EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0136

Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EØS-relevant tekst)

OJ L 21, 28.1.2004, p. 11–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 5 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 5 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 230 - 242

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; ophævet ved 32019R2130

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/136/oj

32004R0136

Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 021 af 28/01/2004 s. 0011 - 0023


Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004

af 22. januar 2004

om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet(1), særlig artikel 3, stk. 5, artikel 4, stk. 5, artikel 5, stk. 4, artikel 8, stk. 7, artikel 16, stk. 3, og artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De oprindelige krav til veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet, blev fastlagt i Rådets direktiv 90/675/EØF(2), som er ophævet og erstattet af direktiv 97/78/EF.

(2) Set i lyset af de erfaringer, som er høstet efter vedtagelsen af direktiv 90/675/EØF, er der foretaget ændringer i procedurerne, der blev indført ved direktiv 97/78/EF. Kommissionens beslutning 93/13/EØF af 22. december 1992 om procedurerne for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter(3), senest ændret ved beslutning 2003/279/EF(4), blev vedtaget på grundlag af det første direktiv og bør derfor ajourføres.

(3) Det certifikat, som udstedes, efter at veterinærkontrollen er gennemført, og som for nærværende er fastlagt i bilag B til beslutning 93/13/EØF, bør tilpasses for at tage højde for ændrede procedurer både i forbindelse med sendinger, som overholder fællesskabsreglerne, og i forbindelse med sendinger, som ikke overholder fællesskabsreglerne, uanset om disse vedrører import til eller transit gennem Fællesskabet.

(4) Nærmere regler for anvendelsen af dette certifikat er angivet i Kommissionens beslutning 2000/208/EF af 24. februar 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 97/78/EF vedrørende transit af produkter af animalsk oprindelse fra et tredjeland til et andet ad landevej i Fællesskabet(5) og Kommissionens beslutning 2000/571/EF af 8. september 2000 om nærmere regler for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, som skal indlagres i frizoner, på frilager, på toldoplag og hos leverandører til skibe, der udfører grænseoverskridende transport(6).

(5) Det er imidlertid nødvendigt at fastsætte særlige regler om den praktiske håndtering af certifikatet i situationer, hvor der foretages veterinær toldklarering af sendingerne på grænsekontrolstedet, men hvor de af skattemæssige årsager forbliver under toldtilsyn i nogen tid. I sådanne tilfælde er der behov for et tilbagesporingssystem, og det er nødvendigt, at den dokumentation, som ledsager sendingen, er klarere.

(6) For at veterinærkontrolsystemet i det indre marked kan fungere hensigtsmæssigt, bør alle produktoplysninger samles i et enkelt, ensartet udformet dokument, således at problemer, som skyldes sprogforskelle mellem medlemsstaterne, mindskes.

(7) Enkeltheder vedrørende harmoniseret prøveudtagning og laboratorieundersøgelser af forskellige produkttyper vil senere blive fastlagt i gennemførelsesdirektiver, men i mellemtiden skal alle nationale bestemmelser fortsat gælde bortset fra i tilfælde, hvor der er tale om særlige beskyttelsesforanstaltninger.

(8) Erfaringerne har vist, at det er af største vigtighed at have gode informationskilder om alle sendinger, som føres ind i Fællesskabet, for at mindske omfanget af svindel og kontrolunddragelse. Kontrol af manifester er et vigtigt led i denne informationsindsamlingsproces, men det er en meget omfattende og tidskrævende opgave, som i videst muligt omfang bør automatiseres ad elektronisk vej.

(9) Foruden en effektiv indsamling af væsentlige oplysninger fra alle relevante aktører, bør den kompetente myndighed have tilladelse til at konsultere relevante databaser hos toldmyndighederne. Alle aktører bør være omfattet af dette databasesystem for at sikre, at de ajourførte oplysninger er tilgængelige for alle involverede parter.

(10) Visse vegetabilske produkter, der kan overføre infektiøse eller smitsomme sygdomme til dyr, bør underkastes veterinærkontrol. Der bør opstilles en fortegnelse over disse og en fortegnelse over de tredjelande eller dele af tredjelande, der har tilladelse til at udføre disse produkter til Fællesskabet.

