltrædelsesakten eller bilagene dertil, skal de nødvendige tilpasninger vedtages af Kommissionen i alle tilfælde, hvor Kommissionen har vedtaget den oprindelige retsakt.

(2)

I slutakten fra den konference, hvor tiltrædelsestraktaten blev udfærdiget, anføres det, at de høje kontraherende parter er nået til politisk enighed om en række tilpasninger af institutionernes retsakter, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen opfordres til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i EU-retten.

(3)

Kommissionens direktiv 94/2/EF (1), 95/12/EF (2), 95/13/EF (3), 96/60/EF (4), 97/17/EF (5), 2002/31/EF (6) og 2002/40/EF (7) bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 94/2/EF, 95/12/EF, 95/13/EF, 96/60/EF, 97/17/EF, 2002/31/EF og 2002/40/EF ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest på datoen for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra datoen for Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på de områder, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Olli REHN

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 45 af 17.2.1994, s. 1.

(2)  EFT L 136 af 21.6.1995, s. 1.

(3)  EFT L 136 af 21.6.1995, s. 28.

(4)  EFT L 266 af 18.10.1996, s. 1.

(5)  EFT L 118 af 7.5.1997, s. 1.

(6)  EFT L 86 af 3.4.2002, s. 26.

(7)  EFT L 128 af 15.5.2002, s. 45.


BILAG

ENERGI

ENERGIMÆRKNING

1.

31994 L 0002: Kommissionens direktiv 94/2/EF af 21. januar 1994 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af elektriske kølemøbler (EFT L 45 af 17.2.1994, s. 1), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0066: Kommissionens direktiv 2003/66/EF af 3.7.2003 (EUT L 170 af 9.7.2003, s. 10).

I bilag I, punkt 1, indsættes følgende før etiketten på spansk:

Image

og mellem etiketten på portugisisk og etiketten på slovakisk:

Image

2.

31995 L 0012: Kommissionens direktiv 95/12/EF af 23. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af vaskemaskiner (EFT L 136 af 21.6.1995, s. 1), som ændret ved:

31996 L 0089: Kommissionens direktiv 96/89/EF af 17.12.1996 (EFT L 338 af 28.12.1996, s. 85)

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

a)

I bilag I, punkt 1, indsættes følgende før etiketten på spansk:

Image

og mellem etiketten på portugisisk og etiketten på slovakisk:

Image

b)

Følgende indsættes i bilag V:

»Note

 

 

BG

RO

Etiketten

Oplysningsskemaet

Postordresalg

Bilag I

Bilag II

Bilag III

Image

 

 

Енергия

Energie

Image

 

 

Перална машина

Maşină de spălat rufe

I

 

 

Производител

Producător

II

 

 

Модел

Model

Image

 

 

По-ефективен

Mai eficient

Image

 

 

По-ниско ефективен

Mai puţin eficient

 

3

1

Клас на енергийна ефективност … върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)

Clasa de eficienţă energetică … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient)

V

 

 

Консумация на енергия

Consum de energie

V

 

 

kWh/цикъл

kWh/ciclu

V

 

 

Основана на контролни резултати за стандартен цикъл за памук при 60 °C

Bazat pe rezultatele încercărilor standardizate pentru ciclul »bumbac 60 °C«

 

5

2

Консумация на енергия … kWh за цикъл, основана на стандартeн 60 °C цикъл за памук

Consum de energie … kWh/ciclu, bazat pe rezultatele încercărilor standardizate pentru ciclul »bumbac 60 °C«

V

5

2

Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът

Consumul real depinde de condiţiile de utilizare a aparatului

VI

 

 

Клас на изпиране

А (по-висок)

G (по-нисък)

Eficienţa spălării

A (mai ridicată)

G (mai scăzută)

 

6

3

Клас на изпиране … върху скала от А (най-висок) до G (най-нисък

Clasa de eficienţă a spălării … pe o scară de la A (mai ridicată) la G (mai scăzută)

VII

 

 

