EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0534

2006/534/EF: Kommissionens beslutning af 20. juli 2006 om et spørgeskema til medlemsstaternes rapportering om gennemførelsen af direktiv 1999/13/EF i perioden 2005-2007 (meddelt under nummer K(2006) 3274)

OJ L 213, 3.8.2006, p. 4–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1026–1029 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 11 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 11 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/534/oj

3.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/4


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. juli 2006

om et spørgeskema til medlemsstaternes rapportering om gennemførelsen af direktiv 1999/13/EF i perioden 2005-2007

(meddelt under nummer K(2006) 3274)

(2006/534/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (1), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 11, stk. 1, i direktiv 1999/13/EF skal medlemsstaterne udarbejde rapporter om gennemførelsen af direktivet på grundlag af et spørgeskema eller en formular, som Kommissionen udformer.

(2)

Medlemsstaterne har udarbejdet rapporter om gennemførelsen af det pågældende direktiv for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2004 i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2002/529/EF (2).

(3)

Den anden rapport skulle dække perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2007.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i Rådets direktiv 91/692/EØF (3)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne anvender spørgeskemaet i bilaget til denne beslutning til udarbejdelse af rapporten for perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2007, som skal forelægges Kommissionen i henhold til artikel 11, stk. 1, i direktiv 1999/13/EF.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 85 af 29.3.1999, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87).

(2)  EFT L 172 af 2.7.2002, s. 57.

(3)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG

Spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 1999/13/EF om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler I visse aktiviteter og anlæg I perioden 2005-2007

Vejledning til besvarelse af spørgsmålene nedenfor:

 

Svarene skal være kortfattede og så nøjagtige som muligt.

 

Oplysningerne, navnlig vedrørende antallet af anlæg og trufne foranstaltninger, kan omfatte repræsentative data, forudsat det er tilstrækkeligt til at vise, at direktivets krav er blev imødekommet.

 

For de rapporter, der dækker perioder forud for datoerne i artikel 4 i direktiv 1999/13/EF, skal oplysninger vedrørende bestående anlæg baseres på de bedste tilgængelige skøn for de pågældende perioder.

 

Der kan blot henvises til tidligere svar, hvor situationen er uændret; dette er selvfølgelig ikke muligt for de medlemsstater, der rapporterer for første gang. Hvis der er sket nye udviklinger, bør de beskrives i et nyt svar.

1.   Generel beskrivelse

Hvad skal der i hovedtræk ændres i national lovgivning for at indføre en godkendelses- eller registreringsordning med henblik på at sikre overensstemmelse med kravene i direktivet? Anfør udførligt ændringerne i national lovgivning i rapporteringsperioden for direktiv 1999/13/EF.

2.   Hvilke anlæg er omfattet?

Angiv for hver af de tyve aktiviteter i bilag II A, hvor mange anlæg der henhører under de nedenfor anførte kategorier (medlemsstater, der har en anderledes aktivitetsklassificering i deres nationale lovgivning, kan anvende den til besvarelse af dette spørgsmål):

alle bestående anlæg, der ved rapporteringsperiodens udløb er omfattet af direktivets artikel 2, stk. 2

alle anlæg, der var registreret eller godkendt af de kompetente myndigheder i rapporteringsperioden

af de i det foregående led omhandlede anlæg, hvor mange blev godkendt eller registreret i medfør af direktivets artikel 4, stk. 4? (valgfrit)

hvor mange af disse anlæg er ligeledes omfattet at IPPC-direktivet? (valgfrit).

3.   Driftslederens grundlæggende forpligtelser

Hvilke administrative bestemmelser er der blevet indført for at sætte de kompetente myndigheder i stand til at sikre, at anlæg drives i overensstemmelse med de almene principper i artikel 5?

4.   Bestående anlæg

Hvor mange bestående anlæg er der blevet godkendt eller registreret under anvendelse af reduktionsprogrammet i bilag II B i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3?

5.   Alle anlæg

5.1.

Ifølge artikel 5, stk. 3, litra a), skal medlemsstaterne underrette Kommissionen om undtagelser vedrørende anvendelsen af grænseværdier for diffuse emissioner.

Har der været nogen undtagelser?

Hvordan er det i givet fald godtgjort, at de pågældende værdier ikke var teknisk og økonomisk gennemførlige for det enkeltstående anlæg?

Hvordan er det taget i betragtning, at der ikke kan forventes signifikante risici for menneskers sundhed eller miljøet?

5.2.

Ifølge artikel 5, stk. 3, litra b), kan aktiviteter, som ikke kan gennemføres under indesluttede vilkår, undtages fra kontrollen i bilag II A, hvis denne mulighed er udtrykkeligt nævnt i dette bilag.

Hvor mange driftsledere har benyttet denne mulighed og for hvor mange anlæg?

Hvordan er det godtgjort, at reduktionsprogrammet i bilag II B ikke var teknisk og økonomisk gennemførligt?

