EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0012

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald (EØS-relevant tekst)

EUT L 114 af 27.4.2006, p. 9–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; ophævet ved 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/12/oj

27.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 114/9


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/12/EF

af 5. april 2006

om affald

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af hensyn til en klar og rationel lovgivning kodificeres.

(2)

Alle regler om håndtering af affald bør som deres væsentligste mål have beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet mod de skadelige virkninger ved indsamling, transport, behandling, oplagring og deponering af affald.

(3)

For at effektivisere håndteringen af affald inden for Fællesskabet er det nødvendigt, at der foreligger en fælles terminologi og en definition af affald.

(4)

Effektive og sammenhængende regler for bortskaffelse og nyttiggørelse af affald bør med forbehold af visse undtagelsestilfælde anvendes på løsøre, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med.

Det er vigtigt at fremme nyttiggørelse af affald og anvendelse af nyttiggjorte materialer som råstoffer for at bevare de naturlige ressourcer. Det kan blive nødvendigt at vedtage særlige regler for affald, der kan genbruges.

(5)

For at nå et højt miljøbeskyttelsesniveau er det nødvendigt, at medlemsstaterne ikke blot sørger for bortskaffelse og nyttiggørelse af affald, men at de også træffer foranstaltninger til begrænsning af affaldsproduktionen især ved at fremme renere teknologier og produkter, der kan genvindes og genbruges under hensyn til eksisterende og potentielle muligheder på markedet for nyttiggjort affald.

(6)

Indbyrdes afvigelser mellem medlemsstaternes lovgivning om bortskaffelse og nyttiggørelse af affald kan påvirke miljøkvaliteten og det indre markeds funktion.

(7)

Det er af stor betydning, at Fællesskabet som helhed bliver i stand til selv at bortskaffe sit affald, og de enkelte medlemsstater bør hver især bestræbe sig på at opnå en sådan uafhængighed.

(8)

For at nå disse mål bør der udarbejdes planer for håndtering af affaldet i medlemsstaterne.

(9)

Det er nødvendigt at begrænse transport af affald, og med henblik herpå kan medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger inden for rammerne af deres planer for håndtering af affaldet.

For at sikre et højt beskyttelsesniveau og en effektiv kontrol er det nødvendigt at sørge for godkendelse af og kontrol med de anlæg, der bortskaffer og nyttiggør affald.

(10)

Nogle anlæg, der selv behandler deres affald, eller som nyttiggør affald, kan på visse betingelser, og for så vidt de overholder miljøbeskyttelseskravene, fritages for at indhente den krævede tilladelse. Der bør ske registrering af sådanne anlæg.

(11)

For at sikre tilsyn med affaldet fra produktion heraf til endelig bortskaffelse bør andre virksomheder, der beskæftiger sig med affald, som for eksempel indsamlings- og transportvirksomheder samt mæglere, ligeledes gøres til genstand for godkendelse eller registrering og passende kontrol.

(12)

Den del af omkostningerne, som ikke dækkes gennem nyttiggørelsen af affaldet, bør bæres i henhold til princippet »forureneren betaler«.

(13)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(14)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af de deri nævnte direktiver —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   I dette direktiv forstås ved:

a)

»affald«: ethvert stof eller enhver genstand, som henhører under en af kategorierne i bilag I, og som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med

b)

»producent«: enhver person, hvis aktivitet frembringer affald (den oprindelige producent), og/eller enhver person, der har foretaget en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning

c)

»indehaver«: producenten af affaldet, eller den fysiske eller juridiske person, som er i besiddelse af det

d)

»håndtering«: indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed, samt tilsyn med lossepladser efter deres lukning

e)

»bortskaffelse«: enhver form og metode, der er anført i bilag II A

f)

»nyttiggørelse«: enhver form og metode, der er anført i bilag II B

g)

»indsamling«: afhentning, sortering og/eller sammenblanding af affald med henblik på transport.

2.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1, litra a), udarbejder Kommissionen efter proceduren i artikel 18, stk. 3, en liste over affald, som tilhører kategorierne i bilag I. Denne liste gennemgås regelmæssigt og revideres efter behov efter samme procedure.