Клас на ефективност на сушене

А (по-висок)

G (по-нисък)

Stoarcere prin centrifugare

A (mai ridicată)

G (mai scăzută)

 

7

4

Клас на ефективност на сушене с центрофугиране … върху скала от А (най-висок) до G (най-нисък)

Eficienţa stoarcerii … pe o scară de la A (mai ridicată) la G (mai scăzută)

 

7

4

Внимание, ако Вие използвате сушилня с центрофуга! Избирайки перална машина с A-клас центрофугиране вместо G-клас центрофугиране, Вие ще намалите наполовина разходите си за сушене с центрофугиране. Сушенето на дрехи с центрофугиране обикновено използва повече енергия отколкото прането им.

Dacă folosiţi un uscător cu tambur. Alegând o maşină de spălat cu centrifugare clasa A în locul unei maşini de spălat cu centrifugare clasa G, se înjumătăţesc costurile faţă de uscarea cu tambur. Uscarea rufelor într-o maşină de uscat cu tambur consumă de obicei mai multă energie decât spălarea lor

 

8

 

Вода, оставаща след центрофугиране … % (като отношение на сухото пране към теглото на прането след центрофугиране)

Apa rămasă după centrifugare … % (ca procent din greutatea rufelor uscate)

VIII

9

5

Скорост на центрофугиране (об/min)

Viteza de centrifugare (rot/min)

IX

10

6

Вместимост (памук) kg

Capacitate (bumbac) kg

X

11

7

Консумация на вода

Consum de apă

 

14

8

Годишна консумация за 4-членно домакинство (200 стандартни 60 °C цикъла за памук)

Consum tipic anual pentru o familie de patru persoane

XI

15

9

Ниво на шум (dB(A) за 1 pW)

Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW)

XI

 

 

Пране

Spălare

XI

 

 

Центрофугиране

Centrifugare

Image

 

 

Допълнителна информация се съдържа в техническия проспект

Informaţii suplimentare se găsesc în broşurile de produs

Image

 

 

БДС EN 60456

Standard EN 60456

Image

 

 

Директива 95/12/EO за перални машини

Directiva 95/12/CE privind etichetarea maşinilor electrice de spălat rufe«

3.

31995 L 0013: Kommissionens direktiv 95/13/EF af 23. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af tørretumblere (EFT L 136 af 21.6.1995, s. 28), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

a)

I bilag I, punkt 1, indsættes følgende før etiketten på spansk:

Image

og mellem etiketten på portugisisk og etiketten på slovakisk:

Image

b)

Følgende indsættes i bilag V:

»Note

 

 

BG

RO

Etiketten

Oplysningsskemaet

Postordresalg

Bilag I

Bilag II

Bilag III

Image

 

 

Енергия

Energie

Image

 

 

Сушилна машина

Uscător

I

 

 

Производител

Fabricant

II

 

 

Модел

Model

Image

 

 

По-ефективен

Mai eficient

Image

 

 

По-ниско ефективен

Mai puţin eficient

 

3

1

Клас на енергийна ефективност … върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)

Clasa de eficienţă energetică … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient)

V

5

2

Консумация на енергия

Consum de energie

V

5

2

kWh/цикъл

kWh/ciclu

V

5

2

Основана на контролни резултати за цикъл »сух памук«

Bazat pe rezultatele încercărilor standardizate pentru ciclul »uscare bumbac«

V

5

2

Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът

Consumul real depinde de condiţiile de utilizare a aparatului

VI

6

3

Вместимост (памук) kg

Capacitate (bumbac) kg

X

11

7

Консумация на вода

Consum de apă

 

8

 

Време за сушене

Timp de uscare

 

11

6

Годишна консумация за 4-членно домакинство при нормално използване на сушилнята

Consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care usucă rufele în mod normal cu un uscător

VII

12

 

Въздушно отвеждане

Evacuare aer

VII

12

 

Кондензиране

Condensare

VIII

13

6

Ниво на шум (dB(A) за 1 pW)

Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW)

Image

 

 

Допълнителна информация се съдържа в техническия проспект

Informaţii suplimentare se găsesc în broşurile de produs

Image

 

 

БДС EN 61121

Standard EN 6112

Image

 

 

Директива 95/13/ЕO за сушилни машини

Directiva 95/13/CE privind eticheta pentru uscătoarele electrice«

4.

