EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0007

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF

EUT L 64 af 4.3.2006, p. 37–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/7/oj

4.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/37


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/7/EF

af 15. februar 2006

om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (4), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 8. december 2005, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd har med udgangspunkt i Kommissionens meddelelse om bæredygtig udvikling peget på en række målsætninger, der skal tjene som generel vejledning for den fremtidige udvikling på prioriterede områder såsom naturressourcer og folkesundhed.

(2)

Vand er en sparsom naturressource, hvis kvalitet bør beskyttes, forsvares, forvaltes og behandles som sådan. Navnlig er overfladevand en vedvarende ressource, som kun har begrænset evne til at retablere sig efter negativ påvirkning fra menneskelige aktiviteter.

(3)

Fællesskabets politik på miljøområdet bør tage sigte på et højt beskyttelsesniveau og bidrage til forfølgelse af målene om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og beskyttelse af menneskers sundhed.

(4)

I december 2000 vedtog Kommissionen en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om udarbejdelse af en ny badevandspolitik og indledte i den forbindelse en omfattende høring af alle berørte parter. Det væsentligste resultat af høringen var en generel opbakning til udarbejdelsen af et nyt direktiv baseret på de seneste videnskabelige resultater med fokus på bredere inddragelse af offentligheden.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram (5) indeholder en forpligtelse til at sikre et højt beskyttelsesniveau for badevand, herunder en revision af Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand (6).

(6)

I henhold til traktaten skal der ved udarbejdelsen af Fællesskabets politik på miljøområdet bl.a. tages hensyn til de eksisterende videnskabelige og tekniske data. Dette direktiv bør udnytte de videnskabelige resultater til at fastlægge de mest pålidelige indikatorparametre til forudsigelse af mikrobiologiske sundhedsrisici og til at opnå et højt beskyttelsesniveau. Der bør straks foretages yderligere epidemiologiske undersøgelser af de sundhedsrisici, der er forbundet med badning i især ferskvandsområder.

(7)

For at øge effektiviteten og udnytte ressourcerne mere rationelt bør dette direktiv samordnes tæt med Fællesskabets øvrige vandlovgivning som f.eks. Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (7) og 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (8), samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (9).

(8)

De forskellige interessenter bør have passende information om planlagte foranstaltninger og om gennemførelsen heraf. Offentligheden bør have passende og rettidige oplysninger om resultaterne af kontrolovervågningen af badevandskvaliteten og om foranstaltninger til risikohåndtering med henblik på at forebygge sundhedsrisici, navnlig i forbindelse med forudsigelig kortvarig forurening eller unormale forureningssituationer. Der bør anvendes ny teknologi, som gør det muligt for offentligheden at holde sig informeret om badevandet i hele Fællesskabet på en effektiv og sammenlignelig måde.

(9)

Med henblik på kontrolovervågninger bør der anvendes harmoniserede analysemetoder og ‐fremgangsmåder. For at opnå en realistisk klassificering af badevandet er der behov for observation og kvalitetsvurdering over et længere tidsrum.

(10)

Overensstemmelse bør være et spørgsmål om passende forvaltningsforanstaltninger og kvalitetssikring, ikke blot et spørgsmål om måling og beregning. En ordning med badevandsprofiler er derfor hensigtsmæssig for at tilvejebringe en bedre risikoforståelse som grundlag for forvaltningsforanstaltninger. Sideløbende bør der lægges særlig vægt på, at kvalitetskravene overholdes, og at der sikres en sammenhængende overgang fra direktiv 76/160/EØF.

(11)

Fællesskabet ratificerede den 17. februar 2005 UNECE-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århus-konventionen). Dette direktiv bør derfor indeholde bestemmelser om offentlig adgang til oplysninger og om offentlighedens inddragelse i dets gennemførelse for at supplere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (10) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet (11).

(12)

Målene for dette direktiv, nemlig medlemsstaternes opnåelse, på grundlag af fælles krav, af god badevandskvalitet og et højt beskyttelsesniveau i hele Fællesskabet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(13)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (12).

(14)

En badevandspolitik på fællesskabsplan er fortsat relevant, hvilket viser sig tydeligt ved hver badesæson, idet denne politik beskytter befolkningen mod utilsigtet og kronisk forurening, der skyldes udledninger i eller tæt ved Fællesskabets badeområder. Badevandets kvalitet generelt er blevet forbedret betydeligt, siden direktiv 76/160/EØF trådte i kraft. Nævnte direktiv afspejler imidlertid viden- og erfaringsniveauet i begyndelsen af 1970'erne. Mønstret for anvendelsen af badevand har ændret sig siden da, og det samme er tilfældet med den videnskabelige og tekniske viden. Det direktiv bør således ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Dette direktiv indeholder bestemmelser om:

a)

kontrolovervågning og klassificering af badevandskvalitet

b)

forvaltning af badevandskvalitet og

c)

information af offentligheden om badevandskvalitet.

2.   Formålet med dette direktiv er at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten og beskytte menneskers sundhed ved at supplere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF.

