EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0551

2004/551/FUSP: Rådets fælles aktion 2004/551/FUSP af 12. juli 2004 om oprettelse af Det Europæiske Forsvarsagentur

EUT L 245 af 17.7.2004, p. 17–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
EUT L 142M af 30.5.2006, p. 127–138 (MT)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/07/2011; ophævet ved 32011D0411

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/551/oj

17.7.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/17


RÅDETS FÆLLES AKTION 2004/551/FUSP

af 12. juli 2004

om oprettelse af Det Europæiske Forsvarsagentur

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På mødet den 19.-20. juni 2003 pålagde Det Europæiske Råd i Thessaloniki »Rådets relevante organer at tage de nødvendige skridt til i løbet af 2004 at oprette et mellemstatsligt agentur for udvikling af forsvarskapaciteter, forskning, anskaffelse og forsvarsmateriel«.

(2)

I den europæiske sikkerhedsstrategi, der er godkendt af Det Europæiske Råd, udpeges oprettelsen af et europæisk forsvarsagentur som et vigtigt element i udviklingen af mere fleksible og effektive europæiske militære ressourcer.

(3)

Det Europæiske Forsvarsagentur (»agenturet«), der skal være underlagt Rådets myndighed og være åbent for deltagelse af alle medlemsstater, skal have til formål at udvikle forsvarskapaciteter på krisestyringsområdet, fremme og styrke det europæiske samarbejde om forsvarsmateriel, styrke det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (DTIB) og oprette et konkurrencedygtigt europæisk marked for forsvarsmateriel samt, i givet fald i samarbejde med Fællesskabets forskningsaktiviteter, at fremme forskning, der tager sigte på at opnå en førende stilling inden for strategiske teknologier med henblik på fremtidige forsvars- og sikkerhedskapaciteter og dermed styrke Europas industrielle potentiale på dette område.

(4)

Relevante politikker og strategier bør i samråd med Kommissionen og erhvervslivet, når det er relevant, fremmes med henblik på at udvikle det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis på en afbalanceret måde under hensyntagen til styrken i medlemsstaternes industrielle kapacitet.

(5)

Oprettelsen af agenturet bør bidrage til gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og især den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP).

(6)

Oprettelsen af et sådant agentur er også omhandlet i udkastet til traktat om en forfatning for Europa.

(7)

Agenturet bør have en struktur, der giver det mulighed for at reagere på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters behov og, når det er nødvendigt, udføre sine funktioner og samarbejde med tredjelande, organisationer og enheder.

(8)

Agenturet bør udvikle tætte arbejdsmæssige forbindelser med eksisterende arrangementer, grupperinger og organisationer såsom Letter of Intent (hensigtserklæring) (LoI), Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde (OCCAR) og Den Vesteuropæiske Forsvarsmaterielgruppe/Den Vesteuropæiske Forsvarsmaterielorganisation (WEAG/WEAO) med henblik på assimilering eller optagelse af relevante principper og praksis i det omfang det er nødvendigt.

(9)

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant bør i overensstemmelse med artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) spille en ledende rolle i agenturets struktur og fungere som det væsentlige bindeled mellem agenturet og Rådet.

(10)

Ved udøvelsen af sin rolle med politisk tilsyn og beslutningstagning bør Rådet udstikke retningslinjer for agenturet.

(11)

I forbindelse med vedtagelse af retningslinjer og afgørelser i tilknytning til agenturets arbejde bør Rådet træde sammen i sammensætningen af forsvarsministre.

(12)

Alle Rådets retningslinjer og afgørelser i tilknytning til agenturets arbejde skal udarbejdes i overensstemmelse med artikel 207 i EF-traktaten.

(13)

Rådets forberedende og rådgivende organers beføjelser, navnlig beføjelserne for De Faste Repræsentanters Komité i henhold til EF-traktatens artikel 207, Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og EU's Militærkomité (EUMS), berøres ikke.

(14)

De nationale forsvarsmaterieldirektører skal i en form, der skal fastlægges nærmere, modtage rapporter og levere bidrag om spørgsmål inden for deres kompetenceområder i forberedelsen af Rådets afgørelser vedrørende agenturet.

(15)

Agenturet bør have den status som juridisk person, der er nødvendig for, at det kan udføre sit hverv og nå sine mål, samtidig med at det opretholder snævre forbindelser med Rådet og fuldt ud respekterer Den Europæiske Unions og dens institutioners ansvarsområder.

(16)

Det bør fastsættes, at de budgetter, der administreres af agenturet, i individuelle tilfælde kan modtage bidrag til de ikke administrative omkostninger fra Den Europæiske Unions almindelige budget under fuld overholdelse af de regler, procedurer og beslutningsprocesser, der gælder herfor, herunder artikel 28, stk. 3, i EU-traktaten (TEU).

(17)

Agenturet, der er åbent for deltagelse af alle medlemsstater, bør også åbne mulighed for, at specifikke grupper af medlemsstater udarbejder ad hoc-projekter eller-programmer.

(18)

Agenturet bør have beslutningsprocedurer, der giver det mulighed for at løse sine opgaver effektivt, samtidig med at det respekterer de deltagende medlemsstaters nationale sikkerheds-og forsvarspolitikker.

(19)

Agenturet bør opfylde sit formål i overensstemmelse med artikel 3 i TEU og under fuld overholdelse af artikel 47.

(20)

Agenturet bør handle i fuld overensstemmelse med EU's sikkerhedsstandarder og regler.

(21)

I overensstemmelse med artikel 6 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark har derfor ikke deltaget i udarbejdelsen og vedtagelsen af denne fælles aktion og er ikke bundet af den —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

KAPITEL I

AGENTURETS OPRETTELSE, FORMÅL OG OPGAVER

Artikel 1

Oprettelse

1.   Der oprettes hermed et agentur for udvikling af forsvarskapaciteter, forskning, anskaffelse og forsvarsmateriel (Det Europæiske Forsvarsagentur), i det følgende benævnt »agenturet«.