(11) Mindre kvantiteter af animalske produkter, som passagerer, der ankommer fra tredjelande, medbringer til eget forbrug, kan undtages for kravene i veterinærkontrolproceduren. Visse af disse produkter er underlagt en beskyttelsesforanstaltning i henhold til Kommissionens beslutning 2002/995/EF af 9. december 2002 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for import af animalske produkter til eget forbrug(7). Der bør fortsat henvises til disse foranstaltninger, indtil der er vedtaget permanente regler for denne sektor.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning erstatter de foranstaltninger, som er fastlagt i beslutning 93/13/EØF, hvorfor denne beslutning bør ophæves.

(13) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Veterinærkontrol

1. Den dokumentkontrol, som er fastlagt i artikel 4, stk. 3, i direktiv 97/78/EF, skal foretages i henhold til denne forordnings bilag I.

2. De laboratorieundersøgelser og -analyser af officielle prøver, som er fastlagt i artikel 4, stk. 4, litra b) i direktiv 97/78/EF, skal foretages i henhold til denne forordnings bilag II.

Artikel 2

Meddelelse om produkters ankomst ved hjælp af det fælles veterinærdokument til brug ved import

1. Den person, som er ansvarlig for fragten, skal inden varernes fysiske ankomst til Fællesskabets område underrette det relevante grænsekontrolsteds veterinærpersonale om produkterne ved hjælp af det fælles veterinærdokument til brug ved indførsel (CVED), som beskrevet i bilag III.

2. CVED-dokumentet udstedes i overensstemmelse med de generelle certificeringsbestemmelser, som er fastlagt i anden relevant fællesskabslovgivning.

3. CVED-dokumentet udfærdiges i original og kopier, i overensstemmelse med den kompetente myndigheds afgørelse, dog således at de overholder kravene i denne forordning. Den person, som er ansvarlig for fragten, udfylder CVED-dokumentets del 1 og fremsender dette til grænsekontrolstedets veterinærpersonale.

4. Uden at dette tilsidesætter stk. 1 og 3, kan oplysningerne i CVED-dokumentet efter aftale med den relevante kompetente myndighed forhåndsanmeldes ved telekommunikation eller andet elektronisk dataoverførselssystem. I så fald skal de elektronisk afgivne oplysninger være i overensstemmelse med kravene i del 1 i CVED-modellen.

Artikel 3

Procedure, som skal følges efter gennemførelse af veterinærkontrollen

1. Når den veterinærkontrol, som er angivet i artikel 4 i direktiv 97/78/EF, er gennemført, udfyldes CVED-dokumentets del 2 under ansvar af den embedsdyrlæge, som er ansvarlig for grænsekontrolstedet. CVED-dokumentet underskrives af den pågældende embedsdyrlæge eller en anden embedsdyrlæge, som fungerer under førnævntes tilsyn, hvorved der foretages veterinær toldklarering af sendingen.

I de tilfælde, hvor grænsekontrolsteder kontrollerer fiskeimport i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 93/352/EØF(8), kan den udpegede embedsmand udføre embedsdyrlægens funktioner, herunder udfylde og underskrive CVED-dokumentet.

2. Det originale CVED-dokument for sendinger, for hvilke der er foretaget veterinær toldklarering, skal bestå af del 1 og 2, behørigt udfyldt og underskrevet.

3. Embedsdyrlægen eller den person, som er ansvarlig for fragten, underretter toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet om den veterinære toldklarering af sendingen, som angivet i stk. 1, ved at indsende CVED-dokumentet i original eller elektronisk.

- Når sendingen er toldklareret(9), ledsager CVED-dokumentet i original sendingen, til den når frem til den første bestemmelsesvirksomhed.

- Embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet skal opbevare en kopi af CVED-dokumentet.

- Embedsdyrlægen skal sende en kopi af CVED-dokumentet til den person, som er ansvarlig for fragten.

4. Embedsdyrlægen opbevarer det originale veterinærcertifikat eller anden sundhedsdokumentation udstedt af tredjelandet, som ledsager sendingen, samt en kopi af CVED-dokumentet i mindst 3 år. Ved varesendinger i transit eller varesendinger, som opbevares på et lager godkendt i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, eller artikel 13 i direktiv 97/78/EF, og hvis endelige bestemmelsessted ligger uden for Fællesskabet, skal de originale veterinærdokumenter, der ledsager sendingen ved ankomsten, imidlertid følge sendingen, og kun kopier heraf skal opbevares på grænsekontrolstedet.

Artikel 4

Procedure, som skal følges, hvis der er foretaget veterinær toldklarering af sendingen, men hvor denne stadig er under toldtilsyn

1. Ved sendinger, som har modtaget veterinær toldklarering på grænsekontrolstedet i henhold til artikel 3, stk. 1, men fortsat er under toldtilsyn og overgår til fri omsætning på et senere tidspunkt, følges den i stk. 2, 3 og 4 angivne procedure.

