EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1321

Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation

OJ L 246, 20.7.2004, p. 1–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 139–147 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 126 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 126 - 134

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2010; ophævet ved 32010R0912 . Latest consolidated version: 22/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1321/oj

20.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1321/2004

af 12. juli 2004

om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den europæiske politik for satellitbaseret radionavigation implementeres på nuværende tidspunkt ved hjælp af Egnos- og Galileo-programmerne.

(2)

Galileo er det første europæiske rumprogram, der finansieres og forvaltes af Den Europæiske Union i samarbejde med Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Programmet forventes at bidrage til udviklingen af talrige anvendelsesmuligheder inden for områder, som har direkte eller indirekte tilknytning til Fællesskabets politikker, f.eks. transport (lokalisering af køretøjer og måling af hastighed), forsikring, vejafgifter, retshåndhævelse (overvågning af mistænkte, bekæmpelse af kriminalitet), toldvæsen (undersøgelser i marken osv.), landbrug (justering af korn- og pesticiddosering efter jordbundens beskaffenhed osv.) og fiskeri (kontrol med fartøjers bevægelser).

(3)

Egnos er et program, der hviler på en trepartsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab, ESA og Eurocontrol, og hvis formål er at forstærke de amerikanske GPS- og russiske Glonass-signaler på et stort geografisk område med henblik på større pålidelighed. Programmet er uafhængigt af Galileo og supplerer dette.

(4)

Det Europæiske Råd har på sine møder i Köln (3.-4. juni 1999), Feira (19.-20. juni 2000), Nice (7.-11. december 2000), Stockholm (23.-24. marts 2001), Laeken (14.-15. december 2001), Barcelona (15.-16. marts 2002) og Bruxelles (20.-21. marts 2003) understreget den strategiske karakter af Galileo.

(5)

På grund af det europæiske satellitbaserede radionavigationssystems strategiske karakter og nødvendigheden af at sikre, at offentlighedens interesser forsvares og repræsenteres på forsvarlig vis, er det tvingende nødvendigt at overvåge systemets næste faser og anvendelsen af de fællesskabsmidler, der afsættes til programmet, i overensstemmelse med Rådets politiske retningslinjer og budgetmyndighedernes finansielle beslutninger; der bør derfor oprettes en europæisk tilsynsmyndighed for GNSS (Global Navigation Satellite System), i det følgende benævnt »myndigheden«.

(6)

Rådet har gentagne gange, navnlig i sine konklusioner af 5. april 2001 og af 26. marts 2002, understreget, at en væsentlig deltagelse af den private sektor er en afgørende forudsætning for Galileos succes i såvel etablerings- og ibrugtagningsfasen som driftsfasen.

(7)

Med henblik herpå bør myndigheden indgå en koncessionsaftale med det konsortium, som udvælges efter Galileos udviklingsfase, og drage omsorg for, at konsortiet overholder sine forpligtelser, navnlig sine public service-forpligtelser, i henhold til koncessionsaftalen.

(8)

Myndigheden bør være koncessionshaverens eneste samtalepartner for så vidt angår spørgsmålet om frekvenser.

(9)

Medlemsstater, som har deponeret dokumenter vedrørende anvendelse af de for systemets drift nødvendige frekvenser hos Den Internationale Telekommunikationsunion, bør desuden lade myndigheden overdrage brugsretten til koncessionshaveren i koncessionsperioden, således at denne er i stand til at yde de tjenester, der kræves i henhold til koncessionsbetingelserne.

(10)

Myndigheden bør forvalte de midler, den får tildelt specifikt til programmerne, og kontrollere deres anvendelse.

(11)

Myndigheden bør bistå Kommissionen på de områder, der vedrører satellitbaseret radionavigation, navnlig hvis det viser sig nødvendigt at fastsætte love og bestemmelser.

(12)

Myndigheden bør udnytte resultaterne af igangværende forsknings-, udviklings- og teknologivurderingsaktiviteter, særlig aktiviteter, der udføres af ESA. Under hensyntagen til Rådets resolution af 16. november 2000 om en europæisk rumstrategi (2) bør de muligheder, som rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og ESA frembyder, hvor det er relevant udnyttes fuldt ud i samarbejdet med ESA.

