Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0803

2006/803/EF: Kommissionens beslutning af 23. november 2006 om ændring af Kommissionens beslutning 2005/381/EF om indførelse af et spørgeskema til rapportering om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (meddelt under nummer K(2006) 5546) (EØS-relevant tekst)

OJ L 329, 25.11.2006, p. 38–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 442–467 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 33 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 33 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 115 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/803/oj

25.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/38


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 23. november 2006

om ændring af Kommissionens beslutning 2005/381/EF om indførelse af et spørgeskema til rapportering om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF

(meddelt under nummer K(2006) 5546)

(EØS-relevant tekst)

(2006/803/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 21, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Spørgeskemaet i bilag til Kommissionens beslutning 2005/381/EF (2) bør revideres i lyset af de erfaringer, som medlemsstaterne og Kommissionen har opnået ved anvendelsen af spørgeskemaet og vurderingen af svarene på spørgeskemaet med henblik på udarbejdelsen af årsrapporterne med frist til den 30. juni 2005.

(2)

Medlemsstaternes svar belyste nogle områder af relevans for Kommissionens rapport om anvendelsen af direktiv 2003/87/EF, som endnu ikke er indføjet i spørgeskemaet i bilaget til beslutning 2005/381/EF.

(3)

Vurderingen af medlemsstaternes svar viste, at nogle spørgsmål ikke er besvaret konsekvent, og at der er behov for en præcisering.

(4)

De opnåede erfaringer i forbindelse med den første fulde runde af overvågning, rapportering og verifikation af kuldioxidemissioner fra de anlæg, der er omfattet af emissionshandelsordningen, gjorde det nødvendigt at gennemgå de relevante afsnit af spørgeskemaet.

(5)

Bilaget til beslutning 2005/381/EF bør ændres i overensstemmelse hermed og erstattes af hensyn til klarheden.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver (3)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2005/381/EF erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32. Ændret ved direktiv 2004/101/EF (EUT L 338 af 13.11.2004, s. 18).

(2)  EUT L 126 af 19.5.2005, s. 43.

(3)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


ANNEX

»BILAG

DEL 1

SPØRGESKEMA OM GENNEMFØRELSEN AF DIREKTIV 2003/87/EF

1.   Oplysninger om den institution, der forelægger rapporten

1.

Navn på kontaktperson:

2.

Kontaktpersonens officielle titel:

3.

Organisationens navn og afdeling:

4.

Adresse:

5.

Internationalt telefonnummer:

6.

Internationalt telefaxnummer:

7.

E-mail:

2.   Kompetente myndigheder

Spørgsmål 2 og 2.2 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2007; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

2.1.

Angiv navn og forkortelse for de kompetente myndigheder, der deltager i gennemførelsen af emissionshandelsordningen i Deres land.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Navn

Forkortelse

Kontaktoplysninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Angiv med den relevante forkortelse, hvilken kompetent myndighed der har ansvaret for hver af de opgaver, der er opstillet i nedenstående tabel.

Angiv forkortelsen på den kompetente myndighed, som har ansvaret for følgende opgaver:

Udstedelse af tilladelser

 

Kvotetildeling

 

Kvoteudstedelse

 

Validering af overvågningsmetode

 

Modtagelse og kontrol af verificerede emissionsrapporter

 

Akkreditering af verifikatorer

 

Registrering

 

Overholdelse og håndhævelse

 

Udstedelse af ERU som et værtsland

 

Godkendelse af anvendelsen af CER og ERU med henblik på overholdelse

 

Forvaltning af reserve til nytilkomne

 

Oplysning af offentligheden

 

Udbud på auktion

 

Forvaltning af opt-ins

 

Forvaltning af puljer

 

Andet (angives nærmere):

 

3.   Hvilke aktiviteter og anlæg er omfattet?

3.1.

Hvor mange forbrændingsanlæg har et anslået varmeinput, der overstiger 20 MW, men er under 50 MW, den 31. december i rapporteringsåret? Hvor mange CO2-ækvivalenter udledte disse anlæg i rapporteringsperioden?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel.

 

Antal

Andel af antal anlæg eller emissioner i alt

Antal anlæg med et anslået varmeinput, der overstiger 20 MW, men er under 50 MW

 

 

CO2-ækvivalenter, der er udledt af disse anlæg

 

 

3.2.

Hvilke ændringer skete der i rapporteringsperioden i forhold til den nationale tildelingsplanstabel (NAP-tabel) som indkodet i Fællesskabets uafhængige transaktionsjournal den 1. januar i rapporteringsåret (nytilkomne, lukninger og anlæg, der ligger under kapacitetstærsklerne)?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 1 i dette bilags del 2.

3.3.

Modtog de kompetente myndigheder ansøgninger i rapporteringsperioden fra driftsledere, der ønsker at oprette en pulje ifølge artikel 28 i direktiv 2003/87/EF (ET-direktivet)? I bekræftende fald: hvilken aktivitet anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF (i det følgende – »bilag I-aktivitet«) drejede ansøgningen sig om, og blev puljen oprettet?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 1 i dette bilags del 2.

Primær bilag I-aktivitet (1)

Antal modtagne ansøgninger

Antal oprettede puljer

Energirelaterede aktiviteter

E1

Termiske kraftværker med en indfyret effekt på mere end 20 MW (undtagen anlæg til forbrænding af farligt affald eller kommunalt affald)

 

 

E2

Mineralolieraffinaderier

 

 

E3

Koksværker

 

 

Produktion og forarbejdning af ferrometaller

F1

Anlæg til ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdigt malm

 

 

F2

Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning og med en kapacitet på mere end 2,5 tons/h.

 

 

Mineralindustri

M1

Anlæg til fremstilling af klinker (cement) i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 500 tons/dag eller kalk i roterovne med en produktionskapacitet på mere end 50 tons/dag eller i andre ovne med en produktionskapacitet på mere end 50 tons/dag

 

 

M2

Anlæg til fremstilling af glas, herunder glasfibre, med en smeltekapacitet på mere end 20 tons/dag

 

 

M3

Anlæg til fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn, med en produktionskapacitet på mere end 75 tons/dag, og/eller en kapacitet på mere end 4 m3/dag og en sættetæthed pr. ovn på mere end 300 kg/m3

 

 

Andre aktiviteter

Industrianlæg til fremstilling af:

O1

a)

papirmasse af træ eller andre fibermaterialer

 

 

O2

b)

papir og pap med en produktionskapacitet på mere end 20 tons/dag

 

 

3.4.

