EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0132

2006/132/EF: Kommissionens beslutning af 13. februar 2006 om anerkendelse af, at den italienske database for kvæg er fuldt operationel (meddelt under nummer K(2006) 350)

OJ L 52, 23.2.2006, p. 33–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 247–247 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/132(1)/oj

23.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 52/33


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. februar 2006

om anerkendelse af, at den italienske database for kvæg er fuldt operationel

(meddelt under nummer K(2006) 350)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(2006/132/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italien har anmodet om, at den database, som udgør en del af den italienske ordning for identifikation og registrering af kvæg, jf. forordning (EF) nr. 1760/2000, anerkendes som fuldt operationel.

(2)

De italienske myndigheder har fremlagt relevante oplysninger, der blev ajourført den 22. september 2005.

(3)

De italienske myndigheder har forpligtet sig til at forbedre databasens pålidelighed ved bl.a. at sørge for, i) at der træffes yderligere foranstaltninger, herunder kontrolforanstaltninger, for at sikre overholdelse af brugerens frist på højst syv dage til meddelelse af fødsler, flytninger og dødsfald, ii) at der træffes yderligere foranstaltninger til hensigtsmæssig opfølgning på fejl eller mangler, der opdages automatisk eller som følge af kontrol på stedet, iii) at der træffes yderligere foranstaltninger for at sikre, at alle flytninger, især til og fra markeder, registreres i databasen, og iv) at der træffes yderligere foranstaltninger for at sikre, at kontrol af identifikation og registrering af kvæg foregår i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003 (2).

(4)

De italienske myndigheder har forpligtet sig til at gennemføre disse forbedringer senest den 31. marts 2006.

(5)

På baggrund af ovenstående bør den italienske database for kvæg anerkendes som fuldt operationel —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den italienske database for kvæg anerkendes som fuldt operationel fra den 1. april 2006.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EUT L 156 af 25.6.2003, s. 9. Ændret ved forordning (EF) nr. 499/2004 (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 24).


Top