Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1926

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1926/2006/EF af 18. december 2006 om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013) (EØS-relevant tekst)

OJ L 404, 30.12.2006, p. 39–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 260 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 260 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 50 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32014R0254

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1926/oj

30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 404/39


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1926/2006/EF

af 18. december 2006

om oprettelse af et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik (2007-2013)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 153,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesskabet kan bidrage til beskyttelse af borgernes sundhed og sikkerhed samt økonomiske og juridiske interesser gennem aktioner inden for forbrugerbeskyttelse.

(2)

Der bør derfor etableres et EF-handlingsprogram for forbrugerpolitik til afløsning af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 20/2004/EF af 8. december 2003 om en generel ramme for finansiering af Fællesskabets aktioner til støtte for forbrugerpolitikken for perioden 2004-2007 (4). Nævnte afgørelse bør derfor ophæves.

(3)

Der bør lægges stor vægt på at integrere forbrugerbeskyttelseshensyn i alle Fællesskabets politikker i overensstemmelse med traktatens artikel 153 og på de forbrugerpolitiske målsætninger, der er opstillet i dette program. Koordineringen med andre fællesskabspolitikker og -programmer er et vigtigt led i at sikre, at der i forbindelse med andre politikker tages behørigt hensyn til forbrugerinteresser. For at fremme synergi og undgå dobbeltarbejde bør andre fællesskabsfonde og -programmer åbne mulighed for at yde finansiel støtte til at integrere forbrugerinteresser i deres respektive områder.

(4)

I denne retsakt fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der som omhandlet i punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (5), udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

(5)

Det er af generel europæisk interesse, at sundheds- og sikkerhedsforholdene i forbindelse med tjenesteydelser og nonfoodvarer, og borgernes økonomiske og juridiske interesser og forbrugernes interesser i forbindelse med udviklingen af standarder for varer og tjenesteydelser varetages på fællesskabsplan. Under hensyn til den særlige karakter af de organisationer, der vil være tale om, bør videreførelsen af Fællesskabets støtte til de pågældende organisationers drift ikke være underlagt princippet om gradvis nedtrapning af støttens omfang.

(6)

Der bør sikres en overgang mellem dette program og det program, det afløser, navnlig hvad angår videreførelse af flerårige foranstaltninger og evalueringen af resultaterne af det forrige program og af de områder, der kræver større opmærksomhed. De tekniske og administrative støttebevillinger bør fra den 1. januar 2014 i givet fald dække de udgifter, der vedrører forvaltningen af de aktioner, der ikke er afsluttet ultimo 2013.

(7)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6).

(8)

Ved gennemførelsen af programmet bør der tages højde for det forhold, at det indre marked ikke kan fungere efter hensigten, hvis forbrugerne ikke nyder den samme beskyttelse i alle medlemsstater. Programmet bør derfor lægge særlig vægt på at styrke forbrugerbeskyttelsen og forbrugerbevidstheden i de medlemsstater, der er tiltrådt den 1. maj 2004 eller derefter, for at sikre ensartede vilkår for alle medlemsstater.

(9)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt »EØS-aftalen«) indeholder bestemmelser om samarbejde inden for forbrugerbeskyttelse mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og de lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (i det følgende benævnt »EFTA/EØS-lande«), på den anden side. Andre lande bør også kunne deltage i programmet, herunder især EU's nabolande og lande, der har ansøgt om EU-medlemskab, kandidatlande og tiltrædende lande.

(10)

Man bør i forbindelse med programmets gennemførelse forsøge at fremme samarbejdet med tredjelande, der ikke deltager i programmet, idet der tages hensyn til relevante aftaler mellem disse tredjelande og Fællesskabet.

(11)

Værdien og indvirkningen af de foranstaltninger, der iværksættes inden for rammerne af programmet, bør overvåges og evalueres, herunder af uafhængige eksterne evaluatorer. Der bør fastsættes målbare målsætninger og udarbejdes indikatorer med henblik på at evaluere forbrugerpolitikken.

(12)

Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af de berørte områders grænseoverskridende karakter og kan derfor på grund af Fællesskabets større handlingsevne med henblik på effektivt at beskytte borgernes sundhed og sikkerhed samt økonomiske og juridiske interesser bedre opfyldes på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går afgørelsen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse af programmet

Der oprettes et EF-handlingsprogram inden for forbrugerpolitik for perioden fra den 31. december 2006 til den 31. december 2013, i det følgende benævnt »programmet«.

