EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0001

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97

EUT L 3 af 5.1.2005, p. 1–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1/oj

5.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 3/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1/2005

af 22. december 2004

om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der er knyttet som bilag til traktaten, skal Fællesskabet og medlemsstaterne ved fastlæggelsen og gennemførelsen af politikker inden for landbrug og transport tage fuldt hensyn til dyrs velfærd.

(2)

Med Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport (3) har Rådet vedtaget bestemmelser vedrørende transport af dyr for at fjerne tekniske hindringer for handelen med levende dyr og skabe grundlag for, at de pågældende markedsordninger kan fungere tilfredsstillende, samtidig med at der sikres en tilfredsstillende beskyttelse af de pågældende dyr.

(3)

I sin beretning til Rådet og Europa-Parlamentet om de erfaringer, medlemsstaterne havde gjort siden gennemførelsen af Rådets direktiv 95/29/EF af 29. juni 1995 om ændring af direktiv 91/628/EØF om beskyttelse af dyr under transport (4), som blev udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 91/628/EØF, anbefalede Kommissionen, at den nuværende fællesskabslovgivning på dette område ændres.

(4)

De fleste medlemsstater har ratificeret den europæiske konvention om beskyttelse af dyr under international transport, og Rådet har givet Kommissionen mandat til på vegne af Fællesskabet at forhandle revisionen af denne konvention.

(5)

Transport over lange afstande af dyr, herunder dyr til slagtning, må af hensyn til dyrenes velfærd begrænses så meget som muligt.

(6)

Rådet opfordrede den 19. juni 2001 (5) Kommissionen til at fremlægge forslag med henblik på at sikre, at den eksisterende fællesskabslovgivning gennemføres effektivt, og at der sikres en streng kontrol hermed, at forbedre beskyttelsen af dyr og deres velfærd og forebygge, at smitsomme dyresygdomme opstår og spredes, samt at indføre strengere betingelser, så dyrenes velfærd og sundhed under og efter transport beskyttes, og således at de undgår smerter og lidelser.

(7)

Europa-Parlamentet anmodede den 13. november 2001 Kommissionen om at fremkomme med forslag til ændring af den eksisterende fællesskabslovgivning om transport af levende dyr og i den forbindelse navnlig:

at høre den kompetente videnskabelige komité om varigheden af dyretransporter

at fremlægge forslag om en europæisk harmoniseret certifikatmodel for transportvirksomheder samt om harmonisering af ruteplanerne for fjerntransport

at sikre, at enhver person, der håndterer dyr under transport, har gennemgået et kursus, som er anerkendt af de kompetente myndigheder, samt

at sikre, at der i forbindelse med den veterinære kontrol ved Fællesskabets grænsekontrolsteder foretages omfattende kontrol af de forhold, som dyrene transporteres under.

(8)

Den 11. marts 2002 vedtog Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel en udtalelse om dyrs velfærd under transport. På baggrund heraf må fællesskabslovgivningen ændres, så der tages højde for nye videnskabelige data, samtidig med at det som et prioriteret mål sikres, at reglerne kan gennemføres inden for den nærmeste fremtid.

(9)

Der vil blive fremsat forslag om specifikke bestemmelser for fjerkræ, katte og hunde, når de relevante udtalelser fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) foreligger.

(10)

I lyset af erfaringerne med at harmonisere fællesskabslovgivningen om transport af dyr inden for rammerne af direktiv 91/628/EØF og i betragtning af de problemer, der er opstået som følge af den uensartede gennemførelse af direktivet i de forskellige medlemsstater, er det mere hensigtsmæssigt at fastsætte fællesskabsbestemmelser på dette område i form af en forordning. Indtil der er vedtaget detaljerede bestemmelser for visse arter, som har særlige behov, og som udgør en meget begrænset del af Fællesskabets husdyrbestand, er det hensigtsmæssigt at give medlemsstaterne mulighed for at indføre eller opretholde yderligere nationale regler for transport af sådanne dyrearter.

(11)

For at sikre en konsekvent og effektiv anvendelse af denne forordning på hele Fællesskabets område på baggrund af det grundlæggende princip om, at dyr ikke må transporteres under sådanne forhold, at de kan komme til skade eller blive påført unødig lidelse, bør der fastsættes detaljerede bestemmelser om de særlige behov, der opstår i forbindelse med forskellige former for transport. Sådanne detaljerede bestemmelser bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med ovennævnte princip, og de bør ajourføres i tide, navnlig når det i lyset af nye videnskabelige udtalelser viser sig, at de ikke længere sikrer efterlevelsen af dette princip i forbindelse med bestemte dyrearter eller former for transport.

(12)

Transport i kommercielt øjemed begrænser sig ikke til transport, der indebærer umiddelbar udveksling af penge, varer eller tjenesteydelser. Transport i kommercielt øjemed omfatter bl.a. transport, der direkte eller indirekte medfører eller har til formål at indbringe et udbytte.

(13)

Aflæsning og efterfølgende genpålæsning kan også være en kilde til stress for dyrene, ligesom kontakt på mellemstationerne under visse forhold kan føre til, at smitsomme sygdomme spredes. Det er derfor hensigtsmæssigt at træffe særlige foranstaltninger til beskyttelse af dyrenes sundhed og velfærd, når de hviler ved kontrolstederne. Som følge heraf er det nødvendigt at ændre bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1255/97 af 25. juni 1997 om fællesskabskriterier for mellemstationer og tilpasning af den ruteplan, der er omhandlet i direktiv 91/628/EØF (6).

(14)

Ringe dyrevelfærd skyldes ofte manglende uddannelse. Det må derfor være et krav, at enhver person, der håndterer dyr under transport, har modtaget den nødvendige undervisning, som kun må gives af organisationer, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

(15)

Dyrs velbefindende under transport afhænger hovedsagelig af transportvirksomhedernes daglige praksis. De kompetente myndigheder kan hindres i at udføre deres kontrolopgaver, fordi transportvirksomhederne frit kan operere i forskellige medlemsstater. Transportvirksomhederne bør derfor i højere grad kunne gøres ansvarlige, ligesom der må skabes større gennemsigtighed for så vidt angår deres status og aktiviteter. De bør først og fremmest kunne dokumentere, at de er autoriserede, systematisk indberette eventuelle problemer og omhyggeligt føre bog over deres aktiviteter og følgerne heraf.

(16)

Det er ikke kun transportvirksomheder, men også andre aktører såsom landbrugere, handlere, samlesteder og slagterier, der er involveret i transport af dyr. Følgelig bør en række krav vedrørende dyrevelfærd udvides til at omfatte alle aktører, der beskæftiger sig med transport af dyr.

(17)

Samlesteder spiller en meget central rolle i forbindelse med transport af visse arter af levende dyr. Samlestederne bør derfor sørge for, at deres ansatte og besøgende er bekendt med og overholder fællesskabslovgivningen vedrørende beskyttelse af dyr under transport.

(18)

Risikoen for en negativ påvirkning af dyrenes velfærd er større under lange transporter end under korte transporter. Der bør af samme grund fastlægges særlige procedurer, der kan sikre, at standarderne i højere grad opfyldes, navnlig ved at gøre det nemmere at spore sådanne transporter.

(19)

Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 af 20. december 1985 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for vejtransport (7) indeholder regler om maksimumskøretid og den minimale varighed af hviletider for chauffører. Det er passende, at der på samme måde fastsættes regler for transporter af dyr. I henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (8) skal apparatet installeres og anvendes for at sikre en effektiv kontrol med, at social- og arbejdsmarkedsbestemmelserne inden for vejtransport overholdes. Det er nødvendigt, at de registrerede data forevises og kontrolleres, så reglerne om maksimumstransporttid kan håndhæves i overensstemmelse med dyrevelfærdslovgivningen.

(20)

Utilstrækkelig udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder resulterer i mangelfuld håndhævelse af fællesskabslovgivningen til beskyttelse af dyr under transport. Der må derfor fastlægges fleksible procedurer, som kan bidrage til at styrke samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater.

(21)

Registrerede enhovede dyr som defineret i artikel 2, litra c), i direktiv 90/426/EØF (9) transporteres ofte, uden at der er tale om et erhvervsmæssigt formål, og sådanne transporter bør udføres under overholdelse af de generelle bestemmelser i nærværende forordning. Under hensyn til disse transporters særlige karakter bør der indrømmes undtagelser fra visse bestemmelser, når registrerede enhovede dyr transporteres til konkurrencer, væddeløb, kulturelle begivenheder eller med henblik på avlsformål. Der bør dog ikke indrømmes sådanne undtagelser for enhovede dyr, der enten direkte eller via et godkendt marked eller opsamlingssted skal føres til et slagteri for at slagtes, og som i henhold til artikel 2, litra d), og artikel 8, stk. 1, andet led, i direktiv 90/426/EØF anses som »slagtedyr«.

(22)

Gribes der ikke i tilstrækkeligt omfang ind over for overtrædelser af dyrevelfærdslovgivningen, vil dette tilskynde til, at reglerne ikke overholdes, hvilket igen virker konkurrenceforvridende. Der må derfor fastlægges ensartede procedurer i hele Fællesskabet for øget kontrol og iværksættelse af sanktioner ved overtrædelse af lovgivningen om dyrevelfærd. Medlemsstaterne bør indføre regler om sanktioner for overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

(23)

Et betragteligt antal dyr transporteres med skib over meget lange afstande fra og inden for Fællesskabet, og søtransporter kan kontrolleres på afgangsstedet. Det er derfor afgørende nødvendigt at indføre særlige foranstaltninger og standarder for denne transportform.

(24)

Ud fra ønsket om at sikre en sammenhængende fællesskabslovgivning bør Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (10) ændres og tilpasses nærværende forordning for så vidt angår godkendelse af samlesteder og krav til transportvirksomheder.

(25)

Rådets direktiv 93/119/EF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet (11) bør ligeledes ændres og tilpasses denne forordning, for så vidt angår brugen af elektriske pigkæppe.

(26)

De bestemmelser og informationsprocedurer, der er fastlagt i Rådets direktiv 89/608/EØF af 21. november 1989 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af de veterinære og zootekniske bestemmelser (12), bør finde anvendelse på dyrevelfærd under transport, således at der sikres overensstemmelse med nærværende forordning.

(27)

I Kommissionens beslutning 98/139/EF (13) fastsættes regler for veterinærkontrol på stedet foretaget af Kommissionens eksperter i medlemsstaterne, og disse bør være velegnede til at sikre en ensartet gennemførelse af nærværende forordning.

(28)

Nærværende forordning indeholder bestemmelser vedrørende ventilation i vejkøretøjer, som benyttes til lange transporter af levende dyr. Følgelig bør Rådets forordning (EF) nr. 411/98 af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid (14), ophæves.

(29)

Der bør indføres en enkel procedure, som Rådet skal følge ved ajourføring af visse vigtige tekniske elementer i denne forordning, navnlig i lyset af en vurdering af dens indvirkning på transport af levende dyr i et udvidet Fællesskab, og ved fastsættelse af specifikationerne for det navigationssystem, der skal anvendes for alle vejtransportmidler, på baggrund af den fremtidige teknologiske udvikling på området, f.eks. ibrugtagningen af Galileo-systemet.

(30)

Der bør kunne gøres undtagelser for at tage hensyn til visse områders afsides beliggenhed i forhold til Fællesskabets kontinentale område, navnlig for så vidt angår regionerne i den yderste periferi som omhandlet i traktatens artikel 299.

(31)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (15) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER OG ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF DYR

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på transport af levende hvirveldyr, som finder sted i Fællesskabet, herunder de specifikke former for kontrol, som embedsmænd skal foretage af sendinger, der ankommer til eller forlader Fællesskabets toldområde.

2.   Kun artikel 3 og 27 finder anvendelse på:

a)

landbrugeres transport af dyr i egne landbrugskøretøjer eller transportmidler, såfremt de geografiske forhold nødvendiggør transport til sæsonbestemt græsningsskifte for så vidt angår visse kategorier af dyr

b)

landbrugeres transport af egne dyr i egne transportmidler over en strækning på mindre end 50 km fra deres bedrift.

3.   Denne forordning udelukker ikke, at der på nationalt plan kan træffes strengere foranstaltninger med henblik på at forbedre dyrenes velfærd under transport, der fuldt ud afvikles inden for en medlemsstats område, eller som i forbindelse med søtransport indledes på en medlemsstats område.

