Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0613

2006/613/EF: Afgørelse nr. 204 af 6. oktober 2005 om de blanketter, der skal benyttes ved anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (serien E 200) (Teksten er relevant for EØS og for EF/CH-aftalen)

OJ L 254, 16.9.2006, p. 1–273 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/613(1)/oj

16.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/1


AFGØRELSE Nr. 204

af 6. oktober 2005

om de blanketter, der skal benyttes ved anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (serien E 200)

(Teksten er relevant for EØS og for EF/CH-aftalen)

(2006/613/EF)

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING HAR —

under henvisning til artikel 81, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (1) i henhold til hvilken den har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikel 2, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71, om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet (2) i henhold til hvilken den udarbejder de dokumenter, der er nødvendige for anvendelsen af forordningerne,

under henvisning til afgørelse nr. 184 af 10. december 2001 om de blanketter, der skal benyttes ved anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 201 til E 207, E 213 og E 215) (3)

under henvisning til afgørelse nr. 188 af 10. december 2002 om de blanketter, der skal benyttes ved anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 (E 210 og E 211) (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På grund af udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 er det nødvendigt at ændre blanketterne i serien E 200.

(2)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) af 2. maj 1992, som tilpasset ved protokollen af 17. marts 1993, bilag VI, gennemfører forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

(3)

Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side har indgået en aftale om fri bevægelighed for personer (EF/CH-aftalen), som trådte i kraft den 1. juni 2002. I bilag II til denne aftale henvises der til forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72.

(4)

Af praktiske grunde skal der anvendes samme blanketter inden for EU, inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i forholdet mellem EU og Schweiz —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1.

Blanket E 202 med ekstra side 1-9, E 203 med ekstra side 1-13, E 204 med ekstra side 1-9, E 205 (BE), (CZ), (DK), (DE), (EE), (GR), (ES), (FR), (IE), (IT), (CY), (LV), (LT), (LU), (HU), (MT), (NL), (AT), (PL), (PT), (SI), (SK), (FI), (SE), (UK), (IS), (LI), (NO), (CH), E 207, E 210, E 211, E 213 med ekstra side 1-5, og E 215 med en ekstra side erstattes af vedlagte blanketter.

2.

Medlemsstaterne kompetente myndigheder stiller vedlagte blanketter til rådighed for alle interesserede. Blanketterne forefindes på Fællesskabets officielle sprog og er udarbejdet på en sådan måde, at de forskellige versioners tekst er helt sammenfaldende, hvilket muliggør, at hver enkelt modtager kan få en blanket, der er trykt på hans eget sprog.

3.

Denne afgørelse, som erstatter afgørelse nr. 184 og 188, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den finder anvendelse fra den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen.

Anna HUDZIECZECK

Formand for Den Administrative Kommission


(1)  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 647/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 1).

(2)  EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 647/2005.

(3)  EFT L 304 af 6.11.2002, s. 1. Berigtiget i EFT L 315 af 19.11.2002, s. 22.

(4)  EUT L 112 af 6.5.2003, s. 12.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top