Har Deres land andre relevante oplysninger om omfattede anlæg og aktiviteter? Anfør i bekræftende fald disse oplysninger.

4.   Udstedelse af tilladelse til anlæg

Spørgsmål 4 til 4.4 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2007; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

4.1.

Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sikre, at driftsledere overholder kravene i drivhusgasemissionstilladelserne?

Bemærk: Bøder eller sanktioner, der måtte blive pålagt i tilfælde af overtrædelser, angives ikke her, men i afsnit 10.4.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Hvilke af følgende foranstaltninger benyttes i Deres land (tilføj eventuelt en uddybende forklaring)?

Kontoen blokeres i tilfælde af uregelmæssigheder

Ja/Nej

Salg forbydes i tilfælde af uregelmæssigheder

Ja/Nej

Tilladelsen trækkes tilbage; anlægget suspenderes

Ja/Nej

Forvaltningen udfører stikprøvevis eller rutinemæssig kontrol

Ja/Nej

Forsigtige skøn over emissionerne, hvis emissionsrapporter mangler

Ja/Nej

Verifikationsorganer kontrollerer, om vilkårene for tilladelsen opfyldes

Ja/Nej

Diskussionsmøder med erhvervslivet og sammenslutninger afholdes jævnligt

Ja/Nej

Der udarbejdes specifikke rapporteringsskemaer og vejledninger

Ja/Nej

»Naming and shaming« af driftsledere, der ikke opfylder betingelserne

Ja/Nej

Andet (angives nærmere):

 

4.2.

Når mere end én kompetent myndighed er involveret, hvordan sikres det i den nationale lovgivning, at vilkårene og procedurerne for udstedelse af tilladelser koordineres fuldt og helt? Hvordan virker denne koordinering i praksis?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Hvilke af følgende angivelser er relevante for Deres land (tilføj eventuelt en uddybende forklaring)?

Mere end én kompetent myndighed

Ja/Nej

I bekræftende besvares følgende spørgsmål:

Er samarbejdet udtrykkeligt reguleret ved lov eller forskrifter

Ja/Nej

Er der nedsat en kommission, arbejdsgruppe eller koordinerende enhed, som mødes jævnligt

Ja/Nej

Findes der vejledning om gennemførelsen af den nationale lov om emissionshandel

Ja/Nej

Findes der en fortolkningsgruppe med henblik på at afklare tvivlsspørgsmål

Ja/Nej

Koordineres administrative bestemmelser af en central myndighed

Ja/Nej

Afholdes der uddannelseskurser for at sikre en ensartet gennemførelse

Ja/Nej

Andet (angives nærmere):

 

4.3.

Hvilke foranstaltninger er der truffet for anlæg, der udfører aktiviteter, som er anført i bilag I til Rådets direktiv 96/61/EF (2) (IPPC-direktivet), for at sikre, at vilkårene og proceduren for udstedelse af en drivhusgasemissionstilladelse er samordnet med vilkårene og proceduren for den i det nævnte direktiv omhandlede godkendelse? Er kravene i artikel 5, 6 og 7 i direktiv 2003/87/EF indarbejdet i procedurerne i direktiv 96/61/EF? I bekræftende fald hvordan?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Hvilke af følgende angivelser er relevante for Deres land (tilføj eventuelt en uddybende forklaring)?

Kravene i artikel 5-7 i direktiv 2003/87/EF er omsat i national lovgivning

Ja/Nej

Loven til gennemførelse af IPPC-direktivet omfatter ikke tærskelværdier for emission af eller koncentration af CO2

Ja/Nej

Der benyttes en integreret tilladelsesprocedure for IPPC- og ET-direktivet

Ja/Nej

Der benyttes forskellige tilladelser for IPPC- og ET-direktivet

Ja/Nej

Tildeling af en IPPC-godkendelse forudsætter en gyldig godkendelse i henhold til emissionshandelsordningen

Ja/Nej

Tildeling af en godkendelse i henhold til emissionshandelsordningen forudsætter en gyldig IPPC-godkendelse

Ja/Nej

IPPC-tilsynsmyndigheder kontrollerer, om en godkendelse i henhold til emissionshandelsordningen er nødvendig, og informerer tilsynsmyndighederne inden for emissionshandelsordningen herom

Ja/Nej

Andet (angives nærmere):

 

4.4.

Hvilke lovbestemmelser, procedurer og fremgangsmåder finder anvendelse ved den kompetente myndigheds ajourføring af tilladelsesvilkår i henhold til artikel 7 i direktiv 2003/87/EF?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Angiv den lovbestemmelse, hvorved artikel 7 i direktiv 2003/87/EF gennemføres

 

Hvilke af følgende bestemmelser, procedurer og praksis er relevante for Deres land (tilføj eventuelt en uddybende forklaring)?

Der kræves tilladelse til at ændre anlæggets type eller driftsform

Ja/Nej

Der kræves tilladelse til at ændre overvågningsmetode

Ja/Nej

Ændringer skal meddeles på forhånd

Ja/Nej

Nedlukning skal meddeles omgående

Ja/Nej

Der pålægges bøder, når anmodninger om at ajourføre overvågningsmetoden ikke efterkommes

Ja/Nej

Ved udskiftning af driftsleder kræves en ajourføring af tilladelsen

Ja/Nej

Mindre væsentlige ændringer registreres blot

Ja/Nej

Andet (angives nærmere):

 

4.5.

Hvor mange tilladelser blev ajourført i rapporteringsperioden på grund af en ændring i arten eller driften, eller en udvidelse, af anlæg foretaget af driftsledere som anført i artikel 7 i direktiv 2003/87/EF? Angiv for hver kategori (kapacitetsforøgelse, kapacitetsreduktion, procestypeændring osv.), hvor mange tilladelser der blev ajourført.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Angiv antallet af ændringer i hver kategori:

Ændringer i alt

 

Tilbagekaldt

 

Returneret

 

Overført

 

Kapacitetsforøgelse

 

Kapacitetsreduktion

 

Ændringer af overvågning og rapportering

 

Ændring af anlæggets navn eller driftsleder

 

Mindre betydende ændring

 

Meddelelse om ændringer uden ajourføring af tilladelse

 

Andet (angives nærmere):

 

4.6.