(13)

Myndigheden bør beskytte de EF-investeringer, der allerede er foretaget i rumteknologi og infrastruktur, og udnytte dem bedre.

(14)

Ved fællesforetagendets Galileos afvikling bør dette ifølge sine vedtægter overdrage al ejendom, som det har erhvervet, til myndigheden. Alle formuegoder, som koncessionshaveren har udviklet i etablerings- og ibrugtagningsfasen, skal ligeledes overdrages til myndigheden, medmindre andet er aftalt på forhånd, eftersom programdefinerings-, udviklings- og valideringsfaserne næsten udelukkende er finansieret med offentlige midler, og alle således udviklede komponenter bør stilles til rådighed for koncessionshaveren.

(15)

Myndigheden skal have en juridisk status, som gør det muligt for den at handle som juridisk person under udførelsen af sine opgaver.

(16)

For at sikre en effektiv gennemførelse af myndighedens opgaver bør medlemsstaterne og Kommissionen være repræsenteret i en bestyrelse, der har de nødvendige beføjelser til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage de relevante finansielle bestemmelser, fastlægge en gennemsigtig fremgangsmåde for myndighedens beslutningsproces, godkende arbejdsprogrammet og udnævne den administrerende direktør.

(17)

For at skabe en velfungerende myndighed må den administrerende direktør udnævnes på grundlag af sine fortjenester og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt relevante faglige kvalifikationer og erfaringer, og det er endvidere nødvendigt, at vedkommende kan tilrettelægge myndighedens interne opgaver i fuld uafhængighed og med fleksibilitet. Den administrerende direktør bør udarbejde og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at myndighedens arbejdsprogram gennemføres korrekt, og bør hvert år udarbejde et udkast til en almindelig beretning, der skal forelægges for bestyrelsen, udfærdige et udkast til overslag over myndighedens indtægter og udgifter samt gennemføre budgettet.

(18)

Procedurerne for udnævnelse af medlemmer bør være gennemsigtige.

(19)

Bestyrelsen skal kunne nedsætte et videnskabeligt og teknisk udvalg til at bistå myndigheden i forbindelse med tekniske spørgsmål og modernisering af systemet.

(20)

Der bør nedsættes et systemsikkerheds- og sikkerhedsudvalg til at bistå myndigheden med alle aspekter af systemets sikkerhed.

(21)

For at myndigheden kan sikres fuld selvstændighed og uafhængighed, bør den råde over et selvstændigt budget, hvortil indtægterne hovedsagelig kommer fra et bidrag fra Fællesskabet. Fællesskabets budgetprocedure finder anvendelse på ethvert bidrag, som kommer fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Desuden bør revisionen af regnskaberne forestås af Revisionsretten.

(22)

Myndigheden bør inden for sit kompetenceområde og sine formål og i udførelsen af sine opgaver navnlig overholde de bestemmelser, der gælder for Fællesskabets institutioner.

(23)

Myndigheden bør følge den relevante fællesskabslovgivning om aktindsigt og om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger; den skal ligeledes overholde de sikkerhedsprincipper, der gælder for Rådets og Kommissionens tjenestegrene.

(24)

Tredjelande bør have mulighed for at deltage i myndighedens arbejde efter forudgående aftale med Fællesskabet, navnlig hvis de har deltaget i programmets forudgående faser ved at bidrage til ESA's GalileoSat-program.

(25)

Det europæiske GNSS skal betragtes som en sikkerhedskritisk infrastruktur.

(26)

Det er nødvendigt at beskytte systemets sikkerhed mod (fjendtlige eller andre) angreb og hindre, at det anvendes til formål, der kunne skade Den Europæiske Unions eller dens medlemsstaters sikkerhed.

(27)

Proceduren i Rådets fælles aktion 2004/552/FUSP af 12. juli 2004 om aspekter ved det europæiske satellitbaserede radionavigationssystems drift, som måtte berøre Den Europæiske Unions sikkerhed (3), bør finde anvendelse i tilfælde, hvor en medlemsstat mener, at dens nationale sikkerhed er truet.

(28)

Traktaten indeholder ikke anden hjemmel for vedtagelsen af denne forordning end artikel 308 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning oprettes der et fællesskabsorgan benævnt Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (i det følgende benævnt »myndigheden«), som har til opgave at varetage offentlighedens interesser i forbindelse med samt være tilsynsmyndighed for de europæiske GNSS-programmer.