Artikel 2

1.   Følgende falder uden for dette direktivs anvendelsesområde:

a)

luftformige stoffer, der udsendes i atmosfæren

b)

hvis de allerede er undergivet andre bestemmelser:

i)

radioaktivt affald

ii)

affald fra prospektering, udvinding, behandling og oplagring af mineralske ressourcer, samt fra stenbrudsdrift

iii)

døde dyr og følgende landbrugsaffald: fækalier og andre naturlige, ikke-farlige stoffer, som anvendes i landbrugsdriften

iv)

spildevand med undtagelse af affald i flydende form

v)

udrangeret sprængstof.

2.   Med henblik på regulering af håndteringen af visse kategorier affald kan der i særdirektiver fastsættes specifikke særbestemmelser eller bestemmelser til supplering af bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at fremme:

a)

for det første forebyggelse eller nedbringelse af affaldsproduktionen og af affaldets skadevirkninger ved bl.a.:

i)

udvikling af renere teknologier, som forbruger færre naturressourcer

ii)

teknisk udvikling og markedsføring af produkter, som er således udformet, at de ved deres fremstilling, anvendelse eller bortskaffelse ikke eller i mindst mulig udstrækning bidrager til at øge affaldsmængden, skadevirkningerne af affaldet og forureningsrisikoen

iii)

udvikling af egnede teknikker til endelig bortskaffelse af farlige stoffer i affald bestemt til nyttiggørelse

b)

for det andet:

i)

nyttiggørelse af affald gennem genvinding, genbrug, videreudnyttelse eller anden behandling med henblik på at udvinde sekundære råstoffer eller

ii)

anvendelse af affald som energikilde.

2.   Undtagen i de tilfælde, hvor Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (6) finder anvendelse, underretter medlemsstaterne Kommissionen om de foranstaltninger, som de påtænker at træffe for at nå målene i stk. 1. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater og det i artikel 18, stk. 1, omhandlede udvalg om disse foranstaltninger.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at affaldet nyttiggøres eller bortskaffes, uden at menneskers sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som vil kunne skade miljøet, idet der navnlig ikke må:

a)

skabes risiko for hverken vand, luft eller jord, eller for fauna og flora

b)

forårsages gener ved støj eller lugt

c)

påføres landskaber eller områder af særlig interesse skade.

2.   Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at forbyde henkastning, dumpning og ukontrolleret bortskaffelse af affald.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne træffer i samarbejde med andre medlemsstater, når dette viser sig nødvendigt eller hensigtsmæssigt, egnede foranstaltninger med henblik på oprettelsen af et integreret og tilstrækkeligt net af bortskaffelsesfaciliteter, hvorved der tages hensyn til den bedste teknologi, der er til rådighed, og som ikke medfører uforholdsmæssigt store omkostninger. Dette net skal sætte Fællesskabet som helhed i stand til selv at bortskaffe sit affald og gøre det muligt for de enkelte medlemsstater hver især at nå dette mål under hensyn til de geografiske forhold eller behovet for særlige faciliteter til bestemte typer affald.

2.   Nettet skal muliggøre bortskaffelse af affald på et af de nærmeste egnede anlæg under anvendelse af de mest hensigtsmæssige metoder og teknologier til sikring af et højt beskyttelsesniveau for miljøet og folkesundheden.

Artikel 6

Medlemsstaterne etablerer eller udpeger den eller de kompetente myndigheder, som det påhviler at gennemføre dette direktiv.

Artikel 7

1.   For at nå de mål, der er nævnt i artikel 3, 4 og 5, skal den eller de i artikel 6 omhandlede kompetente myndigheder hurtigst muligt udarbejde en eller flere planer for håndtering af affaldet. Disse planer skal navnlig omfatte:

a)

arten, mængden og oprindelsen af det affald, der skal nyttiggøres, eller som skal bortskaffes

b)

de almindelige tekniske forskrifter

c)

alle særlige bestemmelser vedrørende særligt affald

d)

de områder eller anlæg, der er egnede for bortskaffelsen.