31996 L 0060: Kommissionens direktiv 96/60/EF af 19. september 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af kombinerede husholdningsvaske-/tørremaskiner (EFT L 266 af 18.10.1996, s. 1), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33),

a)

I bilag I, punkt 1, indsættes følgende før etiketten på spansk:

Image

og mellem etiketten på portugisisk og etiketten på slovakisk:

Image

b)

Følgende indsættes i bilag V:

»Note

 

 

BG

RO

Etiketten

Oplysningsskemaet

Postordresalg

Bilag I

Bilag II

Bilag III

Image

 

 

Енергия

Energie

Image

 

 

Пералня-сушилня

Maşină de spălat şi uscat rufe

I

1

 

Производител

Fabricant

II

2

 

Модел

Model

Image

 

 

По-ефективен

Mai eficient

Image

 

 

По-ниско ефективен

Mai puţin eficient

 

3

1

Клас на енергийна ефективност … върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)

Clasa de eficienţă energetică … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient)

V

 

 

Консумация на енергия

Consum de energie

V

 

 

kWh

kWh

 

5

2

Консумация на енергия за пране, центрофугиране и сушене

Consum de energie pentru spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare

Image

 

 

(За пране и сушене при запълнена вместимост и при 60 °C)

(Pentru a spăla şi usca o încărcătură completă de spălare la 60 °C)

VI

 

 

Пране (само) kWh

Spălare (exclusiv) kWh

 

6

3

Консумация на енергия само за пране и центрофугиране

Consum de energie doar pentru spălare şi stoarcere prin centrifugare

Image

 

 

Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът

Consumul real va depinde de condiţiile de utilizare a aparatului

VII

 

 

Клас на изпиране

A: по-висок

G: по-нисък

Eficienţa spălării

A: mai ridicată

G: mai scăzută

 

7

4

Клас на изпиране … върху скала от А (най-висок) до G (най-нисък)

Clasa de eficienţă a spălării … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient)

 

8

5

Остатъчна вода след центрофугиране … % (като отношение на сухото пране към теглото на прането след центрофугиране)

Apa rămasă după centrifugare … % (ca procent din greutatea rufelor uscate)

VIII

9

6

Скорост на центрофугиране (об/min)

Viteza de centrifugare (rot/min)

IX/X

10/11

7/8

Вместимост (памук) kg

Capacitate (bumbac) kg

X

10

7

Пране

Spălare

IX

11

8

Сушене

Uscare

XI

 

 

Консумация на вода (общо)

Consum de apă (total)

 

12

9

Консумация на вода при пране, центрофугиране и сушене

Consum de apă pentru spălare, stoarcere prin centrifugare şi uscare

 

13

10

Консумация на вода само за пране и центрофугиране

Consum de apă doar pentru spălare şi stoarcere prin centrifugare

 

14

 

Време за пране и сушене

Timp de spălare şi uscare

 

16

11

Годишна консумация за 4-членно домакинство, използващо винаги сушилнята (200 цикъла)

Consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care foloseşte întotdeauna uscătorul (200 cicluri)

 

17

12

Годишна консумация за 4-членно домакинство, когато не се използва сушилнята (200 цикъла)

Consum anual estimat pentru o familie de patru persoane care nu foloseşte niciodată uscătorul (200 cicluri)

XII

18

13

Ниво на шум (dB(A) за 1 pW)

Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW)

Image

18

13

Пране

Spălare

Image

18

13

Центрофугиране

Centrifugare

Image

18

13

Сушене

Uscare

Image

 

 

Допълнителна информация се съдържа в техническия проспект

Informaţii suplimentare se găsesc în broşurile de produs

Image

 

 

БДС EN 50229

Standard EN 50229

Image

 

 

Директива 96/60/EO за перални-сушилни машини

Directiva 96/60/CE privind etichetarea maşinilor de spălat şi uscat rufe«

5.