Artikel 2

Mål og målsætninger

1.   Målet med programmet er at supplere, støtte og overvåge medlemsstaternes politikker og bidrage til at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed samt økonomiske og juridiske interesser, samt til at fremme deres ret til information, uddannelse og til at organisere sig med henblik på beskytte deres interesser.

2.   Målet i stk. 1 skal forfølges gennem følgende målsætninger:

a)

sikre et højt niveau for forbrugerbeskyttelse, herunder gennem bedre evidens, bedre høring og bedre repræsentation af forbrugernes interesser

b)

sikre en effektiv anvendelse af forbrugerbeskyttelsesreglerne, navnlig gennem øget retshåndhævende samarbejde, information, uddannelse og klageadgang.

Disse målsætninger skal nås gennem en kombination af de aktioner og støtteforanstaltninger, der fremgår af bilag I i overensstemmelse med prioriteringerne i den i artikel 7, stk. 2, litra a), nævnte arbejdsplan.

Artikel 3

Finansiering

1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet fastsættes for perioden fra 31. december 2006 til 31. december 2013 til 156 800 000 EUR.

2.   De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme.

Artikel 4

Finansiel støtte

1.   Fællesskabets finansielle støtte må ikke overstige følgende niveauer:

a)

50 % af udgifterne til aktioner finansieret i fællesskab af Kommissionen og en eller flere medlemsstater, eller af Fællesskabet og de kompetente myndigheder i de tredjelande, der deltager i medfør af artikel 8, undtagen i tilfælde af aktioner af særlig stor nytteværdi, hvor Fællesskabets bidrag ikke må overstige 70 %

b)

85 % af udgifterne til aktioner med henblik på oprettelse af en integreret europæisk mastergraduddannelse i forbrugeranliggender

c)

50 % af udgifterne til driften af europæiske forbrugerorganisationer

d)

95 % af udgifterne til driften af europæiske forbrugerorganisationer, som repræsenterer forbrugernes interesser i forbindelse med udviklingen af standarder for varer og tjenesteydelser på fællesskabsplan.

2.   Fællesskabets finansielle støtte kan tildeles i form af:

a)

individuelle mobilitetsstipendier for lærere eller studerende som led i en integreret europæisk mastergraduddannelse i forbrugeranliggender. Forvaltningen af disse stipendier kan overdrages til de nationale Erasmus-kontorer under programmet for livslang læring

b)

rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med udvekslingen af de retshåndhævende myndigheders personale.

3.   Kriterierne for at bedømme, hvorvidt aktioner udviser særlig stor nytteværdi, jf. stk. 1, litra a), skal fastsættes på forhånd i det årlige arbejdsprogram. Aktioner af særlig stor nytteværdi skal især være til fordel for forbrugere i de medlemsstater, der er tiltrådt Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller derefter.

4.   Ved videreførelsen af den i stk. 1, litra c) og d), nævnte finansielle støtte kan princippet om gradvis nedtrapning fraviges.

5.   Ved anvendelsen af stk. 1 og 2 kan den finansielle støtte fra Fællesskabet også tildeles i form af engangsbeløb eller faste støttesatser, når det er hensigtsmæssigt i betragtning af de berørte aktioners karakter som defineret i det årlige arbejdsprogram. Tildeles der engangsbeløb eller faste støttesatser, finder de i stk. 1 anførte procentsatser ikke anvendelse, selv om der fortsat kræves samfinansiering.

Artikel 5

Støttemodtagere

De grupper af støttemodtagere, der kan modtage den i artikel 4 omhandlede finansielle støtte, er anført i bilag II.

Artikel 6

Administrativ og teknisk bistand

1.   Finansieringsrammen for programmet kan også dække udgifter til forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering, der er direkte nødvendige i forbindelse med forvaltningen af programmet og realiseringen af dets målsætninger, navnlig undersøgelser, møder, informationsaktiviteter og publicering, samt udgifter til it-netværk til informationsudveksling og alle andre udgifter til administrativ eller teknisk bistand, som Kommissionen måtte afholde i forbindelse med forvaltning af programmet.