Foreligger der andre relevante oplysninger om meddelelse af tilladelser til anlæg i Deres land? Anfør i bekræftende fald disse oplysninge

5.   Anvendelse af retningslinjerne for overvågning og rapportering

Spørgsmål 5.1 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2007, i den første rapport for hver handelsperiode, og i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden

5.1.

Hvilke retsakter er vedtaget i Deres land til gennemførelse af retningslinjerne for overvågning og rapportering? Tillader lovgivningen i Deres land generelle undtagelser fra retningslinjerne for overvågning og rapportering, f.eks. for nærmere bestemte brændsler eller aktiviteter? Gør i bekræftende fald rede for dem.

5.2.

Hvilke trin blev anvendt i metoden til overvågning af de væsentligste anlæg (jf. Kommissionens beslutning 2004/156/EF (3))?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 2 i dette bilags del 2. De oplysninger, der kræves i tabel 2, afgives alene for de største anlæg, som er omfattet af ET-direktivet, og som under ét bidrager til 50 % af de samlede emissioner, der er omfattet af handelsordningen. Inden for disse anlæg afgives der ikke oplysninger om kilder med årlige emissioner under 25 kt CO2-ækv.

5.3.

Hvis trin under det mindste trin anført i tabel 1 i afsnit 4.2.2.1.4 i bilag I til beslutning 2004/156/EF accepteres i overvågningsmetoden, anføres for hvert anlæg, hvor denne situation optrådte, dækningen af emissioner, aktiviteten, trin-kategorien (aktivitetsdata, nettokalorieværdi, emissionsfaktor, oxidationsfaktor og omregningsfaktor) og overvågningsmetode/trin, der er fastsat i tilladelsen.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 3 i dette bilags del 2. De oplysninger, der kræves i tabel 3, afgives alene for de anlæg, der ikke er rapporteret om under spørgsmål 5.1 Generelle undtagelser efter national lovgivning rapporteres under spørgsmål 0.

5.4.

Hvilke anlæg anvendte midlertidigt metoder med trin, der var forskellige fra dem, der var aftalt med den kompetente myndighed?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 4 i dette bilags del 2.

5.5.

I hvor mange anlæg blev der anvendt systemer til konstant emissionsmåling? Angiv antallet af anlæg pr. bilag I-aktivitet og inden for hver aktivitet pr. underkategori baseret på rapporterede årlige emissioner (under 50 kt, 50-500 kt og over 500 kt).

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 5 i dette bilags del 2.

5.6.

Hvor meget CO2 blev der overført fra anlæggene? Anfør antal tons CO2, der er blevet overført i henhold til afsnit 4.2.2.1.2 i bilag I til Kommissionens beslutning 2004/156/EF, og antallet af anlæg, der overførte CO2, for hver aktivitet i bilag I til direktiv 2003/87/EF.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel.

Primær bilag I-aktivitet

Antal anlæg

Overført CO2 [kt CO2]

Anvendelse af overført CO2

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

5.7.

Hvor meget biomasse blev der forbrændt eller anvendt i processerne? Angiv den mængde biomasse, som defineret i stk. 2, litra d), i bilag I til Kommissionens beslutning 2004/156/EF, der blev forbrændt (TJ) eller anvendt (t eller m3) for hver aktivitet angivet i bilag I til direktiv 2003/87/EF.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel.

Primær bilag I-aktivitet

Forbrændt biomasse [TJ]

Anvendt biomasse [t]

Anvendt biomasse [m3]

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

5.8.

Hvor stor var den samlede mængde affald, der er anvendt som brændsel eller tilført materiale efter affaldstype? Hvad var den samlede mængde CO2-emissioner efter affaldstype?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Affaldstype (4)

Anvendt/tilført mængde [t]

Anvendt/tilført mængde [m3]

CO2 emissioner [t CO2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.

Der forelægges i givet fald dokumenter om prøveudtagningsovervågning og rapportering fra anlæg, som midlertidigt ikke blev medregnet.

Spørgsmål 5.9 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2007; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

5.10.

Hvilke foranstaltninger er der truffet med henblik på at samordne rapporteringskravene med eventuelle eksisterende rapporteringskrav for at minimere virksomhedernes rapporteringsbyrde?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Hvilke af følgende angivelser er relevante for Deres land (tilføj eventuelt en uddybende forklaring)?

Rapporteringskrav vedrørende emissionshandelsordningen samordnes med andre rapporteringskrav

Ja/Nej

Der samordnes med udarbejdelsen af drivhusgasopgørelser inden for UNFCCC (5) og beslutning 280/2004/EF

 

Der samordnes med EPER (6)

Ja/Nej

Der samordnes med IPPC

Ja/Nej

Der samordnes med NEC (7)

Ja/Nej

Der samordnes med LCP (8)

Ja/Nej

Der samordnes med EMEP (9)

Ja/Nej

Der samordnes med frivillige konventioner

Ja/Nej

Der samordnes med andre handelsordninger (angiv nærmere)

Ja/Nej

Data om emissionshandel kan benyttes af det statistiske kontor

Ja/Nej

Andet (angives nærmere):

 

5.11.

Hvilke procedurer eller foranstaltninger er gennemført for at forbedre driftsledernes overvågning og rapportering?

5.12.

Har Deres land andre relevante oplysninger om anvendelse af retningslinjerne for overvågning og rapportering? Gør i bekræftende fald rede for dem.

6.   Verifikationsordninger

Spørgsmål 6.1 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2007; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

6.1.

Beskriv ordningen for verifikation af emissioner, navnlig de kompetente myndigheders og andre verifikatorers rolle i verifikationsprocessen og eventuelle, særlige krav til verifikatorer, som allerede er akkrediteret i et andet land. Indgiv de dokumenter, der fastlægger akkrediteringskriterierne for verifikatorer, samt en eventuel verifikationsvejledning til akkrediterede verifikatorer og dokumenter, der udstikker mekanismerne for tilsyn og kvalitetssikring for verifikatorer, hvis sådanne findes.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Hvilke af følgende angivelser er relevante for Deres land (tilføj eventuelt en uddybende forklaring)?

