EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0804

2006/804/EF: Kommissionens beslutning af 23. november 2006 om samordning af frekvensressourcer til RFID-udstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet (meddelt under nummer K(2006) 5599)

EUT L 329 af 25.11.2006, p. 64–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUT L 338M af 17.12.2008, p. 619–623 (MT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; ophævet ved 32017D1483

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/804/oj

25.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/64


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 23. november 2006

om samordning af frekvensressourcer til RFID-udstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet

(meddelt under nummer K(2006) 5599)

(2006/804/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

RFID-teknologien til trådløs radiofrekvensidentifikation, er en særlig type kortdistanceudstyr, som potentielt rummer væsentlige økonomiske og samfundsmæssige fordele for Europa. RFID-applikationer kan tænkes anvendt inden for en række områder, f.eks. automatisk vareidentifikation, sporing af værdigenstande, sikkerheds- og alarmsystemer, affaldshåndtering, afstandssensorer, tyverisikringssystemer, lokaliseringssystemer, dataoverførsel til håndholdte apparater og trådløse styringssystemer. Udviklingen af RFID-udstyr i EU, som anvender UHF-båndet, vil bidrage til informationssamfundets udvikling og til at fremme innovation.

(2)

Harmoniserede vilkår og retlig sikkerhed for, at der er UHF-frekvenser til rådighed til RFID, er en forudsætning for, at der kan udpeges produkter, der kan udnytte denne teknologi, og for at tjenester, som bygger på RFID, kan fungere overalt i Europa. Et velfungerende indre marked vil fremskynde en vellykket og hurtig udbredelse af RFID-teknologi ved at understøtte udnyttelsen af stordriftsfordele og grænseoverskridende anvendelser.

(3)

Denne beslutning drejer sig kun om RFID-systemer, hvor anordningerne på de genstande, der skal kunne identificeres, ikke har nogen egen energikilde til at sende radiosignaler, og udelukkende sender ved at genbruge den energi, de rammes af fra læseenheder. Deres evne til at skabe interferens for andre frekvensbrugere er derfor normalt begrænset. Det er grunden til, at denne type udstyr kan dele frekvensbånd med andre tjenester, hvad enten de kræver tilladelse eller ej, uden at forårsage skadelig interferens og kan anvendes samtidigt med andre kortdistanceudstyr. Brugen af udstyret bør derfor ikke gøres til genstand for en individuel godkendelsesprocedure i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF (2). Herudover har radiokommunikationstjenester, som defineret i Den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement, fortrinsret frem for RFID-udstyr og skal ikke yde RFID-udstyr beskyttelse mod interferens, og RFID-systemer må ikke skabe interferens for radiokommunikationstjenester. Da der således ikke findes nogen garanti for beskyttelse mod interferens for RFID-brugere, er det op til fabrikanterne af RFID-udstyr at beskytte udstyret mod skadelig interferens, både fra radiokommunikationstjenester og fra andet kortdistanceudstyr, som anvendes i overensstemmelse med gældende fællesskabsregler eller nationale regler. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (3) (direktivet om radio- og teleterminaludstyr) bør fabrikanterne sørge for, at RFID-udstyr anvender frekvenserne på en sådan måde, at skadelig interferens for andre kortdistancesystemer undgås.

(4)

Den 11. marts 2004 udstedte Kommissionen derfor et mandat (4) til CEPT, jf. frekvenspolitikbeslutningens artikel 4, stk. 2, med sigte på en samordning af frekvenserne til brug for kortdistanceudstyr, herunder RFID. Som svar på dette mandat opstillede CEPT i sin rapport (5) af 15. november 2004 en liste over frivillige samordningstiltag for kortdistanceudstyr i Fællesskabet og erklærede, at der er brug for mere bindende tilsagn fra medlemsstaterne for at sikre den retlige stabilitet for den frekvenssamordning, man når frem til i CEPT, og det gælder navnlig for de UHF-ressourcer, der bruges af RFID.

(5)

De frekvensbånd, som CEPT har foreslået til samordning, er afsat til RFID i den harmoniserede standard EN 302208, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. I denne standard beskrives »Listen-Before-Talk«-teknikken som en hensigtsmæssig metode til at undgå skadelig interferens for andre brugere i dette bånd. Brugen af denne standard eller andre relevante harmoniserede standarder lader formode, at de væsentlige krav i direktivet om radio- og teleterminaludstyr er opfyldt.

