EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0213

2006/213/EF: Kommissionens beslutning af 6. marts 2006 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår trægulve samt vægpaneler og vægbeklædning i massivt træ (meddelt under nummer K(2006) 655) (EØS-relevant tekst)

OJ L 79, 16.3.2006, p. 27–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 445–449 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 28 - 32
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 28 - 32
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 121 - 125

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/213/oj

16.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. marts 2006

om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår trægulve samt vægpaneler og vægbeklædning i massivt træ

(meddelt under nummer K(2006) 655)

(EØS-relevant tekst)

(2006/213/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (1), særlig artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 89/106/EØF hedder det, at for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer for bygværker på nationalt, regionalt eller lokalt plan kan det i basisdokumenterne blive nødvendigt for hvert væsentligt kravs vedkommende at foretage en klassificering af varers ydeevne. Disse dokumenter er offentliggjort i »Meddelelse fra Kommissionen om basisdokumenterne til Rådets direktiv 89/106/EØF« (2).

(2)

For så vidt angår de væsentlige krav til sikkerhed i tilfælde af brand opstiller basisdokument nr. 2 en række indbyrdes afhængige foranstaltninger, der tilsammen definerer den brandsikringsstrategi, der skal videreudvikles på forskellige måder i medlemsstaterne.

(3)

I basisdokument nr. 2 identificeres en af disse foranstaltninger som begrænsning af udvikling og spredning af ild og røg inden for et nærmere bestemt område ved at begrænse byggevarernes muligheder for at bidrage til en fuldt udviklet brand.

(4)

Niveauet for denne begrænsning kan kun udtrykkes ved hjælp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under den endelige anvendelse.

(5)

Som en harmoniseret løsning blev der ved Kommissionens beslutning 2000/147/EF af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brand (3) indført et system af klasser.

(6)

I forbindelse med trægulve samt vægpaneler og vægbeklædning i massivt træ er det nødvendigt at anvende den klassificering, der blev indført ved beslutning 2000/147/EF.

(7)

De brandtekniske egenskaber er for mange byggevarer og/eller -materialer blevet fastslået inden for den klassificering, der er truffet bestemmelse om i beslutning 2000/147/EF, og er tilstrækkelig kendt af brandmyndighederne i medlemsstaterne til, at det ikke er nødvendigt at foretage en prøvning af disse egenskaber.

(8)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til »reaktion ved brand« uden behov for yderligere prøvning, er opført i bilaget.

Artikel 2

De bestemte klasser for forskellige byggevarer og/eller -materialer, jf. klassificeringen med hensyn til reaktion ved brand vedtaget ved beslutning 2000/147/EF, er opført i bilaget til denne beslutning.

Artikel 3

Byggevarer skal vurderes i forhold til deres endelige anvendelse i de tilfælde, hvor dette er relevant.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT C 62 af 28.2.1994, s. 1.

(3)  EFT L 50 af 23.2.2000, s. 14. Ændret ved beslutning 2003/632/EF (EUT L 220 af 3.9.2003, s. 5).


BILAG

Bilagets tabeller indeholder en oversigt over byggevarer og/eller -materialer, der opfylder alle ydeevnekravene med hensyn til reaktion ved brand uden behov for yderligere prøvning.

Tabel 1

KLASSER FOR TRÆGULVES YDEEVNE MED HENSYN TIL REAKTION VED BRAND

Materiale (1), (7)

Produktoplysninger (4)

Mindste gennemsnitlige massefylde (5)

(kg/m3)

Mindste samlede

tykkelse (mm)

Endelig monteringstilstand

Gulvbelægningsklasse (3)

Trægulve og parket

Massiv gulvbelægning af eg eller bøg med overfladebehandling

Bøg: 680

Eg: 650

8

Limet på underlag (6)

Cfl - s1

Massiv gulvbelægning af eg, bøg eller fyr og med overfladebehandling

Bøg: 680

Eg: 650

Fyr: 450

20

Med eller uden luftmellemrum nedenunder

Massiv gulvbelægning med overfladebehandling og ikke specificeret ovenfor

390

8

Uden luftmellemrum nedenunder

Dfl - s1

20

Med eller uden luftmellemrum nedenunder

Træparket

Flerlags parket med et øverste lag af eg med en tykkelse på mindst 5 mm og med overfladebehandling

650

(øverste lag)

10

Limet på underlag (6)

Cfl - s1

14 (2)

Med eller uden luftmellemrum nedenunder

Flerlags parket med overfladebehandling og ikke specificeret ovenfor

500

8

Limet på underlag

Dfl - s1

10

Uden luftmellemrum nedenunder

14 (2)

Med eller uden luftmellemrum nedenunder

Fineret gulvbelægning

Fineret gulvbelægning med overfladebehandling

800

6 (2)