2.   Agenturet handler under Rådets myndighed som støtte for FUSP og ESFP inden for Den Europæiske Unions fælles institutionelle ramme og med forbehold af EU-institutionernes og rådsorganernes ansvarsområder. Agenturets formål anfægter ikke Det Europæiske Fællesskabs kompetence, under fuld overholdelse af artikel 47 i TEU.

3.   Agenturet er åbent for deltagelse af alle EU-medlemsstater, der er bundet af denne fælles aktion. Medlemsstater, som ønsker at deltage i agenturet straks, underretter Rådet herom og orienterer generalsekretæren/den højtstående repræsentant på tidspunktet for vedtagelsen af denne fælles aktion.

4.   Enhver medlemsstat, der ønsker at deltage i agenturet efter vedtagelsen af denne fælles aktion, eller som ønsker at trække sig tilbage fra agenturet, underretter Rådet herom og orienterer generalsekretæren/den højtstående repræsentant. Eventuelle nødvendige tekniske og finansielle ordninger for denne deltagelse eller tilbagetrækning fastlægges af styringskomitéen.

5.   Agenturet har sit hjemsted i Bruxelles.

Artikel 2

Formål

1.   Agenturet har til formål at støtte Rådet og medlemsstaterne i deres bestræbelser på at forbedre EU’s forsvarskapaciteter på krisestyringsområdet og understøtte ESFP i dens nuværende form, og som den udvikler sig fremover.

2.   Agenturets formål anfægter ikke medlemsstaternes kompetence på forsvarsområdet.

Artikel 3

Definitioner

I denne fælles aktion forstås ved:

»deltagende medlemsstater«: de EU-medlemsstater, der deltager i agenturet

»bidragydende medlemsstater«: de deltagende EU-medlemsstater, der bidrager til et bestemt projekt eller program.

Artikel 4

Politisk tilsyn og rapporteringsordninger

1.   Agenturet handler under Rådets myndighed og politiske tilsyn og aflægger regelmæssigt rapport til dette samt modtager regelmæssigt retningslinjer derfra.

2.   Agenturet aflægger regelmæssigt rapport til Rådet om sine aktiviteter og især:

a)

forelægger det hvert år i maj Rådet en rapport om agenturets aktiviteter i det foregående og det indeværende år

b)

forelægger det hvert år i november Rådet en rapport om agenturets aktiviteter i det indeværende år og giver oplysninger om udkastet til elementer til agenturets arbejdsprogram og budgetter for det følgende år.

Agenturet forelægger i god tid Rådet oplysninger om vigtige spørgsmål, som styringskomitéen skal træffe afgørelse om.

3.   Rådet udsteder hvert år med enstemmighed og med rådgivning fra PSC eller andre relevante kompetente rådsorganer retningslinjer i tilknytning til agenturets arbejde, især med hensyn til dets arbejdsprogram. Agenturets arbejdsprogram opstillles inden for rammerne af disse retningslinjer.

4.   Rådet godkender hvert tredje år med enstemmighed den finansielle ramme for agenturet i de kommende tre år. Den finansielle ramme opstiller aftalte prioriteter og fastsætter et retligt bindende loft. Den første finansielle ramme omfatter perioden 2006-2008.

5.   Agenturet kan om nødvendigt fremsætte henstillinger til Rådet og Kommissionen med hensyn til gennemførelsen af agenturets formål.

Artikel 5

Funktioner og opgaver

1.   Agenturet skal ved udførelsen af sine funktioner og opgaver respektere Det Europæiske Fællesskabs og EU-institutionernes kompetence.

2.   Agenturet udfører sine funktioner og opgaver uden at anfægte medlemsstaternes kompetence på forsvarsområdet.

3.   Agenturets arbejde skal ligge inden for følgende hovedområder:

3.1.

Udvikling af forsvarskapaciteter på krisestyringsområdet, navnlig ved

3.1.1.

at identificere EU's fremtidige forsvarskapacitetsbehov ud fra et såvel kvantitativt som kvalitativt synspunkt (som både omfatter styrker og materiel) i samarbejde med Rådets kompetente organer og ved hjælp af kapacitetsudviklingsmekanismen (CDM)

3.1.2.

at koordinere gennemførelsen af den europæiske kapacitetshandlingsplan (ECAP) og eventuelle efterfølgende planer

3.1.3.

at undersøge, vurdere og evaluere de kapacitetsforpligtelser, som medlemsstaterne har indgået via ECAP-processen, ved hjælp af CDM og på grundlag af kriterier, som medlemsstaterne skal fastlægge

3.1.4.

at fremme og koordinere harmoniseringen af de militære behov

3.1.5.

at identificere og foreslå operationelle samarbejdsaktiviteter

3.1.6.

at foretage vurderinger af de finansielle prioriteter i forbindelse med kapacitetsudvikling og anskaffelser.

3.2.

Fremme og styrkelse af det europæiske forsvarsmaterielsamarbejde, navnlig ved

3.2.1.

at fremme og foreslå nye multilaterale samarbejdsprojekter med henblik på at opfylde ESFP's kapacitetsbehov, som de fremstår nu og udvikler sig fremover

3.2.2.

at arbejde for koordinering af de eksisterende programmer, som medlemsstaterne iværksætter

3.2.3.

på anmodning af medlemsstaterne at tage ansvaret for forvaltningen af specifikke programmer (gennem OCCAR eller andre relevante programforvaltningsforanstaltninger)

3.2.4.

at fremme omkostningseffektive og effektive indkøb ved at fastlægge og udbrede den bedste praksis.