3.   Dette direktiv finder anvendelse på enhver forekomst af overfladevand, hvor den kompetente myndighed forventer, at et stort antal mennesker bader, og hvor den ikke har udstedt et permanent badeforbud eller hvor badning ikke er permanent frarådet (i det følgende »badevand«). Det finder ikke anvendelse på:

a)

svømmebassiner og spabade

b)

afgrænsede vandområder, der er genstand for behandling eller anvendes til terapeutiske formål, og

c)

kunstigt anlagte, afgrænsede vandområder, der er adskilt fra overfladevand og grundvand.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv gælder følgende definitioner:

1)

Udtrykkene »overfladevand«, »grundvand«, »indvand«, »overgangsvande«, »kystvand« og »vandløbsopland« har samme betydning som i direktiv 2000/60/EF.

2)

»Kompetent myndighed«: den eller de myndigheder, som en medlemsstat har udpeget til at sørge for overholdelse af dette direktivs krav, eller en anden myndighed eller instans, som har fået pålagt denne opgave.

3)

»Permanent«: forbud mod eller frarådelse af badning, der mindst gælder for en hel badesæson.

4)

»Stort antal«: et antal badende, som den kompetente myndighed finder stort, navnlig i betragtning af tidligere tendenser eller af de infrastrukturer eller faciliteter, der stilles til rådighed, eller andre foranstaltninger, som er truffet for at fremme badning.

5)

»Forurening«: forekomst af mikrobiologisk kontamination eller andre organismer eller affald, som påvirker badevandskvaliteten og udgør en sundhedsrisiko for de badende, jf. artikel 8 og 9 samt bilag I, kolonne A.

6)

»Badesæson«: den periode, i hvilken der kan forventes et stort antal badende.

7)

»Forvaltningsforanstaltninger«: følgende foranstaltninger, der træffes i forbindelse med badevand:

a)

opstilling og vedligeholdelse af en badevandsprofil

b)

opstilling af en tidsplan for kontrolovervågning

c)

kontrolovervågning af badevandet

d)

vurdering af badevandets kvalitet

e)

klassificering af badevandet

f)

kortlægning og vurdering af årsager til forurening, der kan indvirke på badevande og bringe de badendes sundhed i fare

g)

information af offentligheden

h)

foranstaltninger, der skal forhindre, at badende udsættes for forurening

i)

foranstaltninger, der skal mindske risikoen for forurening.

8)

»Kortvarig forurening«: mikrobiologisk kontamination, jf. bilag I, kolonne A, der har klart identificerbare årsager, der normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end ca. 72 timer efter, at badevandskvaliteten først er blevet påvirket, og for hvilken den kompetente myndighed har opstillet procedurer til at forudsige og håndtere en sådan, jf. bilag II.

9)

»Unormal situation«: en begivenhed eller en kombination af begivenheder, der påvirker badevandskvaliteten på den pågældende lokalitet, og som i gennemsnit ikke forventes at forekomme mere end én gang hvert fjerde år.

10)

»Datasæt for badevandskvaliteten«: data indsamlet i henhold til artikel 3.

11)

»Vurdering af badevandskvaliteten«: evaluering af badevandets kvalitet efter vurderingsmetoden i bilag II.

12)

»Cyanobakteriel vækst«: akkumulering af cyanobakterier i form af opblomstringer, overfladelag eller skum.

13)

Udtrykket »den berørte offentlighed« har samme betydning som i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (13).

KAPITEL II

BADEVANDS KVALITET OG FORVALTNING

Artikel 3

Kontrolovervågning

1.   Medlemsstaterne udarbejder hvert år en liste over samtlige badevande og fastlægger badesæsonens længde. Dette skal gøres første gang inden begyndelsen af den første badesæson efter den 24. marts 2008.

2.   Medlemsstaterne sørger for, at parametrene i bilag I, kolonne A, kontrolleres i overensstemmelse med bilag IV.

3.   Kontrolovervågningsstedet er det sted i badevandsområdet:

a)

hvor der ventes flest badende, eller

b)

hvor den største forureningsrisiko i henhold til badevandsprofilen forventes.

4.   For hvert enkelt badevand opstilles der inden hver badesæsons begyndelse en tidsplan for kontrolovervågning, første gang inden begyndelsen af den tredje hele badesæson efter dette direktivs ikrafttræden. Kontrolovervågningen foretages senest fire dage efter den dato, der er fastlagt i tidsplanen for kontrolovervågningen.

5.   Medlemsstaterne kan indføre kontrolovervågning af parametrene i kolonne A i bilag I i løbet af den første hele badesæson efter dette direktivs ikrafttræden. I så fald foretages kontrollen med den i bilag IV angivne hyppighed. Resultaterne af denne kontrol kan anvendes til at opstille de i artikel 4 omhandlede datasæt for badevandskvaliteten. Så snart medlemsstaterne indfører kontrolovervågning efter dette direktiv, kan kontrolovervågningen af parametrene i bilaget til direktiv 76/160/EØF indstilles.