Uden luftmellemrum nedenunder

Dfl - s1


Tabel 2

KLASSER FOR MASSIVE TRÆVÆGPANELERS OG FORSKALNINGERS YDEEVNE MED HENSYN TIL REAKTION VED BRAND

Materiale (18)

Produktoplysninger (12)

Mindste gennemsnitlige massefylde( (13)

(kg/m3)

Mindste samlede tykkelse (14)

(mm)

Endelig monteringstilstand (11)

Klasse (10)

Paneler og beklædning (8)

Træstykker med eller uden med fjer og not og med eller uden profileret overflade

390

9/6

Uden luftmellemrum eller med lukket luftmellemrum bagved

D - s2, d2

12/8

D - s2, d0

Paneler og beklædning (9)

Træstykker med eller uden med fjer og not og med eller uden profileret overflade

390

9/6

Med åbent luftmellemrum ≤ 20 mm bagved

D - s2, d0

18/12

Uden luftmellemrum eller med åbent luftmellemrum bagved

Træribbeelementer (15)

Træstykker fastgjort til en monteringsramme (16)

390

18

Omgivet af luft på alle sider (17)

D - s2, d0

Figur a

Profiler for massive træpaneler og -forskalling

Image

Figur b

Største eksponeret område for træribbeelement 2n (t + w) + a ≤ 1,10

Image


(1)  Monteret i henhold til EN ISO 9239-1 på et underlag af mindst klasse D-s2, d0 og med en mindste gennemsnitlig massefylde på 400 kg/m3 eller med luftmellemrum nedenunder.

(2)  Et mellemlag af mindst klasse E med en tykkelse på højst 3 mm kan medtages i anvendelser uden luftmellemrum nedenunder i forbindelse med parketprodukter med en mindste tykkelse på over 14 mm samt for finerede gulvbelægninger.

(3)  Klasse som fastsat i beslutning 2000/147/EF, bilagets tabel 2.

(4)  Type og omfang af medtagne overfladebehandlinger er akryl, polyuretan eller sæbe, 50-100 g/m2, samt olie, 20-60 g/m2.

(5)  Konditioneret i overensstemmelse med EN 13238 (50 % RH 23 °C).

(6)  Underlag af mindst klasse A2 - s1, d0.

(7)  Gælder også for trappetrin.

(8)  Mekanisk fastgjort til en monteringsramme af trælægter, med mellemrummet enten lukket eller udfyldt med et underlag af mindst klasse A2-s1, d0 med en mindste gennemsnitlig massefylde på 10 kg/m3 eller udfyldt med et underlag af celluloseisolationsmateriale af mindst klasse E med eller uden dampspærre bagved. Træproduktet skal være udformet til fastgørelse uden åbne samlinger.

(9)  Mekanisk fastgjort til en monteringsramme af trælægter, med eller uden et åbent luftmellemrum bagved. Træproduktet skal være udformet til fastgørelse uden åbne samlinger.

(10)  Klasse som fastsat i beslutning 2000/147/EF, bilagets tabel 1.

(11)  Et åbent luftmellemrum kan omfatte mulighed for ventilation bag produktet, hvorimod et lukket luftmellemrum ikke giver mulighed for ventilation. Underlaget bag luftmellemrummet skal mindst være af klasse A2-s1, d0 med en mindste gennemsnitlig massefylde på 10 kg/m3. Bagved et lukket luftmellemrum på højst 20 mm og med vertikale træstykker kan tillades underlag af mindst klasse D-s2, d0.

(12)  Samlinger omfatter samtlige typer, dvs. stødsamlinger og samlinger med fjer og not.

(13)  Konditioneret i overensstemmelse med EN 13238.

(14)  Dette er illustreret i figur a) nedenfor. Det profilerede område af den synlige side af panelet må ikke være over 20 % af planområdet, eller 25 % hvis målt både på den synlige og usynlige side af panelet. For stødsamlinger er den største tykkelse gældende i anstødet.

(15)  Rektangulære træstykker, med eller uden afrundede hjørner, monteret vandret eller lodret på en monteringsramme og omgivet af luft på alle sider, hovedsagelig anvendt tæt på andre bygningselementer, både inden- og udendørs.

(16)  Største eksponerede område (alle sider af de rektangulære træstykker og monteringsrammen af træ) må ikke overstige 110 % af det samlede planområde, se figur b) nedenfor.

(17)  Andre bygningselementer, der er nærmere end 100 mm fra træribbeelementet (undtaget monteringsrammen) skal være af mindst klasse A2-s1, d0, ved afstande på 100-300 mm af mindst klasse B-s1, d0 og ved afstande på over 300 mm af mindst klasse D-s2, d0.

(18)  Gælder også for trapper.


Top