2. Så længe sendingen er under toldtilsyn i en eller flere virksomheder, skal det originale CVED-dokument ledsage sendingen, indtil den person, som er ansvarlig for fragten, anmoder om fortoldning.

3. Ved den første fortoldning skal den person, som er ansvarlig for fragten, forevise det originale CVED-dokument til det toldkontor, som har toldansvaret for den virksomhed, hvor sendingen befinder sig. Dette kan også foretages elektronisk med den kompetente myndigheds godkendelse.

4. I tilfælde, hvor der er anmodet om fortoldning i henhold til stk. 3, skal virksomhedens leder:

a) opbevare en kopi af det CVED-dokument, som ledsager sendingen

b) registrere datoen for modtagelse af sendingen og

c) registrere datoen for toldklareringen eller de forskellige datoer herfor, såfremt sendingen er opdelt, som angivet i artikel 5.

Artikel 5

Procedure, som følges, hvis de sendinger, som er under toldtilsyn, er opdelte

1. Hvis en sending som omtalt i artikel 4, stk. 1, er opdelt, skal det originale CVED-dokument forevises for de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for den virksomhed, hvor sendingen opdeles. Den virksomhed, hvor sendingen opdeles, skal herefter beholde en kopi af CVED-dokumentet.

2. Den kompetente myndighed, som er ansvarlig for den i stk. 1 nævnte virksomhed, kan udstede en bekræftet fotokopi af det originale CVED-dokument, som ledsager de enkelte delsendinger, hvorpå oplysninger om ændringer i kvantitet eller vægt er markeret.

Den kompetente myndighed kan forlange, at lederen af den virksomhed, hvor sendingen opdeles, fører bog over de forskellige dele af sendingen for at sikre disses sporbarhed.

Registre over og kopier af CVED-dokumentet skal opbevares i tre år.

Artikel 6

Koordinering med andre håndhævelsesinstanser

For at sikre, at alle produkter af animalsk oprindelse, der indføres i Fællesskabet, underkastes veterinærkontrol, skal den kompetente myndighed og de enkelte medlemsstaters embedsdyrlæger koordinere indsatsen med andre håndhævelsesinstanser, således at alle relevante oplysninger vedrørende indførelse af animalske produkter indsamles. Det gælder især:

a) oplysninger, som er tilgængelige for toldmyndighederne

b) oplysninger om skibs-, tog- og flymanifester

c) andre informationskilder, som er tilgængelige for vej-, tog-, skibs-, og lufttransportvirksomheder.

Artikel 7

Adgang til databaser og integration af informationsteknologiske systemer

I forbindelse med artikel 6 skal den kompetente myndighed have adgang til de databaser, eller relevante dele heraf, som er tilgængelige for toldmyndighederne.

De informationsteknologiske systemer, som anvendes af den kompetente myndighed, bør med forbehold for datasikkerhed, integreres med toldmyndighedernes og med de erhvervsdrivendes systemer i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt for at øge hastigheden i informationsoverførslen.

Artikel 8

Særlige bestemmelser for produkter, som indgår i rejsendes bagage, eller sendes som små sendinger til privatpersoner

1. Medmindre andet er fastsat i specifikke fællesskabsbestemmelser for bestemte produkter, underkastes produkter som omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra a), b), og d), i direktiv 97/78/EF ikke systematisk veterinærkontrol som beskrevet i kapitel I i nævnte direktiv, hvis de vejer mindre end 1 kg og er bestemt til eget brug.

Imidlertid må sådanne produkter kun føres ind i Fællesskabet fra godkendte tredjelande eller dele af godkendte tredjelande.

2. Stk. 1 påvirker ikke bestemmelser om dyresundhed og folkesundhed, som er fastlagt i den relevante fællesskabslovgivning.

3. For små pakninger, der indeholder animalske produkter, og som føres ind i Danmark fra Grønland og Færøerne til private personers direkte forbrug, sættes den i afsnit 1 angivne vægtgrænse til 5 kg.

4. For fisk, der er fanget ved lystfiskeri, og som befinder sig i rejsendes personlige bagage og er bestemt til private personers direkte forbrug, og som fra Rusland føres ind i Finland og Sverige, forhøjes vægtgrænsen i stk. 1 dog til 15 kg, eller der må indføres én fisk uanset dens vægt.