3.3.

Styrkelse af DITB og oprettelse af et internationalt konkurrencedygtigt europæisk marked for forsvarsmateriel, navnlig ved

3.3.1.

at udvikle relevante politikker og strategier, i givet fald i samråd med Kommissionen og industrien

3.3.2.

på EU-plan at udforme og harmonisere relevante love og bestemmelser (navnlig ved anvendelse af de relevante bestemmelser i LoI-rammeaftalen på EU-plan).

3.4.

Forbedring af effektiviteten i europæisk forsvarsforskning og -teknologi, navnlig ved

3.4.1.

at fremme forskning, der tager sigte på at opfylde fremtidige forsvars- og sikkerhedskapacitetsbehov og dermed styrke Europas industrielle og teknologiske potentiale på dette område, i givet fald i samarbejde med Fællesskabets forskningsaktiviteter

3.4.2.

mere effektivt at fremme målrettede fælles forsvarsforsknings- og teknologiaktiviteter, idet der trækkes på erfaringerne hos de relevante elementer i WEAG og WEAO

3.4.3.

at koordinere og planlægge fælles forskningsaktiviteter

3.4.4.

at virke som katalysator for forsvarsforskning og-teknologi gennem undersøgelser og projekter

3.4.5.

at styre kontrakter inden for forsvarsforskning og-teknologi

3.4.6.

at arbejde sammen med Kommissionen om at opnå størst mulig komplementaritet og synergi mellem forsvarsrelaterede og civile eller sikkerhedsrelaterede forskningsprogrammer.

Artikel 6

Status som juridisk person

Agenturet har den status som juridisk person, der er nødvendig for, at det kan udføre sine funktioner og nå sine mål. Medlemsstaterne sikrer, at agenturet får den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Agenturet kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager. Agenturet har beføjelse til at indgå kontrakter med private eller offentlige enheder eller organisationer.

KAPITEL II

AGENTURETS ORGANER OG PERSONALE

Artikel 7

Agenturets øverste leder

1.   Agenturets øverste leder er generalsekretæren/den højtstående repræsentant for FUSP.

2.   Agenturets øverste leder er ansvarlig for agenturets overordnede organisation og funktion og sikrer, at Rådets retningslinjer og styringskomitéens afgørelser gennemføres af den daglige leder, som aflægger rapport til ham/hende.

3.   Den øverste leder forelægger agenturets rapporter for Rådet i henhold til artikel 4, stk. 2.

4.   Agenturets øverste leder er ansvarlig for forhandlingen af administrative ordninger med tredjelande og andre organisationer, grupperinger eller enheder i overensstemmelse med forskrifter fra styringskomitéen. Den øverste leder er inden for sådanne ordninger, som godkendes af styringskomitéen, ansvarlig for passende arbejdsmæssige forbindelser med disse.

Artikel 8

Styringskomitéen

1.   Styringskomitéen, som består af en repræsentant for hver deltagende medlemsstat, der er bemyndiget til at forpligte sin regering, og af en repræsentant for Kommissionen, udgør agenturets beslutningstagende organ. Styringskomitéen handler inden for rammerne af de retningslinjer, som Rådet udsteder.

2.   Styringskomitéen holder møde på forsvarsministerplan mellem de deltagende medlemsstater eller på stedfortræderplan. Styringskomitéen holder i princippet mindst to møder om året på forsvarsministerplan.

3.   Agenturets øverste leder indkalder til og leder styringskomitéens møder. Hvis en deltagende medlemsstat anmoder om det, indkalder agenturets øverste leder styringskomitéen til møde inden for en måned.

4.   Agenturets øverste leder kan uddelegere beføjelsen til at lede styringskomitéens møder på stedfortræderplan til den daglige leder.

5.   Styringskomitéen kan holde møde i specifikke sammensætninger (som f.eks. de nationale forsvarsforskningsdirektører, de nationale forsvarsmaterieldirektører, de nationale forsvarsplanlæggere eller direktører for forsvarspolitik).

6.   I styringskomitéens møder deltager:

agenturets daglige leder eller dennes stedfortræder

formanden for EUMC og EU-formandskabets nationale forsvarsmaterieldirektører eller disses stedfortrædere.

7.   Styringskomitéen kan i forbindelse med spørgsmål af fælles interesse beslutte at indbyde:

NATO's generalsekretær

ledere/formænd for andre arrangementer, organisationer eller grupperinger, hvis arbejde er relevant for agenturets arbejde (såsom LoI, WEAG/WEAO, OCCAR)

relevante repræsentanter for andre tredjeparter.

Artikel 9

Styringskomitéens opgaver og beføjelser

1.   Styringskomitéen skal inden for rammerne af Rådets retningslinjer som omhandlet i artikel 4, stk. 1:

1.1.

godkende de rapporter, som skal forelægges Rådet

1.2.

senest den 31. december hvert år på grundlag af et udkast forelagt af agenturets øverste leder godkende agenturets årlige arbejdsprogram for det følgende år

1.3.

senest den 31. december hvert år vedtage agenturets almindelige budget inden for den finansielle ramme for agenturet, som Rådet har vedtaget

1.4.

godkende, at der inden for agenturet fastlægges ad hoc-projekter eller -programmer i overensstemmelse med artikel 20

1.5.

udnævne den daglige leder og dennes stedfortræder

1.6.

beslutte, at en eller flere medlemsstater kan overdrage agenturet den administrative og finansielle forvaltning af visse aktiviteter inden for dens ansvarsområde i overensstemmelse med artikel 17

1.7.

godkende enhver henstilling til Rådet eller Kommissionen

1.8.

vedtage agenturets forretningsorden

1.9.

eventuelt ændre de finansielle bestemmelser for gennemførelsen af agenturets almindelige budget

1.10.

eventuelt ændre ansættelsesvilkår og bestemmelser vedrørende kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter

1.11.

fastlægge de tekniske og finansielle ordninger for medlemsstaternes deltagelse eller tilbagetrækning, der er nævnt i artikel 1, stk. 4

1.12.

vedtage direktiver for forhandlingen af administrative ordninger ved agenturets øverste leder

1.13.

godkende de ad hoc-ordninger, der er nævnt i artikel 23, stk. 1

1.14.

indgå administrative ordninger mellem agenturet og tredjeparter, jf. artikel 25, stk. 1

1.15.

godkende årsregnskaberne og balancen

1.16.

vedtage alle andre relevante afgørelser vedrørende opfyldelsen af agenturets formål.