2.   I de i stk. 1 omhandlede planer kan for eksempel anføres:

a)

de fysiske eller juridiske personer, der har beføjelse til at håndtere affald

b)

en vurdering af omkostningerne ved nyttiggørelses- og bortskaffelsesforanstaltningerne

c)

egnede foranstaltninger, hvorved der tilskyndes til at rationalisere indsamlingen, sorteringen og behandlingen af affaldet.

3.   Medlemsstaterne samarbejder i givet fald med de øvrige medlemsstater og Kommissionen ved udarbejdelsen af disse planer. De giver Kommissionen meddelelse herom.

4.   Medlemsstaterne kan træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at hindre transport af affald, som ikke er i overensstemmelse med deres planer for affaldshåndtering. De underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger.

Artikel 8

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for, at enhver indehaver af affald:

a)

enten overlader dette til en privat eller offentlig indsamler eller til en virksomhed, som varetager bortskaffelsen eller nyttiggørelsen af affald som nævnt i bilag II A eller II B eller

b)

selv sørger for dets nyttiggørelse eller bortskaffelse under iagttagelse af bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 9

1.   Med henblik på gennemførelse af artikel 4, 5 og 7 skal ethvert anlæg eller enhver virksomhed, som varetager bortskaffelse af affald som nævnt i bilag II A, indhente en tilladelse fra den i artikel 6 omhandlede kompetente myndighed.

Denne tilladelse skal bl.a. vedrøre:

a)

arten og mængden af affaldet

b)

de tekniske forskrifter

c)

de sikkerhedsmæssige forholdsregler, der skal træffes

d)

bortskaffelsesstedet

e)

behandlingsmetoden.

2.   Sådanne tilladelser kan udstedes for et begrænset tidsrum, de kan fornyes, kan være ledsaget af betingelser og forpligtelser eller kan nægtes, især hvis den påtænkte metode til bortskaffelse ikke er acceptabel fra et miljøbeskyttelsessynspunkt.

Artikel 10

Med henblik på gennemførelsen af artikel 4 skal ethvert anlæg eller enhver virksomhed, som varetager nyttiggørelse af affald som nævnt i bilag II B, indhente en tilladelse.

Artikel 11

1.   Følgende kan fritages for kravet om de i artikel 9 og 10 omhandlede tilladelser, jf. dog Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald (7):

a)

anlæg eller virksomheder, der selv varetager bortskaffelsen af deres eget affald på produktionsstedet og

b)

anlæg eller virksomheder, der nyttiggør affaldet.

2.   Den i stk. 1 omhandlede fritagelse finder kun anvendelse:

a)

hvis de kompetente myndigheder har vedtaget almindelige regler for de forskellige former for aktivitet med angivelse af arten og mængden af affaldet samt betingelserne for, at den pågældende aktivitet kan fritages for tilladelsen og

b)

hvis arten eller mængden af affaldet og metoderne til bortskaffelse eller nyttiggørelse sikrer, at betingelserne i artikel 4 overholdes.

3.   De i stk. 1 nævnte anlæg eller virksomheder skal registreres hos de kompetente myndigheder.

4.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de almindelige regler, som vedtages i henhold til stk. 2, litra a).

Artikel 12

Anlæg eller virksomheder, der som erhvervsmæssig aktivitet varetager indsamling og transport af affald, eller som for andre (handlende, mæglere) varetager bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald, skal, såfremt de ikke skal have en godkendelse, registreres hos de kompetente myndigheder.

Artikel 13

Anlæg eller virksomheder, der håndterer affald som nævnt i artikel 9 til 12, kontrolleres regelmæssigt på passende vis af de kompetente myndigheder.

Artikel 14

1.   De i artikel 9 og 10 omhandlede anlæg eller virksomheder skal:

a)

føre et register med angivelse af mængde, art og oprindelse samt, hvor dette er relevant, bestemmelse, indsamlingshyppighed, transportform og behandlingsmetode for de i bilag I omhandlede affaldskategorier og de i bilag II A eller II B omhandlede bortskaffelses‐ og nyttiggørelsesoperationer

b)

på anmodning meddele de i artikel 6 omhandlede kompetente myndigheder disse oplysninger.