6.   Prøver taget under kortvarig forurening kan lades ude af betragtning. De erstattes af prøver, der tages i henhold til bilag IV.

7.   I unormale situationer kan tidsplanen for kontrolovervågning i stk. 4 stilles i bero. Planen genoptages så hurtigt som muligt efter den unormale situations ophør. Nye prøver tages så hurtigt som muligt efter den unormale situations ophør for at erstatte prøver, der mangler på grund af den unormale situation.

8.   Medlemsstaterne indberetter til Kommissionen hver gang tidsplanen for kontrolovervågning stilles i bero og angiver årsagerne til dette. De udarbejder sådanne indberetninger senest i forbindelse med den næste årlige rapport, jf. artikel 13.

9.   Medlemsstaterne sørger for, at analyserne af badevandskvaliteten foretages i henhold til de referencemetoder, der er angivet i bilag I, og de regler, der er fastlagt i bilag V. Dog kan medlemsstaterne tillade, at der anvendes andre metoder eller regler, hvis de kan påvise, at de resultater, der opnås, er ligeværdige med de resultater, der opnås ved at anvende de metoder, der er angivet i bilag I, og de regler, der er fastlagt i bilag V. Medlemsstater, der tillader anvendelse af sådanne ligeværdige metoder eller regler, forelægger Kommissionen alle relevante oplysninger om de anvendte metoder eller regler og deres ligeværdighed.

Artikel 4

Vurdering af badevandskvaliteten

1.   Medlemsstaterne sørger for, at der opstilles datasæt for badevandskvaliteten på grundlag af kontrolovervågningen af parametrene i bilag I, kolonne A.

2.   Badevandskvaliteten vurderes:

a)

for hvert enkelt badevand

b)

efter hver enkel badesæson

c)

på grundlag af det datasæt for badevandskvaliteten, der er opstillet for den forløbne og de tre foregående badesæsoner, og

d)

efter proceduren i bilag II.

En medlemsstat kan imidlertid beslutte at vurdere badevandskvaliteten alene på grundlag af det datasæt for badevandskvaliteten, der er opstillet for de tre foregående badesæsoner. Hvis den beslutter dette, underretter den på forhånd Kommissionen. Den underretter ligeledes Kommissionen, hvis den efterfølgende beslutter at gå tilbage til at foretage vurderinger på grundlag af fire badesæsoner. Medlemsstaterne kan ikke ændre den vurderingsperiode, de vil anvende, oftere end hvert femte år.

3.   Datasæt til vurdering af badevandskvaliteten består altid af mindst 16 prøver eller i de særlige tilfælde, der er nævnt i bilag IV, punkt 2, af 12 prøver.

4.   Såfremt enten:

kravet i stk. 3 er opfyldt, eller

det datasæt, der anvendes til vurderingen af badevandet består af mindst 8 prøver, hvis badesæsonen for det pågældende badevand ikke overstiger 8 uger,

kan badevandskvaliteten dog vurderes på grundlag af et datasæt for badevandskvaliteten for mindre end fire badesæsoner:

a)

hvis badevandet er nyudpeget

b)

hvis der er indtruffet ændringer, som sandsynligvis vil påvirke klassificeringen af badevandet efter artikel 5, i hvilket tilfælde vurderingen foretages på grundlag af et datasæt for badevandskvaliteten, der udelukkende består af resultaterne af prøver, der er indsamlet efter de indtrufne ændringer, eller

c)

hvis badevandet allerede er blevet vurderet i henhold til direktiv 76/160/EØF, i hvilket tilfælde der anvendes tilsvarende data indsamlet i henhold til nævnte direktiv, og parameter 2 og 3 i bilaget til direktiv 76/160/EØF til dette formål anses for at svare til parameter 2 og 1 i kolonne A i bilag I til nærværende direktiv.

5.   Medlemsstaterne kan underopdele eller sammenlægge eksisterende badevande på baggrund af vurderingerne af badevandskvaliteten. De må kun sammenlægge eksisterende badevande, hvis disse:

a)

er sammenhængende

b)

de fire foregående år har opnået næsten samme vurdering i henhold til stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c), og

c)

har badevandsprofiler, der alle viser samme risikofaktorer eller fravær af samme.

Artikel 5

Klassificering og kvalitet af badevand

1.   Medlemsstaterne klassificerer på grundlag af den i henhold til artikel 4 gennemførte vurdering af badevandskvaliteten og i overensstemmelse med de i bilag II omhandlede kriterier badevand som:

a)

»ringe«

b)

»tilfredsstillende«

c)

»godt« eller

d)

»udmærket«.

2.   Den første klassificering i henhold til kravene i dette direktiv skal være afsluttet senest ved udgangen af badesæsonen 2015.

3.   Medlemsstaterne sørger for, at alt badevand ved udgangen af badesæsonen 2015 mindst er »tilfredsstillende«. De træffer sådanne realistiske og til formålet rimelige foranstaltninger, som de finder hensigtsmæssige, med henblik på at øge antallet af badevande, der klassificeres som »udmærket« eller »godt«.

