EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0184

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer

OJ L 35, 8.2.2005, p. 23–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 039 P. 3 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 039 P. 3 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 241 - 273

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/184/oj

8.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 35/23


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 184/2005

af 12. januar 2005

om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank afgivet i overensstemmelse med traktatens artikel 105, stk. 4 (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge traktaten skal Kommissionen forelægge Rådet rapporter, så Rådet kan overvåge den økonomiske udvikling i hver medlemsstat og i Fællesskabet samt de økonomiske politikkers overensstemmelse med visse overordnede retningslinjer.

(2)

I henhold til traktaten skal Kommissionen fremsætte forslag for Rådet vedrørende iværksættelse af den fælles handelspolitik, og Rådet skal bemyndige Kommissionen til at indlede de nødvendige forhandlinger.

(3)

Implementeringen og revisionen af handelsaftaler, herunder den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) (3) og aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs) (4), samt de igangværende og fremtidige forhandlinger om nye aftaler kræver, at der tilvejebringes relevante statistiske oplysninger.

(4)

Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (5) (ENS-95) udgør referencerammen for de fælles standarder, definitioner, nomenklaturer og regler, der skal anvendes ved udarbejdelsen af medlemsstaternes regnskaber til opfyldelse af Fællesskabets statistiske behov, for at der kan opnås resultater, som er sammenlignelige medlemsstaterne imellem.

(5)

I henhold til handlingsplanen om statistikkrav i Den Økonomiske og Monetære Union, der blev forelagt Rådet i september 2000, og tredje, fjerde og femte situationsrapport, ligeledes godkendt af Rådet, skal der udarbejdes europæiske kvartalsregnskaber efter institutionel sektor inden for en frist på 90 dage. Rettidig tilvejebringelse af kvartalsvise betalingsbalancetal er en forudsætning for udarbejdelsen af sådanne europæiske kvartalsregnskaber.

(6)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer (6) fastlægger en fælles ramme for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af fællesskabsstatistikker om virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater i Fællesskabet og opstiller de variabler, der skal indsamles på dette område.

(7)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2560/2001 af 19. december 2001 om grænseoverskridende betalinger i euro (7) havde direkte konsekvenser for indsamlingen af statistikker; en forhøjelse af det loft, der fastsættes i nævnte forordning, ville få væsentlige konsekvenser for virksomhedernes indberetningsbyrde og for kvaliteten af medlemsstaternes betalingsbalancestatistikker, især i de medlemsstater, hvor indsamlingssystemerne er baseret på betalinger.

(8)

De generelle regler for udarbejdelse af statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer er samlet i Den Internationale Valutafonds betalingsbalancemanual, Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 2. maj 2003 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (8), De Forenede Nationers manual om statistikker over international handel med tjenester og OECD's benchmark-definition af udenlandske direkte investeringer.

(9)

Den Europæiske Centralbank (ECB) og Kommissionen samordner i nødvendigt omfang indsamlingsarbejdet med hensyn til betalingsbalancestatistikker. Denne forordning fastlægger især, hvilke statistiske oplysninger Kommissionen har brug for fra medlemsstaterne for at kunne udarbejde fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer. Med henblik på udarbejdelsen og formidlingen af disse fællesskabsstatistikker rådfører Kommissionen og medlemsstaterne sig med hinanden i spørgsmål vedrørende kvaliteten af de forelagte data og formidlingen heraf.

(10)

I henhold til Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (9) kan nationale bestemmelser om hemmeligholdelse af statistiske oplysninger ikke påberåbes for at hindre fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til Eurostat, hvis en fællesskabsretsakt, der indeholder bestemmelser om en fællesskabsstatistik, foreskriver fremsendelsen af sådanne oplysninger.

(11)

Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (10) fastlægger forskrifter om tavshedspligt, som gælder fortrolig statistisk information, der fremsendes til ECB.

(12)

Udarbejdelsen af specifikke fællesskabsstatistikker er omfattet af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker. (11)

(13)

Der er et klart behov for at udarbejde fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer, der bygger på fælles statistiske kvalitetsstandarder.

(14)

Målet for denne forordning, nemlig indførelsen af fælles statistiske kvalitetsstandarder for udarbejdelse af sammenlignelige statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15)

Med henblik på at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der fastsættes i denne forordning, kan de nationale institutioner, som er ansvarlige for indsamlingen af data i medlemsstaterne, få behov for adgang til administrative datakilder som f.eks. andre offentlige institutioners virksomhedsregistre og til andre databaser med oplysninger om grænseoverskridende transaktioner og positioner, når sådanne data er nødvendige for udarbejdelsen af fællesskabsstatistikker.

(16)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelsen af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (12) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastlægger en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

Artikel 2

Indberetning af data

1.   Medlemsstaterne indberetter data til Kommissionen (Eurostat) om betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer som omhandlet i bilag I. Dataene er defineret i bilag II.

2.   Medlemsstaterne indberetter dataene til Kommissionen (Eurostat) inden for de i bilag I anførte frister.

Artikel 3

Datakilder

1.   Medlemsstaterne indsamler de oplysninger, der kræves i medfør af denne forordning, under anvendelse af alle de kilder, de anser for relevante og hensigtsmæssige. Disse kan omfatte administrative datakilder som f.eks. virksomhedsregistre.

2.   Indberetningspligtige fysiske og juridiske personer overholder ved indberetningen de tidsfrister og følger de definitioner, der fastlægges af de nationale institutioner, som er ansvarlige for indsamlingen af data i medlemsstaterne, i overensstemmelse med denne forordning.

3.   Hvis det er urimeligt omkostningskrævende at indsamle de krævede data, kan der indberettes bedste skøn (nulværdier medtaget).

Artikel 4

Kvalitetskriterier og -rapporter

1.   Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger, de finder nødvendige, for at sikre, at kvaliteten af de fremsendte data opfylder fælles kvalitetsstandarder.

2.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen en rapport om kvaliteten af de fremsendte data (i det følgende benævnt "kvalitetsrapport").

3.   De fælles kvalitetsstandarder samt kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed fastlægges efter proceduren i artikel 11, stk. 2, under hensyntagen til konsekvenserne for så vidt angår omkostningerne ved at indsamle og opstille dataene og til vigtige ændringer vedrørende indsamlingen af data.

Kvaliteten af de fremsendte data vurderes på grundlag af kvalitetsrapporterne af Kommissionen med bistand fra det i artikel 11 omhandlede betalingsbalanceudvalg. Kommissionens vurdering fremsendes til Europa-Parlamentet til orientering.

4.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen vigtige metodologiske eller andre ændringer, der kan få indvirkning på de fremsendte data, senest tre måneder efter en sådan ændrings ikrafttræden. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og de øvrige medlemsstater om enhver sådan meddelelse.

Artikel 5

Datastrømme

De statistikker, der skal udarbejdes, grupperes med henblik på fremsendelse til Kommissionen (Eurostat) i følgende datastrømme:

a)

euroindikatorer for betalingsbalancen

b)

kvartalsvise betalingsbalancestatistikker

c)

international handel med tjenester

d)

udenlandske direkte investeringer: strømme

e)

udenlandske direkte investeringer: positioner.

Disse datastrømme er yderligere specificeret i bilag I.

Artikel 6

Referenceperiode og hyppighed

Medlemsstaterne opstiller datastrømmene for den relevante første referenceperiode og med den hyppighed, der er angivet i bilag I.

Artikel 7

Fremsendelse af data

Medlemsstaterne fremsender de data, der kræves i medfør af denne forordning, til Kommissionen (Eurostat) i et format og efter en procedure, der fastlægges af Kommissionen efter proceduren i artikel 11, stk. 2.

Artikel 8

Fremsendelse og udveksling af fortrolige data

1.   Uanset artikel 5, stk. 4, i forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 kan der fremsendes fortrolige data mellem Eurostat og ECB, for så vidt en sådan fremsendelse er nødvendig for at sikre kohærens mellem betalingsbalancetallene for Den Europæiske Union og tallene for det økonomiske område, der udgøres af de medlemsstater, der har indført den fælles valuta.

2.   Stk. 1 finder anvendelse under den forudsætning, at ECB tager behørigt hensyn til de principper, der er defineret i artikel 10 i forordning (EF) nr. 322/97, og overholder de betingelser, der er fastsat i artikel 14 i nævnte forordning.

3.   Medlemsstaterne kan udveksle fortrolige data som fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 322/97, hvis dette er nødvendigt for at sikre kvaliteten af betalingsbalancetallene for Den Europæiske Union.

Medlemsstater, der modtager fortrolige data fra andre medlemsstater, behandler disse oplysninger fortroligt.

Artikel 9

Formidling

Kommissionen (Eurostat) formidler de fællesskabsstatistikker, der udarbejdes i medfør af denne forordning, med en hyppighed svarende til den, der er anført i bilag I.

Artikel 10

Tilpasning til økonomiske og tekniske ændringer

De foranstaltninger, der er nødvendige for at tage hensyn til økonomiske og tekniske ændringer, fastsættes efter proceduren i artikel 11, stk. 2.

