EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0225

2004/225/EF: Kommissionens beslutning af 2. marts 2004 om beskyttelsesforanstaltninger over for bestemte levende dyr og animalske produkter, der har oprindelse i eller kommer fra Albanien (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2004) 618)

OJ L 68, 6.3.2004, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 59 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 29 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 29 - 31
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 198 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/225/oj

32004D0225

2004/225/EF: Kommissionens beslutning af 2. marts 2004 om beskyttelsesforanstaltninger over for bestemte levende dyr og animalske produkter, der har oprindelse i eller kommer fra Albanien (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2004) 618)

EU-Tidende nr. L 068 af 06/03/2004 s. 0034 - 0035


Kommissionens beslutning

af 2. marts 2004

om beskyttelsesforanstaltninger over for bestemte levende dyr og animalske produkter, der har oprindelse i eller kommer fra Albanien

(meddelt under nummer K(2004) 618)

(EØS-relevant tekst)

(2004/225/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF(1), særlig artikel 18, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1990 om fastlæggelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet(2), særlig artikel 22, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens beslutning 94/621/EF af 20. september 1994 om beskyttelsesforanstaltninger over for bestemte levende dyr og animalske produkter, der har oprindelse i eller kommer fra Albanien(3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder(4). Beslutningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2) Der er konstateret kolera i Albanien.

(3) Koleraen i Albanien kan udgøre en alvorlig fare for folkesundheden.

(4) Da der ikke er modtaget sundhedsgarantier fra de albanske myndigheder, er det nødvendigt at forbyde import af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle i enhver form samt levende fisk og skaldyr transporteret i vand, der har oprindelse i og kommer fra Albanien.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne forbyder indførsel af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle i enhver form samt levende fisk og skaldyr transporteret i vand, der har oprindelse i eller kommer fra Albanien.

Artikel 2

Beslutning 94/621/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende beslutning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2004.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56. Ændret ved direktiv 96/43/EF (EFT L 162 af 1.7.1996, s. 1).

(2) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(3) EFT L 246 af 21.9.1994, s. 25. Senest ændret ved beslutning 95/89/EF (EFT L 70 af 30.3.1995, s. 25).

(4) Jf. bilag I.

BILAG I

Ophævet beslutning med ændringer

>TABELPOSITION>

BILAG II

Sammenligningstabel

>TABELPOSITION>

Top