4.   Uanset det generelle krav i stk. 3 kan badevand midlertidigt klassificeres som »ringe« og alligevel fortsat opfylde dette direktivs krav. I sådanne tilfælde sørger medlemsstaterne for, at nedenstående betingelser opfyldes:

a)

For badevand, der klassificeres som værende »ringe«, træffes følgende foranstaltninger med virkning fra den badesæson, der følger denne klassificering:

i)

passende forvaltningsforanstaltninger, herunder indførelse af badeforbud eller frarådelse af badning, for at forhindre, at badende udsættes for forurening, og

ii)

identificering af årsagerne til, at kvalitetsniveauet »tilfredsstillende« ikke er nået

iii)

passende foranstaltninger for at forebygge, reducere eller fjerne årsagerne til forureningen, og

iv)

i overensstemmelse med artikel 12 advares offentligheden ved hjælp af et klart og enkelt advarselsskilt og informeres desuden om årsagerne til forureningen og om de trufne foranstaltninger, på grundlag af badevandsprofilen.

b)

Hvis et badevand i fem på hinanden følgende år klassificeres som værende »ringe«, indføres der et permanent badeforbud, eller badning frarådes permanent. En medlemsstat kan dog indføre et permanent badeforbud eller permanent fraråde badning inden udløbet af denne femårsperiode, hvis den anser det for umuligt eller uforholdsmæssigt dyrt at opnå kvaliteten »tilfredsstillende«.

Artikel 6

Badevandsprofiler

1.   Medlemsstaterne sørger for, at der opstilles badevandsprofiler i henhold til bilag III. Den enkelte badevandsprofil kan omfatte et enkelt badevand eller flere sammenhængende badevande. Badevandsprofiler opstilles første gang senest den 24. marts 2011.

2.   Badevandsprofiler revideres og ajourføres som foreskrevet i bilag III.

3.   Ved opstilling, revision og ajourføring af badevandsprofiler gøres der hensigtsmæssig brug af data, der er opnået ved kontrolovervågning og vurderinger, der er foretaget i medfør af direktiv 2000/60/EF, og som er relevante for nærværende direktiv.

Artikel 7

Forvaltningsforanstaltninger til imødegåelse af ekstraordinære omstændigheder

Medlemsstaterne sørger for, at der træffes rettidige og passende forvaltningsforanstaltninger, når de bliver opmærksomme på uventede situationer, som har eller med rimelighed kan forventes at få negativ påvirkning af badevandskvaliteten eller af de badendes sundhed. Sådanne foranstaltninger omfatter information af offentligheden og om nødvendigt et midlertidigt badeforbud.

Artikel 8

Cyanobakterielle risici

1.   Hvis en badevandsprofil viser, at der er mulighed for cyanobakteriel vækst, foretages der en passende kontrolovervågning for at muliggøre tidlig påvisning af sundhedsrisici.

2.   Hvis der optræder cyanobakteriel vækst, og en sundhedsrisiko er påvist eller formodes at være til stede, træffes der straks passende forvaltningsforanstaltninger til at forhindre eksponering, herunder information af offentligheden.

Artikel 9

Andre parametre

1.   Hvis en badevandsprofil viser, at der er tendens til vækst af makroalge- og/eller marin fytoplankton, iværksættes der en undersøgelse for at fastslå, om dette kan accepteres, og om det udgør en sundhedsmæssig risiko, og der træffes passende forvaltningsforanstaltninger, herunder information af offentligheden.

2.   Der foretages en visuel inspektion af badevand for at konstatere en eventuel forurening med f.eks. tjærerester, glas, plast, gummi eller andet affald. Hvis en sådan forurening konstateres, træffes der passende forvaltningsforanstaltninger, herunder, om nødvendigt, informering af offentligheden.

Artikel 10

Samarbejde om grænseoverskridende vandområder

Når et vandløbsopland påvirker badevandskvaliteten på tværs af grænser, samarbejder de berørte medlemsstater i nødvendigt omfang om gennemførelsen af dette direktiv, bl.a. ved passende informationsudveksling og fælles indsats for at kontrollere denne påvirkning.

KAPITEL III

INFORMATIONSUDVEKSLING

Artikel 11

Inddragelse af offentligheden

Medlemsstaterne tilskynder til offentlighedens inddragelse i dette direktivs gennemførelse og sikrer, at den berørte befolkning gives lejlighed:

til at orientere sig om hvordan man kan deltage, og

til at fremkomme med forslag, bemærkninger eller indsigelser.

Dette vedrører navnlig opstilling, revision og ajourføring af lister over badevande, jf. artikel 3, stk. 1. De kompetente myndigheder tager behørigt hensyn til alle oplysninger, som de modtager.