4.   Denne forordning gælder med forbehold af EF-veterinærforskrifterne.

5.   Denne forordning finder ikke anvendelse på dyretransport, der ikke finder sted i forbindelse med økonomisk virksomhed, og på dyretransport direkte til eller fra en dyrlægepraksis eller klinik efter samråd med en dyrlæge.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»dyr«: levende hvirveldyr

b)

»samlested«: et sted såsom en bedrift, en indsamlingscentral eller et marked, hvor tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin fra forskellige bedrifter samles i grupper med henblik på forsendelse

c)

»ledsager«: en person, som er direkte ansvarlig for dyrenes velfærd, og som ledsager disse under en transport

d)

»grænsekontrolsted«: et kontrolsted, som i henhold til artikel 6 i direktiv 91/496/EØF (16) er udpeget og godkendt til at foretage veterinærkontrol af dyr, der ankommer fra tredjelande til Fællesskabets ydre grænser

e)

»EF-veterinærforskrifterne«: de i kapitel I i bilag A til direktiv 90/425/EØF (17) nævnte retsakter samt senere gennemførelsesbestemmelser

f)

»kompetent myndighed«: den centrale myndighed i en medlemsstat, der har kompetence til at udføre kontrol af dyrevelfærd, eller en anden myndighed, som den centrale myndighed har bemyndiget hertil

g)

»container«: en tremmekasse eller anden form for kasse, en beholder eller en anden stiv konstruktion, der anvendes til transport af dyr, og som ikke er et transportmiddel

h)

»kontrolsteder«: kontrolsteder som omhandlet i forordning (EF) nr. 1255/97

i)

»udgangssted«: et grænsekontrolsted eller ethvert andet sted udpeget af en medlemsstat, hvor dyr forlader Fællesskabets toldområde

j)

»transport«: hele transportforløbet fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet, herunder eventuel aflæsning, opstaldning og pålæsning ved mellemstationer under transporten

k)

»bruger«: enhver fysisk eller juridisk person, som ikke er en transportvirksomhed, og som permanent eller midlertidigt er ansvarlig for eller håndterer dyr

l)

»skib til transport af levende dyr«: et fartøj, undtagen ro-ro-skibe og fartøjer, der befordrer dyr i bevægelige containere, som anvendes til eller er beregnet til befordring af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin

m)

»lange transporter«: transporter, hvis varighed overstiger 8 timer, regnet fra det tidspunkt, hvor det første dyr i en sending flyttes

n)

»transportmiddel«: vej- eller skinnekøretøj, skib eller luftfartøj, der anvendes til transport af dyr

o)

»navigationssystemer«: satellitbaserede infrastrukturer til global, fortløbende, præcis og garanteret tids- og positionsbestemmelse eller teknologi, der yder tjenester, der betragtes som tilsvarende i forbindelse med denne forordning

p)

»embedsdyrlæge«: en dyrlæge, der er udpeget af medlemsstatens kompetente myndighed

q)

»organisator«:

i)

en transportvirksomhed, som har givet en del af en transport i underentreprise til mindst én anden transportvirksomhed, eller

ii)

en fysisk eller juridisk person, som har givet en transport i kontrakt til mere end én transportvirksomhed, eller

iii)

en person, som har underskrevet del 1 i logbogen, jf. bilag II

r)

»afgangssted«: det sted, hvor dyret først anbringes på et transportmiddel, forudsat at dyret har været anbragt på stedet i mindst 48 timer inden afgangstidspunktet

Samlesteder, der er godkendt i overensstemmelse med EF-veterinærforskrifterne, kan dog betragtes som afgangssted, såfremt:

i)

afstanden mellem første pålæsningssted og samlestedet er under 100 km, eller

ii)

dyrene har været opstaldet, om muligt uden at være bundet, med strøelse og drikkevand i tilstrækkelige mængder i mindst seks timer inden tidspunktet for afgang fra samlestedet

s)

»bestemmelsessted«: det sted, hvor et dyr aflæsses fra et transportmiddel og

i)

anbringes i mindst 48 timer inden afgangstidspunktet eller

ii)

slagtes

t)

»hvile- eller omladningssted«: ethvert ophold under transporten, bortset fra bestemmelsesstedet, herunder et sted, hvor dyr er blevet omladet fra et transportmiddel til et andet, hvad enten de er blevet læsset af eller ej

u)

»registrerede dyr af hestefamilien«: registrerede dyr af hestefamilien som omhandlet i direktiv 90/426/EØF (18)

v)

»ro-ro-skib«: et søgående fartøj, der er indrettet således, at vej- eller skinnekøretøjer kan køres direkte om bord og fra borde

w)

»transport«: flytning af dyr ved hjælp af et eller flere transportmidler samt dermed forbundne aktiviteter, herunder pålæsning, aflæsning, omladning og hvile, indtil aflæsningen af dyrene på bestemmelsesstedet er tilendebragt

x)

»transportvirksomhed«: enhver fysisk eller juridisk person, som transporterer dyr for egen eller for tredjemands regning

y)

»ikke tilredne dyr af hestefamilien«: dyr af hestefamilien, som ikke kan holdes bundet eller i grime, uden at det forårsager undgåelig ophidselse, smerte eller lidelse

z)

»køretøj«: et transportmiddel på hjul, som er selvkørende eller trækkes.

Artikel 3

Almindelige betingelser for transport af dyr

Det er forbudt at transportere dyr eller lade dem transportere under sådanne forhold, at de kan komme til skade eller blive påført unødig lidelse.

Desuden skal følgende betingelser være opfyldt:

a)

forud for transporten skal alle fornødne foranstaltninger være truffet for at gøre transporttiden så kort som mulig og for at sikre, at dyrenes behov opfyldes under transporten

b)

dyrene skal være egnede til den planlagte transport

c)

transportmidlerne skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses

d)

på- og aflæsningsfaciliteterne skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses

e)

de personer, der håndterer dyrene, skal være uddannet eller kvalificeret til dette og udføre deres arbejde uden anvendelse af vold eller andre metoder, der kan påføre dyrene unødig frygt, skader eller lidelser

f)

transporten skal gennemføres til bestemmelsesstedet uden forsinkelser, og dyrenes velbefindende skal løbende kontrolleres og sikres

g)

dyrene skal råde over et gulvareal og en ståhøjde, som er passende i forhold til deres størrelse og den planlagte transport

h)

dyrene skal med passende mellemrum tilbydes vand, foder og hvile af en kvalitet og i mængder, som er passende for deres art og størrelse.

KAPITEL II

ORGANISATORER, TRANSPORTVIRKSOMHEDER, BRUGERE OG SAMLESTEDER

Artikel 4

Transportdokumenter

1.   Transport af dyr må kun finde sted, hvis der i transportmidlet medbringes dokumenter, der indeholder følgende oplysninger:

a)

dyrenes oprindelse og ejer

b)

afgangssted

c)

afgangsdato og -klokkeslæt

d)

det planlagte bestemmelsessted

e)

den planlagte transports forventede varighed.

2.   Transportvirksomheden skal på anmodning forevise dokumenterne i stk. 1 for den kompetente myndighed.

Artikel 5

Krav vedrørende planlægningen af dyretransporter

1.   Transport af dyr må kun gives i kontrakt eller underentreprise til transportvirksomheder, som er autoriserede i henhold til artikel 10, stk. 1, eller artikel 11, stk. 1.

2.   Transportvirksomheder skal udpege en fysisk person, som er ansvarlig for transporten, ligesom de skal sørge for, at oplysninger om planlægningen, udførelsen og tilendebringelsen af den del af transporten, som de er ansvarlige for, til enhver tid er tilgængelige.

3.   Organisatorer skal i forbindelse med hver transport sikre:

a)

at dyrenes velbefindende ikke bringes i fare som følge af utilstrækkelig koordination af transportens forskellige dele, og at der tages hensyn til vejrforholdene, og

b)

at en fysisk person er ansvarlig for til enhver tid at stille oplysninger om planlægningen, udførelsen og tilendebringelsen af transporten til rådighed for den kompetente myndighed.

4.   I forbindelse med lange transporter mellem medlemsstaterne og til og fra tredjelande af tamdyr af hestefamilien, bortset fra registrerede dyr af hestefamilien, eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin skal transportvirksomheder og organisatorer overholde bestemmelserne i bilag II vedrørende logbog.

Artikel 6

Transportvirksomheder

1.   Kun personer, der er i besiddelse af en autorisation udstedt af en kompetent myndighed i henhold til artikel 10, stk. 1, eller for lange transporter artikel 11, stk. 1, kan optræde som transportvirksomhed. En kopi af autorisationen skal kunne forevises for den kompetente myndighed under transporten af dyrene.

2.   Transportvirksomheder skal underrette den kompetente myndighed om eventuelle ændringer i de i artikel 10, stk. 1, eller for lange transporter artikel 11, stk. 1, omtalte oplysninger og dokumenter senest 15 arbejdsdage efter, at ændringerne har fundet sted.

3.   Transportvirksomheder skal transportere dyr i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i bilag I.

4.   Transportvirksomheder skal betro håndteringen af dyr til personale, som er blevet undervist i bestemmelserne i bilag I og II.

5.   Personer må kun føre eller fungere som ledsagere på vejkøretøjer, som transporterer tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder, -svin eller fjerkræ, hvis de er i besiddelse af et kompetencebevis, jf. artikel 17, stk. 2. Kompetencebeviset skal kunne forevises for den kompetente myndighed under transporten af dyrene.

6.   Transportvirksomheder skal sørge for, at enhver sending dyr følges af en ledsager, undtagen

a)

når dyrene transporteres i containere, der er sikret, ventileret på passende vis og om nødvendigt indeholder tilstrækkeligt med foder og vand i spildsikre automater til en transport af dobbelt så lang varighed som det forventede

b)

når føreren påtager sig ledsagerens opgaver.

7.   Stk. 1, 2, 4 og 5 finder ikke anvendelse på personer, der transporterer dyr over en strækning på højst 65 km, regnet fra afgangssted til bestemmelsessted.

8.   Transportvirksomheder skal kunne forevise godkendelsescertifikatet udstedt i henhold til artikel 18, stk. 2, eller artikel 19, stk. 2, for den kompetente myndighed under transporten af dyrene.

9.   Transportvirksomheder, der udfører lange vejtransporter af tamdyr af hestefamilien, bortset fra registrerede dyr af hestefamilien, eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin, skal anvende et navigationssystem, jf. bilag I, kapitel VI, punkt 4.2, fra den 1. januar 2007 for vejtransportmidler, der er taget i brug for første gang, og fra den 1. januar 2009 for alle vejtransportmidler. De skal opbevare de oplysninger, der er opnået i kraft af et sådant navigationssystem, i mindst tre år og skal på anmodning stille dem til rådighed for den kompetente myndighed, navnlig i forbindelse med den kontrol, der er omhandlet i artikel 15, stk. 4. Der kan vedtages gennemførelsesforanstaltninger for dette stykke efter proceduren i artikel 31, stk. 2.

Artikel 7

Forudgående kontrol og godkendelse af transportmidlet

1.   Lange vejtransporter af dyr må kun finde sted, hvis det pågældende transportmiddel er blevet kontrolleret og godkendt i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1.

2.   Søtransport over mere end 10 sømil af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin fra Fællesskabets havne er forbudt, medmindre skibet til transport af levende dyr er blevet kontrolleret og godkendt i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1.

3.   Stk. 1 og 2 gælder for containere, der anvendes til lange vej- og/eller søtransporter af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin.

Artikel 8

Brugere

1.   Brugere af dyr på afgangs-, omladnings- eller bestemmelsesstedet skal sikre, at de tekniske forskrifter vedrørende dyretransport i kapitel I og kapitel III, del 1, i bilag I overholdes.

2.   Brugere skal kontrollere alle dyr, der ankommer til et transitsted eller et bestemmelsessted, og fastslå, om dyrene foretager eller har foretaget en lang transport mellem medlemsstaterne og til og fra tredjelande. I forbindelse med lange transporter af tamdyr af hestefamilien, bortset fra registrerede dyr af hestefamilien, eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin skal brugerne overholde bestemmelserne i bilag II vedrørende logbog.

Artikel 9

Samlesteder

1.   De ansvarlige for samlesteder skal påse, at dyrene behandles i overensstemmelse med de tekniske forskrifter i kapitel I og kapitel III, del 1, i bilag I.

2.   De ansvarlige for samlesteder, der er godkendt i medfør af EF-veterinærforskrifterne, skal desuden

a)

udelukkende betro håndteringen af dyrene til personale, som har gennemgået uddannelseskurser i de relevante tekniske forskrifter i bilag I

b)

løbende orientere personer, som har adgang til samlestedet, om deres opgaver og forpligtelser i henhold til denne forordning samt om straffen for overtrædelser

c)

sørge for, at personer, som har adgang til samlestedet, altid har adgang til oplysninger om den kompetente myndighed, som eventuelle overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning skal indberettes til

d)

i tilfælde af overtrædelser af denne forordning begået af en person, der er til stede på samlestedet, træffe de nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe den konstaterede overtrædelse og forhindre nye overtrædelser, uden at dette berører eventuelle skridt fra den kompetente myndigheds side

e)

indføre, føre kontrol med overholdelsen af og håndhæve de regler, der er nødvendige for at sikre overensstemmelse med litra a)-d).

KAPITEL III

DE KOMPETENTE MYNDIGHEDERS OPGAVER OG FORPLIGTELSER

Artikel 10

Krav til transportvirksomheders autorisation

1.   Autorisationer til transportvirksomheder udstedes af den kompetente myndighed, under forudsætning af, at:

a)

ansøgerne er etableret eller, for ansøgere etableret i et tredjeland, er repræsenteret i den medlemsstat, hvor de ansøger om autorisation

b)

ansøgerne har dokumenteret, at de råder over et tilstrækkeligt og egnet personale og udstyr samt tilstrækkelige og egnede driftsprocedurer til at kunne overholde bestemmelserne i denne forordning, herunder eventuelt retningslinjer for god praksis

c)

ansøgerne eller deres repræsentanter ikke har gjort sig skyldige i alvorlige overtrædelser af fællesskabslovgivningen og/eller den nationale lovgivning vedrørende beskyttelse af dyr i de tre år, der går forud for indgivelsen af ansøgningen. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, når ansøgeren over for den kompetente myndighed godtgør, at vedkommende har truffet alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå yderligere overtrædelser.

2.   Autorisationer udstedes af den kompetente myndighed efter stk. 1 og i overensstemmelse med modellen i kapitel I i bilag III. Sådanne autorisationer har en gyldighedsperiode på højst fem år regnet fra udstedelsesdatoen og gælder ikke for lange transporter.

Artikel 11

Krav til transportvirksomheder, der udfører lange transporter

1.   Autorisationer til transportvirksomheder, der udfører lange transporter, udstedes af den kompetente myndighed efter ansøgning, under forudsætning af, at:

a)

de opfylder bestemmelserne i artikel 10, stk. 1,

b)

ansøgerne har fremlagt følgende dokumenter:

i)

gyldige kompetencebeviser for førere og ledsagere, jf. artikel 17, stk. 2, for alle førere og ledsagere, der udfører lange transporter

ii)

gyldige godkendelsescertifikater, jf. artikel 18, stk. 2, for alle vejtransportmidler, der påtænkes anvendt til lange transporter

iii)

detaljerede oplysninger om de procedurer, der gør det muligt for transportvirksomhederne at spore og registrere bevægelserne for de vejkøretøjer, de er ansvarlige for, samt til enhver tid at kontakte førerne under lange transporter

iv)

beredskabsplaner til brug i nødsituationer.

