EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0928

2005/928/EF: Kommissionens beslutning af 20. december 2005 om harmonisering af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2005) 5503) (EØS-relevant tekst)

OJ L 344, 27.12.2005, p. 47–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 174 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 174 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 127 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2013; ophævet ved 32013D0752 . Latest consolidated version: 31/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/928/oj

27.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 344/47


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. december 2005

om harmonisering af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2005) 5503)

(EØS-relevant tekst)

(2005/928/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 90/544/EØF af 9. oktober 1990 om de frekvensbånd, der skal anvendes til samordnet indførelse af fælleseuropæisk landbaseret offentlig personsøgning i Fællesskabet (Ermes-direktivet) (2) blev ophævet den 27. december 2005 ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/82/EF (3). Direktivet pålagde medlemsstaterne at udpege fire kanaler i frekvensbåndet 169,4-169,8 MHz til den fælleseuropæiske landbaserede offentlige personsøgetjeneste (herefter Ermes) og sikre, at Ermes så hurtigt som muligt kunne anvende hele 169,4-169,8 MHz-båndet i overensstemmelse med kommercielle behov.

(2)

Brugen af frekvensbåndet 169,4-169,8 MHz til Ermes i Fællesskabet er gået kraftigt tilbage eller endda helt ophørt, med det resultat, at frekvensbåndet ikke udnyttes effektivt af Ermes og derfor kan udnyttes bedre til at opfylde andre fællesskabspolitiske behov.

(3)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i frekvenspolitikbeslutningen gav Kommissionen den 7. juli 2003 Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) mandat til at indsamle oplysninger om de nuværende og mulige fremtidige anvendelser af 169,4-169,8 MHz-båndet, opstille en liste over alternative muligheder for anvendelse af frekvensbåndet, navnlig muligheder, der ikke kun har at gøre med traditionel elektronisk kommunikation. CEPT blev bedt om for hver enkelt mulig anvendelse at undersøge muligheden for sameksistens med andre anvendelser og muligheden for at benytte andre frekvensbånd, i overensstemmelse med principperne i rammedirektivet. Frekvensbåndet, der allerede er delvist harmoniseret, er egnet til visse anvendelser, som er relevante i forbindelse med oprettelse og drift af det indre marked på en række af Fællesskabets politikområder, og nogle af disse anvendelser vil kunne gavne handicappede eller støtte samarbejdet om retlige og indre anliggender i EU.

(4)

Ifølge artikel 8, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (4) skal medlemsstaterne fremme Den Europæiske Unions borgeres interesser, blandt andet ved at tilgodese særlige sociale gruppers behov, især hørehæmmede og personer, der har brug for øjeblikkelig hjælp.

(5)

På grundlag af tekniske undersøgelser og indsamling af oplysninger bekræftede CEPT, at det pågældende frekvensbånd på trods af vedtagelsen af direktiv 90/544/EØF kun er blevet anvendt i begrænset udstrækning til Ermes, og at behovet for personsøgesystemer har ændret sig i Europa, efterhånden som systemernes funktioner er blevet overtaget af andre teknologier såsom SMS (short messaging system) via GSM.

(6)

Udpegelsen af dele af frekvensbåndet 169,4-169,8 MHz til Ermes i Fællesskabet bør derfor revideres for at sikre en mere effektiv udnyttelse af dette frekvensbånd, idet frekvensbåndets harmoniserede status bevares.

(7)

I overensstemmelse med mandatet har CEPT opstillet en ny frekvensplan og en kanalplan, der gør det muligt at lade seks typer foretrukne anvendelser dele frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz med henblik på at opfylde en række fællesskabspolitiske behov. Disse behov omfatter støtte i form af høreapparater for hørehæmmede, for hvem et harmoniseret frekvensbånd kan medføre bedre rejsevilkår i Fællesskabet og lavere priser på høreapparater som følge af stordriftsfordele; udvikling af det indre marked for tryghedsalarmer, der gør det muligt for ældre og handicappede at foretage nødopkald; sporingssystemer, der gør det nemmere at spore og genfinde tyvekoster i hele Fællesskabet; måleraflæsningssystemer til brug for el- og vandforsyningsselskaber; og eksisterende personsøgesystemer såsom Ermes, samt midlertidig brug af private mobilradiosystemer (PMR) til dækning af særlige begivenheder af et par dages til et par måneders varighed.