Uafhængige verifikatorer kan akkrediteres i henhold til nationale kriterier (i så tilfælde forelægges de relevante dokumenter eller et internet-link)

Ja/Nej

Der er udarbejdet en national verifikationsvejledning

(i så tilfælde forelægges de relevante dokumenter eller et internet-link)

Ja/Nej

Bygger de nationale verifikationsregler og -procedurer på EN45011 og EA-6/01 (10)

Ja/Nej

Verifikatorer skal anbefale forbedringer af overvågningen af anlæg

Ja/Nej

Den kompetente myndighed eller et andet agentur har ret til at kontrollere verificerede emissionsrapporter

Ja/Nej

Den kompetente myndighed eller et andet agentur har ret til at foretage ændringer i den verificerede emissionsrapport, hvis den anses for at være utilfredsstillende

Ja/Nej

Den kompetente myndighed eller et andet agentur fører tilsyn med verifikatorer (herunder procedurer for stikprøvekontrol, uddannelse, kvalitetssikring og kvalitetskontrol)

Ja/Nej

Den kompetente myndighed har ret til at udnævne en verifikator for et anlæg

Ja/Nej

Verifikatorer, der er akkrediteret i en anden medlemsstat, underkastes en anden akkrediteringsproces

Nej

Nej, kun formelle krav (registrering o.s.v.)

Nej, hvad angår verifikatorer, som er akkrediteret i en medlemsstat, hvor der anvendes lignende kriterier

Ja, forenklede krav

Ja, der kræves fuld akkreditering (anfør en kortfattet begrundelse)

Der kræves kendskab til sprog og/eller nationale love og bestemmelser for verifikatorer, som er akkrediteret i en anden medlemsstat

Ja/Nej

Certificeringsmyndigheden anvender særlige QA/QC-procedurer for verifikatorer, der er akkrediteret i en anden medlemsstat

Ja/Nej

Andet (angives nærmere):

 

6.2.

Indgav nogen driftsleder en emissionsrapport for rapporteringsperioden, der ikke er bedømt som tilfredsstillende inden den 31. marts? I så fald forelægges en liste over de berørte anlæg med en begrundelse for, at der ikke er afgivet en positiv verifikationserklæring.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 6 i dette bilags del 2. Tilfælde, hvor driftsledere ikke forelagde nogen emissionsrapport, rapporteres under spørgsmål 6.2.

6.3.

For hvor mange anlæg forelå der ingen emissionsrapporter for rapporteringsperioden inden den 31. marts? Angiv antallet af anlæg, tildelte kvoter og spærrede kvoter på driftsleders beholdningskonto pr. bilag I-aktivitet og inden for hver aktivitet pr. underkategori baseret på rapporterede årlige emissioner (under 50 kt, 50-500 kt og over 500 kt).

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 7 i dette bilags del 2.

6.4.

Hvilke foranstaltninger er der truffet i de tilfælde, hvor driftsledere ikke forelagde en emissionsrapport inden den 31. marts i rapporteringsperioden?

6.5.

Foretog den kompetente myndighed nogen uafhængig kontrol af bedømte rapporter? I givet fald beskrives det, hvordan den yderligere kontrol blev udført, og/eller hvor mange rapporter der blev kontrolleret.

6.6.

Gav den kompetente myndighed registeradministratoren besked på at korrigere de årlige verificerede emissioner for det foregående år for noget anlæg for at sikre overensstemmelse med de detaljerede krav opstillet af medlemsstaten i henhold til bilag V til direktiv 2003/87/EF?

Anfør eventuelle korrektioner i tabel 6 i del 2.

6.7.

Foreligger der andre relevante oplysninger om ordninger for verifikation i Deres land? Gør i bekræftende fald rede for dem.

7.   Registrenes funktionsmåde

Spørgsmål 7.1 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2007; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

7.1.

Angiv eventuelle vilkår og betingelser, der skal underskrives af kontohavere, og beskriv, hvorledes personers identitet kontrolleres forud for oprettelsen af beholdningskonti (jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 (11)).

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel.

Angiv linket til Deres register

 

Hvilke af følgende angivelser er relevante for Deres land (tilføj eventuelt en uddybende forklaring)?

Særlige vilkår og betingelser, som kontohaveren skal skrive under på (i så tilfælde forelægges de relevante dokumenter eller links)

Ja/Nej

Der er forskel på, hvordan driftslederes og enkeltpersoners identitet kontrolleres

Ja/Nej

Der kræves personligt fremmøde med henblik på ID-kontrol for bosiddende i medlemsstaten (12)

Driftsledere/Enkeltpersoner/Begge/Nej

ID-kontrol via skriftlig procedure kun for bosiddende (13)

Driftsledere/Enkeltpersoner/Begge/Nej

Der kræves personligt fremmøde med henblik på ID-kontrol for bosiddende i andre lande (14)

Driftsledere/Enkeltpersoner/Begge/Nej

ID-kontrol via skriftlig procedure kun for bosiddende i andre lande (15)

Driftsledere/Enkeltpersoner/Begge/Nej

Kræves der en kopi af selskabsregistrering eller tilsvarende dokumentation for at kunne åbne en driftslederbeholdningskonto?

Ja/Nej

Kræves der dokumentation for retten til at repræsentere en virksomhed for at kunne åbne en driftslederbeholdningskonto?

Ja/Nej

Andet (angives nærmere):

 

7.2.

Giv et sammendrag af alle sikkerhedsadvarsler af relevans for det nationale register i rapporteringsperioden, hvordan der blev fulgt op på dem, og hvor lang tid det tog at finde en løsning.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Hvilke af følgende angivelser er relevante for Deres land (tilføj eventuelt en uddybende forklaring)?

Der findes generelle procedurer, hvormed det forebygges, at sikkerhedsadvarsler opstår

Ja/Nej

Der er forekommet sikkerhedsadvarsler af relevans for de nationale registre i rapporteringsperioden

Ja/Nej

I så fald udfyldes den følgende tabel


Type sikkerhedsadvarsel

Antal forekomster

Trufne foranstaltninger

Tidsforbrug til at finde en løsning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Angiv hvor mange minutter for hver måned i rapporteringsperioden brugerne ikke havde adgang til det nationale register: a) som følge af planlagt nedetid og b) som følge af uforudsete problemer.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel.

Måned

Planlagt nedetid

[minutter]

Nedetid som følge af uforudsete hændelser

[minutter]

Januar

 

 

Februar

 

 

Marts

 

 

April

 

 

Maj

 

 

Juni

 

 

Juli

 

 

August

 

 

September

 

 

Oktober

 

 

November

 

 

December

 

 

7.4.