2.   I forbindelse med stk. 1, litra b), nr. iii), skal transportvirksomheder, der foretager lange transporter af tamdyr af hestefamilien, bortset fra registrerede dyr af hestefamilien, eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin, dokumentere, at de anvender det navigationssystem, der er omhandlet i artikel 6, stk. 9,

a)

for vejtransportmidler, der er taget i brug for første gang, fra den 1. januar 2007

b)

for alle transportmidler fra den 1. januar 2009.

3.   Disse autorisationer udstedes af den kompetente myndighed i overensstemmelse med modellen i kapitel II i bilag III. Autorisationerne er gyldige i højst fem år regnet fra udstedelsesdatoen og gælder for alle transporter, herunder lange transporter.

Artikel 12

Begrænsning i ansøgninger om autorisation

Transportvirksomheder behøver kun at ansøge om autorisation i henhold til artikel 10 eller artikel 11 hos én kompetent myndighed i én medlemsstat.

Artikel 13

Den kompetente myndigheds udstedelse af autorisationer

1.   Den kompetente myndighed kan gøre en autorisation udstedt i henhold til artikel 10, stk. 1, eller for lange transporter artikel 11, stk. 1, begrænset efter kriterier, som kan kontrolleres under transporten.

2.   Hver enkelt autorisation, der udstedes af den kompetente myndighed i henhold til artikel 10, stk. 1, eller for lange transporter artikel 11, stk. 1, forsynes med et i den pågældende medlemsstat unikt nummer. Autorisationen udfærdiges på den udstedende medlemsstats officielle sprog samt på engelsk, når transportvirksomheden forventes at udføre transport i en anden medlemsstat.

3.   Den kompetente myndighed registrerer autorisationer udstedt i henhold til artikel 10, stk. 1, eller artikel 11, stk. 1, på en sådan måde, at den kompetente myndighed hurtigt kan identificere transportvirksomhederne, navnlig i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning.

4.   Den kompetente myndighed registrerer autorisationer udstedt i henhold til artikel 11, stk. 1, i en elektronisk database. Transportvirksomhedens navn og autorisationsnummer gøres offentligt tilgængelige i autorisationens gyldighedsperiode. Med forbehold af Fællesskabets og/eller nationale bestemmelser om beskyttelse af privatlivets fred, gør medlemsstaterne andre oplysninger i forbindelse med transportvirksomhedernes autorisationer offentligt tilgængelige. I databasen registreres ligeledes afgørelser meddelt i henhold til artikel 26, stk. 4, litra c), og artikel 26, stk. 6.

Artikel 14

Kontrol og andre foranstaltninger vedrørende logbogen, som den kompetente myndighed skal gennemføre inden lange transporter

1.   I forbindelse med lange transporter mellem medlemsstaterne og til og fra tredjelande af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin foretager den kompetente myndighed på afgangsstedet sig følgende:

a)

den foretager den nødvendige kontrol for at sikre, at

i)

de i logbogen angivne transportvirksomheder er i besiddelse af de dertil hørende gyldige transportautorisationer, gyldige godkendelsescertifikater for transportmidler, der anvendes til lange transporter, og gyldige kompetencebeviser for førere og ledsagere

ii)

den af organisatoren fremlagte logbog er realistisk og angives, at bestemmelserne i denne forordning er overholdt

b)

såfremt resultaterne af den i litra a) omhandlede kontrol ikke er tilfredsstillende, anmoder den organisatoren om at ændre planlægningen af den påtænkte lange transport på en sådan måde, at bestemmelserne i denne forordning overholdes

c)

såfremt resultatet af den kontrol, der er omhandlet i litra a), er tilfredsstillende, stempler den kompetente myndighed logbogen

d)

den sender så hurtigt som muligt den kompetente myndighed på bestemmelses- eller udgangsstedet eller kontrolstedet de i logbogen angivne oplysninger om den påtænkte lange transport via det system for udveksling af oplysninger, der er omhandlet i artikel 20 i direktiv 90/425/EØF.

2.   Som en undtagelse fra stk. 1, litra c), skal logbogen dog ikke stemples i forbindelse med transporter, hvor der anvendes det i artikel 6, stk. 9, omhandlede system.

Artikel 15

Kontrol, som den kompetente myndighed skal foretage under en lang transport

1.   Den kompetente myndighed efterprøver på vilkårlige tidspunkter under en lang transport ved en passende kontrol, enten i form af stikprøver eller med målrettede kontrolundersøgelser, om de angivne transporttider er realistiske, om transporten er i overensstemmelse med denne forordning, og navnlig om de i kapitel V i bilag I fastsatte regler om transporttid og hvileperioder er overholdt.

2.   Finder en lang transport sted mellem medlemsstaterne og tredjelande, skal den kontrol af dyrenes egnethed til transport, der udføres på afgangsstedet, jf. kapitel I i bilag I, ske inden pålæsningen som led i kontrol af dyresundheden som fastsat i de relevante EF-veterinærforskrifter og inden for de tidsfrister, der er anført i disse forskrifter.

3.   Er bestemmelsesstedet et slagteri, kan den i stk. 1 omhandlede kontrol udføres som led i den kontrol af dyrevelfærd, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (19).

4.   Oplysninger om vejtransportmidlernes bevægelser, der er opnået i kraft af navigationssystemet, kan om nødvendigt anvendes i forbindelse med denne kontrol.

Artikel 16

Den kompetente myndigheds udstyr og uddannelse af personale

Den kompetente myndighed påser, at dens personale er behørigt uddannet og udstyret til at kontrollere oplysninger, der registreres med

det i henhold til forordning (EØF) nr. 3821/85 anvendte kontrolapparat inden for vejtransport

navigationssystemet.

Artikel 17

Uddannelseskurser og kompetencebevis

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 6, stk. 4, og artikel 9, stk. 2, litra a), skal personalet i transportvirksomheder og på samlesteder tilbydes uddannelseskurser.

2.   Det i artikel 6, stk. 5, omtalte kompetencebevis for førere af og ledsagere i vejkøretøjer, der transporterer tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder, -svin eller fjerkræ, udstedes i overensstemmelse med bilag IV. Kompetencebeviset udfærdiges på den udstedende medlemsstats officielle sprog samt på engelsk, når føreren eller ledsageren forventes at udføre transport i en anden medlemsstat. Kompetencebeviset udstedes af den kompetente myndighed eller det kompetente organ, som medlemsstaten har udpeget til at varetage denne opgave, efter modellen i kapitel III i bilag III. Kompetencebeviset kan begrænses til kun at gælde en bestemt art eller gruppe af arter.

Artikel 18

Godkendelsescertifikat for vejtransportmidler

1.   Den kompetente myndighed eller det kompetente organ, som medlemsstaten har udpeget til at varetage denne opgave, udsteder efter ansøgning et godkendelsescertifikat for vejtransportmidler, der anvendes til lange transporter, på betingelse af at det pågældende transportmiddel

a)

ikke allerede er genstand for en ansøgning til eller er godkendt af en anden kompetent myndighed i den samme eller i en anden medlemsstat

b)

er blevet kontrolleret af den kompetente myndighed eller det kompetente organ, som medlemsstaten har udpeget, og fundet i overensstemmelse med kravene i kapitel II og VI i bilag I med hensyn til udformning, konstruktion og vedligeholdelse af vejtransportmidler, der anvendes til lange transporter.

2.   Den kompetente myndighed eller det kompetente organ, som medlemsstaten har udpeget til at varetage denne opgave, udsteder hvert enkelt certifikat med et i den pågældende medlemsstat unikt nummer og efter modellen i kapitel IV i bilag III. Certifikatet udfærdiges på den udstedende medlemsstats officielle sprog samt på engelsk. Certifikaterne er gyldige i højst fem år regnet fra udstedelsesdatoen, og bliver ugyldige, så snart transportmidlet modificeres eller der monteres nyt udstyr, som påvirker dyrenes velfærd.

3.   Den kompetente myndighed registrerer godkendelsescertifikaterne for vejtransportmidler, der anvendes til lange transporter, i en elektronisk database på en sådan måde, at de kompetente myndigheder i samtlige medlemsstater hurtigt kan identificere dem, navnlig i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning.

4.   Medlemsstaterne kan fravige bestemmelserne i denne artikel og i kapitel V, punkt 1.4, litra b), og kapitel VI i bilag I for vejtransportmidler, der anvendes til transporter på højst 12 timer for at nå frem til det endelige bestemmelsessted.

Artikel 19

Godkendelsescertifikat for skibe til transport af levende dyr

1.   Den kompetente myndighed eller det kompetente organ, som medlemsstaten har udpeget til at varetage denne opgave, udsteder efter ansøgning et godkendelsescertifikat for et skib til transport af levende dyr, på betingelse af at det pågældende skib

a)

drives fra den medlemsstat, hvor ansøgningen er indgivet

b)

ikke allerede er genstand for en ansøgning til eller er godkendt af en anden kompetent myndighed i den samme eller i en anden medlemsstat

c)

er blevet kontrolleret af den kompetente myndighed eller det kompetente organ, som medlemsstaten har udpeget og fundet i overensstemmelse med kravene i kapitel IV, del 1, i bilag I med hensyn til konstruktion og udstyr.

2.   Den kompetente myndighed eller det kompetente organ, som medlemsstaten har udpeget til at varetage denne opgave, udsteder hvert enkelt certifikat med et i den pågældende medlemsstat unikt nummer. Certifikatet udfærdiges på mindst et af den udstedende medlemsstats officielle sprog samt på engelsk. Certifikaterne er gyldige i højst fem år, regnet fra udstedelsesdatoen, og bliver ugyldige så snart transportmidlet modificeres eller der monteres nyt udstyr, som påvirker dyrenes velfærd.

3.   Den kompetente myndighed registrerer godkendte skibe til transport af levende dyr på en sådan måde, at myndigheden hurtigt kan identificere skibene, navnlig i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning.

4.   Den kompetente myndighed registrerer godkendelsescertifikaterne for skibe til transport af levende dyr i en elektronisk database på en sådan måde, at de hurtigt kan identificeres, navnlig i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 20

Kontrol af skibe til transport af levende dyr ved pålæsning og aflæsning

1.   Den kompetente myndighed kontrollerer skibe til transport af levende dyr, inden dyrene pålæsses, først og fremmest for at kontrollere, at

a)

det pågældende skib er bygget og udstyret til at befordre det antal og den type dyr, der skal transporteres

b)

de rum, hvori dyrene skal anbringes, er i god stand

c)

det i kapitel IV i bilag I omtalte udstyr er funktionsdygtigt.

2.   Den kompetente myndighed kontrollerer følgende før og under pålæsning/aflæsning af dyr for at sikre, at

a)

dyrene er egnede til videre transport

b)

pålæsningen/aflæsningen sker i overensstemmelse med kapitel III i bilag I

c)

foder- og vandingsanlæg er i overensstemmelse med del 2 i kapitel IV i bilag I.

Artikel 21

Kontrol ved udgangssteder og grænsekontrolsteder

1.   Embedsdyrlæger i medlemsstaterne skal, uden at dette berører kontrollen af dyr på udgangssteder og grænsekontrolsteder i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003, kontrollere, at dyrene transporteres i overensstemmelse med denne forordning, herunder navnlig:

a)

at transportvirksomhederne har indgivet en kopi af en gyldig autorisation udstedt i henhold til artikel 10, stk. 1, eller for lange transporter artikel 11, stk. 1

b)

at førerne af og ledsagerne i vejkøretøjer, der transporterer tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder, -svin eller fjerkræ, har forevist et gyldigt kompetencebevis, jf. artikel 17, stk. 2

c)

at dyrene er egnede til videre transport

d)

at det transportmiddel, som skal anvendes til den videre transport af dyrene, opfylder kravene i kapitel II og i påkommende tilfælde kapitel VI i bilag I

e)

at transportvirksomhederne i forbindelse med eksport har fremlagt dokumentation for, at transporten fra afgangsstedet til det første aflæsningssted i det endelige bestemmelsesland er i overensstemmelse med internationale aftaler, som er nævnt i bilag V, og som finder anvendelse i de pågældende tredjelande

f)

om tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin har undergået eller skal undergå en lang transport.

2.   I forbindelse med lange transporter af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin skal embedsdyrlægerne på udgangsstederne og grænsekontrolstederne foretage og føre bog over den kontrol, der er beskrevet i del 3 vedrørende bestemmelsessted i bilag II. Den kompetente myndighed opbevarer oplysningerne om denne kontrol samt om den kontrol, der er omhandlet i stk. 1, i mindst tre år, regnet fra datoen for kontrollen, herunder en kopi af det relevante diagramark eller print, jf. bilag I eller bilag I B til forordning (EØF) nr. 3821/85, hvis køretøjet er omfattet af forordningen.

3.   Mener den kompetente myndighed, at dyr ikke er egnede til at fuldføre rejsen, skal de aflæsses, vandes, fodres og have hvile.

Artikel 22

Forsinkelser under transport

1.   Den kompetente myndighed træffer de nødvendige foranstaltninger for at undgå, at der opstår forsinkelser under transporten, eller, hvis forsinkelser er uundgåelige, at de bliver længere end højst nødvendigt, eller at dyr påføres lidelser i tilfælde af uforudsete situationer, som forhindrer anvendelsen af denne forordning. Den kompetente myndighed sørger for, at der på omladningssteder, udgangssteder og grænsekontrolsteder træffes særlige foranstaltninger for at lade dyretransporter komme i første række.

