EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0968

2006/968/EF: Kommissionens beslutning af 15. december 2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår retningslinjer og procedurer for elektronisk identifikation af får og geder (meddelt under nummer K(2006) 6522) EØS-relevant tekst.

OJ L 401, 30.12.2006, p. 41–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 873–877 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 153 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 153 - 157
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 224 - 228

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/968/oj

30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 401/41


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. december 2006

om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår retningslinjer og procedurer for elektronisk identifikation af får og geder

(meddelt under nummer K(2006) 6522)

(EØS-relevant tekst)

(2006/968/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 21/2004 skal medlemsstaterne indføre en ordning for identifikation og registrering af får og geder efter bestemmelserne i samme forordning.

(2)

Forordning (EF) nr. 21/2004 indeholder endvidere bestemmelser om, at alle dyr på en bedrift, som er født efter den 9. juli 2005, identificeres ved hjælp af to identifikationsmærker. Det første identifikationsmærke består af øremærker, og det andet identifikationsmærke er beskrevet i afsnit A, punkt 4, i bilaget til forordningen. Det andet identifikationsmærke kan bestå af en elektronisk transponder. Herudover bestemmes det i artikel 9 i forordning (EF) nr. 21/2004, at elektronisk identifikation som andet identifikationsmærke skal være obligatorisk for alle dyr fra den 1. januar 2008 eller fra en anden dato, som Rådet kan fastsætte.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 21/2004 skal Kommissionen vedtage retningslinjer og procedurer for anvendelsen af elektronisk identifikation for at forbedre anvendelsen heraf. Disse retningslinjer og procedurer bør gælde for de dyr, for hvilke elektronisk identifikation allerede anvendes som andet identifikationsmærke, og for alle dyr fra den dato, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, i forordningen.

(4)

For at sikre, at de identifikatorer, der skal anbringes på får og geder i forbindelse med anvendelsen af forordning (EF) nr. 21/2004, er læselige i alle medlemsstater, bør der i denne beslutning fastsættes minimumskrav vedrørende visse overensstemmelses- og præstationstest med henblik på godkendelse af identifikatorer.

(5)

For at give medlemsstaterne retningslinjer med hensyn til læseenheder bør der i denne beslutning fastsættes minimumskrav vedrørende visse overensstemmelses- og præstationstest, idet der tages hensyn til, at forordning (EF) nr. 21/2004 ikke foreskriver, at hver enkelt bruger skal være i besiddelse af en læseenhed.

(6)

Som følge af de forskellige geografiske forhold og opdrætssystemer, hvorunder får og geder holdes i Fællesskabet, bør medlemsstaterne have mulighed for at kræve supplerende præstationstest, idet der tages hensyn til særlige nationale forhold.

(7)

Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) har offentliggjort standarder, der omhandler visse aspekter af radiofrekvensidentifikation (RFID) af dyr. Endvidere har International Committee on Animal Recording (ICAR) fastlagt procedurer til kontrol af, at visse RFID-karakteristika er i overensstemmelse med ISO-standarderne. Disse procedurer er offentliggjort i International Agreement on Recording Practices i den version, som blev godkendt på ICAR's generalforsamling i juni 2004. ISO-standarderne accepteres og anvendes på internationalt plan, og de bør derfor tages i betragtning i denne beslutning.

(8)

Kommissionens Fælles Forskningscenter (FFC) har udarbejdet tekniske retningslinjer for test til vurdering af RFID-udstyrs præstation og pålidelighed, som offentliggøres på FFC's websted som FFC's tekniske standarder. De væsentlige elementer i disse retningslinjer bør tages i betragtning i denne beslutning.

(9)

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har offentliggjort tekniske standarder, der omhandler akkreditering af prøvningslaboratorier. Disse standarder (EN-standarder) accepteres og anvendes på internationalt plan, og de bør derfor tages i betragtning i denne beslutning.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilaget til denne beslutning fastsættes retningslinjer og procedurer for elektronisk identifikation af dyr:

a)

for så vidt angår det andet identifikationsmærke som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 21/2004 og i afsnit A, punkt 4, fjerde led, i bilaget til samme forordning og

b)

som omhandlet i artikel 9, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 21/2004.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8.


BILAG

Retningslinjer og procedurer for godkendelse af identifikatorer og læseenheder til elektronisk identifikation af får og geder i henhold til forordning (EF) nr. 21/2004

KAPITEL I

Definitioner

I disse retningslinjer gælder følgende definitioner:

a)

»Landekode«: trecifret numerisk kode, der angiver navnet på et land i overensstemmelse med ISO-standard 3166.

b)

»National identifikationskode«: en tolvcifret numerisk kode til identifikation af det enkelte dyr på nationalt plan.

c)

»Transponderkode«: en elektronisk kode på 64 bit, der er programmeret i transponderen og bl.a. indeholder landekoden og den nationale identifikationskode. Bruges til elektronisk identifikation af dyr.

d)

»Identifikator«: passiv transponder, der kun kan aflæses, med HDX- eller FDX-B-teknologi som defineret i ISO-standard 11784 og 11785. Er inkorporeret i forskellige identifikationsmærker, jf. bilag A i forordning (EF) 21/2004.

e)

»Læseenhed«: synkroniserende eller ikke-synkroniserende transceiver, som mindst skal være i stand til at:

i)

læse identifikatorerne og

ii)

vise landekoden og den nationale identifikationskode.

f)

»Synkroniserende transceiver«: en transceiver, der fuldt ud er i overensstemmelse med ISO-standard 11785, og som er i stand til at spore tilstedeværelsen af andre transceivere.

g)

»Ikke-synkroniserende transceiver«: en transceiver, der ikke er i overensstemmelse med paragraf 6 i ISO-standard 11785, og som ikke er i stand til at spore tilstedeværelsen af andre transceivere.