Angiv og oplys nærmere om alle opgraderinger af det nationale register, som er planlagt for den kommende rapporteringsperiode.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Hvilke af følgende angivelser er relevante for Deres land (tilføj eventuelt en uddybende forklaring)?

Der er afsat faste og jævnlige tidspunkter til registrets vedligeholdelse og opgradering

(I bekræftende fald gives datoerne)

Ja/Nej

Registret vil blive opgraderet samtidig med, at det anvendte softwaresystem opgraderes

Ja/Nej

Angiv nærmere oplysninger om alle planlagte opgraderinger i den følgende rapporteringsperiode

Dato

Formål

 

 

 

 

 

 

7.5.

Foreligger der andre relevante oplysninger om registrenes funktionsmåde i Deres land? Gør i bekræftende fald rede for dem.

8.   Ordninger for tildeling af kvoter — nytilkomne — lukninger

Spørgsmål 8.1 og 8.2 skal besvares i den første rapport efter hver anmeldelses- og tildelingsprocedure i henhold til artikel 9 og 11 i direktiv 2003/87/EF.

8.1.

Beskriv de væsentligste erfaringer, som Deres myndigheder har høstet i forbindelse med den afsluttede tildelingsproces, og hvordan de forventes at påvirke fremgangsmåden ved den næste tildelingsproces.

8.2.

Har De forslag til forbedring af fremtidige anmeldelses- og tildelingsprocedurer for Fællesskabet som helhed?

8.3.

Hvor mange kvoter blev i givet fald tildelt de nytilkomne, der er anført i tabel 1? Angiv anlægsidentifikationskoden for den nytilkomne og transaktionsidentifikationskoden, der er knyttet til kvotetildelingen.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes tabel 1 i dette bilags del 2.

8.4.

Hvor mange kvoter var tilovers i en eventuel reserve for nytilkomne ved udløbet af rapporteringsperioden, og hvilken andel udgør de af den oprindelige reserve?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel.

Antal kvoter, der var tilovers som reserve for nytilkomne ved udløbet af rapporteringsperioden (31. december hvert år)

 

Resterende kvoteandel i reserven for nytilkomne, i procent

 

8.5.

Hvis Deres medlemsstat tildeler kvoter på anden vis end gratis, redegøres der for, hvordan denne tildeling finder sted (f.eks. på hvilken måde auktionen gennemføres)?

8.6.

Hvis tildelingen blev foretaget ved auktion, hvem fik da mulighed for at deltage i auktionen?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel.

Alene nationale driftsledere

Ja/Nej

Alene kontoholdere i det nationale register

Ja/Nej

Alle driftsledere i Fællesskabet

Ja/Nej

Alle bydende med konto i et fællesskabsregister

Ja/Nej

Andet (angives nærmere):

 

8.7.

Hvis tildelingen blev foretaget ved auktion, hvor mange auktioner blev der afholdt i rapporteringsperioden, hvor mange kvoter blev bortauktioneret ved hver auktion, hvilken andel udgør de af den samlede kvotemængde i handelsperioden, og hvad var kvoteprisen ved hver auktion?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel.

Blev auktion benyttet som tildelingsmetode?

Ja/Nej

I bekræftende fald besvares følgende spørgsmål.

Antal afholdte auktioner i rapporteringsperioden (1. januar til 31. december)

 

Antal bortauktionerede kvoter (hver auktion for sig)

 

Auktionspris (hver auktion for sig)

 

8.8.

Hvis tildelingen blev foretaget ved auktion, hvordan blev de kvoter udnyttet, som ikke blev købt på auktionen eller auktionerne?

8.9.

Hvis tildelingen blev foretaget ved auktion, hvad blev indtægterne anvendt til?

8.10.

Hvad skete der med kvoter, som var blevet tildelt, men ikke udleveret, til anlæg, som lukkede i løbet af rapporteringsperioden?

Spørgsmål 8.10 skal besvares i den første rapport efter afslutningen af handelsperioderne fastlagt i artikel 11, stk. 1 og 2, i direktiv 2003/87/EF.

8.11.

Blev de resterende kvoter i de nytilkomnes reserve ved udgangen af handelsperioden annulleret eller bortauktioneret?

8.12.

Foreligger der andre relevante oplysninger om ordningerne for tildeling, nytilkomne og lukninger i Deres land? Gør i bekræftende fald rede for dem.

9.   Driftsledernes returnering af kvoter

9.1.

I de tilfælde, hvor en konto i registeret er lukket, fordi der ikke var nogen rimelig udsigt til, at anlæggets driftsleder ville returnere yderligere kvoter, beskrives, hvorfor der ikke var nogen rimelig udsigt hertil, og mængden af udestående kvoter angives (16).

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Begrundelse for at lukke kontoen

Mængde udestående kvoter [kt CO2-ækv.]

 

 

 

 

 

 

9.2.

Har Deres land andre relevante oplysninger om driftslederes returnering af kvoter? Gør i bekræftende fald rede for dem.

10.   Anvendelse af emissionsreduktionsenheder (ERU) og godkendte emissionsreduktioner (CER) i fællesskabsordningen

Spørgsmål 10.1 skal besvares hvert år: for CER's vedkommende første gang i den rapport, som forelægges i 2006, og for ERU's vedkommende første gang i den rapport, som forelægges i 2009:

10.1.

Er der udstedt ERU og CER, for hvilke der måtte annulleres et tilsvarende antal kvoter i henhold til artikel 11b, stk. 3 eller 4, i direktiv 2003/87/EF, fordi projektaktiviteterne inden for fælles gennemførelse (JI) eller mekanismen for bæredygtig udvikling (CDM) direkte eller indirekte reducerer eller begrænser emissionsniveauet fra anlæg, som er omfattet af dette direktiv? Er dette tilfældet, angives summen af annullerede kvoter og det samlede antal berørte driftsledere særskilt for annullering i henhold til artikel 11b, stk. 3 og 4 i dette direktiv.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel

 

Mængde annullerede kvoter

Antal berørte driftsledere

Annullering i henhold til artikel 11b, stk. 3

 

 

Annullering i henhold til artikel 11b, stk. 4

 

 

Spørgsmål 10.2 og 10.3 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2007; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

10.2.