2.   Styringskomitéen træffer afgørelse med kvalificeret flertal. De deltagende medlemsstaters stemmer vægtes efter artikel 23, stk. 2, i TEU. Afgørelser, som styringskomitéen skal vedtage med kvalificeret flertal, kræver mindst to tredjedele af de deltagende medlemsstaters stemmer. Kun de deltagende medlemsstaters repræsentanter deltager i afstemningen.

3.   Hvis en deltagende medlemsstats repræsentant i styringskomitéen erklærer, at medlemsstaten som følge af tungtvejende og nærmere angivne nationale politiske hensyn agter at modsætte sig vedtagelsen af en afgørelse, der skal træffes med kvalificeret flertal, foretages der ingen afstemning. Repræsentanten kan gennem agenturets øverste leder forelægge spørgsmålet for Rådet med henblik på i givet fald at udstede retningslinjer for styringskomitéen. Alternativt kan styringskomitéen med kvalificeret flertal beslutte at forelægge spørgsmålet for Rådet til afgørelse. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed.

4.   På forslag af den daglige leder eller en deltagende medlemsstat kan styringskomitéen nedsætte:

a)

udvalg til forberedelse af styringskomitéens administrative og budgetmæssige afgørelser; udvalgene sammensættes af delegerede fra de deltagende medlemsstater og en repræsentant fra Kommissionen

b)

udvalg, der skal arbejde med specifikke spørgsmål inden for agenturets ansvarsområde. Disse udvalg sammensættes af delegerede fra de deltagende medlemsstater samt, medmindre styringskomitéen træffer anden bestemmelse, en repræsentant fra Kommissionen.

I afgørelsen om nedsættelse af et udvalg fastsættes dettes mandat og mandatperiode.

Artikel 10

Den daglige leder

1.   Den daglige leder og dennes stedfortræder udnævnes af styringskomitéen på forslag af agenturets øverste leder for en treårig periode. Styringskomitéen kan indrømme en toårig forlængelse. Den daglige leder og dennes stedfortræder handler under agenturets øverste leders myndighed og i overensstemmelse med styringskomitéens afgørelser.

2.   Den daglige leder træffer med bistand fra sin stedfortræder alle nødvendige foranstaltninger til at sikre agenturets effektivitet. Den daglige leder er ansvarlig for overvågning og koordinering af de funktionelle enheder og sikrer den generelle sammenhæng i deres arbejde og er tillige chef for agenturets personale.

3.   Den daglige leder er ansvarlig for:

3.1.

at sikre gennemførelsen af agenturets årlige arbejdsprogram

3.2.

at forberede styringskomitéens arbejde, navnlig udkastet til agenturets årlige arbejdsprogram

3.3.

at sikre et snævert samarbejde med og at give oplysninger til Rådets forberedende organer, især PSC og EUMC

3.4.

at udarbejde forslaget til det årlige almindelige budget, der skal forelægges for styringskomitéen

3.5.

at udarbejde de rapporter, der er nævnt i artikel 4, stk. 2

3.6.

at udarbejde indtægts- og udgiftsoversigten og gennemføre agenturets almindelige budget samt budgetterne for ad hoc-projekter eller -programmer, der gennemføres inden for rammerne af agenturet

3.7.

den daglige administration af agenturet

3.8.

alle sikkerhedsaspekter

3.9.

alle personalespørgsmål.

4.   Inden for agenturets arbejdsprogram og almindelige budget har den daglige leder beføjelse til at indgå kontrakter og ansætte personale. Den daglige leder er den anvisningsberettigede, der er ansvarlig for gennemførelsen af de budgetter, der administreres af agenturet.

5.   Den daglige leder har referat til styringskomitéen.

6.   Den daglige leder er agenturets repræsentant i retlig henseende.

Artikel 11

Personale

1.   Agenturets personale, herunder den daglige leder, består af kontraktansatte og fastansatte medarbejdere, der udvælges blandt kandidater fra alle de deltagende medlemsstater på det bredest mulige geografiske grundlag og fra EU-institutionerne. Medarbejderne udvælges af den daglige leder på grundlag af deres relevante kompetence og ekspertise og efter retfærdige og gennemsigtige udvælgelsesprocedurer. Den daglige leder offentliggør på forhånd oplysninger om alle ledige stillinger og om de kriterier, der er relevante for udvælgelsesprocessen. Under alle omstændigheder skal det ved ansættelsen sikres, at agenturets personale er så højt kvalificeret og effektivt som muligt.

2.   Agenturets øverste leder udpeger på forslag af den daglige leder og efter samråd med styringskomitéen agenturets ledende personale.