Artikel 2

Opgaver

1.   Myndigheden varetager følgende opgaver:

a)

Den er koncessionsgivende myndighed over for den private koncessionshaver, som har til opgave at gennemføre og forvalte Galileos etablerings- og ibrugtagningsfase samt driftsfasen (i det følgende benævnt »koncessionshaveren«); i den forbindelse indgår den koncessionsaftalen med koncessionshaveren, drager omsorg for, at koncessionshaveren overholder koncessionsaftalen og de dertil knyttede nærmere bestemmelser, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til sikring af fortsat drift i tilfælde af koncessionshaverens misligholdelse af aftalen, samt overdrager brugsretten til de i artikel 3, stk. 1, omhandlede materielle og immaterielle goder til koncessionshaveren i koncessionsperioden.

b)

Den forvalter de til de europæiske GNSS-programmer specifikt afsatte midler, som den har fået tildelt, og fører tilsyn med den overordnede økonomistyring med henblik på rådgivning om den offentlige sektors bidrag.

c)

Den har ansvaret — som den overtager fra fællesforetagendet Galileo — for forvaltningen af aftalen med den virksomhed, der varetager driften af Egnos, og for forelæggelsen af en ramme om de fremtidige politiske muligheder vedrørende Egnos, idet der tages behørigt hensyn til de parters standpunkter, der har bidraget til finansieringen af Egnos' udviklingsfase samt etablerings- og ibrugtagningsfase.

d)

Den koordinerer medlemsstaternes tiltag for så vidt angår de frekvenser, som er nødvendige til systemets drift, og den har kompetence til at anvende alle disse frekvenser, uanset hvor systemet har hjemme; den er koncessionshaverens umiddelbare samtalepartner, for så vidt angår udnyttelsen af disse frekvenser.

e)

Den udarbejder udkast med henblik på at bistå Kommissionen med udarbejdelsen af forslag vedrørende de europæiske GNSS-programmer, der skal forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet, og med at vedtage gennemførelsesbestemmelserne.

f)

Den er ansvarlig for modernisering og udvikling af nye generationer af systemet.

g)

Den kan udføre de opgaver med hensyn til gennemførelsen af budgettet, som Kommissionen måtte overdrage den i tilknytning til de europæiske GNSS-programmer, jf. artikel 54, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4).

h)

Den sikrer, at systemets komponenter er behørigt certificeret, og den bemyndiger vedkommende autoriserede certificeringsorganer til at udstede de relevante certifikater og føre tilsyn med, at standarder og tekniske specifikationer i forbindelse hermed overholdes.

i)

Den håndhæver og kontrollerer, at koncessionshaveren overholder de instrukser, der udstedes i henhold til fælles aktion 2004/552/FUSP.

j)

Med forbehold af artikel 22 forvalter den alle forhold i forbindelse med systemsikkerheds- og sikkerhedsforanstaltninger. Den skal navnlig.

i)

godkende sikkerhedsbilag til kontrakter med erhvervslivet

ii)

fastsætte systemets og dets komponenters sikkerhedsspecifikationer samt sikkerhedsstandarder for informationsteknik

iii)

fastlægge kryptografien, som kræver offentlig godkendelse

iv)

sikre, at de europæiske GNSS-signaler/-tjenesteydelser kontrolleres i overensstemmelse med de sikkerhedskriterier, som er omhandlet i nr. i) og ii)

v)

være den europæiske GNSS-sikkerhedsakkrediteringsmyndighed, indlede og føre tilsyn med implementeringen af sikkerhedsprocedurerne og foretage sikkerhedskontrol af systemet

vi)

for så vidt angår den statsregulerede tjeneste (PRS),

fastsætte specifikationer og påbud vedrørende fremstillingen af PRS-modtagere i overensstemmelse med den af Rådet fastsatte politik for adgang til PRS

fastlægge retningslinjer for implementeringen af PRS-forvaltningsreglerne i medlemsstaterne

vii)

håndhæve og kontrollere koncessionshaverens overholdelse af internationale regler og aftaler (Wassenaar, missilteknologikontrolregimet, internationale aftaler m.v.)