Hvordan godtgør driftslederen for de respektive anlæg, at den bedste tilgængelige teknik er blevet benyttet?

6.   Nationale planer

6.1.

Har medlemsstaten besluttet at udarbejde og gennemføre en national plan i henhold til artikel 6? (Kommissionens afgørelse 2000/541/EF af 6. september 2000 om kriterierne for vurdering af nationale planer, som udarbejdes i henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 1999/13/EF (1)).

6.2.

Hvor mange anlæg er blevet omfattet af den nationale plan? Hvad er emissionsreduktionsmålet, som planen vil opnå? Hvad er den nuværende samlede emission for de anlæg, som planen omfatter? Hvordan ser det ud sammenlignet med et eventuelt interimsreduktionsmål, der skulle nås i rapporteringsperioden?

7.   Substitution

I medfør af bestemmelsen om, at Kommissionen skal vejlede i henhold til artikel 7, stk. 1, i hvilket omfang er der blevet taget hensyn hertil ved godkendelsen og ved udformningen af generelle bindende regler (jf. artikel 7, stk. 2)?

8.   Overvågning

8.1.

For såvidt angår artikel 8, stk. 1, i det tilfælde at en medlemsstat har indført krav om, at driftslederen en gang om året forsyner de kompetente myndigheder med data med henblik på kontrol af direktivets overholdelse, anfør hvor mange driftsledere, der ikke har forsynet den kompetente myndighed med de nødvendige data og for hvor mange anlæg? Hvilke foranstaltninger har den kompetente myndighed truffet for at sikre, at oplysningerne gives så hurtigt som muligt?

8.2.

For såvidt angår artikel 8, stk. 1, i det tilfælde at en medlemsstat har indført krav om, at driftslederen »efter anmodning« forsyner de kompetente myndigheder med data med henblik på kontrol af direktivets overholdelse, anfør hvor mange driftsledere, der har forsynet den kompetente myndighed med de nødvendige data og for hvor mange anlæg?

8.3.

I forbindelse med artikel 8, stk. 3, (jf. dog artikel 8, stk. 4) anfør antallet af anlæg med en ikke kontinuerlig målingshyppighed på over et år.

9.   Manglende overensstemmelse

I forbindelse med artikel 10:

Hvor mange driftsledere har ikke opfyldt direktivets krav?

Hvilke foranstaltninger er der truffet for, at kravene »hurtigst muligt« atter overholdes i henhold til artikel 10, litra a)?

Hvor mange gange har de kompetente myndigheder suspenderet eller inddraget godkendelsen i tilfælde af manglende overholdelse i medfør af artikel 10, litra b)?

10.   Overholdelse af emissionsgrænseværdierne

10.1.

Beskriv kort fremgangsmåderne for at sikre overholdelse med emissionsgrænseværdierne i røggasser, diffuse emissionsværdier og samlede emissionsværdier. Giv eksempler på foranstaltninger for at sikre overholdelse, der er blevet anvendt i perioden.

10.2.

Hvilke procedurer og praksis er de mest anvendte i forbindelse med de kompetente myndigheders regelmæssige inspektioner af anlæggene? Hvis der ikke gennemføres nogen, hvorledes kontrollerer de kompetente myndigheder så de oplysninger, som de får fra driftslederen?

11.   Reduktionsprogram

11.1.

Hvilken fremgangsmåde anvendes for at sikre, at det af driftslederen foreslåede reduktionsprogram svarer så tæt som muligt til de emissioner, der ville have været resultatet, hvis emissionsgrænseværdierne i direktivets bilag II var blevet anvendt? Angiv oplysninger om Deres erfaring med anvendelsen af reduktionsprogrammet.

11.2.

Hvis De har anvendt reduktionsprogrammet foreslået i bilag II B 2., besvares følgende spørgsmål:

11.2.1.

Hvilke procedurer og fremgangsmåder er der indført for at beregne den årlige referenceemission?

11.2.2.

Hvilke procedurer og fremgangsmåder er der indført for at beregne målemissionen?

11.2.3.

Hvilke procedurer er der indført for at sikre, at emissionsmålet er nået?

Besvarelserne kan være kortfattede, eventuelt som et resume.

12.   Plan for forvaltning af opløsningsmidler

Hvordan har driftslederen i henhold til artikel 9 godtgjort overensstemmelse (plan for forvaltning af opløsningsmidler eller tilsvarende)?

13.   Offentlig adgang til oplysninger

Hvilke foranstaltninger er der generelt truffet for at sikre anvendelsen af artikel 12 om offentlig adgang til oplysninger?

14.   Forbindelse med andre fællesskabsretsakter

Hvordan vurderer medlemsstaterne direktivets effektivitet, bl.a. sammenholdt med andre relevante EU-miljøinstrumenter?


(1)  EFT L 230 af 12.9.2000, s. 16.


Top