Hvilke CER og ERU kan anvendes med henblik på overholdelse i Deres medlemsstat? Angiv eventuelle udelukkede projektkategorier bortset fra dem, der allerede er udelukket i henhold til artikel 11a, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF (CER og ERU fra nukleare anlæg, arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug).

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel.

Der kan anvendes CER og ERU fra alle projektkategorier

Ja/Nej

CER og ERU fra visse projektkategorier er udelukket (hvis ja, angiv nærmere)

Ja/Nej

10.3.

Hvilke foranstaltninger er truffet for at sikre, at de relevante internationale kriterier og retningslinjer, herunder dem der er indeholdt i World Commission on Dams (WCD) Final Report fra 2000, overholdes under udviklingen af projektaktiviteter for vandkraftanlæg med en produktionskapacitet på over 20 MW?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Hvilke af følgende angivelser er relevante for Deres land (tilføj eventuelt en uddybende forklaring)?

Projektdeltagere er retligt forpligtet til at overholde WCD-retningslinjerne

Ja/Nej

Overholdelsen af WCD-retningslinjerne kontrolleres (i så tilfælde angives den relevante myndighed, f.eks. den kompetente myndighed eller den udpegede nationale myndighed

Ja/Nej

Andre internationale kriterier og retningslinjer skal overholdes i forbindelse med anlægget af store vandkraftværksprojekter (i så tilfælde forelægges de relevante dokumenter eller links)

Ja/Nej

Andet (angives nærmere):

 

10.4.

Foreligger der andre relevante oplysninger om anvendelsen af ERU og CER i fællesskabsordningen i Deres land? Gør i bekræftende fald rede for dem.

11.   Gebyrer og afgifter

Spørgsmål 0 til 11.4 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2007; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden:

11.1.

Opkræves der gebyr hos driftsledere for udstedelse og ajourføring af tilladelser? I så fald angives nærmere oplysninger om gebyrerne, de samlede indtægter, og hvad disse anvendes til.

11.2.

Hvilke gebyrer opkræves hos driftslederne for udstedelsen af tilladelser? I så fald angives nærmere oplysninger om gebyrerne, de samlede indtægter, og hvad disse anvendes til.

11.3.

Hvilke gebyrer vil i givet fald blive opkrævet for at benytte registret? Beskriv nærmere

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel.

Hvilke af følgende angivelser er relevante for Deres land (tilføj eventuelt en uddybende forklaring)?

Der opkræves gebyrer for at benytte registret

Driftsledere: Ja/Nej

Enkeltpersoner: Ja/Nej

Der er forskel på, hvilke gebyrer der opkræves hos driftsledere og enkeltpersoner

Ja/Nej

Gebyr for at åbne en konto (17)

Driftsledere: … EUR én gang/pr. handelsperiode

Enkeltpersoner: … EUR én gang/pr. handelsperiode

Årligt gebyr for at føre kontoen (18)

Driftsledere: … EUR pr. år

Enkeltpersoner: … EUR pr. år

Andet (angives nærmere):

 

11.4.

Foreligger der andre relevante oplysninger om gebyrer og afgifter i fællesskabsordningen i Deres land? Gør i bekræftende fald rede for dem.

12.   Spørgsmål vedrørende håndhævelsen af et-direktivet

Spørgsmål 12.1 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2007; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

12.1.

Angiv de relevante nationale bestemmelser og de sanktioner, der pålægges ved overtrædelse af de nationale bestemmelser i medfør af ET-direktivets artikel 16, stk. 1

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Overtrædelsens art

Relevante nationale bestemmelser

Bøder [EUR]

Fængselsstraf [måneder]

min.

max.

min.

max.

Drift uden tilladelse

 

 

 

 

 

Overtrædelse af forpligtelserne vedrørende overvågning og rapportering

 

 

 

 

 

Manglende meddelelse om ændringer af anlægget

 

 

 

 

 

Andet (præciseres):

 

 

 

 

 

12.2.

Hvis der er pålagt sanktioner i medfør af ET-direktivets artikel 16, stk. 1, for overtrædelse af de nationale bestemmelser, angives de relevante nationale bestemmelser, en kortfattet beskrivelse af overtrædelsen og de pålagte sanktioner.

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

 

 

Pålagt sanktion

Overtrædelse

National bestemmelse

Bøder [EUR]

Fængselsstraf [måneder]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.

Angiv navnene på de driftsledere, som har fået pålagt en bøde for overskridelse af emissionskvoterne i medfør af ET-direktivets artikel 16, stk. 3.

Ved besvarelse af dette spørgsmål er det tilstrækkeligt at henvise til offentliggørelsen af navnene i henhold til ET-direktivets artikel 16, stk. 2.

12.4.

Foreligger der andre relevante oplysninger om håndhævelsen af ET-direktivet i Deres land? Gør i bekræftende fald rede for dem.

13.   Kvoters retlige stilling og skattemæssige behandling

Spørgsmål 13.1 til 13.8 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2007; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden:

13.1.

Hvilken retskarakter har en kvote (vare/finansielt instrument) mht. finansiel regulering?

13.2.

Hvilken retlig status har kvoter med henblik på regnskabsføring?

13.3.

Er der oprettet eller vedtaget specifikke regnskabsregler for kvoter? I bekræftende fald beskrives de kort.

13.4.

Er kvotetransaktioner momspligtige?

13.5.

Er kvoteudstedelse momspligtig?

13.6.

Hvis Deres land tildeler kvoter mod betaling, betales der så moms af transaktionen?

13.7.

Omfattes over- eller underskud i forbindelse med kvotetransaktioner af en særlig indkomstskat (f.eks. særlige takster)?

13.8.

Foreligger der andre relevante oplysninger om kvoters retskarakter og disses skattemæssige behandling i Deres land? Gør i bekræftende fald rede for dem.

14.   Adgang til oplysninger i henhold til ET-direktivets artikel 17

14.1.

Hvordan gives offentligheden adgang til beslutninger vedrørende tildelingen af kvoter, oplysninger om projektaktiviteter, som en medlemsstat deltager i eller tillader private eller offentlige instanser at deltage i, og emissionsrapporter, som kræves i henhold til drivhusgasemissionstilladelsen, og som er i den kompetente myndigheds besiddelse?