Sådanne foranstaltninger vedrører:

a)

ajourføring af definitionerne (bilag II)

b)

ajourføring af datakrav, herunder indberetningsfrister samt ændring, udvidelse og udeladelse af datastrømme (bilag I).

Artikel 11

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et betalingsbalanceudvalg, i det følgende benævnt »udvalget«.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4.   ECB kan deltage i udvalgets møder som observatør.

Artikel 12

Rapport om gennemførelsen

Senest den 28. februar 2010 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af denne forordning.

Rapporten skal bl.a. indeholde:

a)

oplysninger om kvaliteten af de udarbejdede statistikker

b)

en vurdering af, hvor stor gavn Fællesskabet, medlemsstaterne samt leverandørerne og brugerne af de statistiske oplysninger har af de udarbejdede statistikker set i forhold til, hvad det koster at udarbejde dem

c)

en kortlægning af mulige forbedringer og ændringer, der anses for nødvendige på baggrund af de opnåede resultater

d)

en gennemgang af arbejdet i udvalget og forslag om, hvorvidt anvendelsesområdet for gennemførelsesforanstaltningerne bør omdefineres.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 12. januar 2005.

På Europa-Parlamentets vegne 

Formand

J. P. BORRELL FONTELLES

På Rådets vegne

Formand

N. SCHMIT


(1)  EUT C 296 af 6.12.2003, s. 5.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 30.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 13.12.2004.

(3)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 191.

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 214.

(5)  EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1267/2003 (EUT L 180 af 18.7.2003, s. 1).

(6)  EFT L 14 af 17.1.1997, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(7)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 13.

(8)  EUT L 131 af 28.5.2003, s. 20.

(9)  EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(10)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(11)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(12)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG I

DATASTRØMME

jf. artikel 5

1.   Euroindikatorer for betalingsbalancen

BOP EUR

Euroindikatorer

Frist: t (1) + 2 måneder

Hyppighed: kvartalsvis

Første referenceperiode: Første kvartal 2006

 

Kredit

Debet

Netto

Løbende poster

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

Tjenester

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

2.   Kvartalsvise betalingsbalancestatistikker

BOP Q

Kvartalsdata

Frist: t + 3 måneder

Hyppighed: Kvartalsvis

Første referenceperiode: Første kvartal 2006

 

Kredit

Debet

Netto

I.

Løbende poster

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Varer

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Tjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Transport

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Rejser

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Kommunikationstjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Bygge- og anlægstjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Forsikringstjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Finansielle tjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Edb- og informationstjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Royalties og licensafgifter

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Anden forretningsservice

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Offentlige tjenester, i.a.n.

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Indkomst

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Aflønning af ansatte

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Formueindkomst

 

 

 

 

Direkte investeringer

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Porteføljeinvesteringer

Extra-EU

 

World

 

Andre investeringer

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

 

Løbende overførsler

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Offentlig forvaltning og service

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

 

Andre sektorer

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

II.

Kapitalkonto

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

 

 

Nettoaktiver

Nettopassiver

Netto

III.

Finansiel konto

 

 

 

 

Direkte investeringer

 

 

Niveau 1

 

I udlandet

 

 

Niveau 1

 

Egenkapital

 

 

Niveau 1

 

Reinvesteret indtjening

 

 

Niveau 1

 

Anden kapital

 

 

Niveau 1

 

I den indberettende økonomi

 

 

Niveau 1

 

Egenkapital

 

 

Niveau 1

 

Reinvesteret indtjening

 

 

Niveau 1

 

Anden kapital

 

 

Niveau 1

 

Porteføljeinvesteringer

Extra-EU

Verden

 

 

Finansielle derivater

 

 

Verden

 

Andre investeringer

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

3.   International handel med tjenester

BOP ITS

International handel med tjenester

Frist: t + 9 måneder

Hyppighed: Årlig

Første referenceperiode: 2006

 

Kredit

Debet

Netto

Tjenester i alt

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Transport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Søtransport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagerer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gods

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Lufttransport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagerer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gods

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Anden transport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagerer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gods

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Udvidet opdeling af anden transport

 

 

 

Rumfart

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Jernbanetransport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagerer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gods

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vejtransport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagerer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gods

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Transport ad indre vandveje

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Passagerer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gods

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Rørtransport og transport af elektricitet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Rejser

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Forretningsrejser

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Sæson- og grænsearbejderes udgifter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre forretningsrejser

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Private rejser

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Sundhedsrelaterede udgifter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Uddannelsesrelaterede udgifter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre private rejser

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Kommunikationstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Postbefordring og kurertjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Telekommunikationstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Bygge- og anlægstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Bygge- og anlægsvirksomhed i udlandet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Bygge- og anlægsvirksomhed i den indberettende økonomi

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Forsikringstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Livsforsikring og pensionsforsikring

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Godsforsikring

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Anden direkte forsikring

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Genforsikring

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Hjælpetjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Finansielle tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Edb- og informationstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Edb-tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Informationstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Nyhedsformidlingstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre informationsformidlingstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Royalties og licensafgifter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Franchising og lignende rettigheder

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre royalties og licensafgifter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Anden forretningsservice

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Merchanting og andre handelsrelaterede tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Merchanting

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre handelsrelaterede tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Operationel leasing

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Anden forretningsservice, ekspertbistand og teknisk service i øvrigt

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Advokatbistand, regnskabs- og virksomhedsrådgivning samt pr-servicevirksomhed

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Advokatbistand

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Bogførings- og revisionsvirksomhed samt skatterådgivning

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Virksomhedsrådgivning og pr-servicevirksomhed

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Reklamevirksomhed, markedsanalyse og offentlig meningsmåling

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Forskning og udvikling

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Arkitekt- og ingeniørtjenester samt andre tekniske tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Tjenester vedrørende landbrug, minedrift og behandling på stedet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Landbrug, minedrift og anden behandling på stedet

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Anden forretningsservice

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Tjenester mellem forbundne virksomheder, i.a.n.

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Audiovisuelle og dermed beslægtede tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Uddannelse

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Sundhedstjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter i øvrigt

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Offentlige tjenester, i.a.n.

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Ambassader og konsulater

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Militære enheder og agenturer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Andre offentlige tjenester

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Memorandumposter

 

 

 

Audiovisuelle transaktioner

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Postbefordring

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Kurertjenester

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

4.   Udenlandske direkte investeringer: strømme

BOP FDI

Strømme af direkte investeringer (2)

Frist: t + 9 måneder

Hyppighed: Årlig

Første referenceperiode: 2006

A

Geografisk opdeling

 

 

 

 

Post

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

 

Direkte investeringer i udlandet

 

 

 

510

Egenkapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

525

Reinvesteret indtjening

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

530

Anden kapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

505

Direkte investeringer i udlandet: i alt

Netto

Niveau 3

Kræves ikke

 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi

 

 

 

560

Egenkapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

575

Reinvesteret indtjening

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

580

Anden kapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

555

Direkte investeringer i den indberettende økonomi: i alt

Netto

Niveau 3

Kræves ikke

 

Indkomst af direkte investeringer

 

 

 

332

Dividender

Kredit, debet, netto

Niveau 2

Kræves ikke

333

Reinvesteret indtjening og ikke-distribueret overskud fra filialer

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

334

Indkomst af gæld

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

330

Indkomst af direkte investeringer: i alt

Netto

Niveau 3

Kræves ikke


BOP FDI

Strømme af direkte investeringer

Frist: t + 21 måneder

Hyppighed: Årlig

Første referenceperiode: 2006

A

Geografisk opdeling

 

 

 

 

Post

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

 

Direkte investeringer i udlandet

 

 

 

510

Egenkapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

525

Reinvesteret indtjening

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

530

Anden kapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

505

Direkte investeringer i udlandet: i alt

Netto

Niveau 3

Kræves ikke

 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi

 

 

 

560

Egenkapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

575

Reinvesteret indtjening

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

580

Anden kapital

Netto

Niveau 2

Kræves ikke

555

Direkte investeringer i den indberettende økonomi: i alt

Netto

Niveau 3

Kræves ikke

 

Indkomst af direkte investeringer

 

 

 

332

Dividender

Kredit, debet, netto

Niveau 2

Kræves ikke

333

Reinvesteret indtjening og ikke-distribueret overskud fra filialer

Kredit, debet, netto

Niveau 2

Kræves ikke

334

Indkomst af gæld

Kredit, debet, netto

Niveau 2

Kræves ikke

330

Indkomst af direkte investeringer: i alt

Kredit, debet, netto

Niveau 3

Kræves ikke

B

Aktivitetsopdeling

 

 

 

 

Post

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

505

Direkte investeringer i udlandet: i alt

Netto

Netto

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

555

Direkte investeringer i den indberettende økonomi: i alt

Netto

Netto

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

330

Indkomst af direkte investeringer: i alt

Kredit, debet, netto

Kredit, debet, netto

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

5.   Udenlandske direkte investeringer: positioner

BOP POS

Direkte investeringspositioner (3)  (4)