Artikel 12

Information af offentligheden

1.   Medlemsstaterne sørger for, at nedenstående oplysninger aktivt formidles og omgående stilles til rådighed i badesæsonen på et let tilgængeligt sted i umiddelbar nærhed af det enkelte badevand:

a)

den aktuelle klassificering af badevandet og ethvert forbud mod eller frarådning af badning som omhandlet i denne artikel ved hjælp af et klart og enkelt tegn eller symbol

b)

en generel beskrivelse af badevandet i et ikke-teknisk sprog baseret på den i overensstemmelse med bilag III opstillede badevandsprofil

c)

ved badevand ramt af kortvarig forurening:

oplysning om, at badevandet er ramt af kortvarig forurening

angivelse af det antal dage, hvor der var badeforbud, eller hvor badning blev frarådet i den foregående sæson på grund af sådan forurening, og

en advarsel, når sådan forurening forudsiges eller allerede forekommer

d)

i forbindelse med unormale situationer oplysning om disses art og forventede varighed

e)

når badning er forbudt eller frarådes, en begrundet meddelelse herom, og

f)

når der indføres et permanent badeforbud, eller badning frarådes permanent, angivelse af, at det pågældende område ikke længere er et badevandsområde, samt om årsagerne til dette, og

g)

angivelse af, hvor mere fuldstændige oplysninger kan søges, jf. stk. 2.

2.   Medlemsstaterne gør brug af passende medier og teknologi, herunder internettet, til aktivt og omgående at formidle de i stk. 1 omhandlede oplysninger om badevandet, samt følgende oplysninger, om nødvendigt på flere sprog:

a)

en liste over badevande

b)

klassificering af det enkelte badevand i de seneste tre år samt dets badevandsprofil, herunder resultaterne af den kontrolovervågning, der er gennemført i henhold til dette direktiv siden den seneste klassificering

c)

for så vidt angår badevand, der er klassificeret som »ringe«, oplysning om forureningens årsager og om foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at badende udsættes for forurening, og for at afhjælpe årsagerne, jf. artikel 5, stk. 4, og

d)

for så vidt angår badevand med risiko for kortvarig forurening, generelle oplysninger om:

hvilke forhold der sandsynligvis vil medføre kortvarig forurening

sandsynligheden for sådan forurening og dens sandsynlige varighed

forureningens årsager og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at badende udsættes for forurening og for at afhjælpe årsagerne.

Den i litra a) omhandlede liste skal være tilgængelig hvert år inden badesæsonens begyndelse. Kontrolovervågningsresultater som omhandlet i litra b) skal være tilgængelige via internettet, når analysen er afsluttet.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede oplysninger formidles, så snart de er til rådighed og fra og med begyndelsen af den femte badesæson efter den 24. marts 2008.

4.   Når det er muligt, formidler medlemsstaterne og Kommissionen oplysninger til offentligheden ved anvendelse af georefereret teknologi og fremlægger oplysningerne på en klar og sammenhængende måde, navnlig ved brug af tegn og symboler.

Artikel 13

Rapporter

1.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen resultaterne vedrørende kontrolovervågningen og vurderingen af badevandskvaliteten for det enkelte badevand samt en redegørelse for vigtige forvaltningsforanstaltninger, der er truffet. Medlemsstaterne forelægger disse oplysninger senest den 31. december hvert år for den foregående badesæson. De begynder at forelægge dem, så snart den første vurdering af badevandskvaliteten er foretaget i henhold til artikel 4.

2.   Medlemsstaterne meddeler hvert år inden badesæsonens begyndelse Kommissionen, hvilke vande der er udpeget som badevande, herunder grunden til eventuelle ændringer i forhold til det foregående år. De forelægger disse oplysninger første gang inden begyndelsen af den første badesæson efter den 24. marts 2008.

3.   Når kontrollen af badevand er påbegyndt i henhold til dette direktiv, forelægges Kommissionen fortsat årlige rapporter efter stk. 1 i medfør af direktiv 76/160/EØF, indtil en første vurdering kan foretages i medfør af nærværende direktiv. I denne periode tages parameter 1 i bilaget til direktiv 76/160/EØF ikke i betragtning i årsrapporten, og parameter 2 og 3 i bilaget til direktiv 76/160/EØF anses for at svare til parameter 2 og 1 i kolonne A i bilag I til nærværende direktiv.

4.   Kommissionen offentliggør en årlig sammenfattende rapport om badevandskvaliteten i Fællesskabet, hvori den bl.a. gør rede for klassificeringer af badevand, overholdelsen af nærværende direktivs krav og vigtige forvaltningsforanstaltninger, der er truffet. Kommissionen offentliggør denne rapport senest den 30. april hvert år, også på internettet. Kommissionen udnytter så vidt muligt de systemer for dataindsamling, vurdering og præsentation, der findes i henhold til beslægtet fællesskabslovgivning, navnlig direktiv 2000/60/EF.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Rapport og revision

1.   Kommissionen forelægger senest i 2008 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport. Rapporten skal navnlig omfatte:

a)

resultaterne af en relevant europæisk epidemiologisk undersøgelse forestået af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne

b)

anden videnskabelig, analytisk og epidemiologisk udvikling af relevans for parametrene for badevandskvalitet, herunder i forhold til vira, og

c)

Verdenssundhedsorganisationens anbefalinger.