viii)

gennemføre de relevante bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af klassificerede oplysninger

ix)

udarbejde koordinerings- og konsultationsprocedurer med generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i alle sikkerhedsrelaterede spørgsmål

x)

identificere og informere Rådet om mulige foranstaltninger, der kan træffes af Rådet, hvis der opstår en trussel mod Den Europæiske Unions eller en medlemsstats sikkerhed på grund af systemets drift eller anvendelse, eller hvis systemets drift er udsat for en trussel, navnlig som følge af en international krise

xi)

rådgive Rådet, når den i medfør af fælles aktion 2004/552/FUSP opfordres hertil

xii)

rådgive om sikkerhedspolitiske spørgsmål i internationale aftaler i forbindelse med de europæiske GNSS-programmer.

2.   ESA skal anmodes om at yde myndigheden teknisk og videnskabelig bistand.

Artikel 3

Ejendomsret

1.   Myndigheden ejer alle materielle og immaterielle goder, som Galileo-fællesforetagendet overdrager den efter udviklingsfasens afslutning, og som koncessionshaveren måtte skabe eller udvikle under etablerings- og ibrugtagningsfasen og driftsfasen.

2.   De nærmere vilkår for den deraf følgende overdragelse af ejendomsretten fastsættes for Galileo-fællesforetagendets vedkommende i forbindelse med den afviklingsprocedure, der er fastsat i artikel 21 i vedtægterne for Galileo-fællesforetagendet, jf. bilaget til forordning (EF) nr. 876/2002 (5), og, for koncessionshaverens vedkommende, i koncessionsaftalen.

3.   Myndigheden ejer alle materielle og immaterielle Egnos-goder med forbehold af en aftale med Egnos' investorer om vilkår og betingelser for ESA's overdragelse af ejendomsretten til alle eller dele af Egnos' faciliteter og udstyr.

Artikel 4

Juridisk status, lokale kontorer

1.   Myndigheden skal være et fællesskabsorgan. Den har status som juridisk person.

2.   Myndigheden har i hver enkelt medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Myndigheden kan i særdeleshed erhverve og afhænde løsøre og fast ejendom og optræde som part i retssager.

3.   Myndigheden kan beslutte at oprette lokale kontorer i medlemsstaterne med disses samtykke eller i andre lande, som deltager i programmet i henhold til artikel 21.

4.   Myndigheden repræsenteres af sin administrerende direktør.

Artikel 5

Bestyrelsen

1.   Der nedsættes hermed en bestyrelse, som skal varetage de i artikel 6 omhandlede opgaver.

2.   Bestyrelsen sammensættes af en repræsentant, som hver enkelt medlemsstat udpeger, og en repræsentant udpeget af Kommissionen. Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode er fem år. Mandatet kan fornyes én gang.

3.   Eventuelle tredjelandsrepræsentanters deltagelse og betingelserne herfor fastsættes i givet fald i forbindelse med de i artikel 21 omhandlede ordninger.

4.   Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand af sin midte. Næstformanden varetager principielt formandens opgaver ved dennes forfald. Formandens og næstformandens mandatperiode er to år og seks måneder og udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører. Mandatet kan fornyes én gang.

5.   Bestyrelsen træder sammen efter indkaldelse fra formanden.

Myndighedens administrerende direktør deltager i drøftelserne.

Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde to gange om året. Den træder desuden sammen på formandens initiativ eller på anmodning af mindst en tredjedel af medlemmerne.

Bestyrelsen kan indbyde enhver, hvis synspunkt kan være af interesse, til at deltage i dens møder som observatør. Hvis der drøftes sikkerhedsspørgsmål, deltager en repræsentant for generalsekretæren/den højtstående repræsentant og formanden for Systemsikkerheds- og Sikkerhedsudvalget som observatører. Bestyrelsens medlemmer kan, medmindre andet er fastsat i dens forretningsorden, bistås af rådgivere eller eksperter.

Bestyrelsens sekretariatsforretninger varetages af myndigheden.

6.   Medmindre andet følger af denne forordning, træffer bestyrelsen sine beslutninger med et flertal på to tredjedele af medlemmerne.

7.   Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Myndighedens administrerende direktør deltager ikke i afstemningerne.