Ved besvarelse af dette spørgsmål anvendes nedenstående tabel:

Oplysningernes art

Offentligt tilgængelige oplysninger

Hvis oplysningerne er tilgængelige, hvor findes de?

Internettet (19)

Officiel publikation (20)

Andet (præciseres)

Regler for tildeling

Ja/Nej/kun efter anmodning

 

 

 

NAP tabel

Ja/Nej/kun efter anmodning

 

 

 

Ændringer af listen over anlæg

Ja/Nej/kun efter anmodning

 

 

 

Rapporter over verificerede emissioner

Ja/Nej/kun efter anmodning

 

 

 

Projektaktiviteter

Ja/Nej/kun efter anmodning

 

 

 

Drivhusgasemissionstilladelser

Ja/Nej/kun efter anmodning

 

 

 

Oplysninger, som kræves i henhold til bilag XVI til forordning (EF) nr. 2216/2004

Ja/Nej/kun efter anmodning

 

 

 

Andet (angives nærmere):

 

 

 

 

14.2.

Foreligger der andre relevante oplysninger om adgang til oplysninger i Deres land i henhold til ET-direktivets artikel 17? Gør i bekræftende fald rede for dem.

15.   Andre bemærkninger

15.1.

Er der foretaget offentlige undersøgelser af gennemførelsen og videreudviklingen af den europæiske emissionshandelsordning i Deres land? I så fald forelægges dokumentet, en henvisning til dette eller et internetlink sammen med et meget kort resumé af undersøgelsen.

15.2.

Findes der særlige gennemførelsesaspekter, som giver anledning til betænkeligheder i Deres land? Gør i bekræftende fald rede for dem.

DEL 2

Tabel 1

Ændringer af listen over anlæg

Medlemsstat:

Rapporteringsperiode:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Anlæg

Driftsleder

Primær bilag I-aktivitet (21)

Andre bilag I-aktiviteter (21)

Primær bilag I-aktivitet (22)

Ændring i forhold til anlæg omfattet af NAP (23)

Tildelte eller udstedte kvote (24)

Transaktionsidentifikationskode (25)

Tilladelsens ID-kode

Anlæggets ID-kode

Navn

Mængde

År

 

 

 

 

 


Tabel 2

Anvendt overvågningsmetode (kun for anlæg, der under ét bidrager til 50 % af de samlede emissioner, som er omfattet af handelsordningen. Inden for disse anlæg afgives der ikke oplysninger om kilder med årlige emissioner under 25 kt CO2-ækv.

Medlemsstat:

Rapporteringsperiode:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Anlæg

Emissionskilde

Valgt metodetrin (30)

Værdier

Tilladelsens ID-kode

Anlæggets ID-kode

Primær bilag I-aktivitet (26)

Årlige emissioner i alt (27)

Bilag I-aktivitet (28)

Brændsels- eller aktivitetstype (29)

Relaterede emissioner (27)

Aktivitetsdata

Emissionsfaktor

Nettokalorieværdi

Oxidationsfaktor

Emissionsfaktor

Nettokalorieværdi

Oxidationsfaktor

tons CO2

tons CO2

Metodetrin

Metodetrin

Metodetrin

Metodetrin

Værdi

Enhed (31)

Værdi

Enhed (32)

%

 

 

 

 


Tabel 3

Anvendte overvågningsmetoder for anlæg, hvor det ikke har været teknisk muligt at anvende de mindste metodetrin anført i tabel 1 i afsnit 4.2.2.1.4 i bilag I til beslutning 2004/156/EF

Medlemsstat:

Rapporteringsperiode:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

Anlæg

Årlige emissioner i alt

Berørt overvågningsparameter (34)

Mindste metodetrin i henhold til ORD

Anvendt metodetrin

Begrundelse for lavere metodetrin (35)

Lavere metodetrin tilladt indtil (36)

Tilladelsens ID-kode

Anlæggets ID-kode

Bilag I aktivitet (33)

t CO2

Metodetrin

Metodetrin

Måned/år

 

 

 


Tabel 4

Midlertidig ændring af overvågningsmetode

Medlemsstat:

Rapporteringsår:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Anlæg

Bilag I aktivitet (37)

Årlige emissioner i alt

Berørt overvågnings-parameter (38)

Oprindelig godkendt metode

Midlertidigt anvendt metode

Begrundelse for midlertidig ændring (39)

Midlertidig ophævelsesperiode indtil det korrekte metodetrin er retableret

Fra

Til

Tilladelsens ID-kode

Anlæggets ID-kode

 

tons CO2

Metodetrin

Metodetrin

Måned/år

Måned/år

 

 

 

 

 


Tabel 5

Antal anlæg, som anvender konstant emissionsmåling

Medlemsstat:

Rapporteringsår:


A

B

C

D

Primær bilag I-aktivitet (40)

< 50 000 tons CO2-ækv.

50 000-500 000 tons CO2-ækv.

> 500 000 t CO2-ækv.

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


Tabel 6

Emissionsrapporter i henhold til ET-direktivets artikel 14, stk. 3, der ikke er bedømt som tilfredsstillende

Medlemsstat:

Rapporteringsår:


A

B

C

D

E

F

G

Anlæg

Emissioner rapporteret fra anlæg

Returnerede kvoter

Spærrede kvoter på driftsleders beholdningskonto

Begrundelse for, at der ikke er afgivet en positiv verifikationserklæring (41)

Den kompetente myndigheds korrektion af verificerede emissioner

Tilladelsens ID-kode

Anlæggets ID-kode

tons CO2

tons CO2

tons CO2

tons CO2

 

 

 

 


Tabel 7

Anlæg, for hvilke der ikke er forelagt emissionsrapporter inden den 31. marts i rapporteringsperioden

Medlemsstat:

Rapporteringsperiode:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Primær bilag I-aktivitet (42)

< 50 000 tons CO2-ækv.

50 000-500 000 tons CO2-ækv.

> 500 000 tons CO2-ækv.

Antal ikke forelagte emissionsrapporter

Tildeling

Spærrede kvoter på driftsleders beholdningskonti

Antal ikke forelagte emissionsrapporter

Tildeling

Spærrede kvoter på driftsleders beholdningskonti

Antal ikke forelagte emissionsrapporter

Tildeling

Spærrede kvoter på driftsleders beholdningskonti

tons CO2

tons CO2

tons CO2

tons CO2

tons CO2

tons CO2

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 


(1)  Udføres der mere end én aktivitet i et anlæg, tælles det kun med én gang under dets primære bilag I-aktivitet.