2.   Medlemsstaterne fremlægger inden slutningen af 2014 skriftlige bemærkninger til Kommissionen om rapporten, herunder om behovet for yderligere forskning og analyser, som kan være nødvendige for at bistå Kommissionen i dens revision af dette direktiv i henhold til stk. 3.

3.   På baggrund af rapporten, en udvidet konsekvensanalyse og under hensyntagen til den indhentede erfaring med hensyn til gennemførelsen af dette direktiv, tager Kommissionen dette direktiv op til revision senest i 2020, navnlig for så vidt angår parametrene for badevandskvalitet, herunder hvorvidt det vil være relevant gradvist at afskaffe klassificeringen »tilfredsstillende« eller ændre de anvendte standarder, og forelægger i givet fald de nødvendige forslag til retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 251.

Artikel 15

Tekniske tilpasninger og gennemførelsesforanstaltninger

1.   Der træffes efter proceduren i artikel 16, stk. 2, afgørelse om:

a)

at specificere EN/ISO-standarden om mikrobiologiske metoders ligeværdighed med henblik på artikel 3, stk. 9

b)

at fastsætte detaljerede regler for gennemførelsen af artikel 8, stk. 1, artikel 12, stk. 1, litra a), og artikel 12, stk. 4

c)

at tilpasse analysemetoderne for de i bilag I omhandlede parametre til den videnskabelige og tekniske udvikling

d)

at tilpasse bilag V til den videnskabelige og tekniske udvikling

e)

at fastsætte retningslinjer for en fælles metode til vurdering af de enkelte prøver.

2.   Senest den 24. marts 2010 forelægger Kommissionen et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes i henhold til stk. 1, litra b), for så vidt angår artikel 12, stk. 1, litra a). Inden for denne frist hører Kommissionen repræsentanter for medlemsstaterne, regionale og lokale myndigheder, relevante turist- og forbrugerorganisationer og andre interesserede parter. Efter vedtagelse af de pågældende regler offentliggør Kommissionen disse på internettet.

Artikel 16

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 17

Ophævelse

1.   Direktiv 76/160/EØF ophæves med virkning fra den 31. december 2014. Denne ophævelse berører ikke medlemsstaternes forpligtelser til at opfylde de gennemførelses- og anvendelsesfrister, der er fastsat i det ophævede direktiv, jf. dog stk. 2.

2.   Så snart medlemsstaterne har truffet alle de nødvendige lovgivningsmæssige, administrative og praktiske foranstaltninger til at efterkomme dette direktiv, finder det anvendelse og erstatter direktiv 76/160/EØF.

3.   Henvisninger til det ophævede direktiv 76/160/EØF betragtes som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 18

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 24. marts 2008. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 19

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 20

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. februar 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

J. BORRELL FONTELLES

På Rådets vegne

Formand

H. WINKLER


(1)  EUT C 45 E af 25.2.2003, s. 127.

(2)  EUT C 220 af 16.9.2003, s. 39.

(3)  EUT C 244 af 10.10.2003, s. 31.

(4)  Europa-Parlamentets udtalelse af 21.10.2003 (EUT C 82 E af 1.4.2004, s. 115), Rådets fælles holdning af 20.12.2004 (EUT C 111 E af 11.5.2005, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 10.5.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18.1.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.12.2005.

(5)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.

(6)  EFT L 31 af 5.2.1976, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).

(7)  EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(8)  EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(9)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).

(10)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

(11)  EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.

(12)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(13)  EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).


BILAG I

For indvande

 

A

B

C

D

E

 

Parameter

Udmærket kvalitet

God kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet

Referencemetoder til analyse

1

Intestinale enterokokker (cfu/100 mL)

200 (1)

400 (1)

330 (2)

ISO 7899-1 eller ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100 mL)

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 eller ISO 9308-1

For kystvande og overgangsvande

 

A

B

C

D

E

 

Parameter

Udmærket kvalitet

God kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet

Referencemetoder til analyse

1

Intestinale enterokokker (cfu/100 mL)

100 (3)

200 (3)

185 (4)

ISO 7899-1 eller ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100 mL)

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 eller ISO 9308-1


(1)  Ud fra en vurdering af 95-percentilen. Se bilag II.

(2)  Ud fra en vurdering af 90-percentilen. Se bilag II.

(3)  Ud fra en vurdering af 95-percentilen. Se bilag II.

(4)  Ud fra en vurdering af 90-percentilen. Se bilag II.


BILAG II

Vurdering og klassificering af badevand

1.   Ringe kvalitet

Badevand klassificeres som værende »ringe«, hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger (1) i datasættet for badevandskvaliteten for sidste vurderingsperiode (2)er ringere (3) end værdierne »tilfredsstillende« i bilag I, kolonne D.