De nærmere afstemningsregler, herunder betingelserne for, at et medlem kan handle ved fuldmagt fra et andet medlem, fastlægges i forretningsordenen.

Artikel 6

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen

a)

udnævner den administrerende direktør i henhold til artikel 7, stk. 2

b)

vedtager senest den 30. november hvert år myndighedens arbejdsprogram for det følgende år, efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen, og videresender det til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Dette arbejdsprogram vedtages med forbehold af Fællesskabets årlige budgetprocedure

c)

udøver sine beføjelser for så vidt angår myndighedens budget i henhold til artikel 11 og 12

d)

er ansvarlig for alle beslutninger vedrørende de i artikel 2, litra j), beskrevne opgaver, der altid træffes efter konsultation af eller på grundlag af forslag fra Systemsikkerheds- og Sikkerhedsudvalget

e)

udøver disciplinærmyndighed over for den administrerende direktør

f)

vedtager de særlige bestemmelser, som er nødvendige for at kunne udøve retten til aktindsigt i myndighedens dokumenter, jf. artikel 19

g)

vedtager årsrapporten om myndighedens aktiviteter og fremtidsplaner og videresender den senest den 15. juni til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Revisionsretten; myndigheden videresender hvert år alle relevante oplysninger om evalueringsprocedurernes resultat til budgetmyndigheden

h)

fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Den administrerende direktør

1.   Myndigheden ledes af den administrerende direktør, som med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens respektive beføjelser udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed.

2.   Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen efter en af Kommissionen foreslået liste på mindst tre kandidater, idet der tages hensyn til kandidatens fortjenester og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt relevante faglige kvalifikationer og erfaringer. Bestyrelsen træffer beslutning med et flertal af tre fjerdedele af medlemmerne.

Bestyrelsen har beføjelse til at afskedige den administrerende direktør efter samme procedure.

Den administrerende direktørs mandatperiode er fem år. Mandatet kan fornyes én gang.

3.   Europa-Parlamentet og Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge beretning om sin embedsførelse.

Artikel 8

Den administrerende direktørs opgaver

Den administrerende direktør

a)

repræsenterer myndigheden og er dens administrative leder

b)

forbereder bestyrelsens arbejde og deltager uden stemmeret i bestyrelsens arbejde

c)

er over for bestyrelsen ansvarlig for, at myndighedens årlige arbejdsprogram gennemføres

d)

træffer alle nødvendige foranstaltninger, herunder vedtagelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at myndigheden fungerer i overensstemmelse med denne forordning

e)

udarbejder overslag over myndighedens indtægter og udgifter i henhold til artikel 11 og gennemfører budgettet i henhold til artikel 12

f)

udarbejder hvert år et udkast til almindelig beretning og forelægger det for bestyrelsen

g)

udarbejder myndighedens organisationsstruktur og forelægger den for bestyrelsen til godkendelse. Han/hun etablerer en egnet permanent struktur for gennemførelsen af sikkerhedsrelaterede afgørelser og de nødvendige sikkerhedsrelaterede operationelle kontakter

h)

udøver de i artikel 16 nævnte beføjelser over for personalet

i)

kan med bestyrelsens samtykke træffe beslutning om oprettelse af lokale kontorer i medlemsstaterne, jf. artikel 4.

Artikel 9

Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg

1.   Med forbehold af artikel 2 kan bestyrelsen nedsætte et videnskabeligt og teknisk udvalg og udpege dettes medlemmer og formand blandt anerkendte eksperter fra medlemsstaterne og Kommissionen. Medlemsstaterne og Kommissionen foretager indstillinger med henblik herpå. Eventuelle tredjelandsrepræsentanters deltagelse i udvalgets arbejde og betingelserne herfor fastsættes i forbindelse med de i artikel 21 omhandlede ordninger.

2.   Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg kan pålægges at

a)

afgive udtalelse om tekniske spørgsmål eller om forslag, som indebærer væsentlige ændringer af det europæiske GNSS-systems udformning

b)

give henstillinger om modernisering af systemet

c)

udføre enhver anden opgave, som er nødvendig for udvikling af ekspertise inden for satellitbaseret radionavigation.

3.   Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg fastsætter selv sin forretningsorden med forbehold af bestyrelsens godkendelse.