2.   Finansieringsrammen for programmet kan også dække udgifter til administrativ og teknisk bistand, som er nødvendig for at sikre overgangen mellem programmet og de foranstaltninger, der blev vedtaget i henhold til afgørelse nr. 20/2004/EF. Bevillingerne kan om nødvendigt opføres i budgettet efter 2013 til dækning af disse udgifter, således at aktioner, der ikke er afsluttet den 31. december 2013, fortsat kan forvaltes.

Artikel 7

Gennemførelse

1.   Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af dette program.

Aktioner, der iværksættes med henblik på at opfylde målet og målsætningerne i artikel 2, skal til fulde gøre brug af passende gennemførelsesmetoder, herunder især direkte eller indirekte central gennemførelse ved Kommissionen.

2.   Proceduren i artikel 10, stk. 2, finder anvendelse i forbindelse med vedtagelsen af:

a)

den årlige arbejdsplan til gennemførelse af programmet, hvori der fastsættes:

prioriteringer og aktioner, som skal gennemføres, herunder tildelingen af finansielle ressourcer

udvælgelses- og tildelingskriterier og kriterier for, hvor stor en procentdel Fællesskabets finansielle støtte kan udgøre

anvendelsen af engangsbeløb og faste støttesatser, og

tidsplanen for udbud, fælles aktioner og indkaldelser af forslag

b)

de nærmere bestemmelser, herunder udvælgelses- og tildelingskriterier, for gennemførelse af aktionerne i artikel 4, stk. 1, litra a).

3.   Kommissionen underretter det i artikel 10 omhandlede udvalg om iværksættelsen af aktioner til gennemførelse af programmet.

Artikel 8

Tredjelandes deltagelse

Programmet er åbent for deltagelse af:

a)

EFTA/EØS-landene i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i EØS-aftalen

b)

tredjelande, herunder især lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, lande, der har ansøgt om EU-medlemskab eller er kandidatlande eller tiltrædende lande til EU, og de af de vestlige Balkanlande, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen, i overensstemmelse med betingelserne i de respektive bilaterale eller multilaterale aftaler med disse lande om de generelle principper for disse landes deltagelse i Fællesskabets programmer.

Artikel 9

Overvågning, evaluering og resultatformidling

1.   Kommissionen overvåger i nært samarbejde med medlemsstaterne gennemførelsen af aktionerne i programmet på baggrund af dettes målsætninger. Den rapporterer herom til udvalget, der er omhandlet i artikel 10, og holder Europa-Parlamentet og Rådet underrettet.

2.   På opfordring af Kommissionen indsender medlemsstaterne til Kommissionen oplysninger om gennemførelsen og virkningerne af programmet.

3.   Kommissionen sikrer, at programmet evalueres tre år efter dets igangsættelse, og når det er afsluttet. Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

Kommissionen sørger for, at resultaterne af de aktioner, der iværksættes i henhold til denne afgørelse, gøres offentligt tilgængelige.

Artikel 10

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 11

Ophævelse

Afgørelse nr. 20/2004/EF ophæves.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2006

På Europa-Parlamentets vegne

J. BARRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

J.-E. ENESTAM

Formand


(1)  EUT C 88 af 11.4.2006, s. 1.

(2)  EUT C 192 af 16.8.2006, s. 8.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 23.3.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 14.11.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af 12.12.2006.

(4)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 1. Ændret ved afgørelse nr. 786/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 7).

(5)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse nr. 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11)


BILAG I

AKTIONER OG STØTTEFORANSTALTNINGER, JF. ARTIKEL 2

Målsætning I

At sikre et højt niveau for forbrugerbeskyttelse, herunder gennem bedre evidens, bedre høring og bedre repræsentation af forbrugernes interesser.

Aktion 1

Indsamling, udveksling og analyse af data og oplysninger, der kan give et evidensgrundlag for udviklingen af forbrugerpolitikken og for integrationen af forbrugernes interesser i andre fællesskabspolitikker, herunder:

1.1.

Overvågning og vurdering af markedstendenser af betydning for forbrugernes økonomiske og andre interesser, herunder analyser, prisundersøgelser, undersøgelser af forandringer i markedsstrukturer, undersøgelser af forbrugernes og virksomhedernes holdninger, indsamling og analyse af klager fra forbrugerne, indsamling og analyse af oplysninger om handel og markeder mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne.

1.2.

Udvikling og vedligeholdelse af databaser.

1.3.

Indsamling og analyse af statistiske og andre relevante oplysninger, idet der til det statistiske arbejde eventuelt kan gøres brug af Fællesskabets statistiske program.