Frist: t + 9 måneder

Hyppighed: Årlig

Første referenceperiode: 2006

A

Geografisk opdeling

 

 

 

 

Post

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

 

Direkte investeringsaktiver

 

 

 

506

Egenkapital og reinvesteret indtjening

Nettopositioner

Niveau 1

Kræves ikke

530

Anden kapital

Nettopositioner

Niveau 1

Kræves ikke

505

Direkte investeringer i udlandet: aktiver i alt, netto

Nettopositioner

Niveau 2

Kræves ikke

 

Direkte investeringspassiver

 

 

 

556

Egenkapital og reinvesteret indtjening

Nettopositioner

Niveau 1

Kræves ikke

580

Anden kapital

Nettopositioner

Niveau 1

Kræves ikke

555

Direkte investeringer i den indberettende økonomi: passiver i alt, netto

Nettopositioner

Niveau 2

Kræves ikke


BOP POS

Direkte investeringspositioner (5)

Frist: t + 21 måneder

Hyppighed: Årlig

Første referenceperiode: 2006

A

Geografisk opdeling

 

 

 

 

Post

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

 

Direkte investeringsaktiver

 

 

 

506

Egenkapital og reinvesteret indtjening

Nettopositioner

Niveau 2

Kræves ikke

530

Anden kapital

Nettopositioner

Niveau 2

Kræves ikke

505

Direkte investeringer i udlandet: aktiver i alt, netto

Nettopositioner

Niveau 3

Kræves ikke

 

Direkte investeringspassiver

 

 

 

556

Egenkapital og reinvesteret indtjening

Nettopositioner

Niveau 2

Kræves ikke

580

Anden kapital

Nettopositioner

Niveau 2

Kræves ikke

555

Direkte investeringer i den indberettende økonomi: passiver i alt, netto

Nettopositioner

Niveau 3

Kræves ikke

B

Aktivitetsopdeling

 

 

 

 

Post

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

505

Direkte investeringer i udlandet: aktiver i alt, netto

Nettopositioner

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

555

Direkte investeringer i den indberettende økonomi: passiver i alt, netto

Nettopositioner

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

6.   Geografisk opdeling

Niveau 1

Niveau 2

A1

Verden (alle enheder)

A1

Verden (alle enheder)

D3

EU-25 (Intra-EU-25)

D3

EU-25 (Intra-EU-25)

U4

Extra-euro-området

U4

Extra-euro-området

4A

EU-institutioner

4A

EU-institutioner

D5

Extra-EU-25

D5

Extra-EU-25

 

 

IS

Island

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

NO

Norge

CH

Schweiz

CH

Schweiz

 

 

BG

Bulgarien

 

 

HR

Kroatien

 

 

RO

Rumænien

 

 

RU

Rusland

 

 

TR

Tyrkiet

 

 

EG

Egypten

 

 

MA

Marokko

 

 

NG

Nigeria

 

 

ZA

Sydafrika

CA

Canada

CA

Canada

US

USA

US

USA

 

 

MX

Mexico

 

 

AR

Argentina

 

 

BR

Brasilien

 

 

CL

Chile

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Israel

 

 

CN

Kina

 

 

HK

Hongkong

 

 

IN

Indien

 

 

ID

Indonesien

JP

Japan

JP

Japan

 

 

KR

Sydkorea

 

 

MY

Malaysia

 

 

PH

Filippinerne

 

 

SG

Singapore

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Thailand

 

 

AU

Australien

 

 

NZ

New Zealand

Z8

Extra-EU-25 (ikke-fordelt)

Z8

Extra-EU-25 (ikke-fordelt)

C4

Finansielle offshore-centre (6)

C4

Finansielle offshore-centre


Niveau 3

7Z

Internationale organisationer undtagen EU-institutioner

AD

Andorra

AE

De Forenede Arabiske Emirater

AF

Afghanistan

AG

Antigua og Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albanien

AM

Armenien

AN

De Nederlandske Antiller

AO

Angola

AQ

Antarktis

AR

Argentina

AS

Amerikansk Samoa

AT

Østrig

AU

Australien

AW

Aruba

AZ

Aserbajdsjan

BA

Bosnien-Hercegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BE

Belgien

BF

Burkina Faso

BG

Bulgarien

BH

Bahrain

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermuda

BN

Brunei

BO

Bolivia

BR

Brasilien

BS

Bahamas

BT

Bhutan

BV

Bouvetøen

BW

Botswana

BY

Belarus

BZ

Belize

CA

Canada

CC

Cocosøerne (Keelingøerne)

CD

Den Demokratiske Republik Congo

CF

Den Centralafrikanske Republik

CG

Republikken Congo

CH

Schweiz

CI

Côte d'Ivoire

CK

Cookøerne

CL

Chile

CM

Cameroun

CN

Kina

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CS

Serbien og Montenegro

CU

Cuba

CV

Kap Verde

CX

Juleøen

CY

Cypern

CZ

Den Tjekkiske Republik

DE

Tyskland

DJ

Djibouti

DK

Danmark

DM

Dominica

DO

Den Dominikanske Republik

DZ

Algeriet

EC

Ecuador

EE

Estland

EG

Egypten

ER

Eritrea

ES

Spanien

ET

Etiopien

FI

Finland

FJ

Fiji

FK

Falklandsøerne

FM

Sammenslutningen af Mikronesiske Stater

FO

Færøerne

FR

Frankrig

GA

Gabon

GB

Det Forenede Kongerige

GD

Grenada

GE

Georgien

GG

Guernsey (ingen officiel ISO 3166-1-landekode; reserveret kode)

GH

Ghana

GI

Gibraltar

GL

Grønland

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Ækvatorialguinea

GR

Grækenland

GS

South Georgia og De Sydlige Sandwichøer

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HM

Heard Island and McDonald Islands

HN

Honduras

HR

Kroatien

HT

Haiti

HU

Ungarn

ID

Indonesien

IE

Irland

IL

Israel

IM

Isle of Man (ingen officiel ISO 3166-1-landekode; reserveret kode)

IN

Indien

IO

Britiske områder i Det Indiske Ocean

IQ

Irak

IR

Iran

IS

Island

IT

Italien

JE

Jersey (ingen officiel ISO 3166-1-landekode; reserveret kode)

JM

Jamaica

JO

Jordan

JP

Japan

KE

Kenya

KG

Kirgisistan

KH

Cambodja

KI

Kiribati

KM

Comorerne

KN

Saint Christopher og Nevis

KP

Nordkorea

KR

Sydkorea

KW

Kuwait

KY

Caymanøerne

KZ

Kasakhstan

LA

Laos

LB

Libanon

LC

Saint Lucia

LI

Liechtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LT

Litauen

LU

Luxembourg

LV

Letland

LY

Libyen

MA

Marokko

MD

Moldova

MG

Madagaskar

MH

Marshalløerne

MK (7)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

ML

Mali

MM

Myanmar

MN

Mongoliet

MO

Macao

MP

Nordmarianerne

MQ

Martinique

MR

Mauretanien

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Mauritius

MV

Maldiverne

MW

Malawi

MX

Mexico

MY

Malaysia

MZ

Mozambique

NA

Namibia

NC

Ny Caledonien

NE

Niger

NF

Norfolk Island

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NL

Nederlandene

NO

Norge

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

New Zealand

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PF

Fransk Polynesien

PG

Papua Ny Guinea

PH

Filippinerne

PK

Pakistan

PL

Polen

PN

Pitcairn

PR

Puerto Rico

PS

Det besatte palæstinensiske område

PT

Portugal

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RO

Rumænien

RU

Rusland

RW

Rwanda

SA

Saudi-Arabien

SB

Salomonøerne

SC

Seychellerne

SD

Sudan

SE

Sverige

SG

Singapore

SH

Saint Helena

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Surinam

ST

São Tomé og Principe

SV

El Salvador

SY

Syrien

SZ

Swaziland

TC

Turks- og Caicosøerne

TD

Tchad

TG

Togo

TH

Thailand

TJ

Tadsjikistan

TK

Tokelau

TL

Timor-Leste

TM

Turkmenistan

TN

Tunesien

TO

Tonga

TR

Tyrkiet

TT

Trinidad og Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan

TZ

Tanzania

UA

Ukraine

UG

Uganda

UM

Mindre øer fjernt fra USA

US

USA

UY

Uruguay

UZ

Usbekistan

VA

Pavestolen (Vatikanstaten)

VC

Saint Vincent og Grenadinerne

VE

Venezuela

VG

De Britiske Jomfruøer

VI

De Amerikanske Jomfruøer

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis og Futunaøerne

WS

Samoa

YE

Yemen

YT

Mayotte

ZA

Sydafrika

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

7.   Aktivitetsopdeling

Niveau 1

Niveau 2

 

 

NACE rev. 1

 

LANDBRUG OG FISKERI

Hovedafd. A, B

RÅSTOFUDVINDING

RÅSTOFUDVINDING

Hovedafd. C

 

Herunder:

 

 

Udvinding af olie og gas

Hovedgr. 11

FREMSTILLINGSVIRKSOMHED

FREMSTILLINGSVIRKSOMHED

Hovedafd. D

 

Næringsmidler

Afdeling DA

 

Tekstiler og beklædningsartikler

Afdeling DB

 

Træ, forlagsvirksomhed og trykning

Afdeling DD & DE

 

Tekstiler og træaktiviteter I ALT

 

 

Raffinerede olieprodukter og andre behandlinger

Hovedgr. 23

 

Fremstilling af kemiske produkter

Hovedgr. 24

 

Gummi- og plastprodukter

Hovedgr. 25

Olieprodukter, kemiske produkter, gummiprodukter, plastprodukter

Olieprodukter, kemiske produkter, gummi- og plastprodukter I ALT

 

 

Metalprodukter

Afdeling DJ

 

Maskiner og udstyr

Hovedgr. 29

 

Metalprodukter og maskiner og udstyr I ALT

 

 

Kontormaskiner og edb-udstyr

Hovedgr. 30

 

Radio-, tv- og kommunikationsudstyr

Hovedgr. 32

Kontormaskiner, edb-udstyr, radio- og tv-apparater, kommunikationsudstyr.