KAPITEL II

Identifikatorer

1.

Den kompetente myndighed må kun godkende anvendelsen af identifikatorer, der som minimum er testet med tilfredsstillende resultat efter de metoder, der er anført i International Agreement on Recording Practices fra International Committee on Animal Recording (ICAR's retningslinjer for registrering), jf. litra a) og b), med hensyn til deres:

a)

overensstemmelse med ISO-standard 11784 og 11785, efter den metode, der er anført i afsnit 10.2.6.2.1 »Conformance evaluation of RFID devices, Part 1: ISO 11784/11785 — conformance of transponders including granting and use of a manufacturer code« og

b)

præstationer ved de læseafstande, der er fastsat i afsnit A, punkt 6, andet led, i bilaget til forordning (EF) nr. 21/2004, efter den metode, der er anført i afsnit 10, tillæg 10.5 »Performance evaluation of RFID devices, Part 1: ISO 11784/11785 — performance of transponders«, og som skal omfatte målinger af:

i)

aktiveringsfeltets styrke

ii)

dipolmomentet og

iii)

bitlængdestabilitet for FDX-B og frekvensstabilitet for HDX.

2.

De test, der er nævnt i punkt 1, skal udføres på mindst 50 identifikatorer af hver model, der skal testes.

3.

Transponderkodens struktur skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og beskrivelserne i nedenstående skema:

Bit nr.

Antal cifre

Antal kombinationer

Beskrivelse

1

1

2

Denne bit angiver, om identifikatoren anvendes til identifikation af dyr eller ej. For alle anvendelser til dyr skal denne bit være »1«.

2-4

1

8

Tæller for tildeling af erstatningsmærker (0-7).

5-9

2

32

Brugerinformationsfelt. Denne bit skal indeholde »04« svarende til KN-koden for får og geder i II. del, afsnit I, kapitel 1, i bilaget til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1).

10-15

2

64

Tom — Alle nuller (område forbeholdt fremtidige anvendelser).

16

1

2

Denne bit angiver, om der findes en datablok eller ej (til brug hos dyr skal denne bit være »0« = ingen datablok).

17-26

4

1 024

Landekode som angivet i kapitel 1, litra a).

27-64

12

274 877 906 944

National identifikationskode som angivet i kapitel 1, litra b). Hvis den nationale identifikationskode består af færre end 12 cifre, skal mellemrummet mellem den nationale identifikationskode og landekoden udfyldes med nuller.

4.

Den kompetente myndighed kan kræve supplerende test vedrørende identifikatorernes robusthed og holdbarhed som beskrevet i del 2 i Kommissionens Fælles Forskningscenters (FFC) tekniske retningslinjer.

5.

Den kompetente myndighed kan kræve andre præstationskriterier for at sikre, at identifikatorerne fungerer under de særlige geografiske, klimatiske og administrative forhold, der gør sig gældende i den berørte medlemsstat.

KAPITEL III

Læseenheder

1.

Den kompetente myndighed må kun godkende anvendelsen af læseenheder, der som minimum er testet med tilfredsstillende resultat for så vidt angår deres overensstemmelse med ISO-standard 11784 og 11785 efter de metoder, der er angivet i ICAR's retningslinjer for registrering, jf. litra a) og b), ved hjælp af en overensstemmelsestest for:

a)

synkroniserende transceivere efter de metoder, der er angivet i afsnit 10.3.5.2 »Conformance evaluation of RFID devices, Part 2: ISO 11784/11785 — conformance of transceivers« eller

b)

ikke-synkroniserende transceivere efter de metoder, der er angivet i afsnit 10.4.5.2 »Conformance evaluation of RFID devices, Part 3: Conformance test for non-synchronising transceivers for reading ISO 11784/11785 transponders«.

2.

Den kompetente myndighed kan kræve:

a)

supplerende test vedrørende læseenhedernes mekaniske og termiske robusthed og deres holdbarhed efter de procedurer, som er beskrevet i del 2 i FFC's tekniske retningslinjer og

b)

elektromagnetiske præstationstest som angivet i ICAR's retningslinjer for registrering, afsnit 10, tillæg 10.6.2 »Performance evaluation of RFID devices, Part 2: ISO 11784/11785 — performance of handheld transceivers«.

KAPITEL IV

Prøvningslaboratorier

1.

Den kompetente myndighed skal udpege prøvningslaboratorier, der skal udføre de test, der er fastlagt i kapitel II og III.

Den kompetente myndighed kan dog kun udpege laboratorier, der drives og er vurderet og akkrediteret i overensstemmelse med følgende europæiske standarder (EN-standarder) eller tilsvarende standarder:

a)

EN ISO/IEC 17025 »Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence«

b)

EN 45002 »Generelle kriterier for vurdering af prøvningslaboratorier« og

c)

EN 45003 »Akkrediteringssystem for kalibrerings- og prøvningslaboratorier. Generelle krav til drift og anerkendelse«.

2.

Medlemsstaterne skal udarbejde og ajourføre lister over prøvningslaboratorier, der er udpeget af de kompetente myndigheder, og stille disse oplysninger til rådighed for andre medlemsstater og offentligheden via et websted.


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.


Top