Aktion 2

Indsamling, udveksling og analyse af data og oplysninger og udvikling af vurderingsredskaber, der kan give et evidensgrundlag vedrørende sikre forbrugsvarer og tjenesteydelser, herunder forbrugeres eksponering for kemiske stoffer, der afgives af produkter, risici og skader i forbindelse med specifikke forbrugsvarer og tjenesteydelser samt teknisk analyse af advarselsmeddelelser.

Aktion 3

Støtte til videnskabelig rådgivning og risikovurdering, herunder de opgaver, der påhviler de uafhængige videnskabelige komitéer, som er oprettet ved Kommissionens afgørelse 2004/210/EF af 3. marts 2004 om oprettelse af videnskabelige komitéer inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø (1).

Aktion 4

Udarbejdelse af initiativer til lovgivning og andre former for regulering og fremme af selvregulering, herunder:

4.1.

Juridisk og teknisk ekspertise, herunder undersøgelser, i forbindelse med regulering og virkningen heraf.

4.2.

Juridisk og teknisk ekspertise, herunder undersøgelser, i forbindelse med politikudvikling vedrørende sikkerheden i forbindelse med varer og tjenesteydelser samt forbrugernes økonomiske og juridiske interesser.

4.3.

Juridisk og teknisk ekspertise, herunder undersøgelser, til vurdering af behovet for produktsikkerhedsstandarder og til udarbejdelse af standardiseringsmandater for varer og tjenesteydelser.

4.4.

Seminarer, konferencer, workshops og møder mellem de berørte parter og sagkyndige.

Aktion 5

Finansiel støtte til driften af europæiske forbrugerorganisationer.

Aktion 6

Finansiel støtte til driften af europæiske forbrugerorganisationer, som repræsenterer forbrugernes interesser i forbindelse med udviklingen af standarder for varer og tjenesteydelser på fællesskabsplan.

Aktion 7

Kapacitetsopbygning for regionale, nationale og europæiske forbrugerorganisationer, herunder gennem uddannelse af samt udveksling af bedste praksis og erfaring blandt personale, særlig i forbrugerorganisationer i de medlemsstater, der har tiltrådt Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller derefter.

Målsætning II

At sikre en effektiv anvendelse af forbrugerbeskyttelsesreglerne, navnlig gennem øget retshåndhævende samarbejde, information, uddannelse og klageadgang.

Aktion 8

Aktioner med henblik på forbedring af den effektive anvendelse af Fællesskabets lovgivning om forbrugerbeskyttelse, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (2) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (3), herunder:

8.1.

Aktioner til forbedring af koordineringen af overvågning og håndhævelse samt forbedring af samarbejdet mellem kompetente myndigheder, herunder udvikling og vedligeholdelse af it-værktøjer (f.eks. databaser og informations- og kommunikationssystemer) og tilrettelæggelse af seminarer, konferencer, workshopper og møder mellem de berørte parter og sagkyndige inden for håndhævelse, udveksling af de retshåndhævende myndigheders personale og uddannelse, også for aktører inden for retsvæsenet.

8.2.

Overvågning og vurdering af sikkerheden i forbindelse med nonfoodvarer og tjenesteydelser, herunder styrkelse af RAPEX-systemet for hurtig udveksling af oplysninger og udvidelse af dets anvendelsesområde under hensyntagen til udviklingen inden for udveksling af markedsovervågningsinformationer samt videreudvikling af netværket for forbrugsvaresikkerhed, jf. direktiv 2001/95/EF.

8.3.

Fælles overvågnings- og håndhævelsesaktioner samt andre aktioner inden for rammerne af det administrative og retshåndhævende samarbejde.

8.4.

Aktioner for det administrative og retshåndhævende samarbejde med tredjelande, der ikke deltager i programmet.

Aktion 9

Juridisk og teknisk ekspertise, herunder undersøgelser, med henblik på overvågning og vurdering af medlemsstaternes gennemførelse og håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne (4) og forordning (EF) nr. 2006/2004. Dette omfatter også udvikling og vedligeholdelse af offentligt og let tilgængelige databaser med oplysninger om gennemførelsen af Fællesskabets lovgivning om forbrugerbeskyttelse.

Aktion 10

Aktioner for information, rådgivning og klageadgang, herunder

10.1.

