EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0215

2006/215/EF: Kommissionens afgørelse af 15. marts 2006 om nedsættelse af en ekspertgruppe på højt niveau for at rådgive Europa-Kommissionen om gennemførelse og udvikling af i2010-strategien

OJ L 80, 17.3.2006, p. 74–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 575–577 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 33 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/215/oj

17.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 80/74


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 15. marts 2006

om nedsættelse af en ekspertgruppe på højt niveau for at rådgive Europa-Kommissionen om gennemførelse og udvikling af i2010-strategien

(2006/215/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som nævnt i konklusionen af meddelelsen fra Kommissionen med titlen »i2010 — Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse« (1) (i det følgende benævnt »i2010«) vil Kommissionen styrke dialogen med interesseparterne og samarbejde med medlemsstaterne om IKT-spørgsmål, navnlig gennem den åbne koordineringsmetode. Kommissionen kan derfor få behov for vejledning og ekspertise fra et rådgivende organ bestående af embedsmænd fra medlemsstaterne, som arbejder med det IKT-politiske område.

(2)

Gruppen skal medvirke til en effektiv gennemførelse af i2010.

(3)

Gruppen sammensættes af højtstående repræsentanter for medlemsstaterne, og den er åben for observatører fra tiltrædende lande og EØS-lande.

(4)

Der nedsættes således en gruppe, der benævnes »Gruppen på Højt Niveau om i2010«, og gruppens mandat og sammensætning fastlægges nærmere —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kommissionen nedsætter herved en ekspertgruppe, »Gruppen på Højt Niveau om i2010«, i det følgende benævnt »gruppen«.

Artikel 2

Formål

Kommissionen kan høre gruppen om alle spørgsmål vedrørende gennemførelsen af i2010-strategien.

Gruppens opgave er at:

drøfte strategiske spørgsmål om IKT-politikker i tilknytning til i2010 og mere generelt Lissabon-dagsordenen, holde øje med, om i2010 har den ønskede virkning, give forslag til og rådgivning om forbedringer og tilpasninger af tiltag under i2010 på grundlag af kontrolovervågningen af gennemførelsen af i2010 og den politiske udvikling

danne et forum for strategiske drøftelser og udveksling af erfaringer med inddragelse af alle Kommissionens tjenestegrene og

udveksle synspunkter om spørgsmål, der opstår i forbindelse med de nationale reformprogrammer, der er omfattet af i2010, i relation til opfyldelsen af målene med Lissabon-strategien.

Artikel 3

Sammensætning — udnævnelse

1.   Gruppen sammensættes af en repræsentant for hver medlemsstat og Kommissionen. Medlemsstaternes repræsentanter kan ledsages af kolleger med særlig viden om de spørgsmål, der drøftes, jf. dog de gældende bestemmelser om godtgørelse af udgifter til møder. Repræsentanterne skal være højtplacerede embedsmænd, som beskæftiger sig med informationssamfundet på nationalt plan, og som kan sikre en passende koordinering mellem de nationale offentlige myndigheder på de forskellige områder, der er omfattet af i2010-strategien.

2.   Kommissionen kan tillade, at observatører fra EØS-lande og tiltrædende lande deltager. Disse observatører udnævnes efter de i stk. 1 nævnte kriterier.

3.   Medlemsstater, EØS-lande og tiltrædende lande underretter Kommissionen om navne og kontaktoplysninger på de indstillede personer og om eventuelle senere ændringer.

4.   Navnene på de udnævnte medlemmer offentliggøres på webstedet for i2010 (www.europa.eu.int/i2010). Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Medier ajourfører listen over medlemmer, hver gang medlemsstaterne underretter om ændringer.

Artikel 4

Gruppens virke

1.   Gruppen har en repræsentant for Kommissionen som formand.

2.   Kommissionen kan efter at have rådført sig med gruppen nedsætte undergrupper til at behandle specifikke spørgsmål i henhold til et mandat, som fastlægges af gruppen, og sådanne undergrupper opløses, så snart de har opfyldt deres mandat.

3.   Kommissionen kan indbyde eksperter eller observatører med særlig kompetence inden for et emne, der er opført på dagsordenen, til at deltage i gruppens eller undergruppens arbejde, hvis dette anses for nyttigt og/eller nødvendigt.

4.   Oplysninger, som deltagerne i gruppens eller undergruppens arbejde får kendskab til, videregives ikke, hvis Kommissionen meddeler, at oplysningerne vedrører fortrolige emner.

5.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af en standardforretningsorden (2).

6.   Kommissionen kan offentliggøre alle gruppens resuméer, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter.

Artikel 5

Mødeudgifter

I henhold til Kommissionens gældende bestemmelser refunderer Kommissionen medlemmernes, eksperternes og observatørernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med deltagelse i gruppens aktiviteter. Medlemmerne ydes ikke vederlag for det udførte arbejde.

Mødeudgifter refunderes inden for rammerne af de disponible midler, der hvert år tildeles den pågældende tjenestegren som led i den årlige procedure for tildeling af ressourcer.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes indtil den 31. december 2010. Kommissionen træffer beslutning om en eventuel forlængelse inden denne dato.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  KOM(2005) 229 endelig.

(2)  Bilag III til SEK(2005) 1004 af 27. juli 2005.


Top