31997 L 0017: Kommissionens direktiv 97/17/EF af 16. april 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af opvaskemaskiner (EFT L 118 af 7.5.1997, s. 1), som ændret ved:

31999 L 0009: Kommissionens direktiv 1999/9/EF af 26.2.1999 (EFT L 56 af 4.3.1999, s. 46),

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

a)

I bilag I, punkt 1, indsættes følgende før etiketten på spansk:

Image

og mellem etiketten på portugisisk og etiketten på slovakisk:

Image

b)

Følgende indsættes i bilag V:

»Note

 

 

BG

RO

Etiketten

Oplysningsskemaet

Postordresalg

Bilag I

Bilag II

Bilag III

Image

 

 

Енергия

Energie

Image

 

 

Миялна машина

Maşină de spălat vase

I

1

 

Производител

Fabricant

II

2

 

Модел

Model

Image

 

 

По-ефективен

Mai eficient

Image

 

 

По-ниско ефективен

Mai puţin eficient

 

3

1

Клас на енергийна ефективност … върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)

Clasa de eficienţă energetică … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient)

V

 

 

Консумация на енергия

Consum de energie

V

 

 

kWh/цикъл

kWh/ciclu

 

6

3

Консумация на енергия XYZ kWh за стандартен цикъл, използвайки студена вода за пълнене. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът.

Consum de energie XYZ kWh pe ciclu de încercare standardizat, folosind alimentarea cu apă rece. Consumul real de energie va depinde de condiţiile de utilizare a aparatului.

Image

 

 

(стандартен цикъл на работа, използвайки студена вода за пълнене)

(Bazat pe rezultatele încercărilor efectuate de către producător pentru ciclul standardizat, folosind alimentarea cu apă rece)

Image

 

 

Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът

Consumul real va depinde de condiţiile de utilizare a aparatului

VI

 

 

Клас на измиване

А: по-висок

G: по-нисък

Eficienţa spălării

A: mai ridicată

G: mai scăzută

 

7

4

Клас на измиване … върху скала от А (най-висок) до G (най-нисък)

Clasa de eficienţă a spălării … pe o scară de la A (mai ridicată) la G (mai scăzută)

VII

 

 

Клас на изсушаване

А: по-висок

G: по-нисък

Eficienţa uscării

A: mai ridicată

G: mai scăzută

 

8

5

Клас на изсушаване … върху скала от А (най-висок) до G (най-нисък)

Clasa de eficienţă a uscării … pe o scară de la A (mai ridicată) la G (mai scăzută)

VIII

9

6

Стандартно разположение

Numărul standard de tacâmuri

IX

10

7

Консумация на вода l/цикъл

Consum de apă l/ciclu

 

11

 

Програмно време

Durata programului

 

13

8

Годишна консумация (220 цикъла)

Consum anual estimat (220 cicluri)

X

14

9

Ниво на шум (dB(A) за 1 pW)

Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW)

Image

 

 

Допълнителна информация се съдържа в техническия проспект

Informaţiile suplimentare se găsesc în broşurile de produs

Image

 

 

БДС EN 50242

Standard EN 50242

Image

 

 

Директива 97/17/EO за миялни машини

Directiva 97/17/CE privind eticheta pentru maşini de spălat vase«

6.

