EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0442

2006/442/EF: Afgørelse nr. 207 af 7. april 2006 om fortolkning af artikel 76 og artikel 79, stk. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71, samt artikel 10, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72 om samtidig ret til familieydelser og børnetilskud (Teksten er relevant for EØS og for EF/CH-aftalen)

OJ L 175, 29.6.2006, p. 83–85 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 942–944 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/442/oj

29.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/83


AFGØRELSE Nr. 207

af 7. april 2006

om fortolkning af artikel 76 og artikel 79, stk. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71, samt artikel 10, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72 om samtidig ret til familieydelser og børnetilskud

(Teksten er relevant for EØS og for EF/CH-aftalen)

(2006/442/EF)

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING HAR —

under henvisning til artikel 81, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (1), i henhold til hvilken den har til opgave at behandle ethvert administrativt spørgsmål, der opstår i forbindelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og senere forordninger,

under henvisning til artikel 76 og artikel 79, stk. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71, samt artikel 10, stk. 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er vigtigt at få klarlagt, hvad der ligger i de i artikel 76 og artikel 79, stk. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 anførte udtryk familieydelser eller børnetilskud, som kan kræves udbetalt »som følge af udøvelse af erhvervsvirksomhed« eller »i kraft af erhvervsudøvelse«.

(2)

Såfremt der i medfør af en medlemsstats lovgivning og ligeledes i medfør af lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område familiemedlemmerne er bosat, i samme periode kan kræves udbetalt familieydelser af to forskellige personer for et og samme familiemedlem, stilles retten til familieydelser eller børnetilskud efter den førstnævnte medlemsstat i bero i henhold til artikel 76 i forordning (EØF) nr. 1408/71 i et omfang svarende til det beløb, der er fastsat i lovgivningen i den sidstnævnte medlemsstat, hvis der »som følge af udøvelse af erhvervsvirksomhed« kan kræves udbetalt familieydelser efter lovgivningen i denne stat. Artikel 79, stk. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 indeholder en tilsvarende bestemmelse for så vidt angår pensionister og børn, der har mistet en af forældrene eller dem begge.

(3)

I artiklerne 76 og 79, stk. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 skelnes der ikke mellem ydelser eller tilskud, som kan kræves udbetalt på grundlag af en selvstændig virksomhed, og ydelser eller tilskud, som kan kræves udbetalt på grundlag af en lønnet beskæftigelse.

(4)

Endvidere er perioder, hvor erhvervsudøvelsen er suspenderet eller afbrudt som følge af ferie, arbejdsløshed, midlertidig uarbejdsdygtighed, strejke eller lockout, efter lovgivningen i visse medlemsstater enten ligestillet med perioder med erhvervsudøvelse i henseende til erhvervelse af ret til familieydelser eller børnetilskud, eller betragtes som perioder, hvor der ikke udøves erhverv, der som sådanne eller som følge af den tidligere erhvervsudøvelse giver adgang til udbetaling af familieydelser eller børnetilskud.

(5)

For at undgå usikre eller divergerende fortolkninger er det vigtigt at få defineret udtrykkene »udøvelse af erhvervsvirksomhed« og »erhvervsudøvelse«.

(6)

Det er ligeledes vigtigt at få klarlagt, hvad der ligger i det i artikel 10, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72 anførte udtryk »selvstændig beskæftigelse«.

(7)

Såfremt der i løbet af samme periode kan kræves udbetalt familieydelser eller børnetilskud af to forskellige personer for et og samme familiemedlem efter lovgivningen i en medlemsstat og efter lovgivningen i en anden medlemsstat, hvorefter erhvervelse af ret til familieydelser eller børnetilskud ikke er betinget af forsikring, lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, stilles retten til familieydelser eller børnetilskud efter lovgivningen i den førstnævnte medlemsstat i bero i henhold til artikel 10, stk. 1, litra b), i) i forordning (EØF) nr. 574/72 i et omfang svarende til det beløb, der er fastsat i lovgivningen i den sidstnævnte medlemsstat, hvis der udøves erhvervsmæssig virksomhed i den sidstnævnte medlemsstat. Artikel 10, stk. 1, litra b), ii) i forordning (EØF) nr. 574/72 indeholder en tilsvarende bestemmelse for så vidt angår pensionister og børn, der har mistet en af forældrene eller dem begge.

