EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0499

Kommissionens forordning (EF) nr. 499/2004 af 17. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2003 for så vidt angår fristen og modellen for rapportering i oksekødssektoren (EØS-relevant tekst)

OJ L 80, 18.3.2004, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 226 - 227
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 226 - 227
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 226 - 227
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 226 - 227
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 226 - 227
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 226 - 227
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 226 - 227
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 226 - 227
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 226 - 227
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 184 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/499/oj

32004R0499

Kommissionens forordning (EF) nr. 499/2004 af 17. marts 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2003 for så vidt angår fristen og modellen for rapportering i oksekødssektoren (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 080 af 18/03/2004 s. 0024 - 0025


Kommissionens forordning (EF) nr. 499/2004

af 17. marts 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2003 for så vidt angår fristen og modellen for rapportering i oksekødssektoren

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97(1), særlig artikel 10, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003(2) indeholder gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mindstekrav til den kontrol, der skal foretages i forbindelse med ordningen for identifikation og registrering af kvæg.

(2) Fristen for rapportering om de årlige kontrolaktiviteter i henhold til forordning (EF) nr. 1082/2003 bør stemme overens med fristen for indsendelse af rapporter om den årlige støtte i form af præmier i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 2419/2001 af 11. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser for det integrerede system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 3508/92(3).

(3) For at sikre et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i forbindelse med indberetningen til sidstnævnte af resultaterne af kontrollen i oksekødssektoren inden for rammerne af de årlige rapporter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1082/2003, er der behov for at forbedre den nuværende model for fremsendelse af disse rapporter og dermed øge rapporternes informationsværdi og sammenlignelighed.

(4) Forordning (EF) nr. 1082/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1082/2003 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 5, stk. 1, ændres "1. juli" til "31. august".

2) Bilag I affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1.

(2) EUT L 156 af 25.6.2003, s. 9.

(3) EFT L 327 af 12.12.2001, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 118/2004 (EFT L 17 af 24.1.2004, s. 7).

BILAG

"BILAG I

>PIC FILE= "L_2004080DA.002503.TIF">"

Top