3.   Agenturets personale består af:

3.1.

personale ansat direkte af agenturet på tidsbegrænsede ansættelseskontrakter og udvalgt blandt statsborgere fra de deltagende medlemsstater. Rådet godkender med enstemmighed ansættelsesvilkårene for disse medarbejdere. Styringskomitéen reviderer og ændrer om nødvendigt disse vilkår senest et år efter vedtagelsen af denne fælles aktion

3.2.

nationale eksperter, der udstationeres af de deltagende medlemsstater enten i stillinger inden for agenturets organisationsstruktur eller med henblik på specifikke opgaver og projekter. Rådet godkender med enstemmighed vilkårene for disse eksperter. Styringskomitéen reviderer og ændrer om nødvendigt disse vilkår senest et år efter vedtagelsen af denne fælles aktion

3.3.

EF-tjenestemænd, der udstationeres ved agenturet for en bestemt periode og/eller med henblik på specifikke opgaver eller projekter efter behov.

KAPITEL III

BUDGET OG FINANSBESTEMMELSER

Artikel 12

Budgetprincipper

1.   Budgetterne, der opstilles i euro, er de dokumenter, der for hvert regnskabsår angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter, der administreres af agenturet.

2.   Bevillingerne på budgettet gælder for ét regnskabsår, der begynder den 1. januar i et kalenderår og slutter den 31. december samme år.

3.   Der skal på hvert budget være balance mellem indtægter og udgifter. Samtlige indtægter og udgifter opføres på det relevante budget uden indbyrdes modregning.

4.   Budgettet omfatter opdelte bevillinger, der består af forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger, samt ikke-opdelte bevillinger.

5.   Forpligtelsesbevillingerne dækker de samlede omkostninger ved de retlige forpligtelser, der indgås i det pågældende regnskabsår. Forpligtelserne kan imidlertid indgås samlet eller som årlige trancher. Forpligtelserne opføres i regnskabet på grundlag af de retlige forpligtelser, der er indgået indtil den 31. december.

6.   Betalingsbevillingerne dækker de betalinger, der er nødvendige til opfyldelse af retlige forpligtelser, der er indgået i det pågældende og/eller tidligere regnskabsår. Betalingerne opføres på regnskabet på grundlag af de budgetforpligtelser, der er indgået indtil den 31. december.

7.   Indtægterne opføres for et regnskabsår på grundlag af de beløb, der oppebæres i løbet af regnskabsåret.

8.   Enhver indtægt og udgift skal konteres en budgetpost og må ikke overstige beløbet for de dér opførte bevillinger.

9.   Bevillingerne skal anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Artikel 13

Det almindelige budget

1.   Agenturets øverste leder forelægger senest den 30. juni hvert år styringskomitéen et samlet overslag over forslaget til almindeligt budget for det følgende år, som fuldt ud tager hensyn til den finansielle ramme.

2.   Agenturets øverste leder forelægger et forslag til almindeligt budget for styringskomitéen inden den 30. september hvert år. Forslaget skal indeholde:

a)

de bevillinger, der skønnes nødvendige

i)

til dækning af agenturets driftsudgifter, personaleudgifter og mødeudgifter

ii)

til ekstern rådgivning, navnlig operationel analyse, som er af afgørende betydning for, at agenturet kan udføre sine opgaver, samt udgifter til specifikke forskningsmæssige og teknologiske aktiviteter til fælles gavn for alle deltagende medlemsstater, navnlig tekniske casestudier og feasibilityforundersøgelser

b)

et overslag over de indtægter, der er nødvendige til dækning af udgifterne.

3.   Styringskomitéen søger at sikre, at de bevillinger, der er omhandlet i stk. 2, litra a), nr. ii), udgør en væsentlig andel af de samlede bevillinger, der er omhandlet i stk. 2. Disse bevillinger skal afspejle de faktiske behov og gøre det muligt for agenturet at spille en operationel rolle.

4.   Forslaget til almindeligt budget skal indeholde en detaljeret stillingsfortegnelse og detaljerede begrundelser.

5.   Styringskomitéen kan med enstemmighed træffe afgørelse om, at forslaget til almindeligt budget desuden skal dække et bestemt projekt eller program, hvis dette klart er til fælles gavn for alle deltagende medlemsstater.

6.   Bevillingerne fordeles på afsnit og kapitler, der grupperer udgifterne efter deres art eller bestemmelse, og som efter behov underinddeles i artikler.

7.   Hvert afsnit kan indeholde et kapitel med overskriften »formålsbestemte reserver«. Disse bevillinger opføres, når der af vægtige grunde hersker usikkerhed om størrelsen af de bevillinger, der er behov for, eller om muligheden for at gennemføre de opførte bevillinger.

8.   Indtægterne består af:

a)

diverse indtægter

b)

bidrag, der skal betales af de deltagende medlemsstater baseret på BNI-nøglen.

Forslaget til almindeligt budget skal indeholde posteringsmuligheder til formålsbestemte indtægter, og beløbet skal så vidt muligt anføres.

9.   Styringskomitéen vedtager forslaget til almindeligt budget senest den 31. december hvert år inden for den finansielle ramme for agenturet. Styringskomitéen har i den forbindelse agenturets øverste leder eller en repræsentant, som denne udpeger inden for Generalsekretariatet for Rådet, eller et medlem af styringskomitéen, som bliver opfordret hertil af den øverste leder, som formand. Den daglige leder bekendtgør, at budgettet er vedtaget, og meddeler de deltagende medlemsstater dette.

10.   Såfremt forslaget til almindeligt budget ikke er vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, kan der på grundlag af hver hovedkonto eller anden inddeling afholdes månedlige udgifter på indtil en tolvtedel af det forrige regnskabsårs bevillinger. Dog kan agenturet højst råde over beløb svarende til en tolvtedel af de beløb, der er opført i det forslag til almindeligt budget, som er under udarbejdelse. Styringskomitéen kan med kvalificeret flertal på forslag af den daglige leder tillade udgifter, der overstiger denne tolvtedel. Den daglige leder kan indkalde de bidrag, der er nødvendige for at dække de bevillinger, der er godkendt i medfør af denne bestemmelse; disse bidrag betales senest 30 dage efter indkaldelsen af bidrag.