(8)

Resultaterne af mandatet til CEPT, som Kommissionen anser for tilfredsstillende, bør gøres til gældende regler i Fællesskabet og gennemføres af medlemsstaterne. De eksisterende tilladelser til Ermes og/eller PMR, der ikke er i overensstemmelse med den nye frekvensplan og kanalplanen, bør kunne opretholdes, indtil de udløber, eller indtil Ermes- og/eller PMR-anvendelserne uden urimeligt besvær kan flyttes til et passende frekvensbånd.

(9)

Når der gives tilladelse til brug af radiofrekvenser, bør der benyttes et system, der er så lidt indgribende som muligt, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (5), blandt andet bør brugen ikke gøres afhængig af individuelle brugsrettigheder.

(10)

Uden at det berører muligheden for at tilgodese frekvensbehovene på bestemte politiske områder ved at udpege frekvenser på et eksklusivt grundlag, bør der generelt foreslås så generiske allokeringer som muligt for frekvensbåndene, således at brugen heraf kun styres ved at fastlægge specifikke brugsbegrænsninger, såsom »duty cycle« og effektniveau, og således at det ved hjælp af harmoniserede standarder, der er anerkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (6), sikres, at udstyr, der anvender de allokerede frekvenser, anvender så få frekvensressourcer som muligt, så der undgås skadelig interferens.

(11)

Koordineringen af kanaler i højeffektdelen af frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz mellem nabolande vil ske gennem bi- eller multilaterale aftaler.

(12)

For også på lang sigt at sikre, at frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz udnyttes effektivt bør administrationerne fortsat undersøge mulighederne for at opnå en mere effektiv udnyttelse, navnlig af det udpegede beskyttelsesbånd (»guard band«).

(13)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne beslutning er at harmonisere vilkårene for tilrådighedsstillelse og effektiv udnyttelse af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fællesskabet.

Artikel 2

Definitioner

I denne beslutning forstås ved:

a)

»høreapparat«: et radiokommunikationssystem, der normalt omfatter en eller flere radiosendere og en eller flere radiomodtagere, og som forbedrer hørehæmmedes høreevne

b)

»tryghedsalarm«: et pålideligt radiokommunikationssystem og –net med tilhørende bærbart udstyr, som inden for et begrænset område tillader en person i nød at tilkalde hjælp på en enkel måde

c)

»måleraflæsningssystem«: et system, der ved hjælp af radiokommunikationsudstyr muliggør fjernstyret tilstandsovervågning, måleraflæsning og driftsstyring

d)

»sporingssystem«: et system til at spore og genfinde genstande, som almindeligvis består af en radiosender, der anbringes på den genstand, der skal beskyttes, samt en modtager, og som også kan omfatte en alarm

e)

»personsøgesystem«: et system, der tillader envejs-radiokommunikation mellem en sender (basisstation) og en modtager (mobilt udstyr)

f)

»privat mobilradiokommunikation (PMR)«: en jordbaseret mobilkommunikationstjeneste, der anvender simpleks-, halv dupleks- og eventuelt fuld dupleks-modus på terminalniveau til at etablere kommunikationsforbindelse inden for en lukket brugergruppe.

Artikel 3

Harmoniserede anvendelser

1.   Frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz inddeles i en laveffektdel og en højeffektdel. Frekvensplanen og kanalplanen for frekvensbåndet fastlægges i bilaget til denne beslutning.

2.   Laveffektdelen af frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz anvendes til følgende foretrukne anvendelser:

a)

høreapparater, eksklusiv brug

b)

tryghedsalarmer, eksklusiv brug

c)

måleraflæsningssystemer, ikke-eksklusiv brug

d)

laveffektsendere til sporingssystemer, ikke-eksklusiv brug.

3.   Højeffektdelen af frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz anvendes til følgende foretrukne anvendelser:

a)

højeffektsendere til sporingssystemer

b)

eksisterende personsøgesystemer eller personsøgesystemer, der flyttes fra andre kanaler i frekvensbåndet.

4.   Der kan indføres andre anvendelser af frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz, forudsat at de ikke hæmmer en harmoniseret indførelse af de foretrukne anvendelser. Disse alternative anvendelser er:

a)

høreapparater, ikke-eksklusiv brug i laveffektdelen af frekvensbåndet

b)

sporing, personsøgning, midlertidig brug eller privat mobilradiokommunikation på nationalt plan i højeffektdelen af frekvensbåndet.