(6)

En samordning i medfør af denne beslutning udelukker ikke, at en medlemsstat i begrundede tilfælde kan indføre en overgangsperiode eller frekvensdelingsordninger, jf. frekvenspolitikbeslutningens artikel 4, stk. 5.

(7)

Anvendelsen af frekvenser er omfattet af fællesskabsrettens krav til beskyttelse af folkesundheden, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF (6) og Rådets henstilling 1999/519/EF (7). For så vidt angår radioudstyr, sikres sundhedsbeskyttelse ved udstyrets overensstemmelse med de væsentlige krav, der er fastsat i direktivet om radio- og teleterminaludstyr.

(8)

På grund af den hurtige teknologiske udvikling, vil der fremkomme nye RFID-udstyr (UHF) og lignende udstyr, som kræver ajourføring af vilkårene for frekvenssamordning, under hensyntagen til de økonomiske fordele og erhvervslivets og brugernes krav. Det vil derfor blive nødvendigt med ajourføringer af denne beslutning for at reagere på nye markeds- og teknologiudviklinger. Hvis en nyvurdering viser, at det er nødvendigt at tilpasse beslutningen, vedtages ændringerne i henhold til frekvenspolitikbeslutningens procedurer for vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser. Ajourføringer kan omfatte overgangsperioder, som tager hensyn til bestående forhold.

(9)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning har til formål at samordne vilkårene for adgang til og effektiv udnyttelse af frekvensressourcer til RFID-udstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet.

Artikel 2

I denne beslutning forstås ved:

1)

»RFID-udstyr«: udstyr til bl.a. sporing og identifikation af genstande ved hjælp af et radiosystem, som dels består af passive anordninger (brikker) på eller i genstande, og dels af sende/modtageenheder (læsere), som aktiverer brikkerne og modtager data, som brikkerne sender tilbage

2)

»ikke-interferensskabende og ikke-beskyttet grundlag«: at der ikke må skabes skadelig interferens for nogen radiokommunikationstjeneste, og at der ikke kan kræves nogen beskyttelse af udstyret mod skadelig interferens fra radiokommunikationstjenester.

Artikel 3

1.   Inden seks måneder efter denne beslutnings ikrafttræden udpeger medlemsstaterne frekvensbåndene til RFID-udstyr, på de særlige vilkår, der er anført i bilaget til denne beslutning, og stiller dem til rådighed på et ikke-eksklusivt, ikke-interferensskabende og ikke-beskyttet grundlag.

2.   Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan medlemsstaterne anmode om overgangsperioder og/eller frekvensdelingsordninger i henhold til frekvenspolitikbeslutningens artikel 4, stk. 5.

3.   Denne beslutning indskrænker ikke medlemsstaternes ret til at tillade brugen af frekvensbåndene i henhold til mindre strenge betingelser end dem, der er anført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 4

Medlemsstaterne følger nøje brugen af de berørte frekvensbånd og indberetter resultaterne til Kommissionen med sigte på en rettidig nyvurdering af beslutningen.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.

(3)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.

(4)  Mandat til CEPT om at analysere yderligere samordning af de frekvensbånd, der bruges til kortdistanceudstyr.

(5)  Endelig rapport fra udvalget for elektronisk kommunikation (ECC) som svar på fællesskabsmandatet til CEPT om samordning af frekvensressourcer til trådløse identifikationssystemer.

(6)  EUT L 159 af 30.4.2004, s. 1.

(7)  EFT L 199 af 30.7.1999, s. 59.


BILAG

UHF-bånd

Særlige vilkår

Maks. effekt/feltstyrke

Kanalseparation

Sub-bånd A: 865-865,6 MHz

100 mW e.r.p.

200 kHz

Sub-bånd B: 865,6-867,6 MHz

2 W e.r.p.

200 kHz

Sub-bånd C: 867,6-868 MHz

500 mW e.r.p.

200 kHz

Kanalernes centerfrekvenser er 864,9 MHz + (0,2 MHz × kanalnummer).

Følgende kanalnumre er til rådighed for de respektive sub-bånd:

 

Sub-bånd A: kanalnummer 1 til 3

 

Sub-bånd B: kanalnummer 4 til 13

 

Sub-bånd C: kanalnummer 14 og 15.

Bemærk: Det samme udstyr kan bruges i indtil flere sub-bånd.


Top