Artikel 10

Systemsikkerheds- og Sikkerhedsudvalget

1.   Bestyrelsen nedsætter et systemsikkerheds- og sikkerhedsudvalg. Udvalget består af en repræsentant fra hver medlemsstat og en fra Kommissionen, som vælges blandt anerkendte sikkerhedseksperter. En repræsentant for generalsekretæren/den højtstående repræsentant deltager i møderne som observatør.

2.   Udvalget høres om og kan fremsætte forslag om de i artikel 2, litra j), omhandlede sikkerhedsspørgsmål.

3.   Udvalget vælger en formand og en næstformand i sin midte og godkender selv sin forretningsorden.

Artikel 11

Budget

1.   Med forbehold af andre ressourcer og gebyrer, som skal fastlægges nærmere, omfatter myndighedens indtægter et fællesskabstilskud opført på Den Europæiske Unions almindelige budget til sikring af, at der er balance mellem indtægter og udgifter.

2.   Myndighedens udgifter omfatter bl.a. udgifter til personale, administration og infrastruktur samt driftsomkostninger og udgifter i forbindelse med Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg, Systemsikkerheds- og Sikkerhedsudvalget samt kontrakter og aftaler, der indgås af myndigheden med henblik på gennemførelsen af de europæiske GNSS-programmer.

3.   Den administrerende direktør udarbejder et udkast til overslag over myndighedens indtægter og udgifter det følgende år og fremsender det til bestyrelsen sammen med en foreløbig stillingsfortegnelse.

4.   Indtægter og udgifter skal balancere.

5.   Bestyrelsen udarbejder hvert år et overslag over myndighedens indtægter og udgifter i det følgende regnskabsår på grundlag af udkastet til overslag over indtægter og udgifter.

6.   Dette overslag samt en foreløbig stillingsfortegnelse og det foreløbige arbejdsprogram fremsendes senest den 31. marts af bestyrelsen til Kommissionen og til de stater, med hvilke Fællesskabet har indgået aftaler efter artikel 21.

7.   Kommissionen videresender dette overslag til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt »budgetmyndigheden«) sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

8.   På grundlag af overslaget opfører Kommissionen de overslag, som den finder nødvendige for stillingsfortegnelsen og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget, og forelægger dette for budgetmyndigheden i overensstemmelse med traktatens artikel 272.

9.   Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til tilskuddet til myndigheden og vedtager myndighedens stillingsfortegnelse.

10.   Budgettet godkendes af bestyrelsen. Det bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget. Det ændres tilsvarende, hvis dette bliver relevant.

11.   Bestyrelsen meddeler hurtigst muligt budgetmyndigheden alle påtænkte projekter, som får betydelige økonomiske følger for finansieringen af budgettet, navnlig projekter vedrørende fast ejendom, som f.eks. leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.

12.   Hvis en af budgetmyndighedens parter meddeler, at den agter at afgive udtalelse om et projekt, videresender den denne til bestyrelsen inden seks uger fra afgivelsen af meddelelsen om det pågældende projekt.

Artikel 12

Budgetgennemførelse og -kontrol

1.   Den administrerende direktør gennemfører myndighedens budget.

2.   Senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår sender myndighedens regnskabsfører det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører sammen med beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer institutionernes og de decentraliserede organers foreløbige årsregnskaber i overensstemmelse med artikel 128 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

3.   Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører myndighedens foreløbige årsregnskab til Revisionsretten sammen med beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret. Beretningen sendes ligeledes til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.   Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om myndighedens foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør på eget ansvar myndighedens endelige årsregnskab, jf. artikel 129 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, og forelægger det for bestyrelsen til udtalelse.

5.   Bestyrelsen afgiver udtalelse om myndighedens endelige årsregnskab.

6.   Den administrerende direktør sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten sammen med bestyrelsens udtalelse.

7.   Det endelige årsregnskab offentliggøres.

8.   Den administrerende direktør sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Svaret sendes ligeledes til bestyrelsen.

9.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren for det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 146, stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

10.   Efter henstilling fra Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år N + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår N.

Artikel 13

Finansielle bestemmelser

Myndighedens finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6), hvis det er nødvendigt for, at myndigheden kan fungere, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

Artikel 14

Bekæmpelse af svig

1.   Med henblik på bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige handlinger finder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (7), ubetinget anvendelse.