Artikel 14

Ændringsbudgetter

1.   I tilfælde af uundgåelige, usædvanlige eller uforudsete omstændigheder kan den daglige leder fremsætte et forslag til ændringsbudget inden for den finansielle ramme.

2.   Forslag til ændringsbudget opstilles, fremsættes, vedtages og meddeles efter samme procedure som det almindelige budget inden for den finansielle ramme. Styringskomitéen behandler forslaget under hensyn til, hvor meget sagen haster.

3.   Hvis den finansielle ramme skønnes at være utilstrækkelig som følge af usædvanlige og uforudsete omstændigheder, forelægger styringskomitéen under fuld hensyntagen til reglerne i artikel 13, stk. 2 og 3, et ændringsbudget, som Rådet vedtager med enstemmighed.

Artikel 15

Formålsbestemte indtægter

1.   Agenturet kan med et specifikt formål for øje i sit almindelige budget modtage finansielle bidrag til dækning af andre omkostninger end dem, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra a), nr. i),

a)

fra Den Europæiske Unions almindelige budget fra sag til sag under fuld overholdelse af de regler, procedurer og beslutningsprocesser, der gælder herfor

b)

fra medlemsstaterne, tredjelande eller andre tredjeparter.

2.   Formålsbestemte indtægter må kun anvendes til det specifikke formål, de er afsat til.

Artikel 16

Bidrag og refusion

1.   Fastsættelse af bidrag, hvor BNI-nøglen finder anvendelse

1.1.

Hvor BNI-nøglen finder anvendelse, fastsættes fordelingen af bidrag mellem de medlemsstater, fra hvilke der indkaldes bidrag, efter fordelingsnøglen baseret på bruttonationalindkomsten, jf. artikel 28, stk. 3, i TEU, og i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (1) eller enhver anden rådsafgørelse, som måtte træde i stedet for denne.

1.2.

Grundlaget for beregningen af hvert bidrag skal være kolonnen »Egne indtægter på grundlag af BNI« i »Oversigt over det almindelige budgets finansiering efter type af egne indtægter og medlemsstat« i De Europæiske Fællesskabers senest vedtagne budget. Bidraget for hver af de medlemsstater, fra hvilke der indkaldes bidrag, fastsættes i forhold til, hvor stor en del vedkommende medlemsstats BNI udgør af den samlede BNI i de medlemsstater, fra hvilke der indkaldes bidrag.

2.   Tidsplan for indbetaling af bidrag

2.1.

Bidrag til finansiering af det almindelige budget indbetales af de deltagende medlemsstater i tre lige store rater, henholdsvis inden den 15. februar, den 15. juni og den 15. oktober i det pågældende regnskabsår.

2.2.

Hvis der vedtages et ændringsbudget, indbetaler de berørte medlemsstater de nødvendige bidrag senest 60 dage efter indkaldelsen af bidrag.

2.3.

De enkelte medlemsstater udreder bankgebyrerne i forbindelse med indbetalingen af deres egne bidrag.

Artikel 17

Agenturets forvaltning af udgifter på medlemsstaternes vegne

1.   Styringskomitéen kan på forslag af den daglige leder eller en medlemsstat beslutte, at medlemsstaterne på kontraktbasis kan overdrage agenturet den administrative og finansielle forvaltning af visse aktiviteter inden for dets ansvarsområde.

2.   Styringskomitéen kan i sin beslutning bemyndige agenturet til at indgå kontrakter på visse medlemsstaters vegne. Den kan bemyndige agenturet til forinden at indkalde de nødvendige midler hos de pågældende medlemsstater til opfyldelse af de kontrakter, der er indgået.

Artikel 18

Gennemførelse af budgetter

1.   De finansielle bestemmelser vedrørende agenturets almindelige budget vedtages af Rådet med enstemmighed. Styringskomitéen reviderer og ændrer om nødvendigt disse bestemmelser senest et år efter vedtagelsen af denne fælles aktion.

2.   Styringskomitéen vedtager på forslag af den daglige leder gennemførelsesbestemmelser for gennemførelse af og kontrol med det almindelige budget i det nødvendige omfang, navnlig med hensyn til offentlige indkøb og med forbehold af relevante fællesskabsbestemmelser. Styringskomitéen sikrer bl.a., at der tages behørigt hensyn til forsyningssikkerheden og kravene om hemmeligholdelse af hensyn til forsvaret og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

3.   De finansielle bestemmelser, der er omhandlet i denne artikel, finder ikke anvendelse på de ad hoc-projekter og-programmer, der er omhandlet i artikel 20 og 21.

Artikel 19

Første budget for 2004 og budgettet for 2005

1.   Det første almindelige budget for regnskabsåret 2004, hvor hovedvægten er lagt på opstartsordninger, fremgår af den finansieringsoversigt, der skal forelægges sammen med den fælles aktion. Det første regnskabsår begynder dagen efter denne fælles aktions ikrafttræden.

2.   Det første almindelige budget finansieres af bidrag fra de deltagende medlemsstater, der indbetales snarest muligt og under alle omstændigheder senest 45 dage efter, at agenturets øverste leder, generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union, har udsendt indkaldelserne af bidrag.