32002 L 0031: Kommissionens direktiv 2002/31/EF af 22. marts 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug (EFT L 86 af 3.4.2002, s. 26), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

Følgende indsættes i bilag V:

»Note

 

BG

RO

Etiket

Oplysningsskema Postordre

Bilag I

Bilag II og III

Image

 

Енергия

Energie

I

1

Производител

Fabricant

II

2

Модел

Model

II

2

Външно устройство

Unitate exterioară

II

2

Вътрешно устройство

Unitate interioară

Image

 

По-ефективен

Mai eficient

Image

 

По-ниско ефективен

Mai puţin eficient

 

3

Клас на енергийна ефективност … върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)

Clasa de eficienţă energetică … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient)

V

5

Годишна консумация на енергия в kWh в режим на охлаждане

Consum anual de energie, în kWh, în regim de răcire

V

5

Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и от климата

Consumul real depinde de modul de utilizare şi de climat

VI

6

Охлаждаща производителност

Puterea frigorifică

VII

7

Хладилен коефициент (EER) при пълен товар

Eficienţa frigorifică la sarcina maximă

VII

7

по-висок – по-добър

Cel mai ridicat

VIII

8

Тип

Tip

VIII

8

Само за охлаждане

Numai răcire

VIII

8

Охлаждане/отопление

Răcire/încălzire

IX

9

Въздушно охлаждане

Răcire cu aer

IX

9

Водно охлаждане

Răcire cu apă

X

10

Топлинна производителност

Puterea calorică

XI

11

Ефективност на отопление:

А (по-висока)

G (по-ниска)

Clasa de eficienţă energetică la încălzire:

A (mai eficient)

G (mai puţin eficient)

XII

12

Ниво на шум (dB(A) за 1 pW)

Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW)

Image

 

Допълнителна информация се съдържа в техническия проспект

Fişa de informaţii conţinută în broşura de produs

Image

 

БДС EN 814

Standard EN 814

Image

 

Климатизатор

Aparat de climatizare

Image

 

Директива 2002/31/EO за климатизатори

Directiva 2002/31/CE Etichetarea energetică a aparatelor de climatizare de uz casnic

 

11

Клас на енергийна ефективност при режим на отопление

Clasa de eficienţă energetică în regim de încălzire«

7.

32002 L 0040: Kommissionens direktiv 2002/40/EF af 8. maj 2002 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af el-ovne til husholdningsbrug (EFT L 128 af 15.5.2002, s. 45), som ændret ved:

12003 T: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne — Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

Følgende indsættes i bilag V:

»Note

 

 

BG

RO

Etiket

Oplysningsskema

Postordresalg

Bilag I

Bilag II

Bilag III

Image

 

 

Енергия

Energie

Image

 

 

Електрическа фурна

Cuptor electric

I

1

1

Производител

Fabricant

II

2

1

Модел

Model

Image

 

 

По-ефективен

Mai eficient

Image

 

 

По-ниско ефективен

Mai puţin eficient

 

3

2

Клас на енергийна ефективност … върху скала от А (най-ефективен) до G (най-нискоефективен)

Clasa de eficienţă energetică … pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puţin eficient)

 

 

 

Повърхност за печене

Suprafaţa de coacere

V

5

3

Консумация на енергия

Consum de energie

V

5

3

kWh

kWh

V

5

3

Функция нагряване

Funcţia de încălzire

V

5

3

Естествена циркулация на въздуха

Convecţie naturală

V

5

3

Принудителна циркулация на въздуха

Convecţie forţată

V

5

3

Основана на стандартен товар

Calculat la sarcina standard

VI

6

4

Използваем обем (литри)

Volum util (litri)

VII

7

5

Размер

Tip

VII

7

5

Малък

Volum scăzut

VII

7

5

Среден

Volum mediu

VII

7

5

Голям

Volum mare

 

8

 

Време, необходимо за »готвене« при стандартен товар

Timp de coacere la sarcina standard

IX

9

6

Ниво на шум (dB(A) за 1 pW)

Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW)

Image

 

 

Допълнителна информация се съдържа в техническия проспект

Fişa de informaţii conţinută în broşurile produsului

 

11

 

Площ на най-голямата повърхност за печене

Aria celei mai mari plăci de coacere

Image

 

 

БДС EN 50304

Standard EN 50304

 

 

 

Директива 2002/40/EO за електрически фурни

Directiva 2002/40/CE Etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic«


Top