Kontormaskiner, edb-udstyr, radio-, tv- og kommunikationsudstyr I ALT

 

 

Motorkøretøjer

Hovedgr. 34

 

Andre transportmidler

Hovedgr. 35

Køretøjer og andre transportmidler

Køretøjer og andre transportmidler I ALT

 

 

Fremstillingsvirksomhed i.a.n.

 

ELEKTRICITET, GAS OG VAND

ELEKTRICITET, GAS OG VAND

Hovedafd. E

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

Hovedafd. F

TJENESTER I ALT

TJENESTER I ALT

 

HANDEL OG REPARATION

HANDEL OG REPARATION

Hovedafd. G

 

Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer og motorcykler; servicestationer

Hovedgr. 50

 

Engroshandel og agenturhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

Hovedgr. 51

 

Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler; reparation af varer til personlig brug og husholdningsbrug

Hovedgr. 52

HOTEL- OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED

HOTEL- OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED

Hovedafd. H

TRANSPORT, OPLAGRINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNIKATION

TRANSPORT, OPLAGRINGSVIRKSOMHED OG KOMMUNIKATION

Hovedafd. I

 

Transport og oplagringsvirksomhed

Hovedgr. 60, 61, 62, 63

 

Landtransport; rørtransport

Hovedgr. 60

 

Skibsfart

Hovedgr. 61

 

Lufttransport

Hovedgr. 62

 

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed og transportformidling

Hovedgr. 63

 

Post og telekommunikation

Hovedgr. 64

 

Postbefordring og kurertjeneste

Gruppe 641

 

Telekommunikation

Gruppe 642

PENGEINSTITUTTER, FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHED

PENGEINSTITUTTER, FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHED

Hovedafd. J

 

Bank- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring

Hovedgr. 65

 

Forsikring og pensionsforsikring bortset fra lovpligtig socialforsikring

Hovedgr. 66

 

Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed

Hovedgr. 67

 

VIRKSOMHED I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM

Hovedafd. K, Hovedgr. 70

 

UDLEJNING AF MASKINER OG UDSTYR UDEN BETJENINGSPERSONALE SAMT VARER TIL PERSONLIG BRUG OG HUSHOLDNINGSBRUG

Hovedafd. K, Hovedgr. 71

DATABEHANDLING OG VIRKSOMHED I FORBINDELSE HERMED

DATABEHANDLING OG VIRKSOMHED I FORBINDELSE HERMED

Hovedafd. K, Hovedgr. 72

FORSKNING OG UDVIKLING

FORSKNING OG UDVIKLING

Hovedafd. K, Hovedgr. 73

ANDEN FORRETNINGSSERVICE

ANDEN FORRETNINGSSERVICE

Hovedafd. K, Hovedgr. 74

 

Advokatvirksomhed, bogførings- og revisionsvirksomhed, markedsanalyser, konsulentvirksomhed

Gruppe 741

 

Advokatvirksomhed

Undergr. 7411

 

Bogførings- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning

Undergr. 7412

 

Markedsanalyser og offentlig meningsmåling

Undergr. 7413

 

Virksomhedsrådgivning

Undergr. 7414, 7415

 

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning

Gruppe 742

 

Reklamevirksomhed

Gruppe 744

 

Anden forretningsservice i.a.n.

Gruppe 743, 745, 746, 747, 748

 

UNDERVISNING

Hovedafd. M

 

SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER

Hovedafd. N

 

KLOAKVÆSEN, RENOVATIONSVÆSEN OG RENHOLDELSE

Hovedafd. O, Hovedgr. 90

 

ORGANISATIONER OG FORENINGER I.A.N.

Hovedafd. O, Hovedgr. 91

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED FRITID, KULTURELLE AKTIVITETER, SPORTSAKTIVITETER

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED FRITID, KULTURELLE AKTIVITETER, SPORTSAKTIVITETER

Hovedafd. O, Hovedgr. 92

 

Film og video, radio- og tv-virksomhed, anden forlystelsesvirksomhed

Gruppe 921, 922, 923

 

Pressebureauer

Gruppe 924

 

Biblioteker, arkiver og museer og anden kulturel virksomhed

Gruppe 925

 

Sport og andre aktiviteter i forbindelse med fritid

Gruppe 926, 927

 

ANDEN SERVICEVIRKSOMHED

Hovedafd. O, Hovedgr. 93

 

Ikke fordelt

 


(1)  t = referenceperiode (år eller kvartal).

(2)  Kun den geografiske opdeling.

(3)  Kun den geografiske opdeling.

(4)  Positionerne for de udenlandske direkte investeringer pr. 31.12.2005 vil blive fremsendt i september 2007 i overensstemmelse med bestående gentlemanaftaler.

(5)  De reviderede data om positionerne for de udenlandske direkte investeringer pr. 31.12.2005 vil blive fremsendt i september 2008 i overensstemmelse med denne forordning.

(6)  Kun udenlandske direkte investeringer.

(7)  Denne foreløbige kode foregriber på ingen måde landets endelige benævnelse, som vil blive fastlagt efter afslutningen af de forhandlinger, der for tiden føres herom inden for rammerne af FN.


BILAG II

DEFINITIONER

jf. artikel 10

VARER (KODE 100)

Omfatter i betalingsbalancens løbende poster transportable varer, der overgår til en anden ejer (overdragelse af ejendomsretten mellem residenter og ikke-residenter). Disse varer skal opgøres i markedsværdi på grundlag af fob-priser. Fra reglen om overdragelse af ejendomsret er undtaget følgende (for hvilke transaktionerne registreres i varer): varer omfattet af finansiel leasing, varer, der overdrages mellem et moderselskab og en filial, og visse varer til forarbejdning. I forbindelse med intra-EU-handel med varer skal partnerlandet fastlægges efter princippet om afsendelseslandet. Omfatter almindelige handelsvarer, varer til forarbejdning, reparation af varer, varer, der købes i havne af transportører, og ikke-monetært guld.

TJENESTER (KODE 200)

Transport (kode 205)

Omfatter alle transporttjenester, der udføres af residenter i én økonomi for residenter i en anden økonomi, og som vedrører persontransport, varebevægelser (gods), leje (chartring) af transportmidler med besætning samt hjælpevirksomhed i forbindelse hermed.

Søtransport (kode 206)

Omfatter alle søtransporttjenester. Opdeles som følger: Persontransport ad søvejen (kode 207), Godstransport ad søvejen (kode 208) og Anden søtransport (kode 209).

Lufttransport (kode 210)

Omfatter alle lufttransporttjenester. Opdeles som følger: Persontransport ad luftvejen (kode 211), Godstransport ad luftvejen (kode 212) og Anden lufttransport (kode 213).

Anden transport (kode 214)

Omfatter alle transporttjenester, der ikke udføres ad sø- eller luftvejen. Opdeles som følger: Anden persontransport (kode 215), Anden godstransport (kode 216) og Anden transport i øvrigt (kode 217).

Anden transport (kode 214) opdeles yderligere som følger:

Rumfart (kode 218)

Omfatter opsendelse af satellitter, der foretages af erhvervsvirksomheder for satellitejere (f.eks. telekommunikationsselskaber), og andre operationer, der udføres af operatører af rumfartsmateriel, f.eks. transport af varer og personer i forbindelse med videnskabelige forsøg. Omfatter også persontransport i rummet og betalinger fra en økonomi med henblik på medtagelse af dens residenter om bord på en anden økonomis rumfartøjer.

Jernbanetransport (kode 219)

Omfatter transport med tog. Opdeles yderligere i Persontransport med jernbane (kode 220), Godstransport med jernbane (kode 221) og Anden jernbanetransport (kode 222).