3.   Det almindelige budget for regnskabsåret 2005 vedtages af styringskomitéen med Rådets enstemmige godkendelse.

KAPITEL IV

AD HOC-PROJEKTER ELLER -PROGRAMMER OG DERTIL HØRENDE BUDGETTER

Artikel 20

Godkendelse af ad hoc-projekter eller -programmer og dertil hørende budgetter (kategori A)

1.   En eller flere deltagende medlemsstater eller den daglige leder kan forelægge styringskomitéen et ad hoc-projekt eller-program inden for agenturets ansvarsområde, som forudsætter, at de deltagende medlemsstater deltager generelt. Styringskomitéen underrettes om det ad hoc-budget, der eventuelt skal knyttes til det foreslåede projekt eller program samt mulige bidrag fra tredjeparter.

2.   Alle de deltagende medlemsstater bidrager principielt. De underretter den daglige leder om deres intentioner i den forbindelse.

3.   Styringskomitéen godkender opstillingen af ad hoc-projektet eller -programmet.

4.   Styringskomitéen kan på forslag af den daglige leder eller af en deltagende medlemsstat beslutte at nedsætte et udvalg, der skal føre tilsyn med styring og gennemførelsen af ad hoc-projektet eller -programmet. Udvalget sammensættes af delegerede fra hver af de bidragydende medlemsstater og af en repræsentant for Kommissionen, hvis Fællesskabet bidrager til projektet eller programmet. I styringskomitéens afgørelse skal specificeres udvalgets mandat og mandatperiode.

5.   For et ad hoc-projekt eller -program godkender de bidragydende medlemsstater inden for styringskomitéen:

a)

reglerne for forvaltningen af projektet eller programmet

b)

om nødvendigt det ad hoc-budget, der knyttes til projektet eller programmet, nøglen for bidragene og de nødvendige gennemførelsesbestemmelser

c)

deltagelse af tredjeparter i det udvalg, der er nævnt i stk. 4. Deres deltagelse berører ikke EU's selvstændige beslutningstagning.

6.   Hvis Fællesskabet bidrager til et ad hoc-projekt eller-program, deltager Kommissionen i de afgørelser, der er omhandlet i stk. 5 under fuld overholdelse af beslutningsprocesserne for EF's almindelige budget.

Artikel 21

Godkendelse af ad hoc-projekter eller -programmer og dertil hørende budgetter (kategori B)

1.   En eller flere deltagende medlemsstater kan meddele styringskomitéen, at de agter at opstille et ad hoc-projekt eller -program inden for agenturets ansvarsområde og, om nødvendigt, det dertil hørende ad hoc-budget. Styringskomitéen underrettes om det ad hoc-budget, der eventuelt skal knyttes til det foreslåede projekt eller program, og eventuelle relevante nærmere oplysninger vedrørende menneskelige ressourcer til et sådant projekt eller program, samt mulige bidrag fra tredjeparter.

2.   For at opnå det størst mulige samarbejde underrettes alle deltagende medlemsstater om sådan et projekt eller program, herunder det grundlag, hvorpå deltagelsen eventuelt kan udvides, i god tid, således at den enkelte deltagende medlemsstat, der måtte ønske det, kan udtrykke interesse for at tilslutte sig. Initiativtageren (-erne) til projektet eller programmet bestræber sig på at opnå størst mulig tilslutning. Deltagelsen fastlægges sag for sag af initiativtagerne.

3.   Ad hoc-projektet eller-programmet betragtes derefter som agenturets projekt eller program, medmindre styringskomitéen træffer anden afgørelse inden for en måned efter at have modtaget de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

4.   Alle deltagende medlemsstater, som på et senere tidspunkt ønsker at deltage i ad hoc-projektet eller -programmet, giver de bidragydende medlemsstater meddelelse om deres intentioner. De bidragydende medlemsstater træffer senest to måneder efter at have modtaget denne meddelelse indbyrdes og under behørig hensyntagen til det grundlag, der er fastlagt, når deltagende medlemsstater underrettes om projektet eller programmet, en afgørelse om den pågældende medlemsstats deltagelse.

5.   De bidragydende medlemsstater træffer selv de afgørelser, der er nødvendige for opstillingen og gennemførelsen af ad hoc-projektet eller -programmet og om nødvendigt det dertil hørende budget. Hvis Fællesskabet bidrager til et sådant projekt eller program, deltager Kommissionen i de i dette stykke omhandlede afgørelser under fuld overholdelse af beslutningsprocedurerne for EU's almindelige budget. De bidragydende medlemsstater holder på passende måde styringskomitéen underrettet om udviklingen i forbindelse med et sådant projekt eller program.

Artikel 22

Bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget til ad hoc-budgetter

Der kan ydes bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget til ad hoc-budgetter, der er oprettet til ad hoc-projekter eller -programmer i henhold til artikel 20 og 21.

Artikel 23

Deltagelse af tredjeparter

1.   Tredjeparter kan bidrage til et bestemt ad hoc-projekt eller-program, der er opstillet i henhold til artikel 20 og 21, og til det dertil hørende budget. Styringskomitéen godkender med kvalificeret flertal efter behov ad hoc-ordninger mellem agenturet og tredjeparter for hver enkelt projekt eller program.

2.   For projekter, der er opstillet i henhold til artikel 20, godkender de bidragydende medlemsstater, der mødes i styringskomitéen, alle nødvendige bestemmelser med de relevante tredjeparter vedrørende deres bidrag.

3.   For projekter, der er opstillet i henhold til artikel 21, træffer de bidragydende medlemsstater beslutning om alle nødvendige bestemmelser med de relevante tredjeparter vedrørende deres bidrag.

4.   Når Fællesskabet bidrager til et ad hoc-projekt eller-program, deltager Kommissionen i de beslutninger, der omhandles i stk. 2 og 3.