(8)

I tilfælde af samtidig ret til flere familieydelser eller børnetilskud har artikel 10, stk. 1 til formål at give udøvelse af en erhvervsmæssig virksomhed i en medlemsstat, hvor der ikke erhverves ret til familieydelser eller børnetilskud i kraft af en sådan virksomhed, samme virkning som i de medlemsstater, hvor der erhverves ret til disse ydelser i kraft af erhvervsudøvelse. Artikel 76 og artikel 79, stk. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 samt artikel 10, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72 skal derfor fortolkes på samme måde.

(9)

I en sag, hvor en persons status som arbejdstager blev suspenderet, fordi den pågældende havde taget orlov uden løn i forbindelse med en fødsel og for efterfølgende at passe barnet, henviste Det Europæiske Fællesskabs Domstol til artikel 73 i forordning (EØF) nr. 1408/71 sammenholdt med artikel 13, stk. 2, litra a) i forordning (EØF) nr. 1408/71 (3). En sådan orlov uden løn skal derfor ligestilles med udøvelsen af en erhvervsmæssig virksomhed ved anvendelsen af artikel 76 og artikel 79, stk. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 samt artikel 10, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 574/72. I denne forbindelse gentog Domstolen, at de ovennævnte bestemmelser kun kan finde anvendelse, så længe den pågældende person har status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i den i artikel 1, litra a) i forordning (EØF) nr. 1408/71 anførte forstand, hvilket betyder, at den pågældende skal være omfattet af mindst en af de sociale sikringsgrene. Dette udelukker personer, som tager orlov uden løn, og som ikke længere er omfattet af en social sikringsordning i den berørte medlemsstat.

(10)

På grund af de mangfoldige ordninger med orlov uden løn i medlemsstaterne og den konstante udvikling i de nationale lovgivninger kan der kun udfærdiges en ikke-udtømmende fortegnelse over de tilfælde, hvor en person under orlov betragtes som erhvervsaktiv. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at opregne alle de tilfælde, hvor en sådan orlov uden løn ligestilles med en erhvervsmæssig virksomhed, og de tilfælde, hvor den nødvendige nære tilknytning til den lønnede beskæftigelse ikke findes, og

idet beslutning i sagen er truffet på de i artikel 80, stk. 3 i forordning (EØF) nr. 1408/71 fastsatte betingelser —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

1)

Ved anvendelsen af artikel 76 og artikel 79, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 1408/71 skal som familieydelser og børnetilskud, der kan kræves udbetalt »som følge af udøvelse af erhvervsvirksomhed« eller »i kraft af erhvervsudøvelse«, anses sådanne familieydelser og børnetilskud, som udbetales

a)

i kraft af enhver form for erhvervsvirksomhed, hvad enten den er lønnet eller selvstændig, også

b)

i perioder, hvor denne erhvervsudøvelse er midlertidigt afbrudt

i)

på grund af sygdom, svangerskab og fødsel, arbejdsulykke, erhvervssygdom eller arbejdsløshed, så længe der udbetales løn eller ydelser, eksklusive pensioner, i anledning heraf, eller

ii)

under betalt ferie, orlov, strejke eller lockout, eller

iii)

under orlov uden løn med henblik på børnepasning, så længe denne orlov i henhold til den relevante lovgivning ligestilles med en erhvervsvirksomhed.

2)

Ved anvendelsen af artikel 10, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 574/72 skal som udøvelse af erhvervsmæssig beskæftigelse anses følgende:

a)

udøvelse af den nuværende erhvervsvirksomhed, hvad enten den er lønnet eller selvstændig, også

b)

midlertidig afbrydelse af denne erhvervsvirksomhed

i)

på grund af sygdom, svangerskab og fødsel, arbejdsulykke, erhvervssygdom eller arbejdsløshed, så længe der udbetales løn eller ydelser, eksklusive pensioner, i anledning heraf, eller

ii)

under betalt ferie, orlov, strejke eller lockout, eller

iii)

under orlov uden løn med henblik på børnepasning, så længe denne orlov i henhold til den relevante lovgivning ligestilles med en erhvervsvirksomhed.

3)

Denne afgørelse træder i stedet for afgørelse nr. 119 af 24. februar 1983. Den træder i kraft den første dag efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Formand for Den Administrative Kommission

Bernhard SPIEGEL


(1)  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2. Forordning senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 629/2006 (EUT L 114 af 27.4.2006, s. 1).

(2)  EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 629/2006.

(3)  Dom af 7. juni 2005 i sag C-543/03, »Dodl og Oberhollenzer/Tiroler Gebietskrankenkasse«.


Top