(2)  EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

(3)  EUT L 59 af 26.2.2004, s. 1.

(4)  Affaldstyperne bør rapporteres under anvendelse af klassifikationen i »den europæiske liste over affald« — Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF af den 22. december 1994. om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald.

(5)  FN's rammekonvention om klimaændringer.

(6)  Den europæiske oversigt over forurenende emissioner (Kommissionens beslutning 2000/479/EF af 17. juli 2000) (EFT L 192 af 28.7.2000, s. 36).

(7)  Nationale emissionslofter (Direktiv 2001/81/EF) (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 22).

(8)  Store fyringsanlæg (Direktiv 2001/80/EF) (EFT L 309 af 27.11.2001, s. 1).

(9)  Samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af luftforurenende stoffers transport over store afstande i Europa.

(10)  Den Europæiske Organisation for Akkreditering (EA). Vejledning om anvendelsen af EN 45011.

(11)  EUT L 386 af 29.12.2004, s. 1.

(12)  Dette omfatter ID-kontrol foretaget af tredjeparter, f.eks. postkontorer eller notarer, hvor ansøgeren skal være personligt til stede.

(13)  Dette omfatter elektroniske procedurer.

(14)  Dette omfatter ID-kontrol foretaget af tredjeparter, f.eks. ambassader, hvor ansøgeren skal være personligt til stede.

(15)  Dette omfatter elektroniske procedurer.

(16)  Hvis mængden af udestående kvoter er ubekendt, skønnes de udestående kvoter ud fra den seneste verificerede emissionsrapport, resterende kvoter på kontoen og andre oplysninger, som den kompetente myndighed råder over.

(17)  Angiv også den relevante periode (engangsbeløb/pr. handelsperiode).

(18)  Hvis gebyrerne afhænger af tildelingen, angives laveste og højeste gebyr i givet fald, og den pågældende formel.

(19)  Angiv internet-adressen

(20)  Angiv titlen.

(21)  Det samme anlæg kan udføre aktiviteter, der henhører under forskellige underkategorier. Alle relevante aktiviteter bør anføres. Anvend de koder for bilag I-aktiviteter, som er anført i tabellen til spørgsmål 3.3.

(22)  Et anlægs primære aktivitet kan være andet end en bilag I-aktivitet. Udfyld, når det er relevant.

(23)  Angiv »nytilkomne«, »lukninger« eller »anlæg, der ligger under kapacitetstærsklerne«.

(24)  For nytilkomne angives, for hvilke år kvotemængden er tildelt. For lukninger angives udstedte kvoter i løbet af den resterende handelsperiode, hvis dette er relevant.

(25)  For nytilkomne angives den kode, der er knyttet til kvotetildelingen.

(26)  Det samme anlæg kan udføre aktiviteter, der henhører under forskellige underkategorier. Den primære bilag I-aktivitet bør angives. Anvend de koder for bilag I-aktiviteter, som er anført i tabellen til spørgsmål 3.3.

(27)  Verificerede emissioner, hvis disse foreligger, ellers emissioner ifølge driftslederens rapportering.

(28)  Det samme anlæg kan udføre aktiviteter, der henhører under forskellige underkategorier. Bilag I-aktiviteten bør anføres for hver brændsels- eller aktivitetstype. Anvend de koder for bilag I-aktiviteter, som er anført i tabel 1.

(29)  Stenkul, naturgas, stål, kalk osv.; anvend en ny række for hvert brændsel, hvis der benyttes mere end én type brændsel, eller for hver aktivitet, hvis der udføres mere end én aktivitet i samme anlæg.

(30)  Udfyldes kun, hvis emissionerne er beregnet.

(31)  kg CO2/kWh, t CO2/kg, osv.

(32)  kJ/kg, kJ/m3 osv.

(33)  Det samme anlæg kan udføre aktiviteter, der henhører under forskellige underkategorier. Den primære aktivitet bør angives. Anvend de koder for bilag I-aktiviteter, som er anført i tabellen til spørgsmål 3.3.

(34)  Anvend følgende koder: aktivitetsdata (AD), nettokalorieværdi (NCV), emissionsfaktor (EF), sammensætningsdata (CD), oxidationsfaktor (OF), omregningsfaktor (CF). Berøres flere værdier i et anlæg, udfyldes en række pr. værdi.

(35)  Anvend følgende koder: ikke teknisk muligt, urimeligt høje omkostninger, andet (angives nærmere).

(36)  Hvis det lavere metodetrin er tilladt for en tidsbegrænset periode, angives denne. Ellers udfyldes det ikke.

(37)  Det samme anlæg kan udføre aktiviteter, der henhører under forskellige underkategorier. Den primære aktivitet bør angives. Anvend de koder for bilag I-aktiviteter, som er anført i tabellen til spørgsmål 3.3.

(38)  Anvend følgende koder: aktivitetsdata (AD), nettokalorieværdi (NCV), emissionsfaktor (EF), sammensætningsdata (CD), oxidationsfaktor (OF), omregningsfaktor (CF); berøres flere værdier i et anlæg, udfyldes en række pr. værdi.

(39)  Anvend følgende koder: svigt i måleudstyr (FMD), midlertidig datamangel (TLD), ændringer af anlægget, brændselstype osv. (CIF), andet (anfør nærmere).

(40)  En beskrivelse af bilag I-aktivitetskoderne findes i tabellen under spørgsmål 3.3. Udføres der mere end én aktivitet i et anlæg, tælles det kun med én gang under dets primære bilag I-aktivitet.

(41)  Anvend følgende koder: de rapporterede data er ikke fri for uoverensstemmelser og urigtige oplysninger (NFI), indsamlingen af data er ikke sket i overensstemmelse med de relevante videnskabelige standarder (NASS), anlæggets optegnelser er ikke fuldstændige og/eller kohærente (RNC), verifikator fik ikke adgang til alle anlægsområder og oplysninger af betydning for genstanden for verifikationen (VNA), der er ikke udarbejdet en rapport (NR), andet (anfør nærmere).

(42)  En beskrivelse af bilag I-aktivitetskoderne findes i tabellen under spørgsmål 3.3. Udføres der mere end én aktivitet i et anlæg, tælles det kun med én gang under dets primære bilag I-aktivitet.«


Top