EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0641

2004/641/EF: Kommissionens afgørelse af 14. september 2004 om ændring af afgørelse 2002/627/EF om nedsættelse af de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester(EØS-relevant tekst)

OJ L 293, 16.9.2004, p. 30–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 131–133 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 148 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 106 - 108

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; stiltiende ophævelse ved 32010D0229

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/641/oj

16.9.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/30


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 14. september 2004

om ændring af afgørelse 2002/627/EF om nedsættelse af de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

(EØS-relevant tekst)

(2004/641/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens afgørelse 2002/627/EF (1) nedsattes De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe vedrørende Elektroniske Kommunikationsnet og -tjenester.

(2)

De praktiske erfaringer med denne gruppe har vist, at det er nødvendigt at afklare visse spørgsmål om medlemskab af gruppen og at koncentrere gruppens arbejde om opgaver i forbindelse med det løbende tilsyn med gennemførelsen af det nye regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

(3)

Alle medlemsstater har oprettet tilsynsmyndigheder med ansvar for det løbende tilsyn med markedet for elektronisk kommunikation —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2002/627/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 udgår.

2)

I artikel 3 indsættes følgende stykke:

»På eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen rådgiver og bistår gruppen Kommissionen i alle spørgsmål vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der hører under gruppens kompetenceområde.«

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Medlemskab

1.   Gruppen sammensættes af cheferne for de uafhængige nationale tilsynsmyndigheder i hver enkelt medlemsstat, der har hovedansvaret for det løbende tilsyn med markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, eller disse chefers repræsentanter.

Der udpeges ét medlem for hver medlemsstat. Kommissionen skal være repræsenteret på et passende niveau og varetager sekretariatsarbejdet for gruppen.

2.   De nationale tilsynsmyndigheder, der henvises til i stk. 1, er opført i bilaget. Kommissionen reviderer listen i bilaget, hvis medlemsstaterne foretager ændringer i disse myndigheders navne eller ansvarsområder.«

4)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Det første stykke udgår.

b)

I det sidste stykke affattes det første punktum således:

»Eksperter fra EØS-lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, og fra EU-tiltrædelseskandidatlande kan deltage som observatører i gruppen.«

5)

Teksten i bilaget til denne afgørelse tilføjes som bilag.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2004.

På Kommissionens vegne

Olli REHN

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 200 af 30.7.2002, s. 38.


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Liste over medlemmerne af De Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe

Land

National tilsynsmyndighed

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

IT- og Telestyrelsen — National IT and Telecom Agency (NITA)

Deutschland

Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Elláda

National Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

France

Autorité de Régulation des Télécommunications (ART)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Italia

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Kypros

Office of the Commissioner of Telecommunications and Postal Regulation (OCTPR)

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP)

Portugal

ICP — Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM)

Slovenija

Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (ATRP)

Slovensko

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TU SR)

Suomi Finland

Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Office of Communications (Ofcom)


Top