Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0378

Rådets forordning (EF) nr. 378/2004 af 19. februar 2004 om proceduren for ændring af Sirene-Håndbogen

OJ L 64, 2.3.2004, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 29
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 29
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 29
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 29
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 29
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 29
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 29
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 29
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 29
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 248 - 249
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 248 - 249
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 63 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2007; ophævet ved 32006R1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/378/oj

32004R0378

Rådets forordning (EF) nr. 378/2004 af 19. februar 2004 om proceduren for ændring af Sirene-Håndbogen

EU-Tidende nr. L 064 af 02/03/2004 s. 0005 - 0006


Rådets forordning (EF) nr. 378/2004

af 19. februar 2004

om proceduren for ændring af Sirene-Håndbogen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 66,

under henvisning til Den Hellenske Republiks initiativ(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Schengen-informationssystemet (i det følgende benævnt "SIS") der er oprettet i henhold til bestemmelserne i afsnit IV i Schengen-konventionen af 1990 om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (i det følgende benævnt "Schengen-konventionen")(3) er et vigtigt instrument for anvendelsen af Schengen-reglerne, således som disse er integreret i Den Europæiske Union.

(2) I henhold til artikel 92 i Schengen-konventionen kan medlemsstaternes nationale dele ikke direkte udveksle SIS-data indbyrdes; de kan kun udveksle data via den tekniske støttefunktion i Strasbourg. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt at kunne udveksle visse supplerende oplysninger, der kræves til korrekt gennemførelse af visse bestemmelser i Schengen-konventionen, bilateralt eller multilateralt. Sådanne supplerende oplysninger er navnlig nødvendige i forbindelse med de handlinger, der kræves i medfør af artikel 25, 39, 46, 95-100, artikel 102, stk. 3, artikel 104, stk. 3, artikel 106, 107, 109 og 110 i Schengen-konventionen. Udvekslingen af disse supplerende oplysninger foretages af de enkelte medlemsstaters Sirene-kontorer.

(3) Sirene-Håndbogen indeholder en række instrukser til operatørerne i de enkelte medlemsstaters Sirene-kontorer og beskriver detaljeret de regler og procedurer, der gælder for bilateral eller multilateral udveksling af sådanne supplerende oplysninger.

(4) Det bør sikres, at Sirene-Håndbogen er ensartet. De tekniske Schengen-regler bør kun anvendes her.

(5) Ændringer til Sirene-Håndbogens del 1 i henhold til denne forordning bør kun gengive bestemmelserne i den gældende udgave af Schengen-konventionen.

(6) Det er nødvendigt at indføre en procedure for ændring af Sirene-Håndbogen i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de forskellige traktater.

(7) Retsgrundlaget, som er påkrævet for at muliggøre fremtidige ændringer af Sirene-Håndbogen, består af to adskilte instrumenter: denne forordning med hjemmel i artikel 66 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Rådets afgørelse 2004/201/RIA af 19. februar 2004 om proceduren for ændring af Sirene-Håndbogen(4) med hjemmel i artikel 30, stk. 1, litra a) og b), artikel 31, litra a) og b), og artikel 34, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union. Grunden hertil er, som det fremgår af artikel 92 i Schengen-konventionen, at SIS ved hjælp af elektronisk søgning skal give de af medlemsstaterne udpegede myndigheder adgang til indberetninger om personer og genstande til brug for grænsekontrollen og for anden politi- og toldkontrol inde i landet i overensstemmelse med den nationale lovgivning samt til brug for visumudstedelse, udstedelse af opholdstilladelser og forvaltning af udlændingelovgivningen som led i anvendelsen af Schengen-reglernes bestemmelser om persontrafik. Udvekslingen af de supplerende oplysninger, der kræves til gennemførelsen af de bestemmelser i Schengen-konventionen, der nævnes i betragtning 2, og som foretages af de enkelte medlemsstaters Sirene-kontorer, opfylder også disse formål, samtidig med at den understøtter politisamarbejdet generelt.

(8) Det faktum, at retsgrundlaget består af to adskilte instrumenter, anfægter ikke princippet om, at SIS i sig selv udgør - og fortsat bør udgøre - ét samlet, integreret informationssystem, og at Sirene-kontorerne fortsat bør udføre deres opgaver på en sådan måde, at integreringen sikres.

(9) Der bør udarbejdes en ordning, som giver repræsentanter for Island og Norge mulighed for at blive associeret i arbejdet i de udvalg, der bistår Kommissionen i udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. Muligheden for en sådan ordning er omhandlet i den brevveksling mellem Fællesskabet og henholdsvis Island og Norge(5), der er knyttet som bilag til aftalen mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om sidstnævntes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne(6).

(10) Denne forordning og Det Forenede Kongeriges og Irlands deltagelse i dens vedtagelse og anvendelse berører ikke arrangementerne vedrørende Det Forenede Kongeriges og Irlands delvise deltagelse i Schengen-reglerne som fastlagt af Rådet i henholdsvis afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodninger fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne(7) og 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengen-reglerne(8).

(11) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter at Rådet har truffet afgørelse om denne forordning til udbygning af Schengen-reglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i traktatens tredje del om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling.

(12) Denne forordning udgør en udbygning til Schengen-reglerne eller har på andre måder forbindelse til dem i henhold til artikel 3, stk. 1, i tiltrædelsesakten.

(13) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(9) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Sirene-Håndbogen udgør en række instrukser til operatørerne i de enkelte medlemsstaters Sirene-kontorer og fastlægger de regler og procedurer, der gælder for bilateral og multilateral udveksling af de supplerende oplysninger, der kræves, for at visse bestemmelser i Schengen-konventionen, således som den er integreret i Den Europæiske Union, kan gennemføres korrekt.

Artikel 2

1. Indledningen, del 1 og del 2, indledningen til del 3 og punkt 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9 og 3.1.10 i del 3, indledningen til del 4 og punkt 4.3, 4.3.1, 4.3.3, 4.5.1, 4.6, 4.8, 4.9 og 4.10 i del 4, indledningen til del 5 og punkt 5.1.1, 5.1.2.2, 5.2 og 5.3 i del 5, og bilag 1, 2 og 3, tabel 3 og 4 i bilag 4, indledningen og formular C, E, G, I, J, K, L, M, N og O i bilag 5, og bilag 6 i Sirene-Håndbogen ændres af udvalget i overensstemmelse med den i artikel 3, stk. 2, omhandlede forskriftsprocedure.

2. Supplerende instrukser, herunder andre bilag, kan også indføres i Sirene-Håndbogen i overensstemmelse med den i artikel 3, stk. 2, omhandlede forskriftsprocedure. Med hensyn til bilag 5 kan sådanne ændringer navnlig omfatte udarbejdelse af supplerende formularer, hvis dette viser sig at være nødvendigt.

Artikel 3

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2004.

På Rådets vegne

M. McDowell

Formand

(1) EUT C 82 af 5.4.2003, s. 21.

(2) Udtalelse af 23.9.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19.

(4) Se side 45 i denne EUT.

(5) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 53.

(6) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(7) EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(8) EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(9) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Top