Artikel 9

Veterinærkontrol af visse vegetabilske produkter

1. Medlemsstaterne skal underkaste de i bilag IV anførte vegetabilske produkter fra de i bilag V godkendte lande dokumentkontrol som beskrevet i denne forordnings artikel 1, stk. 1, og, i nødvendigt omfang, laboratoriekontrol, som beskrevet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, samt anden fysisk kontrol som beskrevet i bilag III til direktiv 97/78/EF.

2. Kravene i direktiv 97/78/EF og denne forordning gælder for alle vegetabilske produkter anført i bilag IV til denne forordning, som især på grundlag af deres oprindelse og efterfølgende destination kan indebære en risiko for spredning af infektiøse eller smitsomme dyresygdomme.

Artikel 10

Anvendelse af elektroniske certifikater

Fremstilling, anvendelse, overførsel og opbevaring af CVED-dokumentet i de forskellige situationer, som er beskrevet i denne forordning, kan med den kompetente myndigheds tilladelse foregå elektronisk.

Artikel 11

Ophævelse

Kommissionens beslutning 93/13/EØF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning skal forstås som henvisninger til denne forordning.

Artikel 12

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft den 1. marts 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2) EFT L 373 af 31.12.1990, s. 1.

(3) EFT L 9 af 15.1.1993, s. 33.

(4) EUT L 101 af 23.4.2003, s. 14.

(5) EFT L 64 af 11.3.2000, s. 20.

(6) EFT L 240 af 23.9.2000, s. 14.

(7) EFT L 353 af 30.12.2002, s. 1.

(8) EFT L 144 af 16.6.1993, s. 25.

(9) Ved "toldklarering" forstås i denne forordning overgang til fri omsætning som defineret i artikel 79 i forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

BILAG I

DEN I ARTIKEL 1, STK. 1, NÆVNTE DOKUMENTKONTROL

Følgende bestemmelser anvendes ved dokumentkontrol af tredjelandsprodukter:

1. Den kompetente myndighed skal for hver sending kontrollere den gældende toldmæssige bestemmelse eller anvendelse, som varerne er angivet til.

2. Hygiejne- og sundhedscertifikater og -dokumenter, der skal ledsage en sending af produkter med oprindelse i et tredjeland og forevises for grænsekontrolstedet, skal kontrolleres med henblik på at få bekræftet:

a) at det drejer sig om et originalt certifikat eller dokument

b) at det vedrører et tredjeland eller en del af et tredjeland, der har tilladelse til at eksportere til Fællesskabet, eller, når der er tale om produkter, for hvilke reglerne ikke er harmoniseret, til den pågældende medlemsstat

c) at dets form og indhold er i overensstemmelse med den model, der er fastsat for det pågældende produkt og tredjeland, eller, når der er tale om produkter, for hvilke reglerne ikke er harmoniseret, til den pågældende medlemsstat

d) at det overholder de generelle principper for certificering som fastlagt i bilag IV til Rådets direktiv 2002/99/EF(1)

e) at det er blevet fuldstændigt udfyldt

f) at det vedrører en virksomhed eller et skib, der har tilladelse eller er registreret til at eksportere til Fællesskabet, eller, når der er tale om produkter, for hvilke reglerne ikke er harmoniseret, til den pågældende medlemsstat

g) at det er forsynet med embedsdyrlægens (eller, hvis der foreligger fuldmagt hertil, den officielle repræsentants) håndskrevne underskrift og hans/hendes navn og stilling læseligt angivet med trykte bogstaver samt tredjelandets officielle stempel i farve, der afviger fra de øvrige angivelser på certifikatet, eller at der ved elektroniske certifikater anvendes et sikkert system til underskrift og stempling

h) at del 1 i CVED-dokumentet er korrekt udfyldt, og at oplysningerne i dette stemmer overens med oplysningerne i andre relevante officielle dokumenter, som ledsager sendingen.

(1) EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

BILAG II

DEN I ARTIKEL 1, STK. 2, NÆVNTE LABORATORIEKONTROL

Følgende regler anvendes ved laboratorieundersøgelse af produkter:

1. Medlemsstaterne underkaster sendinger af produkter, der frembydes til import, en overvågningsplan med henblik på at overvåge, hvorvidt EF-bestemmelserne eller, hvis sådanne ikke findes, de nationale bestemmelser overholdes, navnlig til påvisning af restkoncentrationer, patogener og andre stoffer, der er skadelige for mennesker, dyr eller miljøet. Disse overvågningsplaner skal være baseret på produkternes egenskaber og den risiko, som de udgør, under hensyntagen til alle relevante overvågningsparametre som hyppigheden og antallet af indkomne sendinger og resultatet af tidligere overvågning.