2.   Sendinger af dyr må ikke holdes tilbage under transport, medmindre dette er strengt nødvendigt af hensyn til dyrenes velfærd eller den offentlige sikkerhed. Der må ikke opstå unødige forsinkelser mellem afslutningen af pålæsningen og afgangen. Hvis en sending dyr under transport må holdes tilbage i over to timer, skal den kompetente myndighed træffe de fornødne foranstaltninger, så dyrene kan få pasning og om nødvendigt fodres, vandes, aflæsses og opstaldes.

KAPITEL IV

HÅNDHÆVELSE OG UDVEKSLING AF OPLYSNINGER

Artikel 23

Hasteforanstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af denne forordning fra transportvirksomheders side

1.   Konstaterer en kompetent myndighed, at en bestemmelse i denne forordning ikke overholdes eller ikke er blevet overholdt, træffer den enten selv eller pålægger den for dyrene ansvarlige person at træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af dyrenes velfærd.

Disse foranstaltninger må ikke påføre dyrene unødige eller yderligere lidelser og skal stå i et rimeligt forhold til den dermed forbundne risiko. Den kompetente myndighed får udgifterne til disse foranstaltninger dækket på passende måde.

2.   Afhængigt af omstændighederne kan disse foranstaltninger omfatte

a)

udskiftning af fører eller ledsager

b)

midlertidig udbedring af transportmidlet med henblik på beskyttelse af dyrene mod øjeblikkelige skader

c)

omladning af hele eller dele af sendingen til et andet transportmiddel

d)

tilbagesendelse af dyrene til afgangsstedet ad den mest direkte rute eller tilladelse til, at dyrene fortsætter til bestemmelsesstedet ad den mest direkte rute, alt efter hvad der er bedst for dyrenes velfærd

e)

aflæsning samt passende anbringelse og pasning af dyrene, indtil problemet er løst.

Er der ikke mulighed for at beskytte dyrenes velfærd, skal de aflives på human vis.

3.   Skal der træffes foranstaltninger som følge af manglende overholdelse af denne forordning, jf. stk. 1, og er det i den forbindelse nødvendigt at transportere dyrene på en måde, som er i strid med visse af bestemmelserne i denne forordning, udsteder den kompetente myndighed en tilladelse til transporten af de pågældende dyr. Dyrene skal være identificeret i tilladelsen, hvoraf det også skal fremgå, på hvilke betingelser dyrene må transporteres, indtil bestemmelserne i denne forordning overholdes fuldt ud. Tilladelsen skal ledsage dyrene.

4.   Såfremt den person, der er ansvarlig for dyrene, ikke kan kontaktes eller ikke følger den kompetente myndigheds anvisninger, sørger myndigheden omgående for, at de nødvendige foranstaltninger træffes.

5.   De kompetente myndigheders afgørelser samt de forhold, der ligger til grund herfor, meddeles så hurtigt som muligt til transportvirksomheden eller dennes repræsentant samt til den kompetente myndighed, der har udstedt autorisationen i henhold til artikel 10, stk. 1, eller artikel 11, stk. 1. De kompetente myndigheder bistår om nødvendigt transportvirksomheden med henblik på at lette gennemførelsen af de fornødne hasteforanstaltninger.

Artikel 24

Gensidig bistand og udveksling af oplysninger

1.   De i Rådets direktiv 89/608/EØF (20) omhandlede regler og informationsprocedurer finder anvendelse på nærværende forordning.

2.   Hver medlemsstat sender senest tre måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden Kommissionen nærmere oplysninger om det kontaktpunkt, der er etableret med henblik på anvendelsen af denne forordning, herunder om muligt en elektronisk adresse, og holder Kommissionen orienteret om eventuelle ændringer i disse oplysninger. Kommissionen formidler oplysningerne om kontaktpunktet til de øvrige medlemsstater inden for rammerne af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Artikel 25

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre deres iværksættelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser samt bestemmelser til gennemførelse af artikel 26 senest den 5. juli 2006. og giver straks meddelelse om eventuelle senere ændringer af disse.

Artikel 26

Overtrædelser og indberetning af overtrædelser

1.   I tilfælde af overtrædelser af denne forordning træffer den kompetente myndighed de i stk. 2 til 7 omhandlede foranstaltninger.

2.   Konstaterer en kompetent myndighed, at en transportvirksomhed ikke har overholdt bestemmelserne i denne forordning, eller at et transportmiddel ikke opfylder kravene heri, underretter den omgående den kompetente myndighed, der har udstedt autorisationen til den pågældende transportvirksomhed eller godkendelsescertifikatet for det pågældende transportmiddel, og, hvis føreren har medvirket til den manglende overholdelse af kravene i denne forordning, den myndighed, der har udstedt førerens kompetencebevis. Indberetningen skal indeholde alle relevante oplysninger og dokumenter.

3.   Konstaterer en kompetent myndighed på et bestemmelsessted, at transporten er gennemført i strid med denne forordning, underretter myndigheden omgående den kompetente myndighed på afgangsstedet. Indberetningen skal indeholde alle relevante oplysninger og dokumenter.

4.   Konstaterer en kompetent myndighed, at en transportvirksomhed ikke har overholdt bestemmelserne i denne forordning, eller at et transportmiddel ikke opfylder kravene heri, eller modtager en kompetent myndighed en indberetning i overensstemmelse med stk. 2 og 3, tager myndigheden alt efter omstændighederne følgende skridt:

a)

den anmoder den pågældende transportvirksomhed om at rette op på de konstaterede overtrædelser og træffe foranstaltninger til at forhindre nye overtrædelser

b)

den underkaster den pågældende transportvirksomhed supplerende kontrol, idet der navnlig kræves en dyrlæges tilstedeværelse ved pålæsning af dyrene

c)

den suspenderer eller annullerer transportvirksomhedens autorisation eller godkendelsescertifikatet for det pågældende transportmiddel.

5.   En fører eller en ledsager, der gør sig skyldig i en overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og som er i besiddelse af et kompetencebevis udstedt i henhold til artikel 17, stk. 2, kan af den kompetente myndighed få suspenderet eller frataget sit kompetencebevis, navnlig hvis overtrædelsen viser, at førerens eller ledsagerens viden om og forståelse for transport af dyr i overensstemmelse med denne forordning er utilstrækkelig.

6.   Ved gentagne eller alvorlige overtrædelser af bestemmelserne i denne forordning kan en medlemsstat nedlægge midlertidigt forbud mod, at dyr transporteres af den pågældende transportvirksomhed eller med det pågældende transportmiddel på medlemsstatens område, selv hvis transportvirksomheden eller transportmidlet er autoriseret eller godkendt af en anden medlemsstat, forudsat at alle muligheder for gensidig bistand og udveksling af oplysninger i overensstemmelse med artikel 24 er udtømt.

7.   Medlemsstaterne sørger for, at alle de i artikel 24, stk. 2, nævnte kontaktpunkter omgående underrettes om enhver afgørelse, der træffes i medfør af stk. 4, litra c), eller stk. 5 eller 6, i nærværende artikel.

Artikel 27

De kompetente myndigheders kontrol og årlige rapporter

1.   Den kompetente myndighed kontrollerer ved hjælp af ikke-diskriminerende kontrol af dyr, transportmidler og ledsagedokumenter, at forskrifterne i denne forordning er overholdt. Kontrollen skal omfatte en passende andel af de dyr, som hvert år transporteres i den enkelte medlemsstat, og den kan foretages samtidig med kontroller, der har andre formål. Antallet af kontroller øges, hvis det konstateres, at bestemmelserne i denne forordning er blevet tilsidesat. Ovennævnte andele fastsættes efter proceduren i artikel 31, stk. 2.

2.   Senest den 30. juni hvert år forelægger medlemsstaterne Kommissionen en årsrapport for det foregående år om den kontrol, der er foretaget i overensstemmelse med stk. 1. Rapporten skal ledsages af en analyse af de alvorligste konstaterede mangler samt en handlingsplan til afhjælpning heraf.

Artikel 28

Kontrol på stedet

Veterinærsagkyndige fra Kommissionen kan i samarbejde med de pågældende medlemsstaters myndigheder, og såfremt det er nødvendigt for at sikre en ensartet anvendelse af denne forordning, foretage kontrol på stedet efter procedurerne i artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (21).

Artikel 29

Retningslinjer for god praksis

Medlemsstaterne skal tilskynde til, at der udvikles retningslinjer for god praksis, som skal omfatte anbefalinger vedrørende anvendelsen af denne forordning, navnlig artikel 10, stk. 1. Disse retningslinjer udarbejdes på nationalt plan, i samarbejde mellem flere medlemsstater eller på fællesskabsplan. Der tilskyndes til, at såvel de nationale som Fællesskabets retningslinjer formidles og anvendes.

KAPITEL V

GENNEMFØRELSESBEFØJELSER OG UDVALGSPROCEDURE

Artikel 30

Ændring af bilag og gennemførelsesbestemmelser

1.   Bilagene til denne forordning ændres af Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, navnlig med henblik på deres tilpasning til den teknologiske og videnskabelige udvikling, idet bilag I, kapitel IV og kapitel VI, punkt 3.1, bilag II, del 1-5, samt bilag III, IV, V og VI dog kan ændres efter proceduren i artikel 31, stk. 2.

2.   Eventuelle nødvendige gennemførelsesbestemmelser til denne forordning vedtages efter proceduren i artikel 31, stk. 2.

3.   Certifikater og andre dokumenter i henhold til Fællesskabets veterinærlovgivning om levende dyr kan suppleres efter proceduren i artikel 31, stk. 2, med henblik på at tage hensyn til kravene i denne forordning.

4.   Kravet om besiddelse af et kompetencebevis, jf. artikel 6, stk. 5, kan efter proceduren i artikel 31, stk. 2, udvides til også at omfatte førere eller ledsagere, der transporterer andre arter af tamdyr.

5.   I forbindelse med undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet som følge af flytningsrestriktioner, der indføres som led i sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger på veterinærområdet, kan Kommissionen indrømme undtagelser fra kapitel I, punkt 2, litra e), i bilag I. Den i artikel 31 omhandlede komité underrettes om enhver sådan foranstaltning.

6.   Undtagelser fra krav for lange transporter, som skyldes hensyn til visse regioners afsides beliggenhed i forhold til Fællesskabets kontinentale område, vedtages efter proceduren i artikel 31, stk. 2.

7.   Som en undtagelse fra denne forordning kan medlemsstaterne dog fortsat anvende gældende nationale bestemmelser vedrørende transport inden for deres regioner i den yderste periferi af dyr, der stammer fra eller ankommer til disse regioner. De underretter Kommissionen herom.

8.   Indtil der er vedtaget detaljerede bestemmelser for arter, der ikke udtrykkeligt er nævnt i bilagene, kan medlemsstaterne indføre eller opretholde yderligere nationale regler vedrørende transport af sådanne dyrearter.

Artikel 31

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (22).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Komitéen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 32

Rapport

Inden fire år efter den i artikel 37, stk. 2, nævnte dato forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om denne forordnings indvirkning på transporterede dyrs velfærd og på samhandelen med levende dyr inden for det udvidede Fællesskab. Rapporten skal især tage hensyn til videnskabelige data om dyrs velfærdsbehov og rapporten om implementeringen af navigationssystemet, jf. bilag I, kapitel VI, punkt 4.3, samt de socio-økonomiske virkninger af denne forordning, herunder regionale aspekter. Rapporten kan om nødvendigt ledsages af passende forslag til lovgivning vedrørende lange transporter, navnlig med hensyn til transport- og hviletid samt pladsforhold.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 33

Ophævelse

Direktiv 91/628/EØF og forordning (EF) nr. 411/98 ophæves med virkning fra 5. januar 2007. Henvisninger til det ophævede direktiv og til den ophævede forordning skal forstås som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 34

Ændring af direktiv 64/432/EØF

Direktiv 64/432/EØF ændres således:

1)

Artikel 11 ændres således:

a)

I stk. 1 indsættes følgende litra:

»ee)

De skal overholde de bestemmelser i direktiv 98/58/EF og forordning (EF) nr. 1/2005 (23), som finder anvendelse på samlesteder.«

(23)  EUT L 3 af 5. januar 2005."

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Den ansvarlige myndighed kan suspendere eller annullere en godkendelse i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne artikel, af andre relevante bestemmelser i dette direktiv eller i forordning (EF) nr. 1/2005 eller af andre af de EF-veterinærforskrifter, der er nævnt i kapitel I i bilag A til direktiv 90/425/EØF (24). Godkendelsen kan træde i kraft igen, når den kompetente myndighed har fået sikkerhed for, at samlestedet atter fungerer i fuld overensstemmelse med alle de relevante bestemmelser i dette stykke.«

(24)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29."

2)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

1.   Medlemsstaterne sikrer, at transportvirksomhederne opfylder følgende supplerende betingelser:

a)

Til befordring af dyr anvendes transportmidler, som

i)

er indrettet således, at dyrenes urin, ekskrementer, strøelse og foder ikke kan sive eller falde ud af køretøjet, og som

ii)

rengøres og desinficeres umiddelbart efter hver transport af dyr eller af et produkt, der vil kunne påvirke dyrenes sundhed, samt om nødvendigt inden hver ny pålæsning af dyr, med desinfektionsmidler, som den kompetente myndighed har godkendt.

b)

De skal enten

i)

råde over egnede rengørings- og desinficeringsfaciliteter, der er godkendt af den kompetente myndighed, herunder faciliteter til opbevaring af strøelse og husdyrgødning, eller

ii)

kunne dokumentere, at disse funktioner udføres af en af den kompetente myndighed godkendt tredjemand.

2.   Transportvirksomheden påser, at der for hvert enkelt køretøj, der anvendes til transport af dyr, føres et register, der opbevares i mindst tre år, og som mindst indeholder følgende oplysninger:

a)

opsamlingssteder, -datoer og -klokkeslæt samt navn eller firmanavn og adresse på den bedrift eller det samlested, hvor dyrene samles op

b)

leveringssteder, -datoer og -klokkeslæt samt navn eller firmanavn og adresse på modtageren/modtagerne

c)

de transporterede dyrs art og antal

d)

desinfektionsdato og -sted

e)

oplysninger i ledsagedokumenterne, herunder serienummer

f)

hver enkelt transports forventede varighed.