Overvågning af, hvorledes alternative tvistbilæggelsesordninger fungerer, og evaluering af effekten heraf.

10.2.

Finansiel støtte til fælles aktioner med offentlige organer eller nonprofitorganisationer, som indgår i fællesskabsnetværk, der informerer forbrugerne og bistår dem med at udøve deres rettigheder og få adgang til passende tvistbilæggelse (Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre).

10.3.

Aktioner for at forbedre kommunikationen med EU's borgere om forbrugerspørgsmål, særlig med de medlemsstater, som tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller derefter, herunder publikationer om emner af interesse for forbrugerpolitikken, levering af online-information og aktioner, der leverer information om forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger og forbrugerrettigheder.

Aktion 11

Aktioner for forbrugeruddannelse, herunder

11.1.

Specifikke aktioner rettet mod unge forbrugere, ældre forbrugere og sårbare grupper af klart svagere forbrugere, og udvikling af interaktive redskaber til uddannelse af forbrugerne.

11.2.

Finansiel støtte til udviklingen af en integreret europæisk mastergraduddannelse i forbrugeranliggender, herunder en stipendieordning for studerende vedrørende ophold på op til seks måneder i et andet land.


(1)  EUT L 66 af 4.3.2004, s. 45.

(2)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(3)  EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1. Ændret ved direktiv 2005/29/EF (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22).

(4)  EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.


BILAG II

MODTAGERE AF FINANSIEL STØTTE SOM FASTSAT I ARTIKEL 4

1.

Den finansielle støtte til aktioner som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), kan tildeles et offentligt organ eller et nonprofitorgan udpeget ved en gennemsigtig procedure af medlemsstaten eller den berørte kompetente myndighed samt godkendt af Kommissionen.

2.

Den finansielle støtte til aktioner som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), kan tildeles højere uddannelsesinstitutioner i medlemsstaterne eller i tredjelande, der deltager i henhold til artikel 8, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2317/2003/EF af 5. december 2003 om etablering af et program, der skal øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) (2004-2008) (1).

3.

Den finansielle støtte til aktioner som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a), kan tildeles studerende og lærere, der deltager i den europæiske integrerede mastergraduddannelse i forbrugeranliggender, som modtager støtte i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b).

4.

Den finansielle støtte til aktioner som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), kan tildeles de embedsmænd med ansvar for håndhævelse af forbrugerbeskyttelseslovgivningen som er omhandlet i forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2001/95/EF.

5.

Den finansielle støtte til aktioner som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c), kan tildeles europæiske forbrugerorganisationer:

a)

som er ikke-statslige nonprofitorganisationer, der er uafhængige af industrielle, kommercielle og erhvervsmæssige interesser samt af andet, der kan afstedkomme interessekonflikter, og hvis primære formål og aktiviteter er at fremme og beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed samt økonomiske og juridiske interesser i Fællesskabet

b)

som har fået mandat til at repræsentere forbrugernes interesser på fællesskabsplan af nationale forbrugerorganisationer i mindst halvdelen af medlemsstaterne i Fællesskabet, som efter nationale regler eller praksis repræsenterer forbrugerne, og som opererer på regionalt eller nationalt plan, og

c)

som over for Kommissionen på tilfredsstillende vis har redegjort for deres medlemstal, vedtægter og finansieringskilder.

6.

Den finansielle støtte til aktioner som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra d), kan tildeles europæiske forbrugerorganisationer:

a)

som er ikke-statslige nonprofitorganisationer, der er uafhængige af industrielle, kommercielle og erhvervsmæssige interesser samt af andet, der kan afstedkomme interessekonflikter, og hvis primære formål og aktiviteter er at repræsentere forbrugernes interesser i standardiseringsprocessen på fællesskabsplan

b)

som i mindst to tredjedele af medlemsstaterne har fået mandat til at repræsentere forbrugernes interesser på fællesskabsplan

af organer, som ifølge nationale regler eller praksis repræsenterer nationale forbrugerinteresser i medlemsstaterne, eller

i mangel af organer, som omhandlet i første led af nationale forbrugerorganisationer i medlemsstaterne, som ifølge nationale regler eller praksis repræsenterer forbrugerne, og som opererer på nationalt plan, og

c)

som over for Kommissionen på tilfredsstillende vis har redegjort for deres medlemstal, vedtægter og finansieringskilder.


(1)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 1.


Top