5.   Den maksimale udstrålede effekt i laveffektdelen af frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz begrænses til 0,5 Watt effektiv udstrålet effekt (e.r.p.). De maksimale »duty cycles« for måleraflæsningssystemerne og sporingssystemerne i laveffektdelen af frekvensbåndet skal være under henholdsvis 10 % og 1 %.

6.   Brug af frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz til personsøgesystemer og privat mobilradiokommunikation, der er godkendt på datoen for meddelelsen af denne beslutning, og som ikke er i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1-5, kan forsætte, så længe de tilladelser til disse tjenester, der foreligger på datoen for meddelelsen af denne beslutning, er gyldige.

Artikel 4

Gennemførelse af artikel 3

Artikel 3 finder anvendelse fra den 27. december 2005.

Artikel 5

Tilsyn og undersøgelser

For at sikre en effektiv udnyttelse af frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz undersøger medlemsstaterne løbende anvendelsen af frekvensbåndet og aflægger rapport til Kommissionen.

Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2005.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  EFT L 310 af 9.11.1990, s. 28.

(3)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 38.

(4)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.

(5)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.

(6)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG

Frekvensplan for frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz

Laveffektanvendelser

»Guardband«

Højeffektanvendelser

Specifikke laveffektanvendelser

Tryghedsalarmer

Høreapparater

Tryghedsalarmer

Sporingssystem

Personsøgning

Personsøgning

Personsøgning

Sporingssystem

Sporingssystem

Personsøgning

Sporingssystem

Høreapparater

Eksklusiv brug

Disse kanaler kan eventuelt anvendes på nationalt plan til højeffektanvendelser såsom personsøgning, sporing, midlertidig brug eller PMR.

12,5

12,5

50

12,5

12,5 (1)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b+5+6a

6b+7+8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11b

12a

12b

13a

13b

14a

14b

15a

15b

16a

16b

Forklaring:

1. række: Anvendelseskategori, dvs. laveffektanvendelser eller højeffektanvendelser

2. række: Foretrukne anvendelser:

Specifikke laveffektanvendelser: se artikel 3, stk. 2, litra c) og d).

Tryghedsalarmer: se artikel 3, stk. 2, litra b).

Høreapparater: se artikel 3, stk. 2, litra a).

Sporingssystemer (højeffektdel): se artikel 3, stk. 3, litra a).

Personsøgesystemer: se artikel 3, stk. 3, litra b).

3. række: Alternative anvendelser: se artikel 3, stk. 4.

4. og 5. række: Kanalraster (i kHz) og kanalnummer.


Kanalplan for frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz

12,5 kHz-båndbredde

25 kHz-båndbredde

50 kHz-båndbredde

Kanalnummer

Midterfrekvens

Kanalnummer

Midterfrekvens

Kanalnummer

Midterfrekvens

1a

169,406250

1

169,412500

 

 

1b

169,418750

»0«

169,437500

2a

169,431250

2

169,437500

2b

169,443750

3a

169,456250

3

169,462500

3b

169,468750

 

 

4a

169,481250

4

169,487500

4b

169,493750

»1«

169,512500

5a

169,506250

5

169,512500

5b

169,518750

6a

169,531250

6

169,537500

6b

169,543750

»2«

169,562500

7a

169,556250

7

169,562500

7b

169,568750

8a

169,581250

8

169,587500

8b

169,593750

 

 

12,5 kHz »guard band«

9a

169,618750

9

169,62500

9b

169,631250

10a

169,643750

10

169,65000

10b

169,656250

11a

169,668750

11

169,67500

11b

169,681250

12a

169,693750

12

169,70000

12b

169,706250

13a

169,718750

13

169,72500

13b

169,731250

14a

169,743750

14

169,75000

14b

169,756250

15a

169,768750

15

169,77500

15b

169,781250

16a

169,793750

16

169,80000

16b

169,806250


(1)  På grund af muligheden for at anvende enhver højeffektkanal til midlertidig brug. For at lette koordineringen på tværs af grænserne skal systemer, der anvender 25 kHz-kanaler, imidlertid holde sig til kanalrasteren fra og med den nedre grænse af kanal 9.


Top