Vejtransport (kode 223)

Omfatter transport med varebiler, lastvogne, busser og rutebiler. Opdeles yderligere i Persontransport ad vej (kode 224), Godstransport ad vej (kode 225) og Anden vejtransport (kode 226).

Transport ad indre vandveje (kode 227)

Vedrører international transport på floder, kanaler og søer. Omfatter et lands interne vandveje samt vandveje, som er fælles for et eller flere lande. Opdeles yderligere i Persontransport ad indre vandveje (kode 228), Godstransport ad indre vandveje (kode 229) og Anden transport ad indre vandveje (kode 230).

Rørtransport og transport af elektricitet (kode 231)

Omfatter international transport af varer via rørledninger. Omfatter også gebyrer for transport af elektricitet, når transporten er adskilt fra produktion og distribution. Omfatter ikke selve forsyningen med elektricitet, olie og beslægtede produkter, vand og andre varer, der leveres via rørledninger. Omfatter heller ikke distribution af elektricitet, vand, gas og andre olieprodukter (der henhører under Anden forretningsservice (kode 284)).

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport (kode 232)

Omfatter alle transporttjenester, der ikke kan henføres til en af ovennævnte kategorier af transporttjenester.

Rejser (kode 236)

Omfatter fortrinsvis varer og tjenester, som rejsende erhverver i en økonomi under ophold heri af mindre end et års varighed. Det drejer sig om varer og tjenester, der købes af den rejsende eller på dennes vegne, eller som leveres uden modydelse (dvs. som gave) til den rejsende til eget brug eller til bortforæring. Omfatter ikke transport af rejsende i de økonomier, de besøger, hvis denne transport udføres af transportører, som ikke er residenter i den besøgte økonomi, og heller ikke international transport af rejsende, idet begge disse tjenester er omfattet af persontransporttjenester under transport. Omfatter heller ikke varer, som en rejsende køber med henblik på videresalg i sin egen eller en anden økonomi. Rejser underopdeles i Forretningsrejser (kode 237) og Private rejser (kode 240).

Forretningsrejser (kode 237)

Omfatter varer og tjenester, der erhverves af forretningsrejsende. Omfatter også varer og tjenester, der erhverves til eget brug af sæson- og grænsearbejdere og andre arbejdstagere, der ikke er residenter i den økonomi, der beskæftiger dem, og hvis arbejdsgiver er resident i denne økonomi. Forretningsrejser opdeles yderligere i Sæson- og grænsearbejderes udgifter (kode 238) og Andre forretningsrejser (kode 239).

Sæson- og grænsearbejderes udgifter (kode 238)

Omfatter varer og tjenester, der erhverves til eget brug af sæson- og grænsearbejdere og andre arbejdstagere, der ikke er residenter i den økonomi, der beskæftiger dem, og hvis arbejdsgiver er resident i denne økonomi.

Andre forretningsrejser (kode 239)

Omfatter alle Forretningsrejser (kode 237), der ikke er omfattet af Sæson- og grænsearbejderes udgifter (kode 238).

Private rejser (kode 240)

Omfatter varer og tjenester, der erhverves af rejsende, der tager til udlandet i andet øjemed end forretning, f.eks. ferie, deltagelse i rekreative og kulturelle aktiviteter, besøg hos venner og bekendte og pilgrimsrejser, samt i uddannelses- og sundhedsøjemed. Private rejser (kode 240) underopdeles i Sundhedsrelaterede udgifter (kode 241), Uddannelsesrelaterede udgifter (kode 242) og Andre private rejser (kode 243).

Sundhedsrelaterede udgifter (kode 241)

Herved forstås de samlede udgifter, der afholdes af rejsende, som rejser af medicinske grunde.

Uddannelsesrelaterede udgifter (kode 242)

Herved forstås de samlede udgifter, der afholdes af studerende.

Andre private rejser (kode 243)

Omfatter alle Private rejser (kode 240), der ikke er omfattet af Sundhedsrelaterede udgifter (kode 241) eller Uddannelsesrelaterede udgifter (kode 242).

Andre tjenester (kode 981)

Alle Tjenester (kode 200), der ikke er omfattet af Transport (kode 205) eller Rejser (kode 236).

Kommunikationstjenester (kode 245)

Omfatter Postbefordring og kurertjenester (kode 246) og Telekommunikationstjenester (kode 247).

Postbefordring og kurertjenester (kode 246)

Omfatter Postbefordring (kode 958) og Kurertjenester (kode 959).

Postbefordring (kode 958)

Omfatter poste restante-tjenester, telegramtjenester og postkontorvirksomhed, f.eks. salg af frimærker, postanvisninger osv. Postbefordring varetages ofte, men ikke udelukkende, af det nationale postvæsen. Postbefordring er underlagt internationale aftaler, og strømmene mellem operatører fra forskellige økonomier skal registreres brutto.

Kurertjenester (kode 959)

Kurertjenester er fortrinsvis ekspres- og dør til dør-udbringning. Kurerer kan anvende egne, private eller offentlige transportmidler til at udføre disse tjenester. Omfatter også eksprestjenester, herunder f.eks. on-demand-afhentning eller tidsbestemt udbringning.

Telekommunikationstjenester (kode 247)

Omfatter transmission af lyd, billeder og andre informationer via telefon, telex, telegram, kabel- og radiospredning (radio og tv), satellitter, e-post, telefax osv., herunder nettjenester, telekonferencetjenester og støttetjenester. Omfatter ikke værdien af de transmitterede informationer. Omfatter også mobiltelefontjenester, internet-backbone-tjenester og onlineadgangstjenester, herunder levering af internetadgang.

Bygge- og anlægstjenester (kode 249)

Omfatter Bygge- og anlægsvirksomhed i udlandet (kode 250) og Bygge- og anlægsvirksomhed i den indberettende økonomi (kode 251).

Bygge- og anlægsvirksomhed i udlandet (kode 250)

Omfatter bygge- og anlægstjenester, som virksomheder, der er residenter i den indberettende økonomi, udfører for ikke-residenter (kredit), og varer og tjenester, som disse virksomheder køber i værtsøkonomien (debet).

Bygge- og anlægsvirksomhed i den indberettende økonomi (kode 251)

Omfatter bygge- og anlægstjenester, som ikke-residente bygge- og anlægsvirksomheder udfører for residenter i den indberettende økonomi (debet), og varer og tjenester, som disse ikke-residente virksomheder køber i den indberettende økonomi (kredit).

Forsikringstjenester (kode 253)

Omfatter forskellige former for forsikring, som residente forsikringsselskaber yder ikke-residenter og omvendt. Disse tjenester værdiansættes (evt. skønsmæssigt) som de administrationsgebyrer, der indgår i de samlede præmier, ikke som den samlede værdi af præmierne. Omfatter Livsforsikring og pensionsforsikring (kode 254), Godsforsikring (kode 255), Anden direkte forsikring (kode 256), Genforsikring (kode 257) og Hjælpetjenester (kode 258).

Livsforsikring og pensionsforsikring (kode 254)

Livsforsikringstagere, både ved forsikring med og uden bonustilskrivning, foretager regelmæssige indbetalinger (eller evt. én enkelt indbetaling) til en forsikringsgiver, der til gengæld forpligter sig til at udbetale forsikringstageren et aftalt minimumsbeløb eller en annuitet på en given dato eller ved forsikringstagerens død, hvis denne indtræder inden da. Ophørende livsforsikring, hvor der udbetales en ydelse, hvis den forsikrede dør, men ellers ikke, er en form for direkte forsikring og er ikke omfattet her, men henhører under Anden direkte forsikring (kode 256).

Pensionskasser er særlige fonde, som har til formål at sikre specifikke grupper af ansatte en indtægt ved pensionering. De oprettes og styres af private eller offentlige arbejdsgivere eller af arbejdsgivere og ansatte i fællesskab. De finansieres gennem bidrag fra arbejdsgiveren og/eller de ansatte og gennem formueindkomst fra kassens aktiver og deltager desuden i finansielle transaktioner for egen regning. Omfatter ikke sociale sikringsordninger, der dækker store dele af samfundet, og som pålægges, styres og finansieres af det offentlige. Omfatter også ledelse af pensionskasser. I forbindelse med pensionskasser betegnes »præmier« som regel som »bidrag« og »erstatninger« som »ydelser«.

Godsforsikring (kode 255)

Vedrører forsikring af varer, der eksporteres eller importeres, på et grundlag, der er konsistent med opgørelsen i fob-priser af varerne og disses transport.

Anden direkte forsikring (kode 256)

Omfatter alle andre former for skadesforsikring. Omfatter også ophørende livsforsikring; ulykkes- og sygeforsikring (medmindre disse ydes som led i offentlige sociale sikringsordninger); søforsikring, luftfartsforsikring og anden transportforsikring; brand- og anden tingsskadesforsikring; forsikring mod økonomisk tab; almindelig ansvarsforsikring; anden forsikring som f.eks. rejseforsikring og forsikring af lån og kreditkort.