3.   Transportvirksomheden sørger for, at sendinger af dyr ikke på noget tidspunkt, fra dyrene forlader oprindelsesbedrifterne eller samlestedet, til de når frem til bestemmelsesstedet, kommer i kontakt med dyr, som er i en dårligere sundhedstilstand.

4.   Medlemsstaterne påser, at transportvirksomheden efterkommer bestemmelserne i denne artikel vedrørende de dokumenter, der skal ledsage dyrene.

5.   Denne artikel finder ikke anvendelse på personer, der transporterer dyr over en strækning på højst 65 km, regnet fra afgangssted til bestemmelsessted.

6.   I tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne artikel finder bestemmelserne vedrørende overtrædelser og indberetning af overtrædelser i artikel 26 i forordning (EF) nr. 1/2005 tilsvarende anvendelse, for så vidt angår dyresundhed.«

Artikel 35

Ændring af direktiv 93/119/EF

Del II, punkt 3, i bilag A til direktiv 93/119/EF affattes således:

»3.

Dyrene skal flyttes med varsomhed. Drivgangene skal være udformet således, at risikoen for, at dyrene kommer til skade, mindskes mest muligt, og indrettet således, at deres socialadfærd udnyttes. Der må kun anvendes redskaber beregnet til at styre dyrene og kun i korte perioder. Anvendelse af apparater, der giver elektriske stød, bør så vidt muligt undgås. Under alle omstændigheder må sådanne apparater kun anvendes på voksent kvæg og voksne svin, der ikke vil bevæge sig, og kun når der er plads til, at de kan bevæge sig fremad. Stødene må højst vare et sekund, der skal være passende mellemrum mellem dem, og de må kun gives på bagpartiets muskulatur. Stødene må ikke anvendes gentagne gange, hvis dyret ikke reagerer.«

Artikel 36

Ændring af forordning (EF) nr. 1255/97

Forordning (EF) nr. 1255/97 ændres således:

1)

Ordet »mellemstationer« ændres til »kontrolsteder« overalt i forordningen.

2)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Kontrolsteder er steder, hvor dyrene skal hvile i mindst 12 timer, jf. bilag I, kapitel V, punkt 1.5. eller punkt 1.7, litra b), i forordning (EF) nr. 1/2005 (25)

(25)  EUT L 3 af 5. januar 2005."

3)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Den kompetente myndighed godkender og udsteder et godkendelsesnummer til hvert kontrolsted. Godkendelsen kan være begrænset til en bestemt dyreart eller til visse dyrekategorier og sundhedsstatuser. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen listen over godkendte kontrolsteder tillige med eventuelle ajourføringer heraf.

Medlemsstaterne underretter også Kommissionen om detaljerede foranstaltninger i medfør af bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, navnlig den periode, hvor der anvendes kontrolsteder, og det dobbelte formål med de godkendte lokaler.

2.   Kontrolstederne opføres på en liste af Kommissionen efter proceduren i artikel 31, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2005 på forslag af den berørte medlemsstats kompetente myndighed.

3.   Medlemsstaterne kan først foreslå, at kontrolsteder opføres på listen, når den kompetente myndighed har kontrolleret, at de opfylder de relevante krav, og har godkendt dem. Med henblik på denne godkendelse skal den kompetente myndighed som defineret i artikel 2, stk. 6, i direktiv 90/425/EØF sikre, at kontrolstederne opfylder alle kravene i bilag I til denne forordning; desuden skal kontrolstederne

a)

være beliggende i et område, der ikke er underlagt forbud eller restriktioner i henhold til den relevante fællesskabslovgivning

b)

være under tilsyn af en embedsdyrlæge, der bl.a. skal sikre overholdelse af denne forordnings bestemmelser

c)

drives i overensstemmelse med alle de relevante fællesskabsregler vedrørende dyresundhed, transport af dyr og dyrebeskyttelse på slagtetidspunktet

d)

underkastes regelmæssig inspektion mindst to gange om året for at sikre, at godkendelseskravene fortsat er opfyldt.

4.   En medlemsstat skal, hvis der foreligger alvorlige grunde dertil og navnlig for at beskytte dyrs sundhed eller velfærd, suspendere anvendelsen af et kontrolsted på sit område. Den oplyser Kommissionen og de øvrige medlemsstater om suspensionen og om årsagerne hertil. Suspensionen af anvendelsen af et kontrolsted kan først hæves, når Kommissionen og de øvrige medlemsstater er blevet oplyst om årsagerne hertil.

5.   Kommissionen kan efter proceduren i artikel 31, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2005 suspendere anvendelsen af et kontrolsted eller slette det på listen, hvis den kontrol, som Kommissionens sagkyndige har foretaget på stedet i henhold til artikel 28 i nævnte forordning, viser, at den relevante fællesskabslovgivning ikke overholdes.«

4)

I artikel 4 tilføjes følgende stykke:

»4.   Afgangsstedets kompetente myndighed oplyser om flytning af dyr, der passerer kontrolsteder, via det system for udveksling af oplysninger, der er omhandlet i artikel 20 i direktiv 90/425/EØF.«

5)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

1.   Inden dyrene forlader kontrolstedet, skal embedsdyrlægen eller en dyrlæge, som den kompetente myndighed har udpeget til dette formål, bekræfte i logbogen, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1/2005, at dyrene er egnede til at fortsætte turen. Medlemsstaterne kan bestemme, at udgifterne til dyrlægekontrollen skal dækkes af den pågældende aktør.

2.   Reglerne for udveksling af meddelelser mellem myndighederne med henblik på at overholde denne forordnings krav fastsættes efter proceduren i artikel 31, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2005.«

6)

Artikel 6a affattes således:

»Artikel 6a

Denne forordning ændres af Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, navnlig med henblik på dens tilpasning til den teknologiske og videnskabelige udvikling, idet alle ændringer af bilaget, som er nødvendige af hensyn til dyresundhedssituationen, dog kan vedtages efter proceduren i artikel 31, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2005.«

7)

Artikel 6b, første punktum, affattes således:

»Artikel 6b

Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i artikel 26 i forordning (EF) nr. 1/2005 med henblik på at sanktionere enhver overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og træffer passende foranstaltninger til at sikre, at bestemmelserne gennemføres.«

8)

Bilag I affattes således:

a)

Overskriften affattes således:

»BILAG

FÆLLESSKABSKRITERIER FOR KONTROLSTEDER«

b)

Afsnit A affattes således:

»A.   SUNDHEDS- OG HYGIEJNEFORANSTALTNINGER

1.

Kontrolsteder skal

a)

være beliggende, udformet og indrettet og skal anvendes på en sådan måde, at tilstrækkelig biosikkerhed kan garanteres med henblik på at forebygge spredning af meget smitsomme sygdomme til andre bedrifter og mellem sendinger, der passerer de pågældende rum efter hinanden

b)

være udformet og udstyret og skal anvendes på en sådan måde, at rengørings- og desinficeringsprocedurer kan udføres. Der skal være et særligt indrettet sted til vognvask. Disse faciliteter skal kunne benyttes under alle vejrforhold

c)

rengøres og desinficeres før og efter hver brug som krævet af embedsdyrlægen.

2.

Personale/udstyr, der kommer i kontakt med de anbragte dyr, må udelukkende være beskæftiget/anvendes i de pågældende rum, medmindre der er gennemført rengøring og desinficering efter kontakten med dyrene eller dyrenes ekskrementer eller urin. Navnlig skal den ansvarlige for kontrolstedet sørge for rent udstyr og beskyttelsestøj, der kun anvendes af personer, der kommer ind på kontrolstedet, og stille passende udstyr til rådighed til rengøring og desinficering af udstyr og tøj.

3.

Strøelse skal fjernes, når en sending dyr flyttes fra en indhegning, og skal efter rensning og desinficering i henhold til punkt 1, litra c), erstattes af frisk strøelse.

4.

Dyrenes strøelse, ekskrementer og urin må ikke fjernes fra rummene, før der er foretaget en passende behandling for at undgå spredning af dyresygdomme.

5.

Der skal holdes passende sanitærpauser mellem to på hinanden følgende sendinger; pauserne afpasses efter, om dyrene kommer fra en lignende region, område eller zone. Navnlig skal kontrolstederne tømmes helt for dyr i mindst 24 timer efter højst seks dages brug og efter rengøring og desinficering og før ankomsten af en ny sending dyr.

6.

Inden kontrolstederne modtager dyr, skal de

a)

have påbegyndt rengøringen og desinficeringen inden 24 timer efter, at alle de dyr, der tidligere har opholdt sig der i henhold til denne forordnings artikel 4, stk. 3, er transporteret væk

b)

have været uden dyr, indtil rengøringen og desinficeringen er afsluttet til embedsdyrlægens tilfredshed.«

c)

Afsnit B, punkt 1, affattes således:

»1.

Ud over de bestemmelser i forordning (EF) nr. 1/2005, bilag I, kapitel II og III, der gælder for transportmidler i forbindelse med pålæsning og aflæsning af dyr, skal mellemstationer have forsvarligt udstyr og faciliteter til på- og aflæsning af dyr fra transportmidlet. Udstyr og faciliteter skal især have skridsikker gulvbeklædning og om nødvendigt sidebeskyttelse. Broer, ramper og landgange skal have sider, rækværk eller andre beskyttelsesmidler, så det hindres, at dyrene falder ned fra dem. På- og aflæsningsramper skal have mindst mulig hældning. Drivgange skal forsynes med en gulvbelægning, der giver mindst mulig risiko for, at dyrene glider, og de skal være konstrueret således, at risikoen for skade på dyrene bliver mindst mulig. Der skal især sørges for, at der ikke er åbninger eller trin af betydning mellem køretøjets gulv og rampen eller mellem rampen og gulvet på aflæsningsstedet, som tvinger dyrene til at springe, eller som kunne få dem til at glide eller snuble.«

9)

Bilag II udgår.

Artikel 37

Ikrafttræden og gennemførelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra 5. januar 2007.

Artikel 6, stk. 5, finder dog anvendelse fra 5. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2004

På Rådets vegne

C. VEERMAN

Formand


(1)  Udtalelse af 30.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 110 af 30.4.2004, s. 135.

(3)  EFT L 340 af 11.12.1991, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(4)  EFT L 148 af 30.6.1995, s. 52.

(5)  EFT C 273 af 28.9.2001, s. 1.

(6)  EFT L 174 af 2.7.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1040/2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 21).

(7)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 1.

(8)  EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2004 (EUT L 71 af 10.3.2004, s. 3).

(9)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42. Senest ændret ved direktiv 2004/68/EF (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 320).

(10)  EFT P 121 af 29.7.1964, s. 1977/64. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 21/2004 (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8).

(11)  EFT L 340 af 31.12.1993, s. 21. Ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(12)  EFT L 351 af 2.12.1989, s. 34.

(13)  EFT L 38 af 12.2.1998, s. 10.

(14)  EFT L 52 af 21.2.1998, s. 8.

(15)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(16)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(17)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(18)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42. Senest ændret ved direktiv 2004/68/EF (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 320).

(19)  EUT L 226 af 25.6.2004, s. 83.

(20)  EFT L 351 af 2.12.1989, s. 34.

(21)  EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

(22)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).


BILAG I

TEKNISKE FORSKRIFTER

(jf. artikel 6, stk. 3, artikel 8, stk. 1, samt artikel 9, stk. 1, og stk. 2, litra a))

KAPITEL I

EGNETHED TIL TRANSPORT

1.

Ingen dyr må transporteres, medmindre de er egnede til den påtænkte transport, og alle dyr skal transporteres under sådanne forhold, at de ikke kommer til skade eller påføres unødig lidelse.

2.

Tilskadekomne dyr og dyr, som har fysiologiske skavanker eller undergår en patologisk proces, betragtes som ikke egnede til transport, især hvis der er tale om

a)

dyr, som er ude af stand til at bevæge sig ved egen kraft uden smerter eller at gå uden støtte

b)

dyr med et alvorligt åbent sår eller en prolaps

c)

drægtige hundyr, som er mindst 90 % henne i drægtighedsperioden, eller hundyr, som har født inden for den forudgående uge

d)

nyfødte pattedyr, hvis navle ikke er fuldstændig helet

e)

svin på under tre uger, lam på under én uge eller kalve på under 10 dage, medmindre de skal transporteres over en kortere strækning end 100 km

f)

hunde og katte på under otte uger, medmindre de er ledsaget af deres mor

g)

hjortedyr med gevir i bast.

3.

Syge eller tilskadekomne dyr kan dog betragtes som egnede til transport, såfremt de

a)

er lettere tilskadekomne eller syge og ikke vil blive påført yderligere lidelser som følge af transporten; i tvivlstilfælde skal der anmodes om veterinærrådgivning

b)

transporteres med henblik på anvendelsen af direktiv 86/609/EØF (1), hvis sygdommen eller skaden er et led i gennemførelsen af et forskningsprogram

c)

transporteres under veterinærtilsyn med henblik på eller efter dyrlægebehandling eller -diagnose; sådan transport kan dog kun tillades, hvis de pågældende dyr ikke påføres unødige lidelser eller udsættes for forkert behandling

d)

efter at have fået foretaget et veterinært indgreb som led i brugspraksis inden for landbruget, såsom afhorning eller kastrering har fuldstændigt helede sår.

4.

Dyr, der bliver syge eller kommer til skade under transport, skal adskilles fra de andre dyr og ydes førstehjælp så hurtigt som muligt. De skal underkastes passende dyrlægebehandling og om nødvendigt nødslagtes eller aflives, uden at de påføres unødige lidelser.