KAPITEL V

FORBINDELSERNE MED KOMMISSIONEN

Artikel 24

Tilknytning til agenturets arbejde

1.   Kommissionen deltager i styringskomitéens møder uden stemmeret, men tilknyttes fuldt ud agenturets arbejde.

2.   Kommissionen kan på vegne af Fællesskabet også deltage i agenturets projekter og programmer.

3.   Agenturet fastlægger de nødvendige administrative ordninger og arbejdsforbindelser med Kommissionen, navnlig med henblik på at udveksle ekspertise og rådgivning på de områder, hvor Fællesskabets aktiviteter har indvirkning på agenturets opgaver, og hvor agenturets aktiviteter er relevante for Fællesskabets aktiviteter.

4.   De nødvendige ordninger til dækning, fra sag til sag, af et bidrag fra EU's almindelige budget i henhold til artikel 15 og 22 fastlægges af agenturet og Kommissionen efter fælles overenskomst eller af den bidragydende medlemsstat og Kommissionen efter fælles overenskomst.

KAPITEL VI

FORBINDELSER MED TREDJELANDE, ORGANISATIONER OG ENHEDER

Artikel 25

Forbindelser med tredjelande, organisationer og enheder

1.   Agenturet kan for at opfylde sit formål indgå administrative ordninger med tredjelande, organisationer og enheder. Sådanne ordninger omfatter især:

a)

princippet om forbindelserne mellem agenturet og tredjeparten

b)

bestemmelser om samråd om spørgsmål vedrørende agenturets arbejde

c)

sikkerhedsspørgsmål.

Det respekterer i denne forbindelse EU's fælles institutionelle ramme og selvstændige beslutningstagning. Enhver sådan ordning indgås af styringskomitéen efter enstemmig godkendelse af Rådet.

2.   Agenturet udvikler tætte arbejdsforbindelser med de relevante elementer i OCCAR, LoI/rammeaftalen og WEAG/WEAO med henblik på at optage disse elementer eller assimilere deres principper og praksis til sin tid i det omfang, det er nødvendigt, og efter fælles aftale.

3.   Anvendelsen af kapacitetsudviklingsmekanismens procedurer sikrer gensidig åbenhed og sammenhængende udvikling vedrørende kapaciteter. Andre arbejdsforbindelser mellem agenturet og de relevante NATO-organer fastsættes ved en administrativ ordning, som omhandlet i stk. 1, med fuld respekt for de etablerede rammer for samarbejde og høring mellem EU og NATO.

4.   Med henblik på at lette deres eventuelle deltagelse i projekter og programmer og inden for rammerne af de ordninger, der er omhandlet i stk. 1, kan agenturet etablere arbejdsforbindelser med andre organisationer og enheder end dem, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

5.   Med henblik på at lette deres eventuelle deltagelse i specifikke projekter og programmer og inden for rammerne af de ordninger, der er omhandlet i stk. 1, kan agenturet etablere arbejdsforbindelser med tredjelande.

6.   De WEAG-lande, der ikke er medlemmer af EU, får størst mulig indsigt i agenturets specifikke projekter og programmer med henblik på deres deltagelse deri efter behov. Der nedsættes til dette formål en rådgivende komité, der skal være et forum for udveksling af synspunkter og oplysninger om spørgsmål af fælles interesse, der falder ind under agenturets ansvarsområde. Komitéen har den daglige leder eller dennes stedfortræder som formand. Den sammensættes af en repræsentant for hver af de deltagende medlemsstater og en repræsentant for Kommissionen og med repræsentanter for de WEAG-lande, der ikke er medlemmer af EU, i overensstemmelse med bestemmelser, der skal aftales med disse.

7.   Andre europæiske NATO-medlemmer, der ikke er medlemmer af EU, kan efter anmodning også deltage i den rådgivende komité, der er omhandlet i stk. 6, i overensstemmelse med bestemmelser, der skal aftales med disse.

8.   Den rådgivende komité, der er omhandlet i stk. 6, kan også tjene som forum for dialog med andre tredjeparter om særlige spørgsmål af fælles interesse inden for agenturets ansvarsområde, og kan tjene til at sikre, at de holdes fuldt ud orienteret om udviklingen i spørgsmål af fælles interesse og om muligheder for fremtidigt samarbejde.

KAPITEL VII

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 26

Privilegier og immuniteter

De privilegier og immuniteter, der er nødvendige for udførelsen af agenturets, den daglige leders og personalets opgaver, fastsættes i en aftale mellem de deltagende medlemsstater.

Artikel 27

Revisionsklausul

Senest tre år efter denne fælles aktions ikrafttræden eller ved ikrafttrædelsen af traktaten om en forfatning for Europa, idet det første tidspunkt lægges til grund, forelægger agenturets øverste leder styringskomitéen en rapport om gennemførelsen af denne fælles aktion med henblik på Rådets eventuelle revision af denne.

Artikel 28

Retligt ansvar

1.   Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.   Personalets personlige ansvar over for agenturet fastsættes i de relevante bestemmelser, der gælder for agenturet.

Artikel 29

Aktindsigt

Styringskomitéen vedtager på forslag af den daglige leder bestemmelser om aktindsigt i agenturets dokumenter, idet der tages hensyn til de principper og begrænsninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (2).

Artikel 30

Sikkerhed

1.   Agenturet anvender Rådets sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i afgørelse 2001/264/EF (3).

2.   Agenturet sørger for en passende sikkerhed og hastighed i sine eksterne kommunikationer.

Artikel 31

Sprogordning

Agenturets sprogordning fastsættes af Rådet med enstemmighed.

Artikel 32

Overgangsforanstaltninger

Generalsekretæren/den højtstående repræsentant træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for den operative etablering af agenturet. Vedkommende kan med henblik herpå også udøve de beføjelser, der i denne fælles aktion tillægges den daglige leder, indtil denne er udpeget.

Artikel 33

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 34

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2004.

På Rådets vegne

B. BOT

Formand


(1)  EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.

(2)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(3)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.


Top