2.   Tilfredsstillende kvalitet

Badevand klassificeres som værende »tilfredsstillende«,

1)

hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger i datasættet for badevandskvaliteten for sidste vurderingsperiode er lig med eller bedre (4) end værdierne »tilfredsstillende kvalitet« i bilag I, kolonne D, og

2)

hvis badevandet er ramt af kortvarig forurening, forudsat at

i)

der træffes passende forvaltningsforanstaltninger, herunder overvågning, tidlig varsling og kontrol for at forhindre, at badende udsættes for forurening, ved at udstede en advarsel eller, om nødvendigt, et badeforbud

ii)

der træffes passende forvaltningsforanstaltninger for at forebygge, reducere eller fjerne årsagerne til forureningen, og

iii)

det antal prøver, der er ladt ude af betragtning i henhold til artikel 3, stk. 6, på grund af kortvarig forurening, i sidste vurderingsperiode udgjorde ikke over 15 % af det samlede antal prøver som fastsat i de tidsplaner for kontrolovervågning, der er opstillet for den pågældende periode, eller ikke mere end én prøve pr. badesæson, alt efter hvad der er højest.

3.   God kvalitet

Badevand klassificeres som værende »godt«,

1)

hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger i datasættet for badevandskvaliteten for sidste vurderingsperiode er lig med eller bedre (4) end værdierne »god kvalitet« i bilag I, kolonne C, og

2)

hvis badevandet er ramt af kortvarig forurening, forudsat at

i)

der træffes passende forvaltningsforanstaltninger, herunder overvågning, tidlig varsling og kontrolovervågning for at forhindre, at badende udsættes for forurening, ved at udstede en advarsel eller, om nødvendigt, et badeforbud

ii)

der træffes passende forvaltningsforanstaltninger for at forebygge, reducere eller fjerne årsagerne til forureningen, og

iii)

det antal prøver, der er ladt ude af betragtning i henhold til artikel 3, stk. 6, på grund af kortvarig forurening, i sidste vurderingsperiode udgjorde ikke over 15 % af det samlede antal prøver som fastsat i de tidsplaner for kontrolovervågning, der er opstillet for den pågældende periode, eller ikke mere end én prøve pr. badesæson, alt efter hvad der er højest.

4.   Udmærket kvalitet

Badevand klassificeres som værende »udmærket«,

1)

hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger i datasættet for badevandskvaliteten for sidste vurderingsperiode er lig med eller bedre end værdierne »udmærket kvalitet« i bilag I, kolonne B, og

2)

hvis badevandet er ramt af kortvarig forurening, forudsat at

i)

der træffes passende forvaltningsforanstaltninger, herunder overvågning, tidlig varsling og kontrolovervågning for at forhindre, at badende udsættes for forurening, ved at udstede en advarsel eller, om nødvendigt, et badeforbud

ii)

der træffes passende forvaltningsforanstaltninger for at forebygge, reducere eller fjerne årsagerne til forureningen, og

iii)

det antal prøver, der er ladt ude af betragtning i henhold til artikel 3, stk. 6, på grund af kortvarig forurening, i sidste vurderingsperiode udgjorde ikke over 15 % af det samlede antal prøver som fastsat i de tidsplaner for kontrolovervågning, der er opstillet for den pågældende periode, eller ikke mere end én prøve pr. badesæson, alt efter hvad der er højest.

NOTER


(1)  Ud fra en vurdering af percentilen af den normale sandsynlighedsfordeling til log10 af de mikrobiologiske data indhentet fra et givet badevand beregnes percentilværdien som følger:

i)

Log10-værdien af alle mikrobiologiske tællinger i de data, der skal vurderes, beregnes. (Hvis der fås en 0-værdi, beregnes log10-værdien af den laveste detektionsgrænse for den anvendte analysemetode).

ii)

Den aritmetiske gennemsnitsværdi af log10-værdierne (μ) beregnes.

iii)

Standardafvigelsen af log10-værdierne (σ) beregnes.

Det øvre 90-percentilpunkt af dataenes sandsynlighedsfordeling beregnes ved følgende ligning: øvre 90-percentil = antilog (μ + 1,282 σ).

Det øvre 95-percentilpunkt af dataenes sandsynlighedsfordeling beregnes ved følgende ligning: øvre 95-percentil = antilog (μ + 1,65 σ).

(2)  »Sidste vurderingsperiode«: de sidste fire badesæsoner eller, hvis det er relevant, den periode, der er fastsat i artikel 4, stk. 2 eller 4.

(3)  »Ringere« betyder højere koncentrationer udtrykt i cfu/100 ml.

(4)  »Bedre« betyder lavere koncentrationer udtrykt i cfu/100 ml.


BILAG III

Badevandsprofil

1.

Den i artikel 6 omhandlede badevandsprofil skal bestå af:

a)

en beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og ved andet overfladevand i det pågældende badevands tilstrømningsområde, der kan være kilde til forurening, af relevans for anvendelsen af dette direktiv og som foreskrevet i direktiv 2000/60/EF

b)

en liste over og vurdering af årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet og skade de badendes sundhed

c)

en vurdering af risikoen for cyanobakterievækst

d)

en vurdering af risikoen for makroalge- og/eller fytoplanktonvækst

e)

hvis vurderingen i litra b) viser, at der er risiko for kortvarig forurening, følgende oplysninger:

den forventede kortvarige forurenings sandsynlige art, hyppighed og varighed

nærmere beskrivelse af resterende årsager til forurening, herunder trufne forvaltningsforanstaltninger og tidsplanen for deres fjernelse

forvaltningsforanstaltninger truffet under kortvarig forurening samt navn og adresse på organer med ansvar for sådanne tiltag

f)

kontrolovervågningsstedets beliggenhed.