2.   Myndigheden tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (8) og udsteder straks de relevante bestemmelser, som skal gælde for myndighedens medarbejdere.

3.   Det fastsættes udtrykkeligt i finansieringsafgørelserne og de deraf følgende gennemførelsesaftaler og instrumenter, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagere af myndighedens midler samt hos medarbejdere med ansvar for tildeling af disse midler.

Artikel 15

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for myndigheden.

Artikel 16

Personale

1.   Myndighedens personale er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne og de gennemførelsesbestemmelser, som De Europæiske Fællesskabers institutioner i fællesskab har vedtaget med henblik på anvendelse af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår. Bestyrelsen fastsætter i samråd med Kommissionen om fornødent yderligere detaljerede gennemførelsesbestemmelser.

2.   Medmindre andet er fastsat i artikel 8 udøver myndigheden over for sit personale de beføjelser, som vedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne tillægger ansættelsesmyndigheden.

3.   Myndighedens personale består dels af medarbejderne, som myndigheden selv har ansat for kunne udføre sine opgaver, men kan også omfatte tjenestemænd, som Kommissionen eller medlemsstaterne midlertidigt har stillet til rådighed eller udstationeret.

Artikel 17

Erstatningsansvar

1.   Myndighedens ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den for den pågældende aftale gældende lovgivning. Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til enhver voldgiftsbestemmelse i de af myndigheden indgåede aftaler.

2.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold er myndigheden i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, ansvarlig for erstatning af skader forvoldt af den selv eller af dens ansatte under udførelsen af deres hverv.

3.   Domstolen har kompetence til at afgøre tvister vedrørende de i stk. 2 omhandlede skader.

4.   De ansattes personlige ansvar over for myndigheden bestemmes efter den for disse gældende vedtægt eller deres ansættelsesvilkår.

Artikel 18

Sprogordning

1.   Bestemmelserne i forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der gælder for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (9), gælder for myndigheden.

2.   Oversættelser, der er nødvendige for myndighedens virksomhed, foretages af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 19

Aktindsigt og beskyttelse af personoplysninger

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (10) gælder for de dokumenter, som beror hos myndigheden.

2.   Bestyrelsen vedtager inden seks måneder efter ikrafttrædelsen af nærværende forordning bestemmelser om anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.   De afgørelser, som myndigheden træffer i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan i henhold til artikel 195 eller artikel 230 i EF-traktaten indklages for Ombudsmanden eller for De Europæiske Fællesskabers Domstol.

4.   Når myndigheden behandler personoplysninger, er den omfattet af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (11).

Artikel 20

Sikkerhedsregler

Myndigheden anvender de principper for sikkerhed, der er omhandlet i Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden (12). Dette omfatter blandt andet bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af klassificerede oplysninger.

Artikel 21

Tredjelandes deltagelse

1.   Tredjelande, som har indgået aftaler med Det Europæiske Fællesskab herom, kan deltage i myndighedens arbejde.

2.   Der udarbejdes i henhold til de relevante bestemmelser i disse aftaler ordninger, hvori det navnlig fastsættes, hvilken art og hvilket omfang disse landes deltagelse i myndighedens arbejde skal have, samt på hvilken måde deltagelsen skal ske, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer taget af myndigheden, økonomiske bidrag og personale.

3.   Tredjelandes deltagelse i myndighedens arbejde forelægges for Rådet til godkendelse.

Artikel 22

Aspekter i forbindelse med Den Europæiske Unions eller dens medlemsstaters sikkerhed

I fælles aktion 2004/552/FUSP fastsættes Den Europæiske Unions ansvar og kompetence i tilfælde, hvor systemets drift berører Den Europæiske Unions eller dens medlemsstaters sikkerhed, samt hvis en overhængende situation kræver omgående handling.

Artikel 23

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tiendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2004.

På Rådets vegne

B. BOT

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 31. marts 2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT C 371 af 23.12.2000, s. 2.

(3)  Se side 30 i denne EUT.

(4)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(5)  EFT 138 af 28.5.2002, s. 1.

(6)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(7)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(8)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(9)  EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(10)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(11)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(12)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.


Top