2.   Medlemsstaterne kan desuden kræve, at producenterne overholder bestemmelserne i stk. 1.

Artikel 15

I henhold til princippet om, at forureneren betaler, skal omkostningerne ved bortskaffelsen af affaldet afholdes:

a)

af den indehaver, der overlader affald til en indsamler eller til en virksomhed som omhandlet i artikel 9 og/eller

b)

af de tidligere indehavere eller producenten af det produkt, som affaldet hidrører fra.

Artikel 16

Hvert tredje år sender medlemsstaterne Kommissionen oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv som led i en sektorspecifik rapport, der også omfatter andre relevante fællesskabsdirektiver. Rapporten udarbejdes på grundlag af et spørgeskema eller en formular, som Kommissionen udformer efter proceduren i artikel 18, stk. 2. Spørgeskemaet eller formularen sendes til medlemsstaterne seks måneder før starten på den periode, som rapporten dækker. Rapporten sendes til Kommissionen senest ni måneder efter udløbet af den treårs periode, som den dækker.

Kommissionen offentliggør senest ni måneder efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter en samlet rapport for Fællesskabet om gennemførelsen af direktivet.

Artikel 17

De ændringer, der kræves for at tilpasse bilagene i dette direktiv til den videnskabelige og tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 18, stk. 3.

Artikel 18

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 19

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen ordlyden af de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 20

Direktiv 75/442/EØF ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af retsakterne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 21

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 5. april 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

H. WINKLER

Formand


(1)  EUT C 112 af 30.4.2004, s. 46.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 9.3.2004 (EUT C 102 E af 28.4.2004, s. 106) og Rådets afgørelse af 30.1.2006.

(3)  EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EFT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  Jf. bilag III, del A.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(7)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Ændret ved direktiv 94/31/EF (EFT L 168 af 2.7.1994, s. 28).


BILAG I

AFFALDSKATEGORIER

Q 1

Reststoffer fra produktion eller forbrug, som ikke er specificeret nedenfor

Q 2

Produkter, som ikke opfylder gældende normer

Q 3

Produkter, hvis holdbarhedsdato er overskredet

Q 4

Materialer, der er spildt eller tabt ved uheld, eller som på anden måde er involveret i et uheld, herunder materialer, udstyr osv., der er kontamineret som følge af det pågældende uheld

Q 5

Materialer, der er kontamineret eller forurenet som følge af tilsigtede aktiviteter (f.eks. reststoffer fra rengøringsvirksomhed, emballeringsmaterialer, beholdere osv.)

Q 6

Ubrugelige dele (f.eks. brugte batterier, opbrugte katalysatorer osv.)

Q 7

Stoffer, der ikke længere er egnet til brug (f. eks. kontaminerede syrer, kontaminerede opløsningsstoffer, brugte hærdesalte osv.)

Q 8

Reststoffer fra industriprocesser (f. eks. slagger, rester fra destillation osv.)

Q 9

Reststoffer fra forureningsbekæmpelsesprocesser (f. eks. gasvaskerslam, luftfilterstøv, brugte filtre osv.)

Q 10

Reststoffer fra bearbejdning/efterbehandling (f. eks. drejespåner, fræsespåner osv.)

Q 11

Reststoffer fra udvinding og forarbejdning af råstoffer (f. eks. reststoffer fra minedrift eller olieudvinding osv.)

Q 12

Kontaminerede materialer (f. eks. olie, der er forurenet med PCB osv.)

Q 13

Ethvert materiale, stof eller produkt, hvis brug er ulovlig

Q 14

Produkter, som indehaveren ikke længere har brug for (f. eks. kasserede artikler fra landbrug, husholdninger, kontorer, forretninger, værksteder osv.)

Q 15

Kontaminerede materialer, stoffer eller produkter stammende fra genetablering af kontaminerede arealer

Q 16

Ethvert stof, materiale eller produkt, som ikke indgår i ovennævnte kategorier.


BILAG II A

BORTSKAFFELSESOPERATIONER

NB: I dette bilag angives de bortskaffelsesoperationer, som benyttes i praksis. I overensstemmelse med artikel 4 skal affaldet bortskaffes, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som kan skade miljøet.