2. I de tilfælde, hvor der tages stikprøver i forbindelse med de i punkt 1 omtalte overvågningsplaner, og der ikke er mistanke om umiddelbar fare for folkesundheden eller dyresundheden, kan den undersøgte sending overgå til fri omsætning, før resultaterne af laboratorieundersøgelsen foreligger. Under alle omstændigheder skal CVED-dokumentet, som ledsager sendingen, påtegnes i overensstemmelse hermed, og den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet underrettes i henhold til artikel 8 i direktiv 97/78/EF.

3. Når laboratorieundersøgelserne foretages på grund af mistanke om uregelmæssigheder, tilgængelige oplysninger, forudgående underretning fra det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) eller en beskyttelsesforanstaltning, og hvis en undersøgelse vedrører et stof eller et patogen, der udgør en direkte eller umiddelbar risiko for folkesundheden eller dyresundheden, skal embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, der har foretaget undersøgelsen, eller den kompetente myndighed udsætte den veterinære toldklarering og sendingens overgang til fri omsætning, indtil resultaterne af laboratorieundersøgelsen foreligger. I mellemtiden skal sendingen forblive under myndighedernes kontrol og under ansvar af embedsdyrlægen eller den udpegede embedsmand på det grænsekontrolsted, som har foretaget veterinærkontrollen.

4. De enkelte medlemsstater underretter månedligt Kommissionen om positive og negative resultater af laboratorieundersøgelser, som er udført på deres grænsekontrolsteder.

BILAG III

DET FÆLLES VETERINÆRDOKUMENT TIL BRUG VED IMPORT (CVED)

>PIC FILE= "L_2004021DA.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2004021DA.001801.TIF">

Vejledning i, hvordan CVED-certifikatet skal udfyldes(1)

Generelt:

Certifikatet udfyldes med blokbogstaver. Når en rubrik kan fravælges eller ikke er relevant, annulleres eller overstreges hele den nummererede rubrik tydeligt. Der sættes kryds i kassen

>PIC FILE= "L_2004021DA.001901.TIF">

ud for den relevante oplysning.

Dette certifikat skal udfyldes for alle sendinger, der frembydes på et grænsekontrolsted, uanset om det er sendinger, der opfylder EU-kravene og skal overgå til fri omsætning, sendinger til kanalisering eller sendinger, der ikke opfylder EU-kravene og er bestemt til omladning, transit, anbringelse i frizoner, på frilagre eller toldoplag eller til skibsprovianteringshandlere. Kanalisering refererer til sendinger, der godkendes i henhold til artikel 8 i direktiv 97/78/EF, men forbliver under veterinærkontrol, indtil de når frem til en bestemt, endelig destination, normalt til yderligere behandling.

Angivelsen ISO-kode henviser til landenes internationale standardkode på to bogstaver.

Del 1

>TABELPOSITION>

Del 2 Dette afsnit skal udfyldes af embedsdyrlægen eller den til formålet udpegede embedsmand (jf. beslutning 93/352/EØF)

Til rubrik 38-41 anvendes en anden farve end sort.

>TABELPOSITION>

(1) Vejledningen kan trykkes og distribueres særskilt fra selve certifikatet.

BILAG IV

FORTEGNELSE OVER DE I ARTIKEL 9 NÆVNTE VEGETABILSKE PRODUKTER

Vegetabilske produkter, der er underkastet veterinærkontrol:

1. Halm

2. Hø

BILAG V

FORTEGNELSE OVER DE I ARTIKEL 9 NÆVNTE LANDE

Del 1. Lande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere hø og halm

Australien

Belarus

Bulgarien

Canada

Chile

Kroatien

Grønland

Island

New Zealand

Rumænien

Sydafrika (undtagen den del af mund- og klovesygebekæmpelsesområdet, der er beliggende i veterinærregionen Northern and Eastern Transvaal, i distriktet Ingwavuma i veterinærregionen Natal eller i grænseområdet stødende op til Botswana øst for 28° længde).

Schweiz

USA

Del 2. Lande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere hø og halm indtil den 30. april 2004

Cypern

Tjekkiet

Estland

Ungarn

Letland

Litauen

Malta

Polen

Slovakiet

Slovenien

Top