Genforsikring (kode 257)

Herved forstås, at en del af forsikringsrisikoen overdrages til andre, ofte specialiserede operatører mod en tilsvarende andel af præmieindtægterne. Der kan være tale om genforsikring af forsikringspakker med en blanding af forskellige former for risici.

Hjælpetjenester (kode 258)

Omfatter transaktioner i forbindelse med forsikringer og pensionskasser, herunder agenters provisioner, forsikringsmægler- og forsikringsagenttjenester, rådgivning i forbindelse med forsikring og pension, evaluering og taksering af forsikringskrav, aktuartjenester, bjærgningsadministration, regulering af og tilsyn med forsikringserstatninger samt inddrivelsestjenester.

Finansielle tjenester (kode 260)

Omfatter bank- og finansieringsvirksomhed samt hjælpetjenester, bortset fra sådanne tjenester, som ydes af livsforsikringsselskaber og pensionskasser (der er omfattet af livsforsikring og pensionsforsikring), og andre forsikringstjenester, der formidles mellem residenter og ikke-residenter. Disse tjenester udføres af banker, børser, factoringselskaber, kreditkortselskaber mv. Omfatter også tjenester, der ydes i forbindelse med transaktioner i finansielle instrumenter, og andre tjenester i forbindelse med finansielle aktiviteter, f.eks. rådgivning, opbevaring og forvaltning af værdipapirer samt formueforvaltning.

Edb- og informationstjenester (kode 262)

Omfatter Edb-tjenester (kode 263) og Informationstjenester (kode 264).

Edb-tjenester (kode 263)

Herved forstås tjenester, der vedrører hardware og software samt databehandling. Omfatter rådgivning i forbindelse med hardware og software og implementering heraf; vedligeholdelse og reparation af computere og ydre enheder; katastrofeplaner; rådgivning og bistand i forbindelse med styring af edb-ressourcer; analyse, design og programmering af køreklare systemer (herunder udvikling og design af websider) og teknisk rådgivning i forbindelse med software; udvikling, produktion, levering af og dokumentation til kundespecificeret software, herunder operativsystemer; systemvedligeholdelse og andre støttetjenester som f.eks. oplæring i forbindelse med rådgivning; databehandling såsom indlæsning, tabulering og behandling af data på tidsdelingsbasis; webhosting (dvs. levering af serverplads på internettet til kunders websider); forvaltning og styring af computerfaciliteter.

Informationstjenester (kode 264)

Omfatter Nyhedsformidlingstjenester (kode 889) og Andre informationsformidlingstjenester (kode 890).

Nyhedsformidlingstjenester (kode 889)

Omfatter levering af nyheder, fotos og artikler til medierne.

Andre informationsformidlingstjenester (kode 890)

Omfatter databasevirksomhed - udformning af databaser, lagring af data og formidling af data og databaser (herunder filbiblioteker og mailinglister) - både online og via magnetiske, optiske eller trykte medier samt webportaler (søgemaskiner, der finder internetadresser for kunder ved indtastning af søgeord). Omfatter også direkte, individuelle abonnementer på aviser og tidsskrifter, der leveres pr. post, ved elektronisk overførsel eller ad anden vej.

Royalties og licensafgifter (kode 266)

Omfatter Franchising og lignende rettigheder (kode 891) og Andre royalties og licensafgifter (kode 892).

Franchising og lignende rettigheder (kode 891)

Omfatter internationale betalinger og indtægter i forbindelse med franchising samt royalties, der betales for anvendelse af registrerede varemærker.

Andre royalties og licensafgifter (kode 892)

Omfatter internationale betalinger og indtægter i forbindelse med autoriseret anvendelse af immaterielle, ikke-producerede, ikke-finansielle aktiver og ejendomsrettigheder (f.eks. patenter, copyrights og industriprocesser og -design) samt anvendelse i henhold til licensaftaler af fremstillede originalværker eller prototyper (f.eks. manuskripter, computerprogrammer, biograffilm og lydoptagelser).

Anden forretningsservice (kode 268)

Omfatter Merchanting og andre handelsrelaterede tjenester (kode 269), Operationel leasing (kode 272) og Anden forretningsservice, ekspertbistand og teknisk service i øvrigt (kode 273).

Merchanting og andre handelsrelaterede tjenester (kode 269)

Omfatter Merchanting (kode 270) +og Andre handelsrelaterede tjenester (kode 271).

Merchanting (kode 270)

Herved forstås en transaktion, hvorved en resident i den indberettende økonomi køber en vare af en ikke-resident og sælger den videre til en anden ikke-resident. Under denne transaktion forbliver varen uden for den indberettende økonomi.

Andre handelsrelaterede tjenester (kode 271)

Omfatter provisioner for vare- og tjenestetransaktioner mellem a) residente handlende, varemæglere, valutahandlere og kommissionærer og b) ikke-residenter.

Operationel leasing (kode 272)

Omfatter residenters/ikke-residenters leasing (leje) og chartring af skibe, luftfartøjer og transportudstyr, f.eks. togvogne, containere og platforme, uden besætning eller betjeningspersonale.

Anden forretningsservice, ekspertbistand og teknisk service i øvrigt (kode 273)

Omfatter Advokatbistand, regnskabs- og virksomhedsrådgivning samt pr-servicevirksomhed (kode 274), Reklamevirksomhed, markedsanalyse og offentlig meningsmåling (kode 278), Forskning og udvikling (kode 279), Arkitekt- og ingeniørtjenester samt andre tekniske tjenester (kode 280), Tjenester vedrørende landbrug, minedrift og behandling på stedet (kode 281), Anden forretningsservice (kode 284) og Tjenester mellem forbundne virksomheder, i.a.n. (kode 285).

Advokatbistand, regnskabs- og virksomhedsrådgivning samt pr-servicevirksomhed (kode 274)

Omfatter Advokatbistand (kode 275), Bogførings- og revisionsvirksomhed samt skatterådgivning (kode 276) og Virksomhedsrådgivning og pr-servicevirksomhed (kode 277).

Advokatbistand (kode 275)

Omfatter advokatbistand og repræsentation i retssager og i sager i domstolslignende nævn og udvalg, udarbejdelse af juridiske dokumenter, rådgivning i forbindelse med certificering samt tjenester i forbindelse med depositum og forlig.

Bogførings- og revisionsvirksomhed samt skatterådgivning (kode 276)

Omfatter registrering af handelstransaktioner for virksomheder og andre, gennemgang af bogholderi og regnskaber, skatteplanlægning og -rådgivning for virksomheder og udarbejdelse af selvangivelser.

Virksomhedsrådgivning og pr-servicevirksomhed (kode 277)

Omfatter rådgivning, vejledning og bistand til virksomheder vedrørende forretningspolitik og -strategi og overordnet planlægning, strukturering og styring af en organisation. Omfatter også forvaltningsrevision, rådgivning vedrørende markedsstyring, personaleforhold og produktions- og projektstyring samt rådgivning, vejledning og bistand i forbindelse med forbedring af kundernes image og deres forhold til institutionerne og til offentligheden.

Reklamevirksomhed, markedsanalyse og offentlig meningsmåling (kode 278)

Tjenester ydet mellem residenter og ikke-residenter. Omfatter reklamebureauers udformning og salg af reklamer; indrykning i medierne, herunder køb og salg af reklameplads; udstillinger på messer; salgsfremme af varer i udlandet; markedsanalyse; telemarketing; offentlige meningsmålinger om forskellige emner.

Forskning og udvikling (kode 279)

Omfatter tjenester ydet mellem residenter og ikke-residenter i forbindelse med grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling af nye produkter og processer.

Arkitekt- og ingeniørtjenester samt andre tekniske tjenester (kode 280)

Omfatter transaktioner mellem residenter og ikke-residenter vedrørende arkitektmæssig udformning af by- og andre udviklingsprojekter; planlægning og projektering af samt tilsyn med dæmninger, broer, lufthavne, nøglefærdige projekter osv.; landmåling og andre målinger; kartografi; produktafprøvning og -certificering; teknisk inspektion.

Tjenester vedrørende landbrug, minedrift og behandling på stedet (kode 281)

Omfatter Affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse (kode 282) og Landbrug, minedrift og anden behandling på stedet (kode 283).

Affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse (kode 282)

Omfatter behandling af radioaktivt og andet affald; fjernelse af forurenet jord; rensning efter forurening, herunder olieforurening; landskabsgenopretning i mineområder; dekontaminering og rengøring. Omfatter også alle andre tjenester i forbindelse med rensning eller genopretning af miljøet.

Landbrug, minedrift og anden behandling på stedet (kode 283)

Omfatter:

a)

Tjenester i tilknytning til landbrug, f.eks. udlejning af landbrugsmaskiner med betjeningspersonale, høstarbejde, behandling af afgrøder, skadedyrsbekæmpelse, opstaldning og pasning af dyr samt avl. Omfatter også tjenester i forbindelse med jagt, fældefangst, skovbrug, skovning og fiskeri.

b)

Tjenester i tilknytning til olie- og gasfelter, herunder boring, opsætning af boretårne, reparation og demontering samt faststøbning af boringsrør i borehuller. Omfatter også tjenester i forbindelse med efterforskning efter mineraler samt mineteknik og geologiske undersøgelser.

c)

Andre tjenester i forbindelse med behandling på stedet omfattende behandling på stedet eller bearbejdning af varer, der er importeret uden overdragelse af ejendomsretten, og som behandles, men ikke reeksporteres til det land, som varerne er sendt fra (idet de i stedet enten sælges i den økonomi, hvor behandlingen finder sted, eller sælges til en tredje økonomi) eller omvendt.