D 1

Deponering på eller i jorden (f.eks. lossepladser)

D 2

Behandling i jordmiljø (f.eks. bionedbrydning af flydende affald eller slam i jordbunden)

D 3

Indsprøjtning i dybtliggende formationer (f.eks. indsprøjtning af flydende eller partikelformet affald i boringer, salthorste eller naturlige geologiske spalter)

D 4

Deponering i overfladevand (f.eks. udledning af flydende affald eller slam i boringer, småsøer eller laguner osv.)

D 5

Deponering på specielt indrettet losseplads (f.eks. placering i vandtætte, tildækkede rum, der er adskilt indbyrdes og isoleret fra det omgivende miljø)

D 6

Udledning i vandmiljøet, undtagen dumpning i havet

D 7

Dumpning i havet, herunder nedgravning i havbunden

D 8

Biologisk behandling, ikke andetsteds specificeret i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D 1-D 7 og D 9-D 12 omhandlede metoder

D 9

Fysisk-kemisk behandling, ikke andetsteds specificeret i dette bilag, som resulterer i forbindelser eller blandinger, som bortskaffes efter en af de i D 1-D 8 og D 10-D 12 omhandlede metoder (f.eks. fordampning, tørring, kalcinering osv.)

D 10

Forbrænding på landjorden

D 11

Forbrænding på havet

D 12

Permanent oplagring (f.eks. placering af beholdere i en mine osv.)

D 13

Blanding forud for en af de i D 1-D 12 omhandlede operationer

D 14

Rekonditionering forud for en af de i D 1-D 13 omhandlede operationer

D 15

Oplagring forud for en af de i D 1-D 14 omhandlede operationer (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor affaldet er produceret)


BILAG II B

NYTTIGGØRELSESOPERATIONER

NB: I dette bilag angives de nyttiggørelsesoperationer, som benyttes i praksis. I overensstemmelse med artikel 4 skal affaldet nyttiggøres, uden at menneskets sundhed bringes i fare, og uden at der anvendes fremgangsmåder eller metoder, som kan skade miljøet.

R 1

Hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling

R 2

Genvinding eller regenerering af opløsningsmidler

R 3

Genvinding eller videreudnyttelse af organiske stoffer, der ikke anvendes som opløsningsmidler (herunder kompostering eller andre former for biologisk omdannelse)

R 4

Genvinding eller videreudnyttelse af metaller eller metalforbindelser

R 5

Genvinding eller videreudnyttelse af andre uorganiske stoffer

R 6

Regenerering af syrer eller baser

R 7

Videreudnyttelse af produkter, der tjener til opfangning af forurenende stoffer

R 8

Videreudnyttelse af produkter fra katalysatorer

R 9

Regenerering eller anden genbrug af olie

R 10

Spredning på jorden med positive virkninger for landbrug eller økologi

R 11

Anvendelse af affald hidrørende fra en af operationerne R 1 til R 10

R 12

Udveksling af affald med henblik på at lade det gennemgå en af operationerne R 1 til R 11

R 13

Oplagring af affald forud for en af operationerne R 1 til R 12 (bortset fra midlertidig oplagring forud for indsamling på det anlæg, hvor det er produceret)


BILAG III

DEL A

OPHÆVET DIREKTIV MED ÆNDRINGER

(jf. artikel 20)

Rådets direktiv 75/442/EØF (EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39)

 

Rådets direktiv 91/156/EØF (EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32)

 

Rådets direktiv 91/692/EØF (EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48)

kun for så vidt angår henvisningen i direktiv 75/442/EØF til bilag VI

Kommissionens beslutning 96/350/EF (EFT L 135 af 6.6.1996, s. 32)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EFT L 284 af 31.10.2003, s. 1)

kun bilag III, nr. 1

DEL B

LISTE OVER FRISTER FOR GENNEMFØRELSE I NATIONAL RET

(jf. artikel 20)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Direktiv 75/442/EØF

17. juli 1977

Direktiv 91/156/EØF

1. april 1993

Direktiv 91/692/EØF

1. januar 1995


BILAG IV

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 75/442/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, indledningen