2.

For så vidt angår badevand, der er klassificeret som »godt«, »tilfredsstillende« eller »ringe«, gennemgås badevandsprofilen jævnligt for at vurdere, om nogle af de i punkt 1 omhandlede forhold er ændret. Profilen bør om nødvendigt ajourføres. Hyppigheden og rækkevidden af gennemgangen fastsættes i forhold til forureningens art og alvor. Den skal dog som et minimum opfylde bestemmelserne og finde sted med den hyppighed, der er angivet i følgende tabel.

Klassificering af badevand

»Godt«

»Tilfredsstillende«

»Ringe«

En gennemgang skal finde sted mindst hvert

4. år

3. år

2. år

Forhold, der skal gennemgås (underpunkter i punkt 1)

a) til f)

a) til f)

a) til f)

For så vidt angår badevand, der tidligere er klassificeret som »udmærket«, behøver badevandsprofilen kun gennemgås og om nødvendigt ajourføres, hvis klassificeringen ændres til »godt«, »tilfredsstillende« eller »ringe«. Gennemgangen skal dække alle de forhold, der er omhandlet i punkt 1.

3.

Ved større bygningsarbejder eller infrastrukturændringer i eller i nærheden af badevand ajourføres badevandsprofilen inden den følgende badesæsons begyndelse.

4.

Oplysningerne i punkt 1, litra a) og b), gives, når det er muligt, på et detaljeret kort.

5.

Andre relevante oplysninger kan vedlægges eller medtages, hvis den kompetente myndighed finder det hensigtsmæssigt.


BILAG IV

Kontrolovervågning af badevand

1.

Der tages en prøve kort før begyndelsen af hver badesæson. Der tages og analyseres mindst fire prøver pr. badesæson inklusive denne ekstra prøve, jf. dog punkt 2.

2.

Der er imidlertid kun behov for at tage og analysere tre prøver pr. badesæson, når der er tale om badevand, der enten

a)

har en badesæson på højst 8 uger eller

b)

er beliggende i et område, der er omfattet af særlige geografiske begrænsninger.

3.

Datoerne for prøvetagningen fordeles over hele badesæsonen, idet intervallet mellem datoerne for prøvetagningen aldrig må være på mere end én måned.

4.

Ved kortvarig forurening tages der én supplerende prøve for at bekræfte, at hændelsen er ophørt. Denne prøve skal ikke indgå i datasættet for badevandskvaliteten. Såfremt det er nødvendigt at erstatte en prøve, der er ladt ude af betragtning, tages der en supplerende prøve syv dage efter, at den kortvarige forurening er ophørt.


BILAG V

Regler for håndtering af prøver til mikrobiologiske analyser

1.   Prøvetagningssteder

Hvor det er muligt, tages prøver 30 cm under vandoverfladen og ved en vanddybde på mindst 1m.

2.   Sterilisering af prøvetagningsflasker

Prøvetagningsflasker skal:

steriliseres i en autoklave ved 121 oC i mindst 15 minutter eller

tørsteriliseres ved 160-170 oC i mindst 1 time eller

være bestrålede beholdere som kommer direkte fra fabrikanten.

3.   Prøvetagning

Prøvetagningsflaskens/-beholderens volumen afhænger af, hvor stor en mængde vand der er nødvendig til kontrol af den enkelte parameter. Mindsteindholdet er generelt 250 ml.

Prøvetagningsbeholdere skal være af gennemsigtigt, ufarvet materiale (glas, polyethen eller polypropylen).

For at undgå utilsigtet forurening af prøven anvender prøvetager en aseptisk metode til at bevare prøveflaskerne sterile. Der er ikke brug for yderligere sterilt udstyr (som f.eks. sterile kirurgiske handsker, tænger eller prøvetagningsskaft), hvis dette gøres korrekt.

Prøven mærkes klart med uudsletteligt blæk på selve prøven og på prøvetagningsblanketten.

4.   Opbevaring og transport af prøver inden analyse

Vandprøverne skal under hele transporten beskyttes mod lys, navnlig direkte sollys.

Prøven skal indtil ankomst til laboratoriet opbevares ved en temperatur på ca. 4 oC i køleboks eller køleskab (afhængig af klimaet). Hvis transporten til laboratoriet kan forventes at tage mere end 4 timer, er transport i køleskab påkrævet.

Tidsrummet mellem prøvetagning og analyse skal være så kort som muligt. Det anbefales, at prøverne analyseres samme dag som prøvetagningen. Hvis dette af praktiske grunde ikke er muligt, analyseres prøverne inden 24 timer. Indtil da opbevares de i mørke ved en temperatur på 4 oC ± 3 oC.


Top