5.

Der må ikke anvendes beroligende midler til dyr, der skal transporteres, medmindre det er strengt nødvendigt for at sikre dyrenes velfærd, og da kun under dyrlægekontrol.

6.

Diegivende kvæg, får og geder, som ikke befordres sammen med deres afkom, skal malkes med højst 12 timers mellemrum.

7.

Kravene i punkt 2, litra c) og d), gælder ikke for registrerede dyr af hestefamilien, hvis transportens formål er at forbedre deres sundhed og velfærd i forbindelse med foling, og for nyfødte føl, der transporteres sammen med deres registrerede moderhopper, hvis dyrene i begge tilfælde til stadighed følges af en ledsager, som tager sig af disse dyr under transporten.

KAPITEL II

TRANSPORTMIDLER

1.   Bestemmelser for alle transportmidler

1.1.

Transportmidler og containere samt disses udstyr skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at

a)

dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, og sådan at dyrenes sikkerhed tilgodeses

b)

dyrene ydes beskyttelse mod barske vejrforhold, ekstreme temperaturer og ugunstige klimatiske forandringer

c)

de nemt kan rengøres og desinficeres

d)

dyrene forhindres i at undslippe eller falde ud, og de skal kunne modstå bevægelsesrelaterede stresspåvirkninger

e)

dyrene under transporten er sikret en luftkvalitet og -mængde, som er passende for deres art

f)

der er adgang til dyrene, så det er muligt at tilse og passe dem

g)

gulvene er skridsikre

h)

gulvenes overflade begrænser udslip af urin og ekskrementer til et minimum

i)

der er tilstrækkelig belysning til, at dyrene kan tilses og passes under transporten.

1.2.

I det rum, hvor dyrene er anbragt, og på alle niveauer heri skal der være tilstrækkeligt med plads til, at der kan sikres god ventilation oven over dyrene, når de står oprejst i normal stilling, idet dyrenes naturlige bevægelser under ingen omstændigheder må begrænses.

1.3.

I forbindelse med transport af vilde dyr og eventuelt andre arter end tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder og -svin, skal følgende dokumenter ledsage dyrene:

a)

en angivelse af, at der er tale om vilde dyr, som er sky eller farlige

b)

en skriftlig instruks om dyrenes fodring og vanding og eventuelle særlige pasningsbehov.

1.4.

Skillevægge skal være tilstrækkeligt solide til at modstå presset fra dyrenes vægt. Alt udstyr skal kunne betjenes hurtigt og nemt.

1.5.

Smågrise på under 10 kg, lam på under 20 kg, kalve på under seks måneder og føl på under fire måneder skal forsynes med passende strøelse eller tilsvarende materiale, der giver dem den fornødne komfort under hensyn til arten og antallet af de dyr, der transporteres, transporttiden og vejrforholdene. Dette materiale skal sikre en passende absorption af urin og ekskrementer.

1.6.

Hvis transport af dyr med skib, fly eller godsvogn skal vare i over tre timer, skal der være adgang til remedier, der er velegnede til aflivning af den pågældende dyreart, for ledsageren eller en anden person om bord, som har de fornødne færdigheder til at udføre dette arbejde humant og effektivt, jf. dog EF-regler og nationale regler om besætningers og passagerers sikkerhed.

2.   Supplerende bestemmelser for vej- eller jernbanetransport

2.1.

Køretøjer, som dyr transporteres i, skal være mærket tydeligt og synligt med angivelse af, at det er levende dyr, der transporteres, undtagen når dyrene transporteres i containere, der er mærket i henhold til punkt 5.1.

2.2.

Vejkøretøjer skal medføre egnet udstyr til pålæsning og aflæsning.

2.3.

Ved sammenkobling af tog og under al anden kørsel med godsvogne skal alle foranstaltninger træffes for at undgå voldsomme stød i vogne, der indeholder dyr.

3.   Supplerende bestemmelser for transport med ro-ro-skibe

3.1.

Inden indladning af køretøjer kontrollerer skibsføreren, at skibet, når køretøjerne indlades på

a)

lukkede dæk, er forsynet med et forsvarligt mekanisk ventilationssystem samt er udstyret med et alarmsystem og en passende nødstrømkilde til brug ved strømsvigt

b)

åbne dæk, yder tilstrækkelig beskyttelse mod havvand.

3.2.

Vejkøretøjer og godsvogne skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal fastgørelsespunkter, der er udformet og placeret samt vedligeholdes på en sådan måde, at vejkøretøjerne og godsvognene kan fastgøres til skibet på forsvarlig vis. Vejkøretøjer og godsvogne skal fastgøres til skibet, inden søtransporten indledes, for at forhindre, at de flytter sig, når skibet bevæger sig.

4.   Supplerende bestemmelser for lufttransport

4.1.

Dyr skal anbringes i containere, folde eller båse, der egner sig til transport af den pågældende dyreart, og som overholder den i bilag VI nævnte udgave af Den Internationale Luftfartssammenslutnings (IATA) regler for transport af levende dyr.

4.2.

Transport af dyr er kun tilladt, hvis der kan sikres passende forhold med hensyn til luftkvalitet, temperatur og tryk under hele transporten under hensyntagen til den pågældende dyreart.

5.   Supplerende bestemmelser for transport i containere

5.1.

Containere, som dyr transporteres i, skal være mærket tydeligt og synligt med angivelse af, at det er levende dyr, der transporteres, og med et symbol, der viser, hvad der er toppen på containeren.

5.2.

Containernes top skal altid vende opad under transport og håndtering, og hårde stød og rystelser skal begrænses mest muligt. Containere skal fastgøres for at forhindre, at de flytter sig, når transportmidlet bevæger sig.

5.3.

Containere på mere end 50 kg skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal fastgørelsespunkter, der er udformet og placeret samt vedligeholdes på en sådan måde, at containerne kan fastgøres forsvarligt til det transportmiddel, de indlades på. Containerne skal fastgøres til transportmidlet, inden transporten indledes, for at forhindre, at de flytter sig, når transportmidlet bevæger sig.

KAPITEL III

TRANSPORTPRAKSIS

1.   Pålæsning, aflæsning og håndtering

1.1.

Der skal tages behørigt hensyn til behovet hos visse kategorier af dyr, som for eksempel vilde dyr, for at vænne sig til transportmidlet, inden den planlagte transport indledes.

1.2.

Hvis pålæsning eller aflæsning varer i over fire timer, skal følgende betingelser være opfyldt, dog ikke for fjerkræ:

a)

der skal være passende faciliteter til rådighed til anbringelse, fodring og vanding af dyrene uden for transportmidlet, uden at dyrene bindes.

b)

arbejdet skal overvåges af en bemyndiget dyrlæge, ligesom der skal træffes særlige foranstaltninger til at sikre, at dyrenes velfærd er behørigt sikret under dette arbejde.

Faciliteter og procedurer

1.3.

Pålæsnings- og aflæsningsfaciliteter, herunder gulve, skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes og anvendes på en sådan måde, at

a)

dyrene ikke kommer til skade eller påføres lidelser, deres ophidselse og ængstelse under flytningen begrænses mest muligt, og deres sikkerhed tilgodeses; først og fremmest må overflader ikke være glatte, og der skal være monteret sidebeskyttelse, så dyrene forhindres i at undslippe

b)

de nemt kan rengøres og desinficeres.

1.4.

a)

Hældningsgraden på ramper må ikke overstige en vinkel på 20 grader, dvs. 36,4 % horisontalt for svin, kalve og heste, eller en vinkel på 26 grader og 34 minutter, dvs. 50 % horisontalt for får og kvæg, dog ikke for kalve. Overstiger hældningsgraden 10 grader, dvs. 17,6 % horisontalt, skal ramperne forsynes med en anordning, f.eks. skridlister, som sikrer, at dyrene risikofrit og uden vanskeligheder kan gå op og ned ad ramperne.

b)

Løfteplatforme og etagedæk skal være forsynet med en sikkerhedsbarriere, der forhindrer dyrene i at falde eller undslippe i forbindelse med pålæsning og aflæsning.

1.5.

Gods, der transporteres i samme transportmiddel som dyr, skal være anbragt på en sådan måde, at det ikke påfører dyrene skader, lidelser eller ængstelse.

1.6.

Der skal sørges for en passende belysning under pålæsning og aflæsning.

1.7.

Hvis containere med dyr indlades oven på hinanden i transportmidlet, skal der træffes de fornødne foranstaltninger:

a)

for at forhindre, eller for fjerkræs, kaniners og pelsdyrs vedkommende, begrænse det problem, at dyr rammes af urin og ekskrementer fra andre dyr, der er anbragt højere oppe

b)

for at sikre containernes stabilitet

c)

for at sikre, at ventilationen ikke hindres.

Håndtering af dyr

1.8.

Følgende er forbudt:

a)

at slå eller sparke dyr

b)

at udsætte særligt følsomme dele af deres krop for trykpåvirkning på en sådan måde, at de påføres unødig smerte eller lidelse

c)

at holde dyrene løftet ved hjælp af mekaniske midler

d)

at løfte eller trække dyrene ved hoved, ører, horn, ben, hale eller pels eller håndtere dem på en sådan måde, at de påføres unødig smerte eller lidelse

e)

at anvende pigkæppe eller andre spidse redskaber

f)

forsætligt at hindre fremfærden for dyr, som drives eller ledes gennem et område, hvor håndtering af dyr finder sted.

1.9.

Anvendelse af apparater, der giver elektriske stød, bør så vidt muligt undgås. Under alle omstændigheder må sådanne apparater kun anvendes på voksent kvæg og voksne svin, der ikke vil bevæge sig, og kun når der er plads til, at de kan bevæge sig fremad. Stødene må højst vare et sekund, der skal være passende mellemrum mellem dem, og de må kun gives på bagpartiets muskulatur. Stødene må ikke anvendes gentagne gange, hvis dyret ikke reagerer.

1.10.

Der skal på markeder og samlesteder være adgang til udstyr til om nødvendigt at tøjre dyrene. Dyr, der ikke er vant til at være bundet, skal forblive ubundet. Dyrene skal have adgang til vand.

1.11.

Dyr må ikke bindes ved hornene, geviret, ved næsering eller med benene bundet sammen. Kalve må ikke forsynes med mundkurv. Tamdyr af hestefamilien på over otte måneder, med undtagelse af ikke tilredne heste, skal have grime på under transporten.

Når et dyr skal være bundet, skal tøjret opfylde følgende krav:

a)

det skal være så stærkt, at det ikke kan briste under normale transportforhold.

b)

det skal være sådan, at dyrene har plads til at lægge sig ned samt til at æde og drikke.

c)

tøjringen skal være sådan, at der ikke er risiko for kvælning eller for, at dyrene på anden måde kommer til skade, og sådan at dyrene hurtigt kan frigøres.

Adskillelse

1.12.

Dyr skal holdes adskilt under håndtering og transport, når der er tale om følgende:

a)

dyr af forskellige arter

b)

dyr af markant forskellig størrelse eller alder

c)

avlsorner eller -hingste

d)

kønsmodne handyr og hundyr

e)

dyr med horn og dyr uden horn

f)

dyr, som er fjendtlige over for hinanden

g)

dyr, der er bundet, og dyr, der ikke er bundet.

1.13.

Punkt 1.12, litra a), b), c) og e), finder ikke anvendelse, hvis dyrene er opdrættet i kompatible grupper, hvis de er vant til at være sammen, hvis dyrene ville lide ved at være adskilt, eller hvis der er tale om hunner, der ledsages af unger, som er afhængige af deres mor.

2.   Under transporten

2.1.

Pladsforholdeneskal som et minimum opfylde de mindstekrav, der er fastsat for dyr og transportmidler i kapitel VII.

2.2.

Tamdyr af hestefamilien undtagen hopper, der transporteres sammen med deres føl, skal transporteres i individuelle båse, hvis køretøjet indlades på et ro-ro-skib. Der kan indrømmes fritagelse for denne bestemmelse efter nationale regler, forudsat at medlemsstaterne underretter Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed herom.

2.3.

Det er forbudt at transportere dyr af hestefamilien om bord på køretøjer med flere dæk, medmindre dyrene indlades på det nederste dæk, og der ikke anbringes dyr på højereliggende dæk. Rummets indre skal på det laveste sted være mindst 75 cm højere end det højeste dyr over skulderkammen.

2.4.

Ikke tilredne dyr af hestefamilien må ikke transporteres i grupper på over fire dyr.

2.5.

Punkt 1.10. til 1.13. finder tilsvarende anvendelse på transportmidlet.

2.6.

Der skal sørges for tilstrækkelig ventilation, som fuldt ud opfylder dyrenes behov, under hensyntagen til især antallet og typen af dyr, der skal transporteres, samt de vejrforhold, der forventes under transporten. Containere skal anbringes således, at ventilation ikke forhindres.

2.7.

Under transporten skal dyrene med passende mellemrum og under særlig hensyntagen til reglerne i kapitel V tilbydes vand, foder og hvile i overensstemmelse med deres art og alder. Medmindre andet er fastsat, skal pattedyr og fugle fodres mindst hver 24. time og vandes mindst hver 12. time. Vand og foder skal være af god kvalitet, og det skal gives til dyrene på en måde, som begrænser risikoen for kontaminering mest muligt. Der skal tages hensyn til, at dyrene skal vænne sig til fodrings- og vandingsmåden.

KAPITEL IV

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR SKIBE TIL TRANSPORT AF LEVENDE DYR OG SKIBE TIL TRANSPORT AF SØCONTAINERE

DEL 1

Krav med hensyn til konstruktion af og udstyr på skibe til transport af levende dyr

1.

Siderne i folde samt dæk skal have en passende styrke i forhold til de dyr, der transporteres. Styrken kontrolleres i forbindelse med bygning eller ombygning af skibet til transport af levende dyr af et klassifikationsselskab, som er godkendt af den kompetente myndighed.