Anden forretningsservice (kode 284)

Omfatter transaktioner mellem residenter og ikke-residenter, f.eks. personaleudvælgelse, sikkerheds- og efterforskningstjenester, oversættelse og tolkning, fotografering, rengøring af bygninger, tjenester i forbindelse med fast ejendom ydet til virksomheder og anden forretningsservice, som ikke henhører under nogen af de kategorier af forretningsservice, der er nævnt ovenfor.

Tjenester mellem forbundne virksomheder, i.a.n. (kode 285)

Dette er en restkategori. Den omfatter betalinger mellem forbundne virksomheder for tjenester, som ikke specifikt henhører under en anden kategori. Omfatter de betalinger fra filialer, datterselskaber og associerede virksomheder til moderselskabet eller andre forbundne virksomheder, som udgør filialernes, datterselskabernes og de associerede virksomheders bidrag til driftsomkostningerne (til planlægning, organisation og tilsyn) samt refusion af udgifter, som moderselskaberne har afholdt direkte. Omfatter også transaktioner mellem moderselskaber og deres filialer, datterselskaber og associerede virksomheder til dækning af generalomkostninger.

Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter (kode 287)

Omfatter Audiovisuelle og dermed beslægtede tjenester (kode 288) og Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter (kode 289).

Audiovisuelle og dermed beslægtede tjenester (kode 288)

Omfatter tjenester og betaling herfor i forbindelse med produktion af film (på fotografisk film eller videobånd), radio- og tv-programmer (live eller på bånd) og musikoptagelser. Omfatter indtægter eller betalinger for leje; honorarer modtaget af residente skuespillere, producere osv. for produktioner i udlandet (eller af ikke-residenter for arbejde udført i den indberettende økonomi); honorarer for distributionsrettigheder solgt til medierne for et begrænset antal fremvisninger i specifikt angivne områder og adgang til krypterede tv-kanaler (f.eks. kabeltjenester). Omfatter også honorarer til skuespillere, instruktører og producere i forbindelse med teater- og musicalforestillinger, sportsbegivenheder, cirkuser og andre lignende begivenheder og honorarer for distributionsrettigheder (til tv, radio og film) for disse aktiviteter.

Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter (kode 289)

Omfatter Uddannelse (kode 895), Sundhedstjenester (kode 896) og Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter i øvrigt (kode 897).

Uddannelse (kode 895)

Omfatter tjenester mellem residenter og ikke-residenter i forbindelse med uddannelse, f.eks. korrespondancekurser og undervisning via tv eller internettet samt sådanne tjenester ydet af lærere mv. direkte i værtsøkonomierne.

Sundhedstjenester (kode 896)

Omfatter tjenester ydet af læger, sygeplejersker og paramedicinsk og lignende personale samt laboratorietjenester og lignende tjenester, uanset om disse ydes på afstand eller på stedet. Omfatter ikke rejsendes udgifter til uddannelse og sundhed (indgår under rejser).

Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter i øvrigt (kode 897)

Dette er en restkategori omfattende sådanne Andre personlige og kulturelle tjenester og tjenester i forbindelser med fritidsaktiviteter (kode 289), der ikke indgår under Uddannelse (kode 895) og Sundhedstjenester (kode 896).

Offentlige tjenester, i.a.n. (kode 291)

Dette er en restkategori omfattende offentlige transaktioner (herunder internationale organisationers transaktioner), der ikke indgår i de øvrige kategorier i Extended Balance of Payments Services Classification (EBOPS). Omfatter alle transaktioner (i form af både varer og tjenester), som ambassader, konsulater, militære enheder og forsvarsagenturer har med residenter i de økonomier, i hvilke ambassaderne, konsulaterne, de militære enheder og forsvarsagenturerne er beliggende, og alle transaktioner med andre økonomier. Omfatter ikke transaktioner med residenter i de hjemlige økonomier, som ambassaderne, konsulaterne, de militære enheder og forsvarsagenturerne repræsenterer, og heller ikke transaktioner i disse ambassaders og konsulaters butikker og postkontorer.

Opdeles i tjenester, der indgår i transaktioner foretaget af Ambassader og konsulater (kode 292), tjenester, der indgår i transaktioner foretaget af Militære enheder og agenturer (kode 293) og Andre offentlige tjenester (kode 294).

INDKOMST (KODE 300)

Indkomst omfatter to typer transaktioner mellem residenter og ikke-residenter: i) transaktioner, hvori indgår aflønning af ansatte, som betales til ikke-residente arbejdstagere (f.eks. grænsearbejdere samt sæsonarbejdere og andre arbejdstagere med kortvarende ansættelsesforhold), og ii) transaktioner, hvori indgår indtægter og betalinger i forbindelse med formueindkomst vedrørende udenlandske finansielle aktiver og passiver.

Aflønning af ansatte (kode 310)

Aflønning af ansatte omfatter løn og andre goder, i kontanter eller naturalier, som enkeltpersoner tjener — i andre økonomier end dem, i hvilke de er residenter — for arbejde udført for (og betalt af) residenter i disse økonomier. Omfatter også bidrag betalt af arbejdsgiverne på arbejdstagernes vegne til sociale sikringsordninger eller til private forsikrings- eller pensionsordninger (fondsbaserede eller ikke-fondsbaserede) til sikring af ydelser til de ansatte.

Formueindkomst (kode 320)

Formueindkomst er indkomst, der fremkommer ved ejerskab af udenlandske finansielle aktiver, og som skal betales af residenter i en økonomi til residenter i en anden økonomi. Formueindkomst omfatter renter, dividende, udbetaling af overskud fra filialer og direkte investorers andel af direkte investeringsforetagenders tilbageholdte indtjening. Formueindkomst bør opdeles efter direkte investeringer, porteføljeinvesteringer og andre investeringer.

Indkomst af direkte investeringer (kode 330)

Indkomst af direkte investeringer, nærmere bestemt aktieindkomst og indkomst af gæld, omfatter indkomst, der tilfalder en direkte investor, der er resident i én økonomi, fra ejerskab af direkte investeringskapital i en virksomhed i en anden økonomi. Indkomst af direkte investeringer opgøres på nettobasis for direkte investeringer i dels udlandet, dels den indberettende økonomi (dvs. aktieindkomst og indkomst af gæld minus betalinger vedrørende henholdsvis aktieindkomst og indkomst af gæld). Aktieindkomst underopdeles i i) distribueret indkomst (dividende og distribueret overskud fra filialer) og ii) reinvesteret indtjening og ikke-distribueret overskud fra filialer. Indkomst af gæld består af renter — vedrørende gæld mellem selskaberne — der skal betales til/fra direkte investorer fra/til associerede selskaber i udlandet. Indkomst af ikke-participerende præferenceaktier behandles som renteindkomst og ikke som dividendeindkomst og indgår i indkomst af gæld.

Dividende og distribueret overskud fra filialer (kode 332)

Dividende, herunder aktieudbytte, er distribuering af indtjening, der henregnes til aktier og andre former for andele i private selskabers, kooperativers og offentlige selskabers kapital. Distribueret indkomst kan være i form af dividende af almindelige aktier eller præferenceaktier, der ejes af direkte investorer i associerede selskaber i udlandet eller omvendt.

Reinvesteret indtjening og ikke-distribueret overskud fra filialer (kode 333)

Reinvesteret indtjening omfatter direkte investorers andel — i forhold til kapitalandelen — af i) indtjening, som datterselskaber og associerede selskaber i udlandet ikke distribuerer som dividende, og ii) indtjening, som filialer og andre virksomheder, der ikke er etableret i selskabsform, ikke udbetaler til direkte investorer (hvis denne del af indtjeningen ikke afgrænses særskilt, betragtes al indtjening fra filialer pr. konvention for at blive distribueret).

Indkomst af gæld (kode 334)

Indkomst af gæld omfatter renter — vedrørende gæld mellem selskaberne — der skal betales til/fra direkte investorer fra/til associerede selskaber i udlandet. Indkomst af ikke-participerende præferenceaktier behandles som renteindkomst og ikke som dividendeindkomst og indgår i indkomst af gæld.

Egenkapital og reinvesteret indtjening i udlandet (kode 506)

Egenkapital omfatter kapital i filialer, alle aktier (med eller uden stemmeret) i datterselskaber og associerede selskaber (undtagen ikke-participerende præferenceaktier, der behandles som gæld og indgår under anden direkte investeringskapital) og andre kapitalbidrag. Reinvesteret indtjening består af den direkte investors andel (i forhold til den direkte andel af egenkapitalen) af datterselskabers eller associerede selskabers indtjening, der ikke distribueres som dividende, og indtjening fra filialer, der ikke udbetales til den direkte investor.

Egenkapital og reinvesteret indtjening i den indberettende økonomi (kode 556)

Egenkapital omfatter kapital i filialer, alle aktier (med eller uden stemmeret) i datterselskaber og associerede selskaber (undtagen ikke-participerende præferenceaktier, der behandles som gæld og indgår under anden direkte investeringskapital) og andre kapitalbidrag. Reinvesteret indtjening består af den direkte investors andel (i forhold til den direkte andel af egenkapitalen) af datterselskabers eller associerede selskabers indtjening, der ikke distribueres som dividende, og indtjening fra filialer, der ikke udbetales til den direkte investor.

Indkomst af porteføljeinvesteringer (kode 339)

Indkomst af porteføljeinvesteringer omfatter transaktioner mellem residenter og ikke-residenter og hidrører fra beholdninger af aktier, obligationer, gældsinstrumenter og pengemarkedsinstrumenter. Denne kategori underopdeles i aktieindkomst (dividende) og indkomst af gæld (renter).

Indkomst af andre investeringer (kode 370)

Indkomst af andre investeringer omfatter renteindtægter og rentebetalinger vedrørende alle andre residente fordringer på (aktiver) og forpligtelser over for (passiver) ikke-residenter. Denne kategori omfatter også i princippet husholdningers imputerede indkomst fra nettoandele i livsforsikringsreserver og pensionsfonde. Renter af aktiver omfatter renter af lang- og kortfristede lån, af indskud, af andre kommercielle og finansielle fordringer og af en økonomis kreditorstilling i IMF. Renter af passiver omfatter renter af lån, af indskud og af andre fordringer samt renter i tilknytning til anvendelsen af kreditter og lån fra IMF. Omfatter også renter betalt til IMF vedrørende beholdningen af særlige trækningsrettigheder i »General Resources Account«.

Løbende overførsler (kode 379)

Løbende overførsler er modposteringer til ensidige transaktioner, hvor en økonomisk enhed stiller en realressource eller en finansiel post til rådighed for en anden enhed uden at modtage en realressource eller finansiel post som modydelse. Disse ressourcer forbruges med det samme eller kort efter, at overførslen har fundet sted. Løbende overførsler er alle overførsler, som ikke er kapital. Løbende overførsler klassificeres, alt efter hvilken sektor i den indberettende økonomi der er tale om, i offentlig forvaltning og service og andre sektorer.

Overførsler inden for offentlig forvaltning og service (kode 380)

Overførsler inden for offentlig forvaltning og service omfatter løbende internationalt samarbejde og indbefatter løbende overførsler — i kontanter eller naturalier — mellem det offentlige i forskellige økonomier eller mellem det offentlige og internationale organisationer.

Overførsler inden for andre sektorer (kode 390)

Overførsler mellem andre sektorer af en økonomi og ikke-residenter omfatter de overførsler, som finder sted mellem enkeltpersoner, mellem ikke-statslige institutioner eller organisationer (eller mellem enkeltpersoner og sådanne institutioner eller organisationer) eller mellem ikke-residente statslige institutioner og enkeltpersoner eller ikke-statslige institutioner.

Kapitalkonto (kode 994)

Kapitalkontoen omfatter alle transaktioner, hvori indgår modtagelse eller betaling af kapitaloverførsler og anskaffelse/afhændelse af ikke-producerede, ikke-finansielle aktiver.

Finansiel konto (kode 995)

Den finansielle konto omfatter alle transaktioner i forbindelse med overdragelse af ejendomsretten til en økonomis udenlandske finansielle aktiver og passiver. Sådanne overdragelser omfatter stiftelse og indfrielse af fordringer på resten af verden og omvendt. Alle komponenter klassificeres efter investeringstype eller formål (direkte investeringer, porteføljeinvesteringer, finansielle derivater, andre investeringer, reserveaktiver).

DIREKTE INVESTERINGER (KODE 500)

Udenlandske direkte investeringer er den kategori internationale investeringer, hvor en resident i en økonomi (direkte investor) får varige kapitalinteresser i en virksomhed, der er resident i en anden økonomi end investors (virksomhed, der er genstand for direkte investeringer). »Varig kapitalinteresse« indebærer, at der er et længerevarende forhold mellem den direkte investor og virksomheden, og at investor har en væsentlig grad af indflydelse på ledelsen af den virksomhed, der er genstand for direkte investeringer. Direkte investeringer omfatter den oprindelige transaktion mellem de to enheder — dvs. den transaktion, hvorved det direkte investeringsforhold etableres — og alle efterfølgende transaktioner mellem dem og indbyrdes mellem forbundne virksomheder, uanset om disse er i selskabsform eller ej.

Direkte investeringer i udlandet (kode 505)

Direkte investeringer klassificeres primært retningsbestemt — residente direkte investeringer i udlandet og ikke-residente investeringer i den indberettende økonomi.

Egenkapital (kode 510)

Egenkapital omfatter kapital i filialer, alle aktier (med eller uden stemmeret) i datterselskaber og associerede selskaber (undtagen ikke-participerende præferenceaktier, der behandles som gældsinstrumenter og indgår under anden direkte investeringskapital) og andre kapitalbidrag. Egenkapital omfatter også den erhvervelse, som en virksomhed, der er genstand for direkte investeringer, foretager af aktier i den direkte investor.

Reinvesteret indtjening (kode 525)

Reinvesteret indtjening består af den direkte investors andel (i forhold til den direkte andel af egenkapitalen) af datterselskabers eller associerede selskabers indtjening, der ikke distribueres som dividende, og indtjening fra filialer, der ikke udbetales til den direkte investor. Denne reinvesterede indtjening registreres som indkomst med en modsvarende kapitaltransaktion.

Anden direkte investeringskapital (kode 530)

Anden direkte investeringskapital (eller gældstransaktioner mellem selskaber) omfatter lån og udlån af midler — herunder gældsinstrumenter, leverandørkreditter og ikke-participerende præferenceaktier (der behandles som gældsinstrumenter) — mellem direkte investorer og datterselskaber, filialer og associerede selskaber. Gældsfordringer på den direkte investor, som indehaves af den virksomhed, der er genstand for direkte investeringer, registreres også som direkte investeringskapital.

Direkte investeringer i den indberettende økonomi (kode 555)

Direkte investeringer klassificeres primært retningsbestemt — residente direkte investeringer i udlandet og ikke-residente investeringer i den indberettende økonomi.

Egenkapital (kode 560)

Egenkapital omfatter kapital i filialer, alle aktier (med eller uden stemmeret) i datterselskaber og associerede selskaber (undtagen ikke-participerende præferenceaktier, der behandles som gældsinstrumenter og indgår under anden direkte investeringskapital) og andre kapitalbidrag. Egenkapital omfatter også den erhvervelse, som en virksomhed, der er genstand for direkte investeringer, foretager af aktier i den direkte investor.

Reinvesteret indtjening (kode 575)

Reinvesteret indtjening består af den direkte investors andel (i forhold til den direkte andel af egenkapitalen) af datterselskabers eller associerede selskabers indtjening, der ikke distribueres som dividende, og indtjening fra filialer, der ikke udbetales til den direkte investor. Denne reinvesterede indtjening registreres som indkomst med en modsvarende kapitaltransaktion.

Anden direkte investeringskapital (kode 580)

Anden direkte investeringskapital (eller gældstransaktioner mellem selskaber) omfatter lån og udlån af midler — herunder gældsinstrumenter, leverandørkreditter og ikke-participerende præferenceaktier (der behandles som gældsinstrumenter) — mellem direkte investorer og datterselskaber, filialer og associerede selskaber. Gældsfordringer på den direkte investor, som indehaves af den virksomhed, der er genstand for direkte investeringer, registreres også som direkte investeringskapital.

PORTEFØLJEINVESTERINGER (KODE 600)

Porteføljeinvesteringer omfatter transaktioner i egenkapital og gældsinstrumenter. Gældsinstrumenter underopdeles i obligationer og andre gældsinstrumenter, pengemarkedsinstrumenter og finansielle derivater, når derivaterne giver anledning til finansielle fordringer og forpligtelser. I modsat fald kategoriseres de enten som direkte investeringer eller som reserveaktiver.

Finansielle derivater (kode 910)

En kontrakt om finansielle derivater er et finansielt instrument knyttet til et andet specifikt finansielt instrument eller en anden specifik indikator eller vare, hvorigennem specifikke finansielle risici (renterisiko, valutarisiko, kursrisiko og vareprisrisiko, kreditrisiko mv.) kan handles selvstændigt på de finansielle markeder.

ANDRE INVESTERINGER (KODE 700)

Andre investeringer er en restkategori, som omfatter alle finansielle transaktioner, der ikke kan henføres under direkte investeringer, porteføljeinvesteringer, finansielle derivater eller reserveaktiver.


Top