Artikel 1, stk. 1, indledningen

Artikel 1, litra a), første afsnit

Artikel 1, stk. 1, litra a)

Artikel 1, litra a), andet afsnit

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, litra b)-g)

Artikel 1, stk. 1, litra b)-g)

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3, stk. 1, indledningen

Artikel 3, stk. 1, indledningen

Artikel 3, stk. 1, litra a), indledningen

Artikel 3, stk. 1, litra a), indledningen

Artikel 3, stk. 1, litra a), første led

Artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i)

Artikel 3, stk. 1, litra a), andet led

Artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii)

Artikel 3, stk. 1, litra a), tredje led

Artikel 3, stk. 1, litra a), nr. iii)

Artikel 3, stk. 1, litra b), indledningen

Artikel 3, stk. 1, litra b), indledningen

Artikel 3, stk. 1, litra b), første led

Artikel 3, stk. 1, litra b), nr. i)

Artikel 3, stk. 1, litra b), andet led

Artikel 3, stk. 1, litra b), nr. ii)

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4, første afsnit, indledningen

Artikel 4, stk. 1, indledningen

Artikel 4, første afsnit, første led

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 4, første afsnit, andet led

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 4, første afsnit, tredje led

Artikel 4, stk. 1, litra c)

Artikel 4, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, indledningen

Artikel 7, stk. 1, indledningen

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, første led

Artikel 7, stk. 1, litra a)

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, andet led

Artikel 7, stk. 1, litra b)

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, tredje led

Artikel 7, stk. 1, litra c)

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, fjerde led

Artikel 7, stk. 1, litra d)

Artikel 7, stk. 1, andet afsnit, indledningen

Artikel 7, stk. 2, indledningen

Artikel 7, stk. 1, andet afsnit, første led

Artikel 7, stk. 2, litra a)

Artikel 7, stk. 1, andet afsnit, andet led

Artikel 7, stk. 2, litra b)

Artikel 7, stk. 1, andet afsnit, tredje led

Artikel 7, stk. 2, litra c)

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 3

Artikel 7, stk. 4

Artikel 8, indledningen

Artikel 8, indledningen

Artikel 8, første led

Artikel 8, litra a)

Artikel 8, andet led

Artikel 8, litra b)

Artikel 9, stk. 1, første afsnit

Artikel 9, stk. 1, første afsnit

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, indledningen

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, indledningen

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, første led

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, litra a)

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, andet led

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, litra b)

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, tredje led

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, litra c)

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, fjerde led

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, litra d)

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, femte led

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit, litra e)

Artikel 9, stk. 2

Artikel 9, stk. 2

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11, stk. 1, første afsnit

Artikel 11, stk. 1

Artikel 11, stk. 1, andet afsnit, indledningen

Artikel 11, stk. 2, indledningen

Artikel 11, stk. 1, andet afsnit, første led

Artikel 11, stk. 2, litra a)

Artikel 11, stk. 1, andet afsnit, andet led

Artikel 11, stk. 2, litra b)

Artikel 11, stk. 2

Artikel 11, stk. 3

Artikel 11, stk. 3

Artikel 11, stk. 4

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14, første afsnit, indledningen

Artikel 14, stk. 1, indledningen

Artikel 14, første afsnit, første led

Artikel 14, stk. 1, litra a)

Artikel 14, første afsnit, andet led

Artikel 14, stk. 1, litra b)

Artikel 14, andet afsnit

Artikel 14, stk. 2

Artikel 15, indledningen

Artikel 15, indledningen

Artikel 15, første led

Artikel 15, litra a)

Artikel 15, andet led

Artikel 15, litra b)

Artikel 16, første afsnit

Artikel 16, stk. 1, og artikel 18, stk. 2

Artikel 16, andet afsnit

Artikel 16, tredje afsnit

Artikel 16, stk. 2

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18, stk. 1

Artikel 18, stk. 1

Artikel 18, stk. 2

Artikel 18, stk. 3

Artikel 18, stk. 3

Artikel 18, stk. 4

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Bilag I

Bilag I

Bilag II A

Bilag II A

Bilag II B

Bilag II B

Bilag III

Bilag IV


Top