2.

De rum, som dyrene skal transporteres i, skal være forsynet med et mekanisk ventilationssystem med tilstrækkelig kapacitet til at udskifte den samlede luftmængde

a)

40 gange i timen, såfremt rummet er fuldstændig lukket, og frihøjden er på 2,3 meter eller derunder

b)

30 gange i timen, såfremt rummet er fuldstændig lukket, og frihøjden er på over 2,3 meter

c)

med 75 % af ovenstående relevante kapacitet, såfremt rummet er delvis lukket.

3.

Kapaciteten til opbevaring eller fremstilling af ferskvand skal opfylde kravene vedrørende vand i kapitel VI, under hensyntagen til maksimumsantallet og typen af dyr, der skal transporteres, samt til den planlagte transports maksimale varighed.

4.

Ferskvandssystemet skal kunne sikre, at alle rum, hvori der er anbragt dyr, løbende tilføres ferskvand, og der skal være installeret et tilstrækkeligt antal beholdere til, at samtlige dyr hele tiden har let adgang til ferskvand. Der skal være alternativt pumpeudstyr til rådighed, som gør det muligt at sikre vandforsyningen, hvis hovedpumpesystemet skulle svigte.

5.

Afløbssystemet skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede væsker fra folde og dæk under alle forhold. Væskerne skal via afløbsrør og -kanaler opsamles i brønde eller tanke, som kan tømmes for afløbsvandet ved hjælp af pumpe eller ejektor. Der skal være alternativt pumpeudstyr til rådighed, som gør det muligt at sikre afløb, hvis hovedpumpesystemet skulle svigte.

6.

Rum, hvori dyr er anbragt, samt gange og ramper, der fører hen til disse rum, skal være tilstrækkelig oplyst. Der skal være et nødbelysningssystem til rådighed, som kan træde i kraft, hvis det primære elektriske anlæg skulle svigte. Der skal være adgang til bærbart belysningsapparatur, som gør det muligt for ledsageren at føre tilsyn med og passe dyrene på behørig vis.

7.

Der skal være installeret et brandslukningssystem i samtlige rum, hvori dyr er anbragt, og brandslukningsudstyret i rummene skal opfylde de seneste standarder i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS-konventionen), for så vidt angår brandsikring, opdagelse af brand og brandslukning.

8.

Der skal i styrehuset være installeret et overvågnings-, kontrol- og alarmsystem for følgende systemer for dyrene:

a)

ventilation

b)

ferskvandsforsyning og afløb

c)

belysning

d)

fremstilling af ferskvand (om nødvendigt).

9.

Den primære strømkilde skal være tilstrækkeligt kraftig til vedvarende at forsyne systemerne i punkt 2, 4, 5 og 6 med strøm under normal drift af skibet til transport af levende dyr. Den sekundære strømkilde skal kunne erstatte den primære strømkilde uden afbrydelser i en periode på tre dage.

DEL 2

Fodring og vanding på skibe til transport af levende dyr og skibe til transport af søcontainere

Skibe til transport af levende dyr og skibe til transport af søcontainere med tamdyr af hestefamilien og tamkvæg, -får, -geder og -svin skal for transporter af en varighed på over 24 timer fra afgangstidspunktet medbringe strøelse i tilstrækkelige mængder samt tilstrækkeligt med foder og vand til at dække de daglige minimumsbehov for foder og vand, jf. tabel 1, under den påtænkte transport plus 25 % eller den mængde strøelse, foder og vand, der svarer til yderligere tre dages behov, hvis denne mængde er større.

Tabel 1

Minimumskrav til daglig fodring og vanding på skibe til transport af levende dyr og skibe til transport af søcontainere

Kategori

Foder

(i % af dyrenes levende vægt)

Ferskvand (2)

Foder

Kraftfoder

Kvæg og dyr af hestefamilien

2

1,6

45

Får

2

1,8

4

Svin

3

10

Foder kan erstattes af kraftfoder og vice versa. Der skal imidlertid tages hensyn til, at visse kategorier af dyr som følge af deres stofskifte skal vænne sig til en foderændring.

KAPITEL V

VANDINGS- OG FODRINGSHYPPIGHED, TRANSPORTTIDER OG HVILEPERIODER

1.   Tamdyr af hestefamilien samt tamkvæg, -får, -geder og -svin

1.1.

Kravene i denne del finder anvendelse på flytning af tamdyr af hestefamilien, bortset fra registrerede dyr af hestefamilien, tamkvæg, -får, -geder eller -svin, bortset fra lufttransport.

1.2.

Transporttiden for dyr af de i punkt 1.1 omhandlede arter må ikke overstige 8 timer.

1.3.

Den maksimale transporttid i punkt 1.2 kan forlænges, hvis de supplerende krav i kapitel VI er opfyldt.

1.4.

Når der anvendes et vejkøretøj, som opfylder kravene i punkt 1.3, gælder følgende vandings- og fodringshyppighed, transporttider og hvileperioder:

a)

Kalve, lam, gedekid og føl, der ikke er fravænnet, og som modtager mælkeernæring, samt pattegrise, der ikke er fravænnet, skal efter 9 timers transport have en hvileperiode på mindst 1 time, hvor de vandes og om nødvendigt fodres. Efter denne hvileperiode kan transporten fortsætte i endnu 9 timer.

b)

Transporttiden for svin må ikke overstige 24 timer. Under transporten skal dyrene hele tiden have adgang til vand.

c)

Transporttiden for tamdyr af hestefamilien må ikke overstige 24 timer. Under transporten skal dyrene vandes og om nødvendigt fodres hver 8. time.

d)

Alle andre dyr af de i punkt 1.1. nævnte arter skal efter 14 timers transport have en hvileperiode på mindst 1 time, hvor de vandes og om nødvendigt fodres. Efter denne hvileperiode kan de transporteres i endnu 14 timer.

1.5.

Efter den fastsatte transporttid skal dyrene læsses af, fodres og vandes, og de skal have en hvileperiode på mindst 24 timer.

1.6.

Dyrene må ikke transporteres med tog, såfremt den maksimale transporttid overstiger den, der er fastsat i punkt 1.2 Imidlertid gælder de transporttider, der er fastsat i punkt 1.4, såfremt betingelserne i punkt 1.3 og 1.4, med undtagelse af hvileperioderne, overholdes.

1.7.

a)

Dyrene må ikke transporteres med skib, såfremt den maksimale transporttid overstiger den, der er fastsat i punkt 1.2, medmindre betingelserne i punkt 1.3 og 1.4, med undtagelse af transporttiderne og hvileperioderne, overholdes.

b)

Ved transport med skib i fast direkte rutefart mellem to forskellige steder i Fællesskabet ved hjælp af køretøjer, der indskibes uden aflæsning af dyrene, skal dyrene have en hvileperiode på 12 timer efter aflæsning i bestemmelseshavnen eller i umiddelbar nærhed heraf, medmindre det med søtransporten er muligt at lade transporten indgå i den generelle model i punkt 1.2-1.4.

1.8.

De i punkt 1.3 og 1.4 samt punkt 1.7, litra b), nævnte transporttider kan af hensyn til dyrene forlænges med 2 timer, navnlig hvis bestemmelsesstedet ligger i nærheden.

1.9.

Medlemsstaterne kan med forbehold af bestemmelserne i punkt 1.3.-1.8. fastsætte en maksimal transporttid på 8 timer, der ikke kan forlænges, for transport af slagtedyr, der foretages udelukkende fra et afgangssted til et bestemmelsessted, der begge er beliggende på medlemsstatens eget område.

2.   Andre arter

2.1.

Fjerkræ samt andre fugle og kaniner, der holdes som husdyr, skal have adgang til foder og vand i tilstrækkelige mængder, undtagen når en transport varer mindre end

a)

12 timer eksklusive på- og aflæsningstiden, eller

b)

24 timer for fugleunger af alle arter, forudsat at den tilendebringes senest 72 timer efter udrugning.

2.2.

Hunde og katte skal under transporten fodres mindst hver 24. time og vandes mindst hver 8. time. En klart affattet skriftlig instruks om dyrenes fodring og vanding skal ledsage disse.

2.3.

Under transport af andre end de i punkt 2.1 og 2.2 nævnte dyr skal den skriftlige fodrings- og vandingsinstruks følges, ligesom der skal tages hensyn til dyrenes eventuelle særlige pasningsbehov.

KAPITEL VI

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR LANGE TRANSPORTER AF TAMDYR AF HESTEFAMILIEN OG AF TAMKVÆG, -FÅR, -GEDER ELLER -SVIN

1.   Regler for alle lange transporter

Tag

1.1.

Transportmidlet skal være overdækket af et lyst og behørigt isoleret tag.

Gulv og strøelse

1.2.

Dyrene skal forsynes med passende strøelse eller tilsvarende materiale, der giver dem den fornødne komfort under hensyn til arten og antallet af de dyr, der transporteres, transporttiden og vejrforholdene. Dette materiale skal sikre en passende absorption af urin og ekskrementer.

Foder

1.3.

Transportmidlet skal medbringe en tilstrækkelig mængde passende foderstoffer, som kan opfylde de pågældende dyrs foderkrav under transporten. Foderstofferne skal beskyttes mod vejrliget og mod forurenende stoffer såsom støv, brændstof, udstødningsgas samt dyreurin og -ekskrementer.

1.4.

Hvis der anvendes særligt fodringsudstyr til fodringen af dyrene, skal dette udstyr transporteres i transportmidlet.

1.5.

Anvendes der fodringsudstyr, som omhandlet i punkt 1.4, skal dette udstyr være udformet på en sådan måde, at det om nødvendigt kan fastgøres til transportmidlet, så det ikke vælter. Når transportmidlet er i bevægelse, og udstyret ikke er i brug, skal dette opbevares adskilt fra dyrene.

Skillevægge

1.6.

Dyr af hestefamilien skal transporteres i individuelle båse bortset fra hopper, der transporteres sammen med deres føl.

1.7.

Transportmidlet skal være forsynet med skillevægge, som gør det muligt at indrette separate rum, idet det sikres, at samtlige dyr har fri adgang til vand.

1.8.

Skillevæggene skal være konstrueret på en sådan måde, at de kan placeres i forskellige positioner, således at rummenes størrelse kan ændres alt efter dyrenes særlige behov, type, størrelse og antal.

Minimumskriterier for visse arter

1.9.

Lange transporter af tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg og -svin er kun tilladt, hvis følgende betingelser er opfyldt, medmindre de er ledsaget af deres mor:

tamdyr af hestefamilien skal være over fire måneder gamle, bortset fra registrerede dyr af hestefamilien

kalve skal være over 14 dage gamle

smågrise skal veje over 10 kg.

Lange transporter af ikke tilredne heste er forbudt.

2.   Vandforsyning under vej- og jernbanetransport samt transport i søcontainere

2.1.

Transportmidlet og søcontainere skal være forsynet med et vandforsyningsanlæg, som gør det muligt for ledsageren at give dyrene vand med det samme, når som helst der er behov for det under transporten, således at samtlige dyr kan drikke, når de vil.

2.2.

Vandingsudstyret skal være funktionsdygtigt, ligesom det skal være udformet og placeret på en måde, som passer til de kategorier af dyr, der skal vandes om bord på køretøjet.

2.3.

Vandtankenes samlede kapacitet skal for hvert transportmiddel svare til mindst 1,5 % af den for køretøjet gældende maksimale nyttelast. Vandtankene skal være udformet på en sådan måde, at de kan tømmes og rengøres efter hver transport, og det skal være muligt at kontrollere vandstanden i dem. Tankene skal være forbundet med drikkeanordninger i rummene og vedligeholdes på behørig vis.

2.4.

Søcontainere, der udelukkende anvendes på skibe, som forsyner disse med vand fra skibets egne vandtanke, kan fritages for bestemmelsen i punkt 2.3.

3.   Ventilation af vejtransportmidler og temperaturovervågning

3.1.

Ventilationssystemerne i vejtransportmidler skal være udformet og indrettet samt vedligeholdes på en sådan måde, at de til enhver tid under transporten, hvad enten transportmidlet holder stille eller er i bevægelse, kan holde en temperatur inde i transportmidlet på mellem 5 °C og 30 °C for alle dyr, med en tolerancemargen på +/- 5 °C, afhængigt af den udvendige temperatur.

3.2.

Ventilationssystemet skal kunne sikre en jævnt fordelt luftcirkulation i hele lastrummet med en nominel kapacitet på mindst 60 m3/h/kN nyttelast. Det skal kunne køre i mindst 4 timer uafhængigt af køretøjets motor.

3.3.

Vejtransportmidler skal være udstyret med et system til overvågning af temperatur samt en anordning til registrering af disse data. Der skal være følere i de dele af køretøjet, hvor der afhængigt af dettes udformning er størst sandsynlighed for, at de værste klimaforhold vil opstå. De således registrerede temperaturer skal dateres og på anmodning forevises for de kompetente myndigheder.

3.4.

Vejtransportmidler skal være udstyret med et system, der advarer føreren, når temperaturen i de rum, hvori dyrene er anbragt, stiger eller falder til den øvre eller nedre grænse.

3.5.

Kommissionen udarbejder inden den 31. juli 2005 en rapport på grundlag af en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ledsaget af et relevant forslag om fastsættelse af maksimums- og minimumstemperaturer for de transporterede dyr, der vedtages efter proceduren i artikel 31, stk. 2, idet der tages hensyn til de temperaturer, der hersker i visse af Fællesskabets regioner med særlige klimatiske forhold.

4.   Navigationssystem

4.1.

Vejtransportmidler skal fra den 1. januar 2007 for transportmidler, der er taget i brug for førstre gang, og fra den 1. januar 2009 for alle transportmidler være udstyret med et passende navigationsudstyr, der gør det muligt at registrere og give oplysninger svarende til dem, der er anført i logbogen, jf. bilag II, afsnit 4, og oplysninger vedrørende åbning/lukning af lasteklappen.

4.2.

Kommissionen aflægger inden den 1. januar 2008 rapport til Rådet om resultaterne af en undersøgelse af navigationssystemer og anvendelsen af sådan teknologi med henblik på anvendelsen af denne forordning.

4.3.

Kommissionen forelægger inden den 1. januar 2010 en rapport om implementeringen af det navigationssystem, der er omhandlet i punkt 4.2, ledsaget af eventuelle forslag, den skønner påkrævet, og som navnlig tager sigte på at fastsætte specifikationer for det navigationssystem, der skal anvendes for alle transportmidler. Rådet træffer afgørelse om disse forslag med kvalificeret flertal.

KAPITEL VII

PLADSFORHOLD

Pladsforholdene for dyr skal opfylde følgende mindstekrav:

A.   Tamdyr af hestefamilien

Jernbanetransport

Voksne heste

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m) (3)

Plage (6-24 måneder)(transporter på under 48 timer)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Plage (6-24 måneder)(transporter på over 48 timer)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Ponyer (under 144 cm)

1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Føl (0-6 måneder)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

NB. Under lange transporter skal føl og plage kunne lægge sig ned.

Tallene kan variere med højst 10 % for voksne heste og ponyer og med højst 20 % for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

Vejtransport

Voksne heste

1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)

Plage (6-24 måneder)(transporter på under 48 timer)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)

Plage (6-24 måneder)(transporter på over 48 timer)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

Ponyer (under 144 cm)

1 m2 (0,6 × 1,8 m)

Føl (0-6 måneder)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

NB. Under lange transporter skal føl og plage kunne lægge sig ned.

Tallene kan variere med højst 10 % for voksne heste og ponyer og med højst 20 % for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

Lufttransport

Lastetæthed for heste i forhold til gulvareal

0-100 kg

0,42 m2

100-200 kg

0,66 m2

200-300 kg

0,87 m2

300-400 kg

1,04 m2

400-500 kg

1,19 m2

500-600 kg

1,34 m2

600-700 kg

1,51 m2

700-800 kg

1,73 m2

Søtransport

Levende vægt i kg

m2/dyr

200-300

0,90-1,175

300-400

1,175-1,45

400-500

1,45-1,725

500-600

1,725-2

600-700

2-2,25

B.   Kvæg

Jernbanetransport

Kategori

Ca. vægt (i kg)

Areal (m2) pr. dyr

Kalve til opdræt

55

0,30-0,40

Middelstore kalve

110

0,40-0,70

Tunge kalve

200

0,70-0,95

Middelstort kvæg

325

0,95-1,30

Tungt kvæg

550

1,30-1,60

Meget tungt kvæg

> 700

> 1,60

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot dyrenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

Vejtransport

Kategori

Ca. vægt (i kg)

Areal (m2) pr. dyr

Kalve til opdræt

50

0,30-0,40

Middelstore kalve

110

0,40-0,70

Tunge kalve

200

0,70-0,95

Middelstort kvæg

325

0,95-1,30

Tungt kvæg

550

1,30-1,60

Meget tungt kvæg

> 700

> 1,60

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot dyrenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

Lufttransport

Kategori

Ca. vægt (i kg)

Areal (m2) pr. dyr

Kalve

50

70

0,23

0,28

Kvæg

300

500

0,84

1,27

Søtransport

Levende vægt i kg

m2/dyr

200-300

0,81-1,0575

300-400

1,0575-1,305

400-500

1,305-1,5525

500-600

1,5525-1,8

600-700

1,8-2,025

Drægtige hundyr skal have 10 % mere plads.

C.   Får/geder

Jernbanetransport

Kategori

Vægt i kg

Areal (m2) pr. dyr

Klippede får

< 55

0,20-0,30

 

> 55

> 0,30

Uklippede får

< 55

0,30-0,40

 

> 55

> 0,40

Højdrægtige moderfår

< 55

0,40-0,50

 

> 55

> 0,50

Geder

< 35

0,20-0,30

 

35-55

0,30-0,40

 

> 55

0,40-0,75

Højdrægtige geder

< 55

0,40-0,50

 

> 55

> 0,50

Ovennævnte gulvareal kan variere afhængigt af dyrenes race, størrelse, fysiske tilstand og pelslængde samt afhængigt af vejrforholdene og transportens varighed.

Vejtransport

Kategori

Vægt i kg

Areal (m2) pr. dyr

Klippede får og lam på mindst 26 kg

< 55

0,20-0,30

 

> 55

> 0,30

Uklippede får

< 55

0,30-0,40

 

> 55

> 0,40

Højdrægtige moderfår

< 55

0,40-0,50

 

> 55

> 0,50

Geder

< 35

0,20-0,30

 

35-55

0,30-0,40

 

> 55

0,40-0,75

Højdrægtige geder

< 55

0,40-0,50

 

> 55

> 0,50

Ovennævnte gulvareal kan variere afhængigt af dyrenes race, størrelse, fysiske tilstand og pelslængde samt afhængigt af vejrforholdene og transportens varighed. For eksempel kan arealet for små lam være på under 0,2 m2 pr. dyr.

Lufttransport

Lastetæthed for får og geder i forhold til gulvareal

Gennemsnitsvægt (i kg)

Gulvareal pr. får/ged (i m2)

25

0,20

50

0,30

75

0,40

Søtransport

Levende vægt i kg

m2/dyr

20-30

0,24-0,265

30-40

0,265-0,290

40-50

0,290-0,315

50-60

0,315-0,34

60-70

0,34-0,39

D.   Svin

Jernbane- og vejtransport

Alle svinene skal som minimum kunne ligge ned og stå op i deres naturlige stilling.

For at disse minimumskrav kan opfyldes, bør lastetætheden for svin på ca. 100 kg under transport ikke overstige 235 kg/m2.

Det kan være nødvendigt at øge ovennævnte minimumsgulvareal under hensyn til svinenes race, størrelse og fysiske tilstand; en forøgelse med indtil 20 % kan også være nødvendig på grund af vejrforholdene og transportens varighed.

Lufttransport

Lastetætheden bør være forholdsvis stor for at undgå, at dyrene kommer til skade ved start, turbulens eller landing, men hvert dyr skal dog kunne ligge ned. Der bør ved valget af lastetæthed tages hensyn til klimaet, transportens samlede varighed og ankomsttidspunktet.

Gennemsnitsvægt

Gulvareal pr. svin

15 kg

0,13 m2

25 kg

0,15 m2

50 kg

0,35 m2

100 kg

0,51 m2

Søtransport

Levende vægt i kg

m2/dyr

10 kg eller mindre

0,20

20

0,28

45

0,37

70

0,60

100

0,85

140

0,95

180

1,10

270

1,50

E.   Fjerkræ

Lastetæthed ved transport af fjerkræ i container:

Gulvarealet skal overholde følgende mindstekrav:

Kategori

Areal i cm2

Daggamle kyllinger

21-25 pr. kylling

Fjerkræ bortset fra daggamle kyllinger (vægt i kg)

Areal i cm2 pr. kg

< 1,6

180-200

1,6 til < 3

160

3 til < 5

115

> 5

105

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot fjerkræets vægt og størrelse, men også af dets fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.


(1)  EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/65/EF (EUT L 230 af 16.9.2003, s. 32).

(2)  Mindstekravene i fjerde kolonne vedrørende mængden af vand kan for alle arters vedkommende erstattes af en vandmængde på 10 % af dyrets levende vægt.

(3)  Godsvognes faktiske standardbredde er 2,6-2,7 m.


BILAG II

LOGBOG

(Jf. artikel 5, stk. 4, artikel 8, stk. 2, artikel 14, stk. 1, litra a) og c), og artikel 21, stk. 2)

1.

En person, som planlægger en lang transport, skal udfylde, stemple og underskrive alle sider i logbogen i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag.

2.

Logbogen skal bestå af følgende:

 

Del 1 — Planlægning

 

Del 2 — Afgangssted

 

Del 3 — Bestemmelsessted

 

Del 4 — Erklæring fra transportvirksomheden

 

Del 5 — Standardformular til indberetning af afvigelser.

Logbogen må ikke være i løsblade.

Modeller til hver del er vist i tillægget.

3.

Organisatoren skal

a)

forsyne hver enkelt logbog med et identifikationsnummer

b)

sikre, at den kompetente myndighed på afgangsstedet senest to arbejdsdage inden afgangstidspunktet efter de af myndigheden fastsatte retningslinjer modtager en underskreven kopi af logbogens del 1, som er behørigt udfyldt undtagen med hensyn til veterinærcertifikatnumre

c)

følge eventuelle anvisninger fra den kompetente myndighed i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a)

d)

sikre, at logbogen er stemplet i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1

e)

sikre, at logbogen ledsager dyrene under hele transporten til bestemmelsesstedet eller, når der er tale om eksport til et tredjeland, i det mindste til udgangsstedet.

4.

Brugere på afgangsstedet og — når bestemmelsesstedet findes på Fællesskabets område — brugere på bestemmelsesstedet skal udfylde og underskrive de relevante dele af logbogen. De skal hurtigst muligt ved hjælp af standardformularen i del 5 give den kompetente myndighed besked om alle forbehold, som de måtte have med hensyn til, om bestemmelserne i denne forordning er overholdt.

5.

Hvis bestemmelsesstedet findes på Fællesskabets område, skal brugere på bestemmelsesstedet opbevare logbogen, bortset fra del 4, i mindst tre år, regnet fra ankomsten til bestemmelsesstedet.

Logbogen skal på anmodning forevises for den kompetente myndighed.

6.

Hvis transporten afsluttes på Fællesskabets område, skal transportvirksomheden udfylde og underskrive logbogens del 4.

7.

Ved eksport af dyr til et tredjeland skal transportvirksomheden give logbogen til embedsdyrlægen på udgangsstedet.

I forbindelse med eksport af levende kvæg, der giver anledning til eksportrestitutioner, er det ikke nødvendigt at udfylde logbogens del 3, hvis der i henhold til landbrugslovgivningen skal indsendes en rapport.

8.

Den transportvirksomhed, der er angivet i logbogens del 3, skal opbevare:

a)

en kopi af den udfyldte logbog

b)

det relevante diagramark eller print, jf. bilag I eller bilag I B til forordning (EØF) nr. 3821/85, hvis køretøjet er omfattet af forordningen.

De i litra a) og b) nævnte dokumenter skal forevises for den kompetente myndighed, som udstedte transportvirksomhedens autorisation, og på anmodning for den kompetente myndighed på afgangsstedet senest en måned efter, at logbogen er blevet udfyldt, og skal opbevares af transportvirksomheden i mindst tre år regnet fra kontroldatoen.

Det i litra a) omhandlede dokument skal afleveres til den kompetente myndighed på afgangsstedet senest en måned efter transportens afslutning, medmindre de i artikel 6, stk. 9, omhandlede systemer er anvendt. Der udarbejdes en logbog i forenklet udgave og retningslinjer for fremlæggelse af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 9 efter proceduren i artikel 31, stk. 2, når køretøjet er udstyret med systemer som omhandlet i artikel 6, stk. 9.

Tillæg

DEL 1

PLANLÆGNING

Image

DEL 2

AFGANGSSTED

Image

DEL 3

BESTEMMELSESSTED

Image

DEL 4

ERKLÆRING FRA TRANSPORTVIRKSOMHEDEN

Image

DEL 5

STANDARDFORMULAR TIL INDBERETNING AF AFVIGELSER NR. …

En kopi af afvigelsesindberetningen sendes til den kompetente myndighed sammen med en kopi af logbogens del 1.

Image


BILAG III

FORMULARER

(jf. artikel 10, stk. 2, artikel 11, stk. 2, artikel 17, stk. 2, og artikel 18, stk. 2)

KAPITEL I

Transportvirksomhedens autorisation jf. artikel 10, stk. 1

Image

KAPITEL II

Transportvirksomhedens autorisation jf. artikel 11, stk. 1

Image

KAPITEL III

Kompetencebevis for førere og ledsagere jf. artikel 17, stk. 2

Image

KAPITEL IV

Godkendelsescertifikat for vejtransportmiddel, der anvendes til lange transporter af dyr, jf. artikel 18, stk. 2

Image


BILAG IV

UDDANNELSE

1.

Førere og ledsagere, jf. artikel 6, stk. 5, og artikel 17, stk. 1, skal have gennemgået og fuldført uddannelseskurser i de i punkt 2 omhandlede emner og skal have bestået en eksamen, som er godkendt af den kompetente myndighed, der skal sikre, at eksaminatorerne er uafhængige.

2.

De uddannelseskurser, der er nævnt i punkt 1, skal omfatte mindst de tekniske og administrative aspekter af fællesskabsbestemmelserne vedrørende beskyttelse af dyr under transport, herunder navnlig

a)

artikel 3 og 4 og bilag I og II

b)

dyrefysiologi og især vandings- og fodringsbehov, dyrs adfærd og stresspåvirkninger

c)

praktiske aspekter af arbejdet med at håndtere dyr

d)

betydningen af førerens køreadfærd for de transporterede dyrs velfærd og for kødets kvalitet

e)

nødhjælp til dyr

f)

sikkerhedsmæssige hensyn for de personer, der håndterer dyrene.


BILAG V

INTERNATIONALE AFTALER

(jf. artikel 21, stk. 1, litra e))

Den europæiske konvention om beskyttelse af dyr under international transport.


BILAG VI

INTERNATIONALE STANDARDER FOR CONTAINERE, FOLDE ELLER BÅSE, DER EGNER SIG TIL LUFTTRANSPORT AF LEVENDE DYR

(jf. bilag I, kapitel II, punkt 4.1)

Regler for lufttransport af levende dyr fastsat af Den Internationale Luftfartssammenslutning (IATA) 